John 20

Iyesu powena, ko ade iyawena kipu ubupu

(Mateyu 28:1-8; Maki 16:1-8; Ruki 24:1-12)

Pura kawaiya, nawaru sisipui teyanawa makeya ka ridi mosi si ka Meri Magidarini kipu ubupu ragu ki rabineya Iyesu kwakwarepui tampu ki empana kayawena. E ika bauwena manako bowa kawaya ki ragu minimpu bodampu ki gwairiwena empupu. Empiyawa da kamadubu ka e garugaru mena wirawena kayawena apunu Saimoni si daikere ka Pita ade Iyesu e tadeyau kabukabuwa apunai mosi ki Iyesu nuwaiya po apunai ki mete kina mu bamamugu bauwena. Bauwena manako tadebu, wagubu ke; “Nu Kaiwawonuga e kwakwarepui ragu rabineya tamupu ki mu wadumupu kayatagubu bani tamupu ko ki nau eba kataineya.”

Mu yona ki wainamupu ka apunu Pita e waretai ki mete kina kimpu ubumpu garugaru mena ragu ki empa-mana ki nana kayatagubu. Mu garu-garupamawa ko e waretai ki yabiri ragu bauwena ko Pita ewa bauwena. Yabiri bauwena apunai ki tapu kekera ragu rabineya yabu tapu manako e Iyesu gerowoi mena ika ukwarawa empupu. Ko e ragu rabineya eba kanibu ko matarau ika uburawa.

Apunu Saimoni si daikere ka Pita ewa bauwena ragu rabineya garugaru mena kutokuto kanibu yabu tapu manako e mete kina gerowo mena ika ukwarawa empupu. Aukwara tenai mosi ki mu Iyesu debaiya painimupu ki ika bonipupu daikere ukwarawa empupu. Gerowoi ki daikere ukwarawa empupu. Yabiri bauwena apunai ki e mete ragu rabineya kaimupu manako e mete empupu sumapupu.

Oragai ragidai Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai Iyesu iyawagana kirana uburana yonai takari kawaya tagubu oka tampu ki ka apunu Pita ade e waretai ki mu naiya eba kataimugu. 10 Mu ragu ki kamadumpu manako wiratagubu mu mubo tawamugu ade kayatagubu.

Ridi Meri Magidarini Iyesu matarau empupu

(Mateyu 28:9-10; Maki 16:9-14)

11 Ko ridi Meri Magidarini ragu madaneya ika yadi kirawa uburawa manako e tapu kekera ragu rabineya yabu tapu, 12 manako aneya apeya mu midimaga tatamai poe utatagubu ki ika ragu rabineya idiwa emitapu. Aneya mosi ka Iyesu naiya ukwarawa watai debaiya tondawa ko mosi ka e ukwarawa watai kerareya tondawa. 13 Aneya ki Meri emupu manako simupu, tagubu ke; “Ridi, kau gwede yadi kirei?”

Ko e denai wagubu ke; “Nau Kaiwawoni powena ko mu e kwakware-pui wadumpu kayatagubu bani tamupu ki nau eba kataineya ki pokere nau yadi kirakani.”
14 E inako wagubu manako wirawena apunu mosi ika tagaiya uburawa ki empupu. Apunu ki ka Iyesu ko Meri e gogopupu. 15 Gogopiyawa ko Iyesu ubupu ridi Meri empupu manako sibu, wagubu ke; “Ridi, kau gwede yadi kirei? Kau nima kwaenepiyei?”

Meri wainapupu da apunu ki ka waira ki kwayubapiyau apunai mosi ki pokere denai e sibu, wagubu ke: “Bada, e kwakwarepui ki kau wadibi kayanugibi bo? Ki kau bani tapi ki kabuwasini da nau kayasugani yadani.”

16 Ko Iyesu denai Meri sibu, wagubu ke; “Meri.”

Ki makeya ka ridi Meri wirawena Iyesu naigida mena empiyawa manako e bonanai kawaya e yonai Iburu were wagubu ke; “Raboni.” (Ki ka; ‘Sidiyei Kabukabuwa Apunai.’)

17 Ko Iyesu e sibu, wagubu ke; “Kau nau midini eba wadi mibai ka nau waunitau nau Mamai bameya ade kayasugani. Ko karako kayanuwagi nau yowaniyoma nau sumasiniyamu ragidai ki mu tade, nuwagi ke; ‘Iyesu wagubu ke; Nau wirasugani kayasugani nau Mamai God bameya, nau yo wi ewapuru Mamanuga God e bameya.”

18 Iyesu inako wagubu manako ridi Meri Magidarini kipu ubupu kayawena Iyesu tadeyau kabukabuwa ragidai mu bamamugu bauwena manako tadebu, wagubu ke; “Nu Kaiwawonuga nau matarau empuwani.” E inako wagubu manako Iyesu badidi sibu ki makeya makeya e mu mete tadebu.

Iyesu tadeyau kabukabuwa ragidai e eya matarau emupu

(Mateyu 28:16-20; Maki 16:14-18; Ruki 24; 36-49)

19 Pura kawai ki kemoreya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai Diyu ragidai kudumugu mu tawamaga rabineya gudu umamupu idiwa. Mu gudu umamupu idiwa ko Iyesu bani bauwena mu paunamugu uburawa manako yona inako tadebu, wagubu ke; “Wi notaga kwarisiyagisi kudu eba wainapiyoi ko nuwabagi rabineya idiwoi.” 20 E inako wagubu, manako e idai daikere daikere e madanai mete ugwadumpu baura ki watai mu kabuwatapu emupu. Emupu ka mu e mamamai ebotau wainamupu manako tagubu ke; “Kaiwawonuga, kau mibai baunugibi.”

21 Ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Wi notaga kwarisiyagisi kudu eba wainapiyoi ko nuwabagi rabineya idiwoi. Nau Mamai naiya nau tonosinibu kawapuwani ki maba karako nau wi mete tononiyakani.” 22 E inako wagubu, manako e umunai aurai pokaiya mu puwatapu, wagubu ke; “Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki nau karako negeyakani ki wi wadumuri.” 23 Ade wagubu ke; “Wi iyapana bera-maga berokoi mo empumuri manako nau kasiyarani pokaiya surupumuri ki ka nau mu beramaga berokoi ki mete surupani kewoyagisi. Ko wi iyapana beramaga berokoi mo empumuri ko nau kasiyarani pokaiya eba surupumuri ki ka nau mete kina mu beramaga berokoi ki eba surupani.” Iyesu inako tadebu.

Apunu Tomasi e notai apeya apeya

24 Iyesu ika mu bamamugu bauwena ki makeya ka e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewowena kerapu apeya (12) ki apunai mosi si Tomasi si daikere ka Nasuruwa simupu ki tawana mo kayawena. 25 E ewa bauwena manako e kowaiyoma e simupu, tagubu ke; “Nu Kaiwawonuga ade iyawena yewe bamanugu bauwena ki nu yabunugere matarau emipi.” Mu inako tagubu ko apunu Tomasi denai wagubu ke; “E idai ikoko pokaiya minimupu watai ki nau empena nau idani gurai wateya tapena ade e madaneya ugwadumpu wateya nau idani kweupena ki nau wi sumanibena. Ko wi iwagubu ki nau eba sumapakani.”

26 Pura eyaka mena kewowena eweya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai apunu Tomasi mete kina gudu umampu tawa rabineya idiwa manako Iyesu ade bani bauwena mu paunamugu ubupu, wagubu ke; “Wi notaga kwarisi-yagisi kudu eba wainapiyoi ko nuwabagi rabineya idiwoi.” 27 E inako wagubu manako wirawena apunu Tomasi empupu sibu, wagubu ke; “Kau idagi gurai yewe tari nau idani emani. Kau idagi yewe roronapi nau madanineya kweupi. Kau nau eba sumasinibi ko karako kau notagi apeya apeya ki kamadi kau notagi eyaka mena nau sumasiniyowa.”

28 Apunu Tomasi yona ki wainapupu ka e denai Iyesu sibu, wagubu ke; “Kaiwawoni. Kau ka nau Kaiwawoni, kau ka God.” 29 Ko Iyesu ubupu apunu Tomasi ade sibu, wagubu ke; “Kau nau matarau emisinibi ki pokere nau sumasinibi. Iyapana nau eba emisini-yamu ko pa sumasiniyamu ki ka mu mamamatogomono idiwono.” Iyesu inako wagubu.

Apunu Diyoni oka yau tapu ki kerarai

30 Iyesu ubupu nu nidiyawa kabu-kabuwa ragidai nu yabunugu matakira ropani kawaya kwaewagawa empemeya ko oka yau rabineya ka nau ki dai mena okapuwani. 31 Ko wi naigida mena kataigamana wetawetara ki nana da Iyesu e ka nu Iya Negeyana Apunai Keriso ade e ka Mamanuga God e eya Gubagai ki pokere ka nau karako oka yau mena okapakani. Wi e sumapiyoi idiwoi ki ka wi e si pokaiya iya waunai wadumuri idiwoi.

Copyright information for `GDN