John 7

Iyesu e yowaiyoma mete kina mu bususumaga

Diyu ragidai mu kawakawaimuguma Iyesu minimana po ki nana wainapamawa ki pokere Iyesu tawana Diyudiya mo eba kayawena ko e tawana Gariri rabineya mena umawa wadawa.

Diyu ragidai mu poragamaga mo si ka ‘Nabonabo Poragai’ tagamu ki marai rogobiwena, manako Iyesu e eya yowaiyoma e bameya bautagubu, simupu, tagubu ke; “Kau tawana yau kamadi tawana Diyudiya ade kaya-nuwagi manako kau matakiragi mo ika kwaenuwagi da kau tadeyei kabu-kabuwa ragidai matakira ki empomoto manako kau sumanimoto. Kau yewe Gariri rabineya weki gwaiya kwaenugei ki ka iyapana kau eba eminimoto sumanimoto ko kau kayanuwagi ika poraga kawaya ki kawareya kau matakiragi matarau kwaenugowa ki ka iyapana kuduba kau eminimono sumanimono.” (Mu inako tagubu mibai ka mu mete kina e eba sumamupu.)

Ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Wi wainapiyamu da nau naubo nuwaneya mena kwaesugakani, ko ki pa mena. Nau marani tondau, mana bauwagana kena, ko wi maraga ka asusu. Nau iyapana rabinamugu bigi posiwena uburau ki empuwani matarau suwagakani ki pokere iyapana kuduba nau midi ragiragisiniyamu. Ko mu wi mo eba kiraniyamu. Ki pokere baganai, wi wibo poraga ki kawareya kaiwagi ko nau marani eba bauwena ki pokere nau yewe tondoni.” Iyesu inako wagubu manako e tawana Gariri rabineya ika tondawa.

Iyesu ‘Nabonabo Poragai’ kawareya kayawena

10 Iyesu yowaiyoma poraga ki kawareya kayatagubu ka e mete kina mu ewamugu kipu ubupu weki gwaiya kayawena. 11 Ko Diyu ragidai mu kawakawaimuguma ka poraga ki kawareya Iyesu nene kwaenetagamawa yabu tamawa idiwa, tagamawa ke; “Apunu ki bani? E baiyagisi bo pa mena?”

12 Iyapana pakasi ragidai mete kina Iyesu nene tagamawa ko mu kawakawaimuguma kudumugu waina-pamawa ki pokere e sisiyai ki mu weki gwaiya mena umana misimisi were manu kasiwaratagamawa idiwa. Dai tagamawa ke; “E ka apunu bagi kawaya mosi.” Ko dai tagamawa ke; “Pa mena, e ka iyapana kuduba nu beraniyau.”

14 Poraga ki paunau ka Iyesu kaya-wena Mamanuga God e Tawai ki rabineya bauwena manako ika iyapana tadeyawa kabukabuwa tondawa. 15 E yonawagawa wainamupu ka Diyu ragidai kawakawaimuguma mu nota-maga babawena manako mu tagubu ke; “E ka pakasi apunai mosi ko e gwede ba yona kawaya kawaya inako wagau?”

16 Mu inako tagamawa ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Nau Mamai God nau tonosinibu ki pokere nau karako nidiyakani ki ka eba nau naubo yonani ko nau Mamai badidi kabuwasiniyau ki mena nau makeya makeya suwagakani. 17 Nau Mamai God e yonai wi nidiyakani bo ade nau naubo notani pokaiya suwagakani ki wi naigida kataigamana wainapiyamu ki ka wi Mamanuga God e nuwaiya badidi ki makeya makeya kwaiwogoi were kataiwagi. 18 Iyapana nima e ebo kasiyarai pokaiya kwaewagau ki ka e ebo kawai gisipiyau. Ko iyapana nima e tonopupu apunai e si tepapiyau kwae-wagau ki ka e mibai mena kwaewagau. E bameya ka bera mo pa mena. 19 Oragai apunai Mosisi ubupu gora wi negebu ko wi gora ki makeya makeya eba kwaiwagamu. Wi kwaigumpena ki ka wi eba nau susinimana po wainampena.”

20 Iyesu yona ki wagubu ka iyapana kuduba denai tagubu ke; “Kau ka bani keyai berokoi mosi kau yabaragi giripiyau ki pokere kau babanugibi nuwegei. Iyapana nima kau nuniyana po wainapiyau?”

21 Ko Iyesu denai wagubu ke; “Nau ubupuwani apunu mosi aiyata marai ki makeya iyapuwani ki pokere wi wakapa girigubu nau kirasiniyamu. Ko wi mete kina aiyata marai inako upiwagamu. Munu uratanai mosi wenayagisi ki ka mara ida daikere kewowena daikere apeya eyaka (8) ki kewoyagisi makeya ki ka wi oragai apunai Mosisi gora badidi tapu ki makeya makeya aiyata marai ki mete kwaiwagamu. (Ko ki ka eba oragai apunai Mosisi gora ki yabiri tapu ko ki ka wi ripakwarakwaraguma bususu ki kerarai birikamupu.) Ki pokere, nau apunu ki aiyata marai deni mena iyapuwani ki ka wi badidi pokere nau kirasiniyamu? Wi mete aiyata marai ki makeya upiwagamu. 24 Nari asusu yabayababa eba iwogoi ko naigida empumuri wetawetara were iwagi.” Iyesu inako tadebu.

Nu Iya Negeyana Apunai Keriso ka Iyesu baganai bo?

25 Natere kawaya Diyerusaremu rabineya ka iyapana pakasi ragidai dai ki Iyesu ika emupu manako mu mubo deni deni manu kasiwaratagamawa, tagamawa ke; “Kawakawai ragidai apunu mo minimana po yanuwei teyamawa ki apunu yau baganai bo? 26 E bauwena nu matarau nidiyau kabukabuwa umau ko mu badidi pokere e eba miniyamu poyo? Kawakawai ragidai mu notamaga karako wirawena da mu mete wainapiyamu da e ka nu Iya Negeyana Apunai Keriso bo?” 27 Mu inako tagubu ade tagubu ke; “Ko badidi? Nu Iya Negeyana Apunai Keriso baiyagisi ki ka nu e tawana bani deneya bauwagana ki nu eba kataigamana ki nana ko apunu yau e bauwena tawanai ki nu katainugu.”

28 Iyesu mu yonamaga ki wainapupu ka e Mamanuga God e Tawai rabineya e bonanai ragiragi kawaya wagubu ke; “Wi iwagubu ke; ‘E inai mamai ki nu katainugu.’ Ko nau nidiyani wainapu-muri; Nau tawana bani deneya bausugubuwani ki wi eba kataigau. Nau ka eba nau naubo kasiyarani pokaiya bausugubuwani. Nau Tonosinibu Apunai e ka mibai mena kwaewagau ki apunai, ko e wi eba kataigau. 29 Nau kataineya eyo mibai ka nau e bameya tondekeya manako e nau tonosinibu yewe wairau kawapuwani.”

30 Iyesu yona ki wagubu makeya ka Diyu ragidai mu kawakawaimuguma e wadamana kwaetagubu ko e wadamana marai eba bauwena ki pokere mu e kamadumpu. Iyapana dai e wadamana wainamupu, 31 ko ade dai e sumamupu, tagubu ke; “Nu wainapemei da nu Iya Negeyana Apunai Keriso ka apunu yau baganai. E matakirai kwaewagau ki ka mu takari kawaya Keriso bauwagana matakira kwaewagana tagubu ki matakirai maba e karako makeya makeya kwaewagau yau kena.”

Kawakawai ragidai Iyesu wadamana kwaetagamawa

32 Parisi ragidai iyapana Iyesu sisiyai inako umana misimisi tagamawa idiwa wainamupu ka mu ubumpu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mete kina piyara ragidai dai Iyesu wadamana ki nana tonotampu kayatagubu. 33 Ko Iyesu wagubu ke; “Nau wi mete mara rowarowa kawaya eba idiwomu. Nau waunitau ade wirasugani nau Tono-sinibu Apunai e bameya ade kayasugani, 34 manako wi nau kwaeneni kwaiwogoi ko wi nau ewa mo eba emisinimuri mibai ka nau kayasugana tawanai ki wi kwaitana eba kaiwagi.”

35 Diyu ragidai mu kawakawai-muguma yona ki wainamupu ka mu babatagubu mu mubo deni deni manu kasiwaratagamawa, tagamawa ke; “Apunu yau ka bani kayawagana da nu e ewa mo eba empamana ki nana wagau? E tawana Gurisi rabineya Diyu ragidai dai ika idiwu tawanai ki kayawagana manako tawana ki ragidai yona mo tadeyana kabukabuwa ki nana wagau bo? 36 E wagubu da; ‘Wi nau kwaeneni kwaiwogoi ko wi nau ewa mo eba emisinimuri’, ade wagubu da; ‘Nau kayasugana tawanai ki wi kwaitana eba kaiwagi’, e inako wagubu ki mibai ka badidi?” Mu inako tagamawa.

Iya Maramara Idiwana Awanai

37 Mu poragamaga siyareya ka mu maramaga kawai manako ki makeya ka Iyesu ubupu e bonanai ragiragi kawaya wagubu ke; “Iyapana nima awana gobai wagau ki ka e nau bamaneya baiyagisi awana kuburoto. 38 Mamanuga God e okai mo wagubu ke; ‘Iyapana nima nau sumasiniyono ki ka Iya Maramara Idiwana Awanai ki yabai e rabineya usirapono tondono.”

39 Iyesu Iya Awanai nene wagubu ki ka e Mamanuga God e Keyai ki waigugui wagubu. Ko ki ka e Mama-nuga God bameya kunuma taneya yarana were ewa puyo ki tonopana ki nana wagubu. Iyapana nima uburoto e sumapoto ki ka Mamanuga God e eya Keyai iyapana ki kweyoto.

Iyapana mu rabinamaga ka eba eyaka mena

40 Iyapana ropani kawaya Iyesu yonai ki wainamupu ka mu dai tagubu ke; “Mamanuga God e Bonanai Waina-piyau Wagau Apunai ki nawanai nu idiweya ki apunai karako wana bau-wena yau kena.”

41 Ade dai tagubu ke; “E ka Nu Iya Negeyana Apunai Keriso.”

Ko dai tagubu ke; “Pa mena. Apunu yau e ka tawana Gariri ragidai mu apunumaga mosi ko Keriso e ka tawana Gariri were eba bauwagana wainapemei.
42 Mamanuga God e okai mo wagubu ke; ‘Nu Iya Negeyana Apunai Keriso e ka oragai apunai Dewida e momai. E ka oragai apunai Dewida e naterei Beteriyemu rabineya wenayagisi.”

43 Iyapana Iyesu sisiyai inako mubo mubo tagamawa ko mu rabinamaga ka eba eyaka mena. 44 Mu dai e wadamana wainapamawa ko mu e eba wadumupu.

Diyu ragidai mu kawakawaimuguma Iyesu eba sumamupu

45 Piyara ragidai Iyesu wadamana ki nana bautagubu ko eba wadumupu ki ade wiratagubu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade Parisi ragidai mete kina mu bamamugu bautagubu. Bautagubu manako kawakawai ragidai ki ubumpu mu manutampu, tagubu ke; “Wi badidi pokere apunu ki eba wadu-mupu ko pa baigubu?”

46 Ko piyara ragidai ki denai tagubu ke; “Apunu ki e yonai ka kasiyarai kawaya. Iyapana mo e maba inako pa mena.”

47 Kawakawai ragidai yona ki wainamupu ka mu denai kiratampu, tagubu ke; “E wi mete rabinaga wira-pupu ki pokere wi e eba wadumupu baigubu bo? 48 Wi pakasi ragidai ka bani Mamanuga God e kowagai rabineya idiwu ki pokere oragai apunai Mosisi nu goranuga tapu ki wi eba wainapiyamu. Ko nu kawakawai ragidai ade Parisi ragidai mete kina ki nu ka apunu beraberai ki e yonai mo nu eba sumapemei.”

50 Ki makeya ka Parisi ragidai mu iyapanamaga mosi naiya Iyesu bameya weki gwaiya bauwena apunai si ka Nikodimasi ki e ubupu e kowaiyoma ki inako tadebu, wagubu ke; 51 “Nu goranuga tapu ki inako wagau; ‘Iyapana mosi e waretai siyoto wirawira ki ka yabiri e waretai ki uburoto e eya yonai yagisi wainapamu da nu e paerei ki kerarai kwaenepamu mibai bo bera. Ki eweya ka nu ubumamu e bita kweyamu bo ade eba kweyamu.”

52 Apunu Nikodimasi inako wagubu ko mu ubumpu e mete kiramupu, tagubu ke; “Kau mete banipo tawana Gariri ragidai mu iyapanamaga mosi bo? Kau Mamanuga God e okai tampu ki naigida mena empena ki kau katai-nugubena da Mamanuga God e bonanai wainapana wagana apunai ki e ka tawana Gariri were eba baiyagisi.” Mu inako tagubu, 53 manako kimpu ubu-mpu mu mubo mubo tawanamugu kayatagubu.

Copyright information for `GDN