Mark 15

Iyesu apunu Pairasi e yabareya ubupu

(Mateyu 27:1-2, 11-14; Ruki 23:1-5; Diyoni 18:28-38)

Nawaru dumai tarawa ka Diyu ragidai mu kawakawaimuguma kuduba yonatagubu kewowena ade mu rabinamaga eyakamenawena ki pokere mu Iyesu wadumpu e idai umamupu dokodoko manako bananamupu kaya-tagubu piyara ragidai mu kawaimaga Pairasi bameya bautagubu. Bautagubu ka apunu Pairasi ubupu Iyesu manupupu, wagubu ke; “Diyu ragidai mu kaiwawo-maga kawai ki kau baganai bo?”

Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Ena, ki kau ba nuwegei.”

Iyesu inako wagubu ko iyapana kawakawai Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai bautagubu e kawareya kawareya naripamawa bera ropani kawaya siyamawa, ki pokere apunu Pairasi wirawena Iyesu ade sibu, wagubu ke; “Kau yona denai mo nuwagi bo pa mena? Mu rowarowa kawaya kau mena kekeniyamu idiwu ko kau pa tondei.” Ko Iyesu yona denai mo eba wagubu ki pokere apunu Pairasi e notai babawena.

Apunu Pairasi ubupu mu Iyesu minimana po wagubu

(Mateyu 27:15-26; Ruki 23:13-25; Diyoni 18:39-19:16)

Karako ka iyapana dai dibura-tagubu ika idiwa. Mu naiya yawira kayatagubu kawakawai ragidai dai namutampu ko mu paunamugu ka apunu mo si ka Barabasi ika mete tondawa. Diyu ragidai mu bususumaga ka kwamura makeya makeya ‘Mama-nuga God Nu Raurunibu Poragai’ poragatagamawa ki kawareya ka mu dibura apunai mo eyaka mena e si tagamawa manako apunu Pairasi dibura gudui kwaipiyawa manako si tagamawa apunai ki pa bauwagawa kayawagawa. Mu bususumaga inako ki pokere iyapana karako apunu Pairasi bameya bautagubu manako simupu, tagubu ke; “Kau kwamura makeya makeya kwae-nugei ki kau karako mete kwaenuwagi dibura gudui ade kwaipi bo?”

Iyapana inako tagubu ko apunu Pairasi e rabineya mena wainapupu da Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ki mu nuwarorotagubu ki pokere mu Iyesu wadumupu e idai rabineya tamupu. E notai inako wagubu ki pokere e denai iyapana ki manutapu, wagubu ke; “Wi nuwagau nau uburani manako Diyu ragidai wi kaiwawoga yau e idai rikapani da e baiyagisi kayayagisi bo?”

11 Ko Diyu ragidai kawakawai-muguma ki garugaru mena bautagubu iyapana ika idiwa ki mu rabinamaga kupamupu, tagubu ke; “Iyesu bauwagana kayawagana ki nana eba iwagi ko apunu Barabasi e si iwagi da e baiyagisi kayayagisi.” Mu inako tagubu ki pokere iyapana kuduba apunu Barabasi e si tagubu.

12 Ko apunu Pairasi iyapana ade manutapu, wagubu ke; “Ko Diyu ragidai wi kaiwawoga siyamawa apunai yau e bameya ka nau badidi kwaesugani?” 13 E yona ki wagubu ka iyapana mu bonanamaga ragiragi kawaya denai tagubu ke; “Wadumuri ripa korosi naureya ikokopumuri da e poyagisi.”

14 Mu inako tagubu ki pokere apunu Pairasi iyapana ki ade manutapu, wagubu ke; “E poyagisi ki mibai ka badidi? E paere badidi kwaewena?” Ko mu kawareya kawareya bonanamaga ragiragi kawaya tagamawa ke; “Wadumuri ripa korosi naureya ikoko-pumuri da e poyagisi.”

15 Apunu Pairasi yona ki wainapupu ka e iyapana rabinamaga bagiwagana ki nana dibura gudui kwaipupu manako apunu Barabasi matarau bauwena kayawena. Ki eweya ka e ubupu piyara ragidai tadebu da mu Iyesu kuwe pokaiya minimana ki nana wagubu manako ewa kanibu Iyesu wadubu mu idamugu tapu, wagubu ke; “Wadumuri ripa korosi naureya e minimuri poyo.”

Piyara ragidai Iyesu waegeyageyamapamawa

(Mateyu 27:27-31; Diyoni 19:2-3)

16 Piyara ragidai ki Iyesu wadumpu mu kawaimaga tawai rabineya kaimpu manako kowamuguma nene tagubu bautagubu ewapuru mena ika dibimupu idiwa. 17 Mu aukwara daragai bagi kawaya mo wadumpu Iyesu monaga-mupu ade impunewa tempu e debaiya painimupu, 18 manako waegeyageyama-pamawa, tagamawa ke; “Kaiwa kaiwa, Diyu ragidai Kaiwawomaga Kawaya.”

19 Mu inako tagamawa, e debaiya auda were minimawa ade e kiyabuiya tepotepopamawa manako e yabareya ramatamaga kawareya ubumpu parau beratagamawa. 20 Mu inako waegeya-geyamapamawa da kamadumpu, aukwara daragai bagi kawaya ki ade rikamupu e ebo midi tatamai ade umampu kwempu manako ripa korosi naureya minimana po ki nana wadu-mpu kayatagubu.

Mu Iyesu ripa korosi naureya ikokomupu

(Mateyu 27:32-44; Ruki 23:26-43; Diyoni 19:17-27)

21 Piyara ragidai ki Iyesu wadumpu kayatagamawa ka tawana Sairini apunu-maga mo si ka Saimoni ika gwabau gari tagaiya yabadawa da yawatau banana-mupu. Bananamupu ka mu e Iyesu korosi kawarapana ki nana simupu manako apunu Saimoni ubupu ripa korosi ki kawarapupu. (Apunu Saimoni e ka Arekisanda yo Rupai mu mama-maga.)

22 Mu Iyesu wadumpu kaimpu tawana mo si ka ‘Gorogata’ tagamu ki bautagubu. Si ‘Gorogata’ ka keyakeyai ko ki mibai ka Deba Suwana. 23 Ika bautagubu ka mu ripa otai suwakarai mosi awana ‘waeni mete wiramupu ki Iyesu kubarana ki nana e kwemupu ko e awana ki eba kubabu. 24 Didiburu madega kaidenai pisikanawagawa makeya ka mu Iyesu ripa korosi naureya ikokomupu manako piyara ragidai ubumpu e midi tatamai rikamupu ki yanuwa munta mo pokaiya nida kasiwaratagubu. Nima si yanuwa ki rabineya yabiri bauwena ki e ubupu Iyesu midi tatamai ki e wadubu. 26 Iyesu powagana ki kerarai ka mu oka pokaiya inako tamupu, “Yau ka Diyu ragidai mu Kaiwawomaga’. 27 Mu Iyapana berokoi apeya mete ripa korosi naureya ikokotampu ki mosi ka Iyesu e idai garu deneya ade mosi ka e idai tenene ki deneya. Mu inako kwaetagubu ki ka Mamanuga God e okai takari kawaya badidi wagubu ki makeya makeya mu kwaetagubu. Oka ki wagubu ke; ‘Kuwa ragidai mu paeremaga bimbinai banana-mupu ki daikere e mete bananapupu.’

29 Iyapana ika esidaeridatagamawa kaiwa kebomawa Iyesu emupu ka mu debamaga gipamawa e waegeyageyama-pamawa, tagamawa ke; ‘Kau karako kiri uburi da nu kau eminiyamu. Kau naiya nuwagibi da kau Mamanuga God e Tawai ki koritapana mara apeya eyaka rabineya tawa waunai mo ade wadana nuwagibi, 30 ki pokere karako kau kiya kasiyaragi pokaiya ripa korosi ki kamadi kawari iyanuwagi da nu kau eminiyamu.” 31 Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade Mamanuga God e gorai kataimugu ragidai ki mu mete kina Iyesu gwaigwitapamawa, tagamawa ke; “E iyapana iyatamiyawa ko e eya iyawagana ka badidi pokere e kasiyarai pa mena. 32 E mibai tawana Isiraero ragidai nu Kaiwawonuga ade nu Iya Negeyana Apunai Keriso ki ka e ebo ripa korosi ki kamadini kaworoto da nu yabunugere empamu manako sumapamu.” Iyapana apeya e madanai daikere daikere ikokotampu ki mu mete kina Iyesu inako waegeyageyama-pamawa.

Tawana sisipu umapu

(Mateyu 27:45-56; Ruki 23:44-49; Diyoni 19:28-30)

33 Madega paunau wadawa makeya ka tawana kuduba sisipu umapu ko ade madega kanibu kekerawagawa napusi apeya eyaka wadawa makeya ka sisipu ki ade negawena. 34 Sisipu ki ade negawagawa makeya ka Iyesu e bonanai ragiragi kawaya wagubu ke; “Eroi, Eroi, rama sabaktani.” Ki mibai ka; ‘Mamani God, Mamani God, kau badidi pokere nau kamadisinibi?’

35 Iyapana dai ika ubumawa e yonai ki wainamupu, ka mu tagubu ke; “Wainapumuri, e oragai apunai Eraidiya nene wena siyanau.”

36 Apunu mosi dabuwa tenai mo wadubu garupupu awana suwakarai rabineya kaupupu manako sikurupupu Iyesu umuneya tapu da e kubarana ki nana manako wagubu ke; “Idiwomu empomu. Oragai apunai Eraidiya baiyagisi e ripa korosi naureya yadini pakara bo?”

37 Ko Iyesu e bonanai ragiragi kawaya wagubu manako e nonai toporuwena powena.

38 Iyesu powagawa makeya ka aukwara mosi Mamanuga God e Tawai rabineya gudu maba uburawa ki paunau tegerewena, esida da erida. 39 Piyara apunai mosi ika ripa korosi kerareya uburawa ki Iyesu bonanai ragiragi kawaya wagubu ki wainapupu ade e badidi maba powena ki mete empupu ki ka e wagubu ke; “Mibai, apunu yau e ka Mamanuga God e eya Gubagai.”

40 Ridi dai ika uwamau Iyesu em-pamawa ubumawa mu paunamugu ka ridi Meri Magidarini, ridi Saromi, ade apunu Diyemesi marai yo apunu Diyose mu inamaga si ka Meri. 41 Iyesu naiya tawana Gariri rabineya umawa wadawa ki makeya ka ridi ki e wadamawa tekateka waitapamawa iwa. Ade ewa, e natere Diyerusaremu kayawena ki makeya ka ridi ropani kawaya dai ki e mete ewakumapamawa, ko mu mete kina karako bautagubu ika empamawa ubumawa.

Apunu Diyosepa Iyesu kwakwarepui ragu tapu

(Mateyu 27:57-61; Ruki 23:50-56; Diyoni 19:38-42)

42 Diyu ragidai mu kawaimaga mosi si ka Diyosepa. E tawanai ka Arimasiya. Iyapana e werei tagamawa mibai ka e berai bagi kawaya. E maramara Mamanuga God notapiyawa ade Mamanuga God e gari rabineya kaiwana idiwana ki marai bauwagana nawanai mete tondawa.

Kemora nene ka apunu Diyosepa yabarayabara apunu Pairasi bameya kayawena manako Iyesu kwakwarepui ki genei wagubu da e wadana onono-pana ki nana.
44 Apunu Pairasi Iyesu powena yonai ki wainapupu ka e wakapa giriwena piyara apunai mo nene wagubu manako manupupu, wagubu ke; “E ororeya mena powena ki mibai?”

45 “Ena, e ororeya mena powena.” Apunu Pairasi yona ki wainapupu ka e ubupu apunu Diyosepa kayawagana Iyesu kwakwarepui ononopana ki nana wagubu.

46 Apunu Diyosepa kayawena aukwara bagi kawaya mo gimarapupu wadubu kayawena ripa korosi kerareya bauwena manako e kowaiyoma mete kina Iyesu kwakwarepui ripa korosi naureya wadumupu kwarisi manako aukwara ki pokaiya gerowomupu. Gerowopamawa da kamadumpu ka mu e kwakwarepui wadumpu kayatagubu ragu mosi ki iyapana idamugu ukwa-mupu ki rabineya tamupu manako bowa kawaya mosi gwairimupu ragu umunai ki minimupu bodamupu. 47 Mu inako kwaetagamawa ki ka mu ridi Meri Magidarini yo apunu Diyose e inai si ka Meri mu yabumugu kwaetagubu.

Copyright information for `GDN