Mark 16

Iyesu powena ko e ade iyawena kipu ubupu

(Mateyu 28:1-8; Ruki 24:1-12; Diyoni 20:1-10)

Diyu ragidai aiyatamaga marai ki idiwa da kewowena makeya ka ridi Meri Magidarini, ridi Saromi ade apunu Diyemesi e inai si ka Meri ki kimpu ubumpu ripa otai aurai bagi kawaya dai gimaratampu da mu ewa kayatagamana Iyesu powena e kwakwarepui monagapamana ki nana. Pura kawaiya didiburu mena madega posiwagawa makeya ka mu kimpu ubumpu Iyesu kwakwarepui ragu rabineya tampu ki empamana ki nana kayatagubu. Mu kayatagubu kaiwa da yawatau ka mu muga manu kasiwara-tagubu, tagubu ke; “Bowa kawaya ragu katamurui minimpu bodampu ki nima waitaniyoto da nu gwairipamu?” (Mibai ka bowa ki ka kawaya eba marai.)

Mu inako manu kasiwaratagamawa kaiwa da buri bautagubu ka mu yabu tampu manako bowa ki ororeya mena gwairiwena emupu. Emupu manako ragu rabineya kaimpu yabu tampu ka mu yaraga mosi e midi tatamai poe rowarowa kawaya umapu ki mu idamaga garu deneya ragu rabineya tondawa emupu. Empamawa ka mu notamaga kowena kodabamaga kamupu.

Ko apunu ki mu tadebu, wagubu ke; “Wi notaga eba koyogono. Nau kataineya da wi tawana Nasareta apunumaga Iyesu ripa korosi naureya minimpu poyo yewe ragu tampu ki e midi kwakwarepui empamana ki nana baigubu. Ko e yewe eba ukwarau. E ororeya mena iyawena kipu ubupu kayawena. Mu tampu watai yau karako yewe empumuri. Wi karako kaiwagi e tadeyau kabukabuwa ragidai apunu Pita e kowaiyoma mete tademuri, iwagi ke; ‘Iyesu naiya mena nidibu da e yabiri kayawagana tawana Gariri rabineya wi nawanaga ika tondana ki nana wagubu ki pokere wi karako e eweya kaiwagi tawana Gariri rabineya e bananapumuri.”

Apunu ki inako wagubu ko ridi ki kudu wainamupu ragu kamadumpu manako yona mo eba tagubu ko mibi didigurai garumupu kayatagubu.

Iyesu ridi Meri Magidarini e bameya matarawena

(Mateyu 28:9-10; Diyoni 20:11-18)

Iyesu pura kawaiya didiburu mena ade iyawena kipu ubupu ka e yabiri ridi Meri Magidarini e bameya matarawena. Ridi ki ka naiya keyai berokoi ida daikere kewowena daikere apeya (7) e rabineya idiwa manako Iyesu mu siwakeketapu ki ridai. 10 E Iyesu iya-wena empupu ka e kayawena Iyesu tadeyau kabukabuwa ragidai Iyesu nene nuwaboyatagamawa yadi wadamawa idiwa ki mu bamamugu bauwena manako e Iyesu iyawena matarau empupu ki sisiyai mu tadebu. 11 Mu e yonai ki wainamupu ko mu e eba sumamupu.

Iyesu e kowakowaiyoma apeya bamamugu matarawena

(Ruki 24:13-35)

12 Ki eweya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai apeya tawana mo kayatagubu yawatau kaiwa manako Iyesu kiyabui wirawena ebo mo wenawena ki mu emupu. 13 Mu ade wiratagubu kayatagubu kowamuguma tademupu ko mu yonamaga ki ka mu kowamuguma ki eba sumamupu.

Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai bamamugu matarawena

(Mateyu 28:16-20; Ruki 24:36-49; Diyoni 20:19-23; Bususu 1:6-8)

14 Siyareya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewo-wena kerapu eyaka mena bani ku-pamawa idiwa manako e eya mu bamamugu matarawena. E iyawena kipu ubupu ki sisiyai ka iyapana dai naiya bautagubu mu tademupu ko mu yonamaga ki eba mu sumamupu. Mu rabinamaga ka ragiragi kawaya ki pokere Iyesu mu sisibatapu manako tadebu, wagubu ke; 15 “Karako kimuri ubumuri tawana tawana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ki kaiwagi nau yonani bagi kawaya yau iyapana tadeyoi iwoi. 16 Iyapana nima nau sumasiniyoto ade nau sini pokaiya siruwayagisi ki ka e iya waunai yadini. Ko iyapana nima nau eba sumasiniyoto ki ka e bita bananapoto. 17 Nau sumasinimono ragidai mu ka nau kasiyarani pokaiya matakira ebo ebo kwaetogomono; Nau sini pokaiya ka mu keyai berokoi siwakeketamono da keyai berokoi ki matarau baitogomono kayatogomono. Mu tenawarimaga ka wirayagisi da mu yona naiya eba tagamawa ki mu togomono. 18 Motamota berokoi mu metamini ki ka mu eba popotagisi ade mu awana berokoi mo kubomoto ki ka mu mete eba popotagisi. Mu idamaga sigira ragidai kawarimugu nakapomono ki ka sigira ragidai ki iyatagisi.”

19 Nu Kaiwawonuga Iyesu yona ki wagubu kewowena ka kasiyara mo kawapu e wadubu tepapupu kunumau yapu kayawena manako Mamanuga God e idai garu deneya e tapu tondubu. 20 Ko e tadeyau kabukabuwa ragidai ki mu kayatagubu tawana tawana, madega kauwagau madega posiwagau ki e sisiyai iyapana tademawa iwa. Nu Kaiwawonuga mu kasiyara tageyawa manako kasiyara ki pokaiya ka mu matakira ebo ebo mete kwaetagamawa iwa. Iyapana matakira ki empamawa pokaiya ka mu yonamaga ki mete mibipamawa sumapamawa.

Ika kewowena.

Copyright information for `GDN