Mark 7

Parisi ragidai mu mubo kaisimaga ki kwaetagamawa

(Mateyu 15:1-9)

Parisi ragidai ade Diyu ragidai dai mete kina mu ripakwarakwara-muguma gora tampu ki mu makeya makeya naigida mena kwaetagamu idiwu. Mu bani kupomoto ki ka mu naiya goramaga badidi wagau ki makeya makeya kwaetagisi mu idamaga siruwapomoto were ewa bani ki kupo-moto. Mu bani gimarapomoto ki ka mu naiya bani ki naigida mena siruwa-pomoto were ewa tawiyatagisi ade kapa yo kurari yo gwedegwede kuduba inako ki mu asusu eba siruwapomoto ko oragai ragidai badidi kwaetagamawa ki maba mu makeya makeya inako kwae-togomono siruwapomono.

Parisi ragidai ade Mamanuga God e gorai kataimugu ragidai mete kina natere Diyerusaremu were bautagubu ki mu kaimpu Iyesu kwagaramupu idiwa manako e tadeyau kabukabuwa ragidai gora pokaiya idamaga eba siruwamupu ko bani pa kupamawa idiwa ki mu emitampu,
ki pokere mu Iyesu manu-mupu, tagubu ke; “Nu ripakwarakwara-nuguma goranuga oragai kabuwanimpu kebomawa ki kau tadeyei kabukabuwa ragidai badidi pokere raurupiyamu idamaga eba siruwapiyamu were bani tepiyamu kupamu?”

Mu inako tagubu ko Iyesu denai wagubu ke; “Wi ka midiga pa mataka-wagau ragidai. Ko wi kwaiwagamu ki nene ka oragai apunai Aisaiya takari kawaya uwamau empupu manako e oka mibai inako tapu, wagubu ke;

‘Mamanuga God e wagau; Iyapana yau nau sini pa umunumaga pokaiya tagamu wiwirasiniyamu, ko mu nuwamaga notamaga ka uwama kawaya, eba nau bamaneya.
Mu tagamu da mu nau sini tepa-piyamu ko mu kwaetagamu ki mibai ka pa mena. Mu muga goramaga iyapana naiya mu mubo notamaga pokaiya kwaetagamawa iwa ki mena mu makeya makeya kwaetagamu ade mu kowa-muguma mete kabuwatamiyamu iwu. Ko gora kuduba mu wiwirapiyamu ki ka eba nau gorani. Pa mena.’
Oragai apunai Aisaiya wi nene inako wagubu,
ki kawareya nau karako wi nidiyakani yau kena; Mamanuga God e gorai ki wi wadumpu tagagau kwenu-mupu ko iyapana kaina mu yonamaga ki wi wadamu doko wi rabinagau tamu makeya makeya kwaiwagamu.”

Iyesu inako wagubu, ade tadebu, wagubu ke; “Mamanuga God e yonai ki wi wadamu kiyokiyo wi tagagau tamu ko wi wibo kabuwaga ki wi naigida mena wiwirapiyamu esida tepapiyamu. 10 Oragai apunai Mosisi Mamanuga God e gorai tapu, wagubu ke; ‘Kau inagi mamagi wiwiratamiyowa ade mu naigida mena kwayubatamiyowa. Iyapana nima e eya inai mamai kiratamono tadeyono siyasiya ki ka e denai poyagisi.’ 11 Oragai apunai Mosisi inako wagubu ko wi ka wibo nuwagau inako iwagamu ke; ‘Iyapana mosi e inai mamai nuwasiyasiya nene idiwu ki emitamini manako yagisi ke; ‘Nau wi waitaniyana gwede mo negeyana ko nau gwede ki winepuwani Mamanuga God nene tapuwani ki pokere nau wi negeyana ka eba baganai.’ 12 E inako yagisi ki ka wi iwagi ke; ‘Ki ka bagi kawaya. Gwedegwede Mamanuga God nene tapi ki kau inagi mamagi eba tage.’ 13 Ko wi iyapana inako tadeyamu ki ka wi paerepiyamu Mamanuga God e gorai raurupiyamu manako wi wibo kabuwaga ade wi wibo kaisiga ebo ebo ki mena kwaiwagamu. Wi gwedegwede marai kawai yau maba mete paere-piyamu kwaiwagamu.”

Gwede ka iyapana bigi negeyau?

(Mateyu 15:10-20)

14 Iyesu iyapana ropani kawaya ika idiwa ki mu nene ade wagubu bau-tagubu manako tadebu, wagubu ke; “Nau yona yau suwagani ki mibai wi kuduba naigida mena wainapumuri; 15 Wi gwede mosi umunugere kupu-muri ki ka eba bani ki wi bigi negeni. Ko wi wibo notaga pokaiya waina-piyamu matarau kwaiwagamu ki mena wi bigi negeyau.”

17 Iyesu iyapana ropani kawaya ki kamaditapu tawa yapu ki ka e tadeyau kabukabuwa ragidai e bameya bau-tagubu manako manumupu, tagubu ke; “Kau nuwagibi ki mibai ka badidi?”

18 Mu inako tagubu, ko e denai tadebu, wagubu ke; “Wi mete notababa wadamu bo? Wi badidi pokere eba wainapiyamu? Bani kiyabui ebo ebo kupemei ki ka eba bani ki uburoto wi bigi negeni. 19 Bani kupumuri ki suroto wi rabinagau tondono manako ewa baiyagisi kayayagisi. Ki ka eba bani ki uburoto wi nuwaga notaga bigi kweyoto. Pa mena.” Iyesu yona ki wagubu ki ka e bani kuduba ka bagi mena ki yonai wagubu.

20 Ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Ki ka wi wibo rabinagau waina-piyamu ade matarau kwaiwagamu ki mena wi bigi negeyau. 21 Wi wibo nuwagau notagau nota berokoi waina-piyamu ki pokaiya ka wi taku maba igida yauda asusu iwu, kuwaigamu, minimini popoiwagamu, 22 mibi anikai sipuma goragora rauru kawakawara kasiwaraiwagamu, wibo kapoiwagamu, bera berokoi ebo ebo kwaiwagamu, kowaguma weyaweyatamiyamu, midimama berai kwaiwagamu, nuwaroroiwagamu, kowaguma yanuwe-maga teyamu, wibo yabara kawa-kawaraiwagamu, wi notaga pa mena maba babaibitau inako kwaiwagamu iwu. 23 Nota berokoberoko yau kuduba wi wibo rabinagau wainapiyamu ade ewa matarau kwaiwagamu ki mena wi bigi negeyau.” Iyesu inako wagubu.

Ridi kwaiyanai mosi Iyesu sumapupu

(Mateyu 15:21-28)

24 Iyesu tawana ki kamadubu kayawena kaniyawa da tawana mosi natere Taya bameya bauwena manako tawa mo yapu. E eba nuwaiya iyapana e empamana ki nana ko e bauwena sisiyai ki kawayawena kayawena iyapana kuduba wainamupu.

25 Ridi kwaiyanai mosi ika mete tondawa ki Iyesu bauwena sisiyai wainapupu. E ka eba Diyu ragidai mu ridimaga ko e ka tawana Sairoponisiya mu ridimaga mosi. 26 Keyai berokoi mosi ridi ki e petei rabineya tondawa ki pokere ridi ki karako garugaru mena bauwena Iyesu yabareya kwarisiwena e ramatai kawareya ubupu manako Iyesu genepupu da e uburana keyai berokoi e petei rabineya tondawa ki siwakeke-pana ki nana.

27 Ko Iyesu denai e waigugu were sibu, wagubu ke; “Nau yabiri munu rasi bani tageyani da mu kupomoto mate-tagisi. Ko mu banimaga taku nene isiyapani ki ka eba baganai.”

28 E inako wagubu ko ridi ki Iyesu waigugui ki mibai wainapupu manako denai sibu, wagubu ke; “Kaiwawoni, kau yona mibai nuwagibi ko munu rasi banimaga kupomono da pirai gwetagisi ki ka taku mete kupomoto.”

29 Iyesu yona ki wainapupu manako denai e sibu, wagubu ke; “Kau yona denai bagi kawaya nuwagibi ki pokere kau tawageya kayanuwagi. Keyai berokoi kau petegi rabineya tondawa ki karako wana bauwena kayawena.”

30 Iyesu inako wagubu manako ridi ki kayawena e tawaiya bauwena ka e petei iyawena midi bagi kawaya kebari kawareya ukwarawa empupu. Keyai berokoi ki ororeya mena e kamadubu bauwena kayawena.

Apunu mosi e wenagui kenekenei ki Iyesu e iyapupu

31 Iyesu natere Taya kikireya ki kamadubu kayawena umawa da tawana Saidoni bauwena manako kayawena kaniyawa da tawana Dekaporisi bau-wena ade surawa da kaburu Gariri papateya bauwena. 32 E ika bauwena ka iyapana dai ki apunu mosi e wenagui kenekenei yona naigida eba wagawa ki wadumpu Iyesu bameya bautagubu, manako genemupu, tagubu ke; “Kau yabi kau idagi apunu yau kawareya tari da e iyayagisi.”

33 Iyesu apunu ki wadubu paere mu mubo mena kaimupu manako e idai gurai apeya apunu ki e wenagui umuneya daikere daikere nunupu. Nunupu toporupupu ade e idai gurai tepopupu apunu ki e tenawarai kawareya tapu. 34 E inako kwaewena wirawena kunumau esida yabu tapu e nonai warapupu manako e apunu ki sibu, wagubu ke; “Epata!” (Ki mibai ka; ‘wenagugi paparayagisi.’) 35 Iyesu yona ki wagawa makeya ka apunu ki e wenagui paparawena ade e tenawarai tekatekawena manako e yona supasupai kawaya wagubu.

36 Ko Iyesu wirawena bauwena iyapana tadebu, wagubu ke; “Nau apunu yau wadubuwani bagi ki sisiyai wi iyapana eba tademuri.” E kawareya kawareya inako tatamatamiyawa umunumaga umarawa ko mu e umunui kwenumupu manako tawana tawana kayatagubu iyapana tademawa iwa. 37 Iyapana sisiya ki wainamupu ka mu notamaga kowena Iyesu e si esida tepapamawa, tagamawa ke: “Apunu Iyesu badidi kwaewagau ki kuduba bagi mena. Wenagui kenekenei iyapanai ki yona wainapiyau ade yona eba wagau ki karako yona wagau.” Mu inako tagamawa.

Copyright information for `GDN