Matthew 11

Apunu Diyoni e kowakowaiyoma Iyesu bameya tonotapu

(Ruki 7:18-35)

Iyesu yona ki e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewowena kerapu apeya tadebu kewo-wena ka e ade kipu ubupu tawana ki kamadubu manako kayawena tawana Gariri rabineya tawa tawa dimawagawa iyapana tadeyawa kabukabuwa umawa.

Iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni dibura rabineya tondawa manako Iyesu badidi kwaewagawa umawa ki sisiyai wainapupu ka e eya tadeyau kabukabuwa ragidai dai Iyesu manupamana ki nana tonotapu. Mu Iyesu bameya bautagubu manako manumupu, tagubu ke; “Kau nidi da nu wainapamu; Iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni apunu mosi ewa bauwagana sisiyai wagubu wainamipi ki apunai ka kau baganai bo nu apunu kudubai mosi e bauwagana nawanai idiwomu?”

Iyapana ki inako tagubu ko Iyesu denai tadebu, wagubu ke; “Wi wiraiwagi kaiwagi manako wi yabugere badidi empiyamu bo wainapiyamu ki sisiyai kuduba wi apunu Diyoni simuri, iwagi ke; ‘Iyapana yabumaga kenekenei ki tawana ade empiyamu; iyapana kerapu-maga badabadamai bo kiyokiyoi ki iyatagubu ka iwu; iyapana kwakwarepu-maga kwatakwatawena ki ade bagi-tagubu; iyapana wenagumaga kenekenei ki yona ade wainapiyamu; popotagubu ragidai ki mu dai ade iyatagubu kimpu ubumpu ade iyapana nuwasiyasiya nene idiwu ragidai ki mu ka yona bagi kawaya ki mete wainapiyamu. Iyapana nima e midi nau bamaneya eba togayogono ki ka e mibi mamamai tondono.’” Iyesu inako wagubu.

Apunu Diyoni e tonotapu ragidai ki wiratagubu kayatagubu eweya ka Iyesu iyapana ropani kawaya ika dibimupu idiwa ki apunu Diyoni e nene yona yau tadebu, wagubu ke; “Wi apunu Diyoni bameya iyapana eba idiwu tawaneya kaigubu ki ka wi gwede empamana ki nana wainapamawa? Wi gwaba mosi nusuru gipiyau ki empamana ki nana kaigubu bo? Wi gwede empamana ki nana kaigubu? Wi apunu mosi e midi tatamai bagibagi monagawena ki empamana ki nana kaigubu bo? Pa mena. Iyapana midimaga tatamai bagibagi inako umamu ragidai ki mu ka kawakawai ragidai mu tawamaga bagi kawaya rabineya idiwu. Ko nau sidimuri; Wi gwede empamana ki nana kaigubu? Wi Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa apunai mosi ki empamana ki nana kaigubu bo? Ena, wi ki nene kaigubu. Ko nau nidiyani wainapumuri; Apunu Diyoni e ka Mamanuga God e bonanai wainapiyau wagau apunai mosi ko e ka ade kawaya esida. 10 Mamanuga God e Okai apunu Diyoni nene inako wagubu ke;

‘Nau yonani wagana apunai ka nau bibi yabiri tonopani kau yawatagi meyoto.’
11 Oka ki inako wagubu, ko nau ade nidiyani wainapumuri; Iyapana kuduba emitamiyamu mu paunamugu ka iyapana siruwatamiyau apunai Diyoni e mena ka kawaya esida, ko aita ewa, Mamanuga God e gari rabineya idiwana ki marai baiyagisi makeya, ki ka iyapana nima kwarisiwena munu marai munta maba tondau ki e ka ade apunu Diyoni raurupoto esida. 12 Apunu Diyoni e yonai dimawagawa makeya yabadawa da karako ka yawira ragidai ropani kawaya Mamanuga God e watai kunumau ki wadamana giripamana pasumana ki nana kwaetagamu. 13 Mamanuga God e bonanai waina-pamawa tagamawa ragidai oka badidi tampu ade oragai apunai Mosisi gora tapu mete kina ki mu kuduba ka mara ewa badidi wenawagana ki nana tagubu were ewa ka apunu Diyoni bauwena. 14 Wi nuwagau mu tagubu ki mibai wainapamana wainapumuri? Ki baganai, wi yona yau mete wainapu-muri; Mu tagubu da oragai apunai Eraidiya aita ewa ade wirawagana bauwagana ki nana ki ka mu apunu Diyoni e nene tagubu. 15 Wi wenaguga mete kina ki ka nau yona yau suwagu-buwani ki mibai wi naigida mena wainapumuri.

16 Wi karako idiwu ragidai wi iyaga badidi maba ki keyakeyai nau badidi maba suwagani? Nau nidiyani wainapu-muri; Wi ka munu rasi imatau damu-piyamu idiwu ki mu maba. Mu ka mu mubo deni deni tagamu kasiwara, tagamu ke;

17 ‘Wi taereigamana ki nana durere siyemeya ko wi eba taereigubu. Nu nuwaboya umayoi umayoigemeya ko wi yadi eba wadumupu.’
18 Nau nidiyani wainapumuri; Apunu Diyoni bauwena ki ka e Mamanuga God nene bani ragipupu ade awana waeni ki mo e mete eba kubabu. Ko iyapana e kwaewena ki emupu ka mu e simpu siyasiya, tagubu ke; ‘Kweya kairapu mosi e rabineya tondau.’ 19 Ade nau Kunumau Kawapuwani Apunai bausugubuwani ki ka nau bani yo awana kubabuwani manako iyapana nau sidimupu, tagubu ke; “Empumuri, e ka kupekupei ade awana kawaya daganani kubarau e yabarai baba-wagau. E takesi wadamu ragidai ade iyapana bigibigi nu tagararatamemei ragidai ki mu waretamaga.” Mu inako tagamu, ko Mamanuga God e katai ka kawaya esida. Iyapana gwedewau Mamanuga God e yonai wainapomoto mibipomoto ki mu ka e katai mibai ki mete kataitagisi.” Iyesu inako wagubu.

Iyesu eba sumapiyamu ragidai ewa bita yadini

(Ruki 10:13-15)

20 Iyesu kayawena tawa tawa natere natere kunuma kasiyarai pokaiya matakira ebo ebo kwaewagawa ki iyapana mu yabumugere matarau emupu. Ko mu notamaga eba wirawena ade mu beramaga berokoi ki mu eba kamadumpu ki pokere e natere ki ragidai nakaritapu tadebu, wagubu ke; 21 “Akae, natere Korasini ragidai. Akae, natere Betaida ragidai. Wi ka bita kawaya daganani bananapumuri. Nau matakira kawakawaya wi paunagau kwaesugekeya. Nau matakira ki maba natere Taya yo natere Saidoni ragidai mu bamamugu kwaesugubena ki ka mu ororeya mena mu beramaga berokoi ki kamadumpena mu notamaga wira-mpena Mamanuga God kabuwampena manako gwedegwede tegetegerei umampena ku pasitagumpena ade mibi nuwaboyai idimpena. 22 Nau yona mibai nidiyani wainapumuri; Mamanuga God e idai gurai iyapana naurigau ugwa-diniyana ragiragi ki marai baiyagisi ki ka e natere Taya yo natere Saidoni ragidai kawaya daganani nuwanuwa-tamini ko e wi maraitau nuwanuwa-niyoto. 23 Ade wi natere Kaponiyamu ragidai; Wi bani wainapiyamu da wi wibo kasiyaraga pokaiya esida kunumau yamuri, ko nau nidiyani wainapumuri; Pa mena, wi ka deni mena erida bita wadamana wateya sumuri. Nau matakira kawakawaya wi paunagau kwaesugekeya. Nau matakira ki maba natere Sodomu ragidai mu bamamugu kwaesugubena empena ki ka mu nateremaga ki eba giriwagubena ko mu karako mete idimpibena. 24 Nau yona mibai nidiyani wainapumuri; Mamanuga God e idai gurai iyapana wi naurigau ugwadiniyana ragiragi ki marai baiyagisi ki ka e natere Sodomu ragidai mu kawaya daganani nuwanuwatamini ko e wi maraitau nuwanuwaniyoto.” Iyesu inako wagubu.

Nau bamaneya baiwagi aiyata maramara idiwoi

(Ruki 10:21-22)

25 Ki makeya ka Iyesu Mamanuga God bameya parauwena, wagubu ke; “Mamai, kau ka kunuma yo waira Kaiwawoi ki pokere nau kau parau-niyakani. Gora kataimugu ragidai ade katai ebo ebo kataitagubu ragidai ki mu bamamugu ka kau yonagi wekepipi. Ko iyapana karako munu rasi maba idiwu ki mu mena bamamugu ka kau notagi matarapipi. 26 Ena, Mamai, kau kaubo nuwageya wainapipi da ki ka baganai ki pokere kau inako kwaenugibi.”

27 Iyesu e Mamai bameya inako parauwena kewowena ka e iyapana ade tadebu, wagubu ke; “Nau Mamai gwedegwede kuduba tegebu umani sidibu. E mena e eya Gubagai nau kataisinibu wetawetara ade nau niya mena ka nau Mamai kataipuwani wetawetara. Ade iyapana gwedewau nau naubo nuwaneya winetapuwani da mu nau Mamai kataipamana ragidai ki mu mena ka nau Mamai mete kataipomoto.

28 Wi gwedewau bita kawaya kawara-piyamu ki pokere wi wairoroigubu kasiyaraga kewowena ragidai ki wi kuduba nau bamaneya baiwagi manako nau aiyata wi negeyani. 29 Nau kewatani kawarapakani ki wi mete wadumuri wi kwepokaragau tamuri manako nau kwaesugakani ki wi nau emisinimuri makeya makeya kwaiwogoi. Wi inako kwaiwogoi ki ka wi aiyata bananapu-muri mibai ka nau kwarisisugubuwani moyamoyakai tondakani. 30 Nau kewatani ki daikerei wi kawarapamana ki nana negeyakani ki bitai ka eba bisi kawaya ko tekatekai.” Iyesu inako wagubu.

Copyright information for `GDN