Matthew 14

Iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni powena

(Maki 6;14-29; Ruki 9:7-9)

Mara ki makeya ka tawana Gariri ragidai mu kawaimaga si ka Erodi Iyesu sisiyai wainapupu, manako e kowakowaiyoma tadebu, wagubu ke; “Apunu yau kena e ka bani iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni powena ki ade iyawena kipu ubupu ki pokere e kasiyara wadubu matakira ebo ebo inako kwaewagau.”

Apunu Erodi inako wagubu ki mibai ka e naiya e yowai Piripo e wainai si ka Erodiyasi kuwawena uwapu ki pokere iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni ubupu e kawareya kawareya sisibapiyawa, wagawa ke; “Kau nadawagi kuwanugibi ki kau gora raurupipi bera berokoi kwaenugibi.” Apunu Diyoni inako wagawa tondawa ki pokere apunu Erodi gagayawena Diyoni deni mena miniyana po wainapupu. Ko e Diyu ragidai mu kudumugu mete wainapupu mibai ka iyapana kuduba kataimugu da apunu Diyoni e ka Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa apunai mosi. Apunu Erodi iyapana kudumugu wainapupu ki pokere e piyara ragidai tadebu da mu Diyoni pa wadamana e idai kerarai umamana dokodoko manako diburapamana ki nana wagubu.

Ki eweya, iyapana apunu Erodi wenawena marai ki kupei kupe-tagamawa idiwa ki mareya ka ridi Erodiyasi e petei bauwena apunu Erodi e daiyoi bautagubu ragidai mete mamamatagamana ki nana mu yabara-mugu taerewagawa kaniyawa yabadawa. Apunu Erodi munu ridai ki badidi kwaewena empupu ka e rabinai bagiwena, manako gwaiyaba kaimatana e sibu, wagubu ke; “Nau mibai nidiyakani; Kau gwede mo nene wainapiyei nuwagi ki kuduba nau kau negeyani.”

Apunu Erodi inako wagubu, manako munu ridai ki e inai nuwaiya badidi wainapiyawa ki e kataiya ki pokere e denai wagubu ke; “Nau nuwaneya kau tegeyana ka yau kena; Iyapana siruwa-tamiyawa apunai Diyoni e gobai wi karako memuri puru manako e debai ki wi yogo kawareya tamuri nau tegemuri.”

Apunu Erodi yona ki wainapupu ka e nuwaboyawena. Ko e ororeya mena e daiyoi bautagubu ragidai mu yabumugu munu ridai ki gwaiyaba kaimatana sibu ki pokere e piyara ragidai tadebu da mu munu ridai ki nuwaiya badidi ki makeya makeya kwaetagamana ki nana wagubu, 10 manako mu e umuneya kayatagubu apunu Diyoni dibura rabineya tondawa ki e gobai mempu puru. 11 Mempu puru manako e debai yogo mo kawareya tampu wadumpu bautagubu munu ridai ki kwemupu, manako e ubupu yogo ki wadubu kayawena e inai kwebu. 12 Apunu Diyoni e tadeyau kabukabuwa ragidai e powena sisiyai wainamupu ka mu bautagubu e kwakwarepui wadumpu kayatagubu ononomupu. Ki eweya ka mu kayatagubu apunu Diyoni powena sisiyai ki kuduba Iyesu simupu.

Iyesu iyapana 5000 bani mibai tagebu

(Maki 6:30-44; Ruki 9:10-17; Diyoni 6:1-14)

13 Iyesu apunu Diyoni powena sisiyai wainapupu ka e tawana ki kamadubu waka kawareya iyapana eba idiwu tawanai mo kayawena e ebo mena ika tondana ki nana. Ko iyapana e kaya-wena sisiyai wainamupu ki ka mu e kayawena ki deneya kaburu papateya kerapumugu kayatagubu kaiwa e duwareya buri bautagubu manako e nawanai ika idiwa. 14 Iyesu buri bau-wena waka kamadana wairau surana kwaewagawa ka e iyapana ropani kawaya bautagubu e nawanai ika idiwa emitapu manako e mu nuwaboyamaga wainapupu ubupu sigiramaga ebo ebo ki iyatapu.

15 Kemorawagawa makeya ka e tadeyau kabukabuwa ragidai e bameya bautagubu manako simupu, tagubu ke; “Madega surana kwaewagau, ko tawana yau ka tawa pa mena ki pokere kau iyapana ropani kawaya yau karako tonotami da mu kayatagisi tawa tawa bani dai mu mubo gimarapomoto teyomoto kupomoto.”

16 Mu inako tagubu, ko Iyesu mu emitapu denai tadebu, wagubu ke; “Ae, mu eba kayatagisi ko wi wiga baniga dai tepumuri tagemuri da mu kupomoto.”

17 E yona ki wagubu ka mu denai tagubu ke; “Akae, nu ka bani buredi ida daikere mena ade raubiyo apeya ki mena yewe temipi.”

18 Mu inako tagubu, ko Iyesu denai tadebu, wagubu ke; “Ki baganai, bani ki tepumuri nau tegemuri.” 19 E inako wagubu manako iyapana kuduba dewarepa kawareya idiwana ki nana tadebu. E bani buredi ida daikere mena ade raubiyo apeya mete kina ki tepupu esida kunumau yabu tapu e Mamai bameya parauwena manako bani buredi ki gerepupu e tadeyau kabukabuwa ragidai tagebu manako mu ubumpu iyapana tagempu kayatagubu. 20 Iyapana kuduba bani ki kupampu matetagubu manako mu kupampu kewowena eweya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai bani pirai ki kwanamupu kode rabineya nunumupu ka kode ida esida kewowena kerapu apeya (12) positagubu. 21 Ko mara ki makeya ka iyapana ropani kawaya eba bigabigai bani ki kupampu matetagubu. Apunu mena ka kuduba 5000, ko ridi yo munu mete kina ki mu eba iyabatampu.

Iyesu e kerareya kaburu kawareya kaniyawa

(Maki 6:45-52; Diyoni 6:15-21)

22 Iyapana bani ki kupampu kewo-wena eweya ka Iyesu e tadeyau kabu-kabuwa ragidai tadebu, wagubu ke; “Wi yabiri waka kawareya kaburu papasi daikere kaiwagi ko nau ka ewa ika bausugani.” E inako wagubu manako wirawena iyapana kuduba ika dibimupu idiwa ki tonotapu mu mubo tawana-mugu tawanamugu kayatagubu. 23 Iyapana kayatagubu kewowena eweya ka Iyesu e eya mena kwaunai mo yapu manako e eya mena e Mamai bameya ika guriguriwagawa tondawa da kemorawena.

24 Kemora ki rabineya ka nusuru towawa wirawena waka kaburu paunau gipiyawa kaniyawa, 25 da mara waunitau dumai tarana kwaewagawa ka Iyesu kipu ubupu supu e kerareya kaburu kawareya e tadeyau kabukabuwa ragidai mu ewamugu kayawena.

26 E kayawena kaniyawa da mu bamamugu bauwagana kwaewagawa ka mu e kaburu kawareya e kerareya mu denemugu yabadawa emupu ki ka mu kudu ebotau wainamupu didiguramaga wagubu, tagubu ke; “Guba diyayai mo bauwagau.” Mu inako tagamawa kwetagamawa idiwa.

27 Ko Iyesu garugaru mena tadebu wagubu ke; “Yau ka nau, ki pokere kudu eba kwaiwogoi ko kasiyarai kawaya idiwoi.”

28 Apunu Pita Iyesu yonai ki waina-pupu ka e denai wagubu ke; “Kaiwa-woni, ki kau baganai ki kau nuwagi da nau mete kina nau kerapuneya kaburu kawareya kau bamageya kaniyani.”

29 “Ki baganai, yabi.” Iyesu inako wagubu manako apunu Pita kipu ubupu waka kamadubu e kerareya kaburu kawareya Iyesu bameya kayawena. 30 E kaburu kawareya kaniyawa ka e nusuru kasiyarai kawaya bauwena e weupana kwenupana kwaewagawa ki kudeya wainapupu. E kudu wainapiyawa makeya ka e kaburu rabineya surana kwaewagawa ki pokere e bonanai ragiragi kawaya wagubu ke; “Kaiwawoni, nau kaburu rabineya surakani ki pokere waitasini.”

31 E inako wagubu, ko Iyesu garugaru mena e idaiya wadubu manako sibu, wagubu ke; “Pita, kau badidi pokere kau notagi apeya apeya inako wainapiyei? Kau kawaya daganani nau eba sumasiniyei.”

32 Mu waka kawareya positagubu makeya ka nusuru kewowena. 33 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai matakira ki emupu ka mu e si tepamupu, tagubu ke; “Mibai, kau ka Mamanuga God e eya Gubagai.”

Iyesu sigira ragidai tawana Genesare rabineya iyatamiyawa

(Maki 6:53-56)

34 Mu waka kawareya ade kaya-tagubu kaiwa da papasi buridere tawana Genesare bautagubu. 35 Iyapana ika idiwa Iyesu kiyabui emupu ka mu garugaru mena kimpu ubumpu tawa tawa kayatagubu sigira ragidai tetampu Iyesu bameya bautagubu. 36 Mu e midi tatamai mena geyapamana da mu iyatagamana ki nana e genemupu, manako sigira ragidai ki e midi tatamai geyamupu makeya ki ka mu kuduba iyatagubu gawarara.

Copyright information for `GDN