Matthew 18

Nima ka kawaya esida?

(Maki 9:33-42; Ruki 9:46-48; 17:1-2)

Mara ki makeya ka Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai e bameya bautagubu manako manumupu, tagubu ke; “Kunumau, Mamanuga God e gari rabineya nima si ka kawaya esida?”

Ko Iyesu munu marai munta mo nene wagubu bauwena wadubu mu yabaramugu tapu, manako tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai nidiyani wainapumuri; Iyapana kawakawai wi notaga munu rasi mu notamaga maba ki ka wi Mamanuga God e bameya kaiwuri e gari rabineya bagi kawaya idiwoi. Ko wi notaga eba munu rasi mu notamaga maba ki ka wi Mamanuga God e bameya eba kaiwuri ade e gari rabineya eba idiwoi. Nima iyapana yabaramugu ebo kwarisiyagisi manako munu marai munta yau e notai maba tondono ki ka aita ewa Mamanuga God e gari rabineya ka iyapana ki kawaya-yagisi. Ade iyapana nima nau sini pokaiya munu yau maba e diriwai kwaewagau ki ka e nau diriwani mete kwaewagau. Ko iyapana nima uburoto nau sumasiniyau apunai bo ridai ki pisipisipoto da e sumai nau bamaneya ki kauyagisi, akae, iyapana ki ka aita bita kawaya mo bananapoto. Iyapana e wadumpena bowa bisi kawaya mo taburuba pokaiya kwimpena e gobaiya umampena manako egi rabineya kwenumpena ki ka e nene baganai.

Gwede marai kawai iyapana tainitamiyau da mu paerepiyamu bigi kwaetagamu, ko iyapana nima e waretai ki e kerareya wadau da e bigi kwaewagau, akae, iyapana ki ka aita berokoi kawaya eba marai bananapoto. Ki pokere, kau idagi bo kau kerapugi daikere berokoi kwaenugana ki nana taininiyau da kau sumagi ki pokaiya kaupana kwaenugei, ki kau kaubo uburi kau idagi bo kau kerapugi ki mei puru kwenupi. Kau idagi bo kau kerapugi daikere mena pokaiya kanenenugowa umowa da ewa iya maramara tondana kaniyana ki iyai bananapi ki ka bagi kawaya. Ko kau idagi bo kau kerapugi daikere daikere pokaiya inako umowa da mu aita ewa kau wadinimoto mata maramara urau ki nonareya kwenuni-moto ki ka berokoi kawaya. Ade kau yabugi daikere berokoi kwaenugana ki nana taininiyau da kau sumagi ki pokaiya kaupana kwaenugei, ki kau kaubo uburi kau yabugi ki wadi toporu kwenupi. Kau yabugi eyaka mena bagi ki mena pokaiya umowa da ewa iya maramara tondana kaniyana ki iyai bananapi ki ka bagi kawaya. Ko kau yabugi daikere daikere pokaiya inako umowa da mu aita ewa kau wadinimoto mata maramara urau ki nonareya kwenunimoto ki ka berokoi kawaya.

Papa sipi kwakowena ki keyakeyai

(Ruki 15:3-7)

10 Wi munu rasi yau maba eba waigubatamiyoi mibai ka mu aneya-muguma ka maramara kunumau nau Mamai e yabareya ubumu. 11 Iyapana Mamanuga God e yawatai paeremupu ragidai ki mu waratamana iya waunai tageyana ki nana ka nau Kunumau Kawapuwani Apunai bausugubuwani. 12 Nau keyakeyai mo suwagani waina-pumuri; Apunu mosi e papaiyoma sipi ropani kawaya apunai ida daikere mena (100) manako e papaiyoma ki mu paunamugu papa sipi eyaka mena mo yadini kaupoto ki ka e badidi kwae-yagisi? Nau nidiyani wainapumuri; E papaiyoma dai ki kuduba 99 ki gwabau kamaditamini manako papa eyaka mena wadubu kaupupu ki e kwaenei kayayagisi. 13 E kwaenepono umono da bananapoto ki ka e papa eyaka mena ki e nene mamama kawaya wainapoto ko e papaiyoma ropani kawaya eba waditapu nunutapu ki mu nene ka e mamama maraitau wainapoto. 14 Ki maba, wi Mamaga kunumau tondau e eba nuwaiya e munui eyaka mena yau maba mo yawata paerepoto kwakoyagisi.”

Iyapana bigi nu bamanugu kwaetagisi ki nu badidi kwaigamu?

15 Iyesu ade tadebu, wagubu ke; “Kau waretagi mosi berokoi mo kau bamageya kwaeyagisi ki kau yabiri e bameya kayanuwagi manako wi apeya wiga mena e paerei kwaewena ki wadumuri supasupa. E kau yonagi wainapoto ki ka baganai, 16 ko e kau yonagi ki eba wainapiyau ki kau uburi kau kowagiyoma apeya bo apeya eyaka inako waratami e bameya kaiwagi manako e badidi wagau ki mu mete wainapomoto. Kau inako kwaenuwagi ki kau Mamanuga God e okai wagubu ki makeya kwaenugei. Oka ki wagubu ke; ‘Iyapana apeya bo apeya eyaka baitagisi gwede ewapuru emupu ki tagisi matara ki ka wi mu yonamaga ki mibipumuri.’ 17 Ko paere kwaewena apunai ki uburoto kau kowagiyoma mu yonamaga mete eba wainapoto ki kau kayanuwagi iyapana ika Mamanuga God nene dibipiyamu idiwu ragidai kuduba mu paunamugu uburi nuwagi da mu mete kina e badidi kwaewena ki sisiyai mu wainapomoto. Ko e mu yonamaga mete eba wainapoto ki kau e deni mena kamadi kayanuwagi. Mamanuga God tagararapiyamu ragidai ade takesi wadamu ragidai mu bama-mugu wi badidi kwaiwagamu ki maba kau e bameya inako mete kwaenuwagi tagararapi.

18 Nau wi kuduba yona mibai nidiyani wainapumuri; Wi yewe wairau gwede mo bodapamana eba wena-wagana iwagi ki ka Mamanuga God usi kunumau gwede ki mete bodapoto da eba wenayagisi. Ade wi yewe wairau gwede mo wenawagana ki nana baganai iwagi ki ka Mamanuga God usi kunumau gwede ki nene mete baganai yagisi.

19 Ade nau yona yau mete suwagani wainapumuri; Wi apeya yewe wairau gwede mo nene wi nuwaga notaga eyaka mena pokaiya guriguriwagi ki ka nau Mamai kunumau tondau wi badidi iwagubu ki makeya makeya e kwae-yagisi. 20 Mibai, wi apeya bo apeya eyaka nau sini pokaiya ewapuru dibipu-muri idiwoi ki ka nau mete kina ika wi paunagau.”

Iyapana paeremaga ki nu notanugu deni mena surupamu

21 Ki makeya ka apunu Pita Iyesu bameya bauwena manako manupupu, wagubu ke; “Kaiwawoni, nau waretani nau girisiniyono pasusiniyono ki ka nau mara badibadi e paere nau bamaneya kwaewena ki nau notaneya deni mena surupani? Nau mara ida daikere kewo-wena daikere apeya ki kwaesugani ka baganai bo?

22 Apunu Pita inako wagubu, ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Kau eba mara ida daikere kewowena daikere apeya mena inako kwaenuwagi ko maramara kawareya kawareya ka kau e badidi paerepiyau ki kau notageya deni mena surupi. 23 Ki pokere, Mamanuga God e gari rabineya kunumau ka badidi maba ki nau karako keyakeyai mosi wi kabuwaniyani wainapumuri; Mara mosi ka apunu kawai mo ubupu iyapana e bameya gwedegwede sikwatagubu ki denai e kweyamana ki nana mu yona-maga tonopupu. 24 Mu denai kweya-mana marai ki bauwena ka e kowa-kowaiyoma dai tonotapu kayatagubu yabiri e bigabigai apunai mosi ki bowa madai kawaya daganani eba iyaba-pamana makai e bameya sikwawena apunai ki wadumpu bautagubu e yabareya tamupu. 25 Bigabiga apunai ki sikwa kawaya daganani kwaewena denai tarana ki makai eba wadubu ki pokere apunu kawai ki ubupu bigabiga apunai ki sibu, wagubu ke; ‘Kau ridigi munugiyoma mete kina ade kau gwedegwedegi kuduba ki iyapana baitagisi tepomoto manako mu bowa madai wi deniga tamoto ki nau yadani.’

26 Bigabiga apunai yona ki waina-pupu ka e kwarisiwena e ramatai kawareya ubupu manako e kawai ki genepupu sibu, wagubu ke; ‘Bada, kau nuwagi nau bamaneya ki eba pupu-yogono ko nawananugowa. Nau sikwasugubuwani ki denai kuduba nau ewa were kau negeyani.’

27 E inako wagubu ka apunu kawai ki e notai wirawena e bigabigai apunai ki e nuwaboyai wainapupu manako e ubupu apunu ki e bameya badidi sikwawena ki kuduba deni mena surupupu pa tonopupu kayawena.

28 Bigabiga apunai ki tawa ki kama-dubu bauwena kayawena kaniyawa ka e waretai mosi ika bananapupu. E waretai ki ka naiya bowa madai eba ropani bigabiga apunai ki e bameya sikwawena ko bigabiga apunai ki e waretai karako empupu ka e kanibu e gobaiya wadubu manako ragiragi kawaya sibu, wagubu ke; ‘Kau naiya nau bamaneya sikwa-nugibi ki denai kau karako mena tege.’

29 E waretai yona ki wainapupu ka e kwarisiwena e ramatai kawareya ubupu manako bigabiga apunai ki sibu, wagubu ke; ‘Kabai, kau nuwagi nau bamaneya eba pupuyogono ko nawananugowa. Nau sikwasugubuwani ki denai kuduba nau ewa were kau negeyani.’ 30 E inako wagubu, ko bigabiga apunai ki e waretai ki e nuwaboyai eba wainapupu ko e wadubu diburapupu ika tondana da e sikwa-wena ki denai kuduba bodapana were.

31 Bigabiga ragidai dai ki mu wareta-maga badidi kwaewena emupu ka mu gagayatagubu manako kayatagubu kawaimaga sisiya ki kuduba simupu. 32 Apunu kawai ki yona ki wainapupu ka e bigabiga apunai ki e nene ade wagubu bauwena manako nakaripupu sibu, wagubu ke; ‘Kau ka berokoi. Kau bigabiga beranugei. Kau genesinibi ki pokere kau bowa madai kawaya daganani nau bamaneya sikwanugibi ki kuduba nau deni mena surupuwani notagogapuwani. 33 Nau kau nuwanuwa-nibuwani ki pokere kau mete kina ka kau waretagi e nuwaboyai wainapena.’ 34 Apunu kawai ki e nuwai e bigabigai apunai ki bameya pupuwena manako e wadubu diburapupu ika tondana bita wadana da e sikwawena ki denai kuduba bodapana were.”

35 Iyesu keyakeyai ki wagubu kewo-wena ka e wirawena e tadeyau kabukabuwa ragidai tadebu, wagubu ke; “Nau keyakeyai suwagubuwani ki maba ka wi kowaguma paere wi bamagau badidi kwaetagamu ki kuduba wi notagau deni mena surupumuri. Wi inako eba kwaiwagi ki ka nau Mamai kunumau tondau e uburoto apunu kawai ki e bigabigai apunai bameya badidi kwae-wena ki maba e wi bamagau inako mete kwaeyagisi.” Iyesu inako wagubu.

Copyright information for `GDN