Matthew 20

Iyapana kokorau upitagamawa ki keyakeyai

“Mamanuga God e gari rabineya kaiwana e kasiyarai pokaiya idiwana ki keyakeyai mosi nau karako wi kabuwaniyani wainapumuri; Mara mosi nawaru dumai tarawa makeya ka apunu kawai mosi ubupu iyapana e upi kwaetagamana ki nana mu kwaene-maga kayawena. Mu mara eyaka mena upitagamana ki denimaga bowa madai baura eyaka mena wadamana ki yonai e mu mete ewapuru tagubu mibimupu manako ewa tonotapu e kokoreya kayatagubu upitagamawa. Madega kaidenai pisikanawagawa makeya ka e ade ubupu kanibu iyapana dai ika imatau pa ubumawa iwa emitapu. Emitapu manako e mu mete tadebu, wagubu ke; “Wi kaiwagi nau upini kwaiwagi ki ka nau wi deniga kemora nene negeyani.” E inako wagubu manako mu mete kina e kokoreya kayatagubu.

Madega paunau wadawa makeya ade madega kekerawagawa makeya ka e inako mete kwaewena iyapana dai e kokoreya tonotapu.

Kemora nene ka e ade ubupu iyapana dai ika pa ubumawa iwa ki emitapu manako tadebu, wagubu ke; ‘Wi madega kawaya yau gwede nana pa asusu giripiyamu iwu?’ E inako wagubu ka mu denai tagubu ke; ‘Ki mibai ka iyapana mo e upi kwaigamana ki nana nu eba nidibu.’ Mu inako tagubu ki pokere apunu kawai ki iyapana ki mete tadebu, wagubu ke; ‘Baganai, wi kaiwagi nau kokoraneya upiwagi.’

Kemorawagawa makeya ka apunu kawai ki ubupu e kobaiya upiwagawa apunai mosi sibu, wagubu ke; ‘Kau nau upini kwaetagamawa ragidai ki mu nene nuwagi baitagisi manako mu upitagamawa ki denimaga tage. Ewa bautagubu ragidai mu denimaga ki kau yabiri tage ko yabiri bautagubu ragidai mu denimaga ki kau siyarai tage.’

Iyapana kemora nene bautagubu ragidai ki mu ka yabiri bautagubu manako mu denimaga bowa madai baura eyaka mena ki mu eyaka eyaka wadumupu. 10 Iyapana didiburu bau-tagubu ragidai ki emupu ka mu nota-maga wagubu ke; ‘Nu ka didiburu mena baigibi muya nunumeya idiweya da kemorawena ki pokere nu ka bani deninuga kawaitau yadamu.’ Mu notamaga inako wagubu ko mu mete bowa madai baura eyaka mena ki mena wadumupu. 11 Mu ki mena wadumupu ki pokere mu apunu kawai ki e bameya gunaratagubu, tagubu ke; 12 ‘Iyapana yau mu ka kemora nene bautagubu eba rowarowa upitagamawa ko nu ka didiburu mena baigibi kau upigi kwaigemeya muya nunumeya da karako kemorawena. Kau bowa madai baura eyaka mena mu tagebi ki kau nu mete negebi ko ki ka eba supasupai.’

13 Mu inako tagubu, ko apunu kawai ki wirawena e upi kwaewagawa apunai ki mosi sibu, wagubu ke; ‘Kabai, nau eba paerepuwani kau bamageya berokoi mo eba kwaesugubuwani. Nau didiburu kau mete ewapuru iwagibi mibimipi da kau nau upini mara eyaka mena upi-nugowa ki nau kau denigi bowa madai baura eyaka mena negeyani. 14 Kau denigi ki wadi kau tawageya kaya-nuwagi. Nau siyarai bautagubu ragidai ade wi yabiri baigubu ragidai wi deniga kawayai eyaka mena negebuwani ki ka nau naubo mena. 15 Nau naubo bowani madai pokaiya badidi kwaesugana wainapakani ki nau kwaesugani, ko kau wainapiyei da ki ka eba baganai bo? Nau ewa bautagubu ragidai denai kawaya tagebuwani ki nene kau nuwaroronugei bo?”

16 Iyesu keyakeyai ki wagubu ade tadebu wagubu ke; ‘Iyapana gwedewau karako siyareya ubumu ki mu ka aita yabiri ubumoto ade iyapana gwedewau karako yabiri ubumu ki mu ka aita siyareya ubumoto.”

Iyesu powagana ade iyawagana sisiyai ki ade wagubu

(Maki 10:32-34; Ruki 18:31-34)

17 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewowena kerapu apeya mete kina kayatagubu natere Diyerusaremu yawatau yamawa ka e mu waditapu paere bananatapu mubo mena kayatagubu manako tadebu, wagubu ke; 18 “Nau suwagani wainapu-muri; Nu karako natere Diyerusaremu kaigamu ki ka iyapana ubumoto Kunumau Kawapuwani Apunai nau wadisinimoto iyapana kawakawai, Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade Mamanuga God e gorai kataimugu ragidai mete kina ki mu idamaga rabineya nau tamusinimoto. Mu idamaga rabineya tamusinimoto manako iyapana ki ubumoto mu idamaga gurai nau naurineya ugwadi-sinimoto ragiragi, tagisi ke; ‘Kau kaubo beragi ki pokere karako denai ponuwagi.’ Mu inako tagisi, 19 manako wadisinimoto kwaiyanai ragidai mu idamaga rabineya tamusinimoto manako mu ubumoto nau waegeyageyamasinimoto, wikuku pokaiya raukekesinimoto manako ewa susinimoto poyo. Nau mibai posugani ko mara apeya eyaka kewoyagisi eweya ka nau ade iyasugani kirani uburani.” Iyesu inako wagubu.

Apunu Diyemesi yo Diyoni mu inamaga Iyesu genepupu

(Maki 10:35-45)

20 Ki makeya ka apunu Tabadi e wainai ubupu e gubagaiyoma apeya waratapu Iyesu bameya bautagubu. Ridi ki Iyesu yabareya kwarisiwena e ramatai kawareya ubupu manako e nuwaiya badidi wainapiyawa ki e Iyesu kwaewagana ki nana gwaiyabapupu.

21 “Kau nuwageya gwede?” Iyesu inako wagubu manako ridi ki denai wagubu ke; “Nau nuwaneya ka yau kena; Kau nau gwaiyabasini da kau Kaiwawo-nuwagi makeya ki ka nau gubaganiyoma apeya yau kau madanigeya idiwono, mosi kau idagi garu deneya ade mosi kau idagi tenene ki deneya.”

22 Ridi ki inako wagubu ka Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Kau nuwegei ki mibai kau kiya eba kataigeya.” E inako wagubu manako wirawena ridi ki e gubagaiyoma ki tadebu, wagubu ke; “Nau nuwaboya nene awana suwakarai kubarani makari bananapani ki wi mete kubamuri baganai bo?”

23 “Ena, nu baganai.”

Mu inako tagubu, ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Baganai, nau nuwaboya nene awana suwakarai kubarani ki wi mete kubamuri. Ko iyapana nima nau idani garu deneya tondana ade nima nau idani tenene deneya tondana ki sisiyai ka nau eba suwagani. Iyapana gwedewau nau Mamai mu watamaga ki winepupu ragidai ki mu mena ka aita kaiwoto wata ki idiwono.”

24 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida mena ki apunu Diyemesi yo Diyoni mu sisiyamaga ki wainamupu ka mu bamamugu rabina-maga pupuwena. 25 Ko Iyesu ubupu e tadeyau kabukabuwa ragidai kuduba mu nene wagubu bautagubu manako tadebu, wagubu ke; “Wi kataigau da Mamanuga God tagararapiyamu ragidai mu kawakawaimuguma ubumoto mu mubo kasiyaramaga pokaiya gwede mo togomono ki ka mu kobamugu idiwu ragidai ki mu umunumaga yodomono makeya makeya kwaetogomono. 26 Ko wi bamagau ka inako pa mena. Wi mo nuwagau kawaigamana wainapiyamu ki ka wi yabiri kwarisiwagi wi kowaguma mu bigabigamaga kwaiwogoi. 27 Ade wi mo nuwagau yabiri ubumana waina-piyamu ki ka wi yabiri kowaguma mu ewamugu ubumoi mu bitamaga kawara-piyoi. 28 Nau Kunumau Kawapuwani Apunai mete kina inako kwaesugakani. Eba iyapana ubumana nau bigani kwaetagamana ki nana bausugubuwani ko nau uburana mu bigamaga kwae-sugana ki nana nau bausugubuwani. Nau posugani manako nau pokanere ka iyapana ropani kawaya mu bigimaga kuduba rikayagisi deni mena goga-yagisi.”

Iyapana apeya yabumaga kenekenei

(Maki 10:46-52; Ruki 18:35-43)

29 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai mete kina natere Diyeriko kamadamana kayatagamana kwae-tagamawa ka iyapana ropani kawaya mu ewakumatampu. 30 Iyapana apeya yabumaga kenekenei ika yawata kwaiya idiwa ki Iyesu ika yabadawa sisiyai wainamupu ka mu bonanamaga ragiragi kawaya patamupu, tagubu ke; “Oragai apunai Dewida e momai, kau nu nuwaboyanuga wainapiyei bo pa mena?”

31 Mu inako tagamawa ka iyapana ropani kawaya ika ubumawa iyapana apeya ki yona kerekeretagamana ki nana nakaritampu ko mu bonanamaga ragiragi kawaya kawareya kawareya ade wena siyamawa, tagamawa ke; “Oragai apunu Dewida e momai, kau nu nuwaboyanuga wainapiyei bo pa mena?”

32 Iyesu yona ki wainapupu ka e yawatau ubupu iyapana apeya ki mu nene wagubu bautagubu manako tadebu, wagubu ke; “Wi nuwagau nau gwede wi nene kwaesugani?”

33 E inako wagubu ka mu denai tagubu ke; “Kaiwawonuga, nu nuwa-nugu ka kau nu yabunuga wadi papi da nu tawana empamu.”

34 Mu inako tagubu wainapupu ka Iyesu mu nuwaboyamaga wainapupu manako mu yabumaga geyapupu. E mu yabumaga geyapiyawa makeya ka iyapana ki tawana matarau emupu manako mu kimpu ubumupu Iyesu eweya kayatagubu.

Copyright information for `GDN