Matthew 21

Iyesu natere Diyerusaremu bauwena manako iyapana e paraupamawa

(Maki 11:1-11; Ruki 19:28-40; Diyoni 12:12-19)

Mu kebomawa da natere Diyerusaremu bameya bau-tagamawa ka mu ripa ‘oripi’ wena-tagubu kweyai ki yamupu manako natere marai munta mo si ka Bepage bautagubu. Mu ika bautagubu ka Iyesu ubupu e tadeyau kabukabuwa ragidai apeya tadebu, wagubu ke; “Wi natere buri yabaranugu ki yabiri kaiwagi manako papa ‘donki’ mosi e munui mete kina taburuba pokaiya yawata uwareya umatampu ki ika emitamuri. Wi papa ‘donki’ ki e munui mete kina taburubamaga rikapumuri manako bananatamuri kebomuri. Ko iyapana mosi wi eminiyoto, yagisi ke; ‘Wi badidi pokere inako kwaiwagamu?’, e inako yagisi ki ka wi denai e simuri, iwagi ke; ‘Nu Kaiwawonuga papa ‘donki’ yau e munui mete kina ki mu nene wagubu. E garugaru ade tonotamini wiratagisi baitagisi.”

Iyesu inako wagubu ki ka Mama-nuga God e bonanai wainapiyawa wagawa apunai mosi oka tapu ki mibai wenawena. E okai ki inako wagubu ke;

‘Tawana Saiyoni ragidai yona yau tade; Wi Kaiwawoga kwarisiwena papa ‘donki’ kawareya wi nene yabadau empumuri. E papa ‘donki’ ki munai kawareya yabadau.’
Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai apeya ki kayatagubu manako mu natere buri bautagubu ka mu Iyesu badidi tadebu ki makeya makeya kwaetagubu. Mu papa ‘donki’ ki e munui mete kina tetampu wiratagubu bautagubu ade mu muga midimaga tatamai rikatampu papa ki kawarimugu nakatampu manako Iyesu yapu papa ‘donki’ ki kawareya tondubu kayawena. E kayawena kaniyawa ka iyapana ropani kawaya ika ubumawa ki mu mete kina mu midimaga tatamai dai rikatamawa yawatau nakapamawa ade dai ka ripa kwarai meyamawa naka-pamawa da Iyesu ki kawareya bauwagana kayawagana ki nana. Iyapana dai yabiritagubu ade dai ewatagubu inako kayatagubu yamawa manako mu ewapuru mena Iyesu paraupamawa Mamanuga God e si tepapamawa, tagamawa ke;

“Ousana kaiwa kaiwa. Oragai apunai Dewida e momai, nu kau sigi tepapemei. Mamanuga God kau wadiniyoto bagi. Kau karako Mamanuga God e kasiyarai pokaiya baunugibi. Mamanuga God usi kunumau tondau e si nu karako tepapemei.”
Iyapana inako tagamawa.

10 Iyesu natere Diyerusaremu bau-wena ka iyapana kuduba notamaga kowena purere igida yauda bautaga-mawa, tagamawa ke; ‘Apunu yau e ka nima?’ 11 Ko iyapana e ewakumapamawa mete bautagubu ragidai ki mu denai tagubu ke; “Apunu yau e ka Mamanuga God e bonanai wainapiyau wagau apunai mosi si ka Iyesu. E ka natere Nasareta tawana Gariri rabineya ki mu iyapana-maga mosi.” Mu inako tagubu.

Iyesu Mamanuga God e Tawai rabineya kayawena

(Maki 11:15-19; Ruki 19:45-48; Diyoni 2:13-22)

12 Iyesu Mamanuga God e Tawai ki rabineya kayawena manako iyapana ika deni deni nida kasiwaratagamawa idiwa ki nakaritapu siwakeketapu. Bowa madai deni deni nida kasiwaratagamawa ragidai ki mu wataramaga ki e korita-pupu isiyapupu ade midiwari bowa madai nene nidatagamawa ragidai ki mu kebarimaga ki e mete tarapupu isiya-pupu, 13 manako tadebu, wagubu ke; “Takari kawaya ka mu Mamanuga God e okai mosi inako tampu, tagubu ke; ‘Nau Tawani ki ka guriguri tawai.’ Mamanuga God e okai inako wagubu, ko wi ka kuwa ragidai yewe maramara weki gwaiya kuwaiwagamu idiwu.” Iyesu inako wagubu.

14 Mamanuga God e Tawai rabineya ka iyapana yabumaga kenekenei ade tagamaga korekorei Iyesu bameya bautagubu manako e mu iyatapu. 15 Ko Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade gora kataimugu ragidai mete kina Iyesu bagi kawaya badidi kwaewagawa emupu, ade munu rasi Mamanuga God e Tawai rabineya e si tepapamawa idiwa ki mu yonamaga mete wainamupu, ki ka mu nuwamaga pupuwena. Munu rasi ki inako taga-mawa ke; ‘Oragai apunai Dewida e momai, nu kau sigi tepapemei.’

16 Iyapana kawakawai ki Iyesu bameya bautagubu manako simupu, tagubu ke; “Mu yona tagamu ki kau wainapiyei bo pa mena?”

“Ena, nau wainapakani. Ko Mama-nuga God e okai ki wi iyabamupu bo? Oka ki wagubu ke; ‘Mamanuga, kau munu rasi kabuwatapi da mu kau sigi bagi kawaya ki tepapiyamu.’”

17 Iyesu inako wagubu manako iyapana ki kamaditapu natere Diyerusaremu kamadubu kayawena umawa da natere Betani bauwena manako e kemora ki ika ukwapu.

Iyesu ripa damaya sibu

(Maki 11:12-14,20-24)

18 Mu ika ukwampu nawaru puru-wena manako natere Betani kama-dumpu kayatagubu kaiwa ka Iyesu wetei mebu. 19 E wetei meyawa ka e yabu tapu manako ripa damaya mo buri yawata kwaiya uburawa ki empupu. Ko ki ka eba damaya madai kirau ki marai ki pokere e ripa ki bameya bauwena ka e damaya madai mo eba empupu. E kwarai mena empupu ki pokere e ripa ki sibu, wagubu ke; “Kau mibigi ewa eba kiroto.” Iyesu yona ki wagubu makeya ka ripa ki deni mena surawena.

20 E tadeyau kabukabuwa ragidai badidi wenawena emupu ka mu nota-maga kowena kodabamaga kamupu, tagubu ke; “Ripa damaya yau badidi maba garugaru mena inako surawena?”

21 Mu inako tagubu, ko Iyesu denai tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai nidiyani wainapumuri; Wi notaga eba apeya apeya ko eyaka mena Mamanuga God sumapiyoi ki ka nau ripa damaya bameya badidi kwaesugubuwani ki maba wi mete inako kwaiwagi. Ko eba ki mena. Wi kweya buri simuri, iwagi ke; ‘Kau kiya kiri uburi kayanuwagi egi suri’, wi inako iwagi ki ka kweya ki eya kiroto uburoto kayayagisi. 22 Wi Mamanuga God bameya guriguri pokaiya gwede mo nene geneiwagi ki ka wi notaga eyaka mena inako nota-pumuri, iwagi ke; ‘Nau karako suwagu-buwani ki wenayagisi.’ Wi inako sumaiwagi ki ka wi iwagubu ki wana e negeni.” Iyesu inako wagubu.

Diyu ragidai kawakawaimuguma Iyesu pari wirawirapamawa

(Maki 11:27-33; Ruki 20:1-8)

23 Iyesu wirawena Mamanuga God e Tawai rabineya ade kanibu manako iyapana ika idiwa ki tadeyawa kabukabuwa tondawa ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade iyapana kawakawai dai ki e bameya bautagubu manako manumupu, tagubu ke; “Kau nima kasiyara negebu were kwaenugei? Kasiyara ki nima negebu?”

24 Mu inako tagubu, ko Iyesu denai tadebu, wagubu ke; “Yabiri ka nau wi manuniyani denai sidimuri were ewa ka nau nima kasiyara tegebu ki sisiyai wi nidiyani. 25 Apunu Diyoni iyapana siruwatamana ki nana bauwena ki ka e Mamanuga God wagubu ki pokaiya kwaewagawa bo iyapana kaina mo wagubu were kwaewagawa? Wi ki iwagi da nau wainapani.”

Kawakawai ragidai e manui ki wainamupu ka mu denai e badidi siyamana ki nana dibimupu deni deni tagamawa kasiwara idiwa. Mu inako tagamawa ke; “Nu denai iwagamu da; ‘Apunu Diyoni, e ka Mamanuga God wagubu umuneya kwaewagawa’, nu inako iwagamu ki ka apunu ki denai nidiyoto, yagisi ke; ‘Baganai, ko wi badidi pokere apunu Diyoni e yonai eba sumamupu?’
26 Ko nu iwagamu da; ‘Apunu Diyoni, e ka iyapana kaina mo wagubu umuneya kwaewagawa’, nu inako iwagamu ki ka nu iyapana-nuguma pakasi ragidai badidi tagisi, mibai ka mu kuduba wainapiyamu da apunu Diyoni e ka Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa ki apunai mosi.”

27 Kawakawai ragidai inako waina-mupu ki pokere mu denai Iyesu simupu, tagubu ke; “Nima Apunu Diyoni tono-pupu ki nu eba katainugu.”

Iyesu yona ki wainapupu ka e denai wagubu ke; “Baganai, wi nau eba sidimupu ki pokere nima kasiyara nau tegebu pokaiya kwaesugakani ki sisiyai nau wi mete eba nidiyani.”

Apunu mosi e gubagaiyoma apeya ki keyakeyai

28 Iyesu inako wagubu, ade wagubu ke; “Wi karako badidi wainapiyamu; Apunu mosi e gubagaiyoma apeya mete idiwa manako mara mosi ka e ubupu e gubagai yabiri wenawena ki e bameya bauwena manako sibu, wagubu ke; ‘Gubagani, kau karako kokorau kaya-nuwagi upinuwagi.’ 29 E inako wagubu ko e gubagai ki basarawena, denai wagubu ke; ‘Pa mena, nau eba nuwa-neya’. E inako wagubu ko ewa ka e notai ade wirapupu manako kokorau kayawena.

30 Ki eweya ka apunu ki wirawena e gubagai mosi ki e bameya kayawena manako e mete sibu da e kokorau kayawagana upiwagana ki nana. E gubagai ki garugaru mena wagubu ke; ‘Baganai, eba wainapi, nau kokorau kayasugani’. E inako wagubu ko ewa ka e notai wirapupu manako kokorau eba kayawena.

31 Karako sidimuri da nau wainapani; Munu nima ubupu e mamai umunui wadubu, yabiri ki kena bo ewa ki kena?”

Iyesu yona ki wagubu ka kawakawai ragidai ki denai tagubu ke; “Munu yabiri ki kena.”

Mu inako tagubu, manako Iyesu denai tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai nidiyani wainapumuri; Iyapana takesi wadamu ragidai ade ridi yawata kawakawareya iwu ragidai ki mu ka aita wi raurunimoto Mamanuga God e gari rabineya yabiri kaiwoto, ko wi ka ewaiwagi.
32 Apunu Diyoni wi bamagau bauwena yawata supasupai kabuwa-nibu, ko e yonai ki wi eba wainamupu sumamupu. Takesi wadamu ragidai ade ridi yawata kawakawareya iwu ragidai e yonai wainamupu sumamupu manako mu beramaga berokoi kamadumpu ki wi yabugere emitampu ko wi wiga beraga berokoi ki wi eba kamadumpu ade wi notaga eba wiramupu.”

Upi kwayubapamawa ragidai mu keyakeyaimaga

(Maki 12:1-12; Ruki 20:9-19)

33 Iyesu ade tadebu, wagubu ke; “Nau keyakeyai ade mosi suwagani wainapumuri; Waira apunai mosi e gari umapu manako ripa ‘waeni’ ki momai dai tepupu gari ki rabineya upu. Ki eweya ka e ripa madai ki botopamana watai yamanapupu manako iyapana e upi ki kwayubapamana watai iyarau mo mete wadubu. Wadubu kewowena ka e iyapana dai mu nene wagubu bau-tagubu manako gwaiyabatapu, wagubu ke; “Wi nau upini yau naigida mena kwayubapiyoi manako maura marai ki makeya ka wi madai dai wi wiga tepiyoi ko dai nau nene nakapiyoi. Nau niya ka tawana mo kayasugani umoni da ewa marai mosi ade bausugani.” E inako wagubu manako kamaditapu kayawena.

34 Maura marai bauwena ka e ubupu e bigabigaiyoma ripa madai dai tepa-mana ki nana upi kwayubapamawa ragidai ki mu bamamugu tonotapu kayatagubu. 35 Ko mu ika bautagubu ka upi kwayubapamawa ragidai ki ripa madai mo mu eba tagempu ko mu ubumpu iyapana ki tetampu mo guda-pamawa da pa tonomupu kayawena, mo minimupu poyo ade mosi bowa were minimupu.

36 Ki eweya ka upi ki apunai e bigabigaiyoma ragidai ropani kawaya inako ade tonotapu kayatagubu. Ko mu iwa da buri bautagubu ka upi kwayuba-pamawa ragidai ubumpu yabiri bau-tagubu ragidai bamamugu badidi kwaetagamawa ki maba mu ewa bautagubu ragidai ki mu bamamugu inako mete kwaetagubu.

37 Upi apunai e bigabigaiyoma inako tonotamiyawa da kewowena ka e eya gubagai tonopupu. E notai wagubu ke; ‘Nau niya gubagani tonopani ki ka mu e naigida mena wiwirapomoto waina-pakani.’ 38 Ko e gubagai kayawena umawa da buri upi kwayubapamawa ragidai bamamugu bauwagana kwae-wagawa ka mu e yabadawa emupu manako mu mubo mena tagubu ke; ‘Waira yau ewa wadana apunai ki bauwena yau kena ki pokere karako miniyamu poyo da e gwedegwedei yau kuduba ka aita nu tepamu.’ 39 Mu inako tagubu manako mu munu ki wadumpu dokodoko gari tagaiya kwenumupu manako minimupu poyo.”

40 Iyesu keyakeyai ki wagubu kewowena ka e iyapana ki ade manutapu, wagubu ke; “Wi badidi wainapiyamu; Waira ki apunai e eya aita wirayagisi baiyagisi ki ka e upi kwayubapamawa siyasiya ragidai ki mu bamamugu badidi kwaeyagisi?”

41 Iyesu inako wagubu ka kawakawai ragidai ki denai e simupu, tagubu ke; “Mu berokoi kwaetagubu ki pokere e mu tetamini namutamini manako ewa e upi kwayubapamana ragidai kudubai dai ki mu nene yagisi baitagisi manako mu ubumoto e upi naigida mena kwayuba-pomono da maura marai baiyagisi ki ka mu bani tepomoto manako daikere apunu kawai ki e nene nakapomoto.”

42 Iyapana ki inako tagubu manako Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Mamanuga God e okai ki wi iyaba-mupu bo pa mena? Oka ki wagubu ke;

‘Wi tawa wadamu ragidai waina-mupu da e ka bebeda berokoi ki pokere kwenumupu. Ko Mamanuga God bebeda ki wadubu ade wowo bebedai kaupupu. Nu Kaiwawo-nuga ki kwaewena ka bagi kawaya nu yabunugere emipi.’”
43 Iyesu Mamanuga God e okai kawareya inako wagubu manako ade tadebu, wagubu ke; “Mamanuga God wi wataga e gari rabineya winepupu tapu ki e koritapoto iyapana kudubai mibi-maga kipu ragidai ki mu tageni da mu ika idiwono. 44 Nau nidiyani wainapu-muri; Iyapana kaiwoto da bebeda ki pokaiya pisipisitamini gwepomoto ki ka mu bidara yadini midimaga purupuru-tagisi. Ade bebeda ki mu kawarimugu kauyagisi ki ka mu tauniyoto kwere-kwerere.” Iyesu inako wagubu.

45 Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai ade Parisi ragidai mete kina wainamupu da Iyesu keyakeyai ki wagubu ki ka e mu nene wagubu, 46 ki pokere mu gagayatagubu e wadamana yawatai kwaenepamawa. Ko mu e eba wadumupu mibai ka mu pakasi ragidai ropani kawaya ika idiwa ki mu kudu-mugu wainamupu. Pakasi ragidai tagubu da Iyesu e ka Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa apunai mosi.

Copyright information for `GDN