Matthew 27

Iyesu apunu Pairasi yabareya ubupu

(Maki 15:1, Ruki 23:1-2; Diyoni 18:28-32)

Nawaru dumai tarawa ka Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai ade Diyu ragidai kawakawaimuguma kuduba mete kina Iyesu badidi maba minimana po ki keketai kupamawa. Mu wadumupu e idai umamupu dokodoko manako bananamupu kayatagubu tawana Roumi ragidai piyaramuguma mu kawaimaga Pairasi bameya bautagubu.

Apunu Diyudiyasi kwikwiwena

(Bususu 1:18-19)

Iyesu yogoi wagubu apunai Diyudiyasi mu Iyesu wadumupu sisiyai wainapupu ka e rabinai wirawena e badidi paerepupu ki wainapupu, manako e bowa madai apunai eyaka mena ade ida esida mena (30) naiya kwemupu ki tepupu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade Diyu ragidai kawakawaimuguma mete kina ki mu bamamugu kayawena. E mu bamamugu bauwena ka e tadebu, wagubu ke; “Nau kwaesugubuwani siyasiya. Iyesu berokoi mo eba kwae-wena ki pokere nau e nidai suwagu-buwani ki nau paerepuwani kawaya daganani.”

Apunu Diyudiyasi inako wagubu ko mu denai tagubu ke; “Ki ka eba nuyo ko kau kaubona.”

Mu inako tagubu ka apunu Diyudiyasi bowa madai kuduba ki tepupu Mamanuga God e Tawai rabineya isiyapupu manako kamaditapu bauwena kayawena kanibu e ebo kwikwiwena.

Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai bowa madai ki kwana-mupu manako tagubu ke; “Nu bowa madai yau Mamanuga God e Tawai nene tamamu ki ka nu goranuga raurupamu mibai ka bowa madai yau ka yogo tampu ki bowai madai.” Mu yona ki kawareya tagamawa idiwa da mu rabinamaga eyakamenawena ka mu kayatagubu kurari yamanawagawa apunai mosi e bameya bowa madai ki pokaiya waira mo gimaramupu. Waira ki rabineya ka mu kwaiyanai ragidai popotagamana ki ika ononotamana ki nana. Mara ki makeya yabadawa da karako ka iyapana waira ki si ‘Apunu Darai Waira Yau Wadubu’ ki tagamawa.

Mamanuga God e bonanai waina-piyawa wagawa apunai Diyeremaiya takari kawaya oka tapu ki mibai wena-wena yau kena. E oka tapu ki inako wagubu ke;

‘Tawana Isiraero ragidai mu rabina-maga eyakamenawena manako mu bowa madai apunai eyaka mena ade ida esida mena (30) ki tempu apunu powagana ki e yogoi tamupu.
10 Bowa madai ki pokaiya ka mu kurari yamanawagawa apunai mosi e wairai gimaramupu. Mamanuga God nau sidibu ki makeya makeya inako wenawena.’
Oragai apunai Diyeremaiya e oka inako tapu.

Iyesu apunu Pairasi e yabareya ubupu

(Maki 15:2-5; Ruki 23:3-5; Diyoni 18:33-38)

11 Mu Iyesu wadumpu apunu Pairasi bameya bautagubu e yabareya tamupu manako tawana Roumi kawaimaga ki ubupu Iyesu manupupu, wagubu ke; “Kau Diyu ragidai mu Kaiwawomaga kawai ki kau baganai bo?”

E inako manupupu manako Iyesu denai wagubu ke; “Ena, ki kau ba nuwegei.”

12 Iyesu inako wagubu ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade Diyu ragidai kawakawaimuguma mete kina e kawareya kawareya naripamawa bera ropani kawaya siyamawa ko e yona denai mo eba wagubu. 13 E yona denai mo eba wagubu ki pokere apunu Pairasi Iyesu ade sibu, wagubu ke; “Mu rowarowa kawaya kau mena kekeniyamu idiwu ko mu yona tagamu ki kau wainapiyei bo pa mena?”

14 Ko Iyesu yona denai mo eba wagubu, ki pokere apunu kawai ki e notai babawena.

Apunu Pairasi Iyesu minimana po yonai wagubu

(Maki 15:6-15; Ruki 23:13-25; Diyoni 18:39-19:16)

15 Kwamura makeya makeya ‘Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ poragatagamawa ki kawareya ka tawana Roumi piyaramuguma mu kawaimaga ubupu dibura gudui kwai-pupu manako dibura apunai eyaka mena nima iyapana e si tagamawa ki apunai dibura kamadubu manako pa bauwena kayawena.

16 Karako ka apunu mosi si ka Barabasi ika diburawena tondawa. E si kawayawena kayawena iyapana kuduba wainamupu. 17 Iyapana kuduba ika bautagubu dibimupu idiwa ki apunu Pairasi mu emitapu manako e ubupu mu manutapu, wagubu ke; “Wi nuwagau nau karako nima e idai rikapani da e baiyagisi kayayagisi? Nau apunu Barabasi e idai rikapani baiyagisi kayayagisi bo apunu Iyesu si daikere Keriso tagamu ki e idai rikapani bai-yagisi kayayagisi?” 18 Apunu Pairasi yona ki wagubu ki mibai ka e kataiya da Diyu ragidai mu kawakawaimuguma gunaratagubu ki pokere mu Iyesu wadumpu e idai rabineya tamupu.

19 Apunu Pairasi e idai gurai iyapana naurimugu ugwaditamana ragiragi ki kemai kawareya tondawa makeya ka e eya wainai bauwena yona mo e bameya tonopupu sibu, wagubu ke; ‘Apunu ki e berokoi mo eba kwaewena ki pokere kamadi. Nau kemorau e waro were empuwani manako e pokaiya ka nau oro naigida eba ukwapuwani.’ E yona inako tonopupu.

20 Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai ade Diyu ragidai mu kawakawaimuguma mete kina ki garugaru mena bautagubu iyapana pakasi ragidai mu rabinamaga kupa-mpu, tagubu ke; “Apunu Pairasi wi ade manuniyoto ki ka wi apunu Barabasi e idai rikapana da bauwagana kayawagana ki nana iwagi ko mu ubumoto apunu Iyesu pa minimana po ki yonai iwagi.”

21 Apunu kawai Pairasi iyapana ade manutapu, wagubu ke; ‘Wi nuwagau nau nima e idai rikapani da e baiyagisi kayayagisi?’

Ko mu denai tagubu ke; ‘Nu nuwanugu kau apunu Barabasi e idai rikapi da e baiyagisi kayayagisi.’

22 Mu inako tagubu ki pokere apunu Pairasi mu ade manutapu, wagubu ke; “Ko apunu Iyesu si daikere Keriso tagamu ki e bameya ka nau karako badidi kwaesugani?”

E yona ki wagubu ka mu kuduba tagubu ke; ‘Ripa korosi naureya mini-muri poyo.’

23 Mu inako tagubu ki pokere apunu Pairasi mu ade manutapu, wagubu ke; “E poyagisi ki mibai ka badidi? E gwede paere kwaewena?”

Ko mu naiya tagubu ki kawareya mu bonanamaga ragiragi kawaya ade tagamawa ke; “Ripa korosi naureya minimuri poyo.”

24 Iyapana inako kawareya kawareya tagamawa ki pokere apunu Pairasi e notai wagubu ke; ‘Iyapana yau nau bonanani eba wadamu ade mu waunitau yawira kwaetagamana kwaetagamu.’ E notai inako wagubu ki pokere e iyapana kuduba yabaramugu waigugu mo kwaewena e idai bigi siruwapupu manako tadebu, wagubu ke; “Apunu yau powagana ki yonai ka wi iwagubu ko eba nau suwagubuwani, ki pokere e poyagisi ki bimbinai ka aita wi wadumuri ko eba nau yadani.”

25 E inako wagubu, ko iyapana ropani kawaya ki denai tagubu ke; “E poyagisi ki bimbinai nu yadamu ade nu mununuguma mete yadini ki ka baganai, eba gwedei mete kina.’

26 Iyapana yona ki tagubu waina-pupu ka apunu Pairasi ubupu dibura rabineya tondawa apunai Barabasi e idai kerarai rikapupu tonopupu bau-wena kayawena. Ko e piyara ragidai tadebu da mu Iyesu wikuku pokaiya raukekepamana ki nana wagubu manako ewa ubupu Iyesu wadubu mu idamaga rabineya tapu, wagubu ke; “Wi apunu yau wadumuri ripa korosi naureya minimuri poyo.”

Piyara ragidai Iyesu waegeyageyamapamawa

(Maki 15:16-20; Diyoni 19:2-3)

27 Piyara ragidai ki Iyesu wadumpu kawaimaga tawai rabineya kaimpu manako kowamuguma nene tagubu bautagubu ewapuru mena ika dibimupu idiwa. 28 Mu e eya midi tatamai rika-mupu manako midi tatamai daragai bagi kawaya mo wadumpu monaga-mupu. 29 Mu impunewa tempu e debaiya painimupu ade guna mosi wadumpu e idai garu tampu kwempu manako e yabareya kwarisitagubu mu ramatamaga kawareya ubumupu e waegeyageyamapamawa parau bera-tagamawa siyamawa, tagamawa ke; “Kaiwa kaiwa, Diyu ragidai mu Kaiwawomaga Kawaya.”

30 Mu inako tagubu manako ubumpu Iyesu kiyabuiya tepotepopamawa ade guna idaiya wadubu ki mu wadumpu e debaiya kawareya kawareya minimawa. 31 Mu e inako waegeyageyamapamawa da kamadumpu ka mu midi tatamai daragai bagi kawaya ki ade rikamupu e ebo gwedegwedei ade umamupu kwemupu manako ripa korosi naureya minimana po ki nana wadumpu kaya-tagubu.

Mu Iyesu ripa korosi naureya ikokomupu

(Maki 15:21-32; Ruki 23:26-43; Diyoni 19:17-27)

32 Piyara ragidai ki Iyesu wadumpu kayatagamawa yamawa ka mu tawana Sairini apunumaga mo si ka Saimoni ika yawatau bananamupu. Mu e Iyesu korosi kawarapana ki nana simupu manako apunu Saimoni ubupu ripa korosi ki kawarapupu.

33 Mu Iyesu wadumpu yampu tawana mo si ka ‘Gorogata’ bautagubu ko tawana ki si mibai ka Deba Suwana. 34 Ika bautagubu ka mu ripa otai suwakarai mosi wadumpu awana ‘waeni’ mete wiramupu manako awana ki Iyesu kubarana ki nana kwemupu. E awana ki piri munta remopupu ko e eba nuwaiya kubarana wainapupu. 35 Ki eweya ka mu Iyesu wadumpu ripa korosi naureya ikokomupu manako e midi tatamai rikamupu. Mu yanuwa munta mo mete kwaetagubu da nima si yanuwa ki rabineya yabiri bauwena ki ka e ubupu Iyesu midi tatamai ki e wadubu. 36 Mu inako kwaetagamawa da kewowena ka mu kwarisitagubu e ika empamawa idiwa. 37 Iyesu debaiya ripa korosi naureya ka mu e badidi pokere powagana ki kerarai oka inako tamupu; ‘Yau ka Iyesu, Diyu ragidai mu Kaiwawomaga’. 38 Mu iyapana berokoi apeya mete ripa korosi naureya ikokotampu, mosi ka Iyesu e idai garu deneya ade mosi ka e idai tenene deneya.

39 Iyapana ika esidaeridatagamawa kaiwa kebomawa Iyesu emupu ka mu debamaga gipamawa e waegeyageyama-pamawa siyamawa, tagamawa ke; 40 ‘Kau karako kiri uburi kwaenuwagi. Kau naiya nuwagibi da kau Mamanuga God e Tawai ki koritapana mara apeya eyaka rabineya ade wadana ki nana nuwagibi ki pokere kau Mamanuga God e Gubagai mibai ki kau karako iyanuwagi ripa korosi ki kamadi kawari da nu kau eminiyamu.” 41 Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai, Mamanuga God e gorai kataimugu ragidai, ade Diyu ragidai mu kawakawaimuguma mete kina ki mu bautagubu Iyesu inako mete gwaigwita-pamawa, tagamawa ke; 42 “E iyapana iyatamiyawa ko e eya iyawagana ka badidi pokere e kasiyarai pa mena? E mibai tawana Isiraero ragidai nu Kaiwawonuga ki ka e ebo ripa korosi ki kamadini kaworoto da nu yabunugere e empamu sumapamu. 43 E wagubu da e Mamanuga God sumapiyau ade wagubu da e ka Mamanuga God e eya Gubagai ki pokere e mibai wagubu ki ka Mamanuga God karako e iyapoto da nu empamu.”

44 Iyapana kawakawai ki inako tagubu ade iyapana berokoi apeya e madanai daikere daikere ikokotampu ki mu mete kina Iyesu inako waegeya-geyamamupu.

Tawana sisipu umapu

(Maki 15:33-41; Ruki 23:44-49; Diyoni 19:28-30)

45 Madega paunau wadawa makeya ka tawana kuduba sisipu umapu, ko ade madega kanibu kekerawagawa napusi apeya eyaka wadawa makeya ka sisipu ki ade negawena. 46 Sisipu ki ade negawagawa makeya ka Iyesu e bonanai ragiragi kawaya wagubu ke; “Eroi, Eroi, rama sabaktani.” Ki mibai ka inako; ‘Mamani God, Mamani God, kau badidi pokere nau kamadisinibi?’

47 Iyapana dai ika ubumawa e yonai ki wainamupu ka mu tagubu ke; “Wainapumuri, e oragai apunai Eraidiya e wenai siyanau.” 48 Apunu ki mosi dabuwa tenai mo wadubu garupupu awana suwakarai mo rabineya kaupupu manako sikurupupu Iyesu umuneya tapu da e kubarana ki nana. 49 Ko mu dai tagubu ke; “Kamadi, idiwomu da empomu. Oragai apunai Eraidiya baiyagisi e iyapoto bo?”

50 Ko Iyesu e bonanai ragiragi kawaya ade wagubu manako e nonai toporuwena powena.

51 Iyesu powagawa makeya ka aukwara mosi Mamanuga God e Tawai rabineya gudu maba uburawa ki paunau tegerewena esida da erida. Waira nutanuta kawaya mo mete bauwena ade bowa susukwanatagubu. 52 Mamanuga God e iyapanaiyoma naiya popotagubu ragidai ki mu dai uruba rabineya ade iyatagubu kimpu ubumpu. 53 Iyesu ade iyawena kipu ubupu eweya ka iyapana popotagubu ade iyatagubu kimpu ubumpu ragidai ki Mamanuga God e naterei Diyerusaremu rabineya matara-tagubu manako iyapana ropani kawaya mu yabumugere emitampu.

54 Piyara ragidai kawaimaga ade e kobaiya idiwa ragidai mete kina ika Iyesu empamawa idiwa ki waira nutanuta ade gwedegwede kuduba wenawena ki mete emupu ka mu notamaga kowena kudu mete waina-mupu manako tagubu ke; “Mibai, apunu yau e ka Mamanuga God e eya Gubagai.”

55 Ridi ropani kawaya ika uwamautau Iyesu empamawa ubumawa mu paunamugu ka ridi Meri Magidarini, apunu Diyemesi yo Diyose mu inamaga si ka Meri, ade apunu Tabadi e wainai. Iyesu naiya tawana Gariri rabineya umawa wadawa ki makeya ka ridi ropani kawaya ki e ewakumapamawa waitapamawa wadamawa tekateka iwa.

Mu Iyesu kwakwarepui ragu tamupu

(Maki 15:42-47; Ruki 23:50-56; Diyoni 19:38-42)

57 Kemorawagana kwaewagawa ka purapura apunai mosi si ka Diyosepa ika bauwena. E ka Iyesu ewakuma-piyawa umawa apunai mosi tawana Arimateya were bauwena. 58 E kaya-wena apunu kawai Pairasi e yabareya ubupu manako Iyesu kwakwarepui wadana ononopana ki nana ki genei wagubu. Apunu Pairasi wagubu da baganai, 59 ki pokere apunu Diyosepa kayawena Iyesu kwakwarepui wadubu kwarisi aukwara waunai mosi pokaiya gerowopupu, 60 manako wadubu kayawena ragu waunai mosi ki e eya nene gimarapupu ki rabineya tapu. Tapu manako bowa kawaya mosi gwairipupu kanibu ragu umunai ki minibu bodapupu manako kamadubu kayawena. 61 Ridi Meri Magidarini ade e waretai si ka Meri ki mu ika uwamautau ubumawa manako apunu Diyosepa badidi kwaewena ki kuduba mu yabumugere emupu.

Piyara ragidai ragu ki katamurui dagurapamawa ubumawa

62 Nawaru puruwena aiyata marai ki makeya ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawakawai-muguma ade Parisi ragidai dai mete kina apunu Pairasi bameya kayatagubu, 63 manako simupu, tagubu ke; “Kawainuga, bera apunai powena e naiya iyaiya tondawa makeya badidi wagubu ki nu notapemei. E inako wagubu ke; ‘Nau posugani ko mara apeya eyaka eweya ki nau ade iyasugani kirani uburani.’ 64 E inako wagubu ki pokere kau nuwagi da piyara ragidai kayatagisi ragu ki katamurui dagurapomono da mara apeya eyaka kewoyagisi werena. Wi inako eba kwaiwagi ki ka e tadeyawa kabukabuwa ragidai kwaenda kai baitagisi e kwakwarepui ki kuwatagisi kayatagisi manako iyapana beratamini, tagisi ke; ‘E iyawena kipu ubupu.’ Mu inako bera-tagisi ki ka mu yonamaga ki kawaya-yagisi kayayagisi. E naiya eya berawena ki ka maraitau erida ko mu karako ewa inako beratagisi ki ka kawaya esida.”

65 Apunu Pairasi yona ki wainapupu ka e denai wagubu ke; “Baganai, wi piyara ragidai bananatamuri kaiwagi manako wi badidi wainapiyamu ki wi makeya kwaiwogoi ragu ki naigida mena kwayubapiyoi.” 66 E inako wagubu manako mu kayatagubu iwa da buri bautagubu ka mu ragu katamurui rima umamupu manako ripa otai mo rima ki kawareya pasimupu da iyapana rima ki koritapomoto ki ka mu idamaga kewoi bowa ki naureya tondono ki mu em-pomoto. Mu inako kwaetagubu manako piyara ragidai ki ika dagura ubumana ki nana kamaditampu kayatagubu.

Copyright information for `GDN