Philemon 1

Nu waretanuga ade nu upinuga eyaka mena kwaigemei apunai Paerimoni, nau Poru, Keriso Iyesu e upi kwaesugekeya ki pokere dibura rabineya tondakani apunai, ade nu sumanuga eyaka mena apunai Simosi mete kina, nu kau nene wainapemei ki pokere nu paraunimei kawaya daganani kau bamageya.
Copyright information for `GDN