Revelation of John 14

Umayo waunai mo tagubu

Ki eweya ka nau waro were maba ade empuwani manako Papa Sipi Munai ade iyapana ropani kawaya eba iyabapamana makai kuduba 144,000 e bananamupu kweya Saiyoni kawareya e mete ika ubumawa ki nau mu emitapuwani. Papa Sipi e eya siyo ade e Mamai e si mete kina ki okai ka nau iyapana ki mu yabaramugu empuwani.

Nau bonana mosi kunuma were kawapu wainapuwani. Bonana ki mumugarai ka awana kawaya tapara sikipiyau ki maba bo gaiya wagau ki mumugarai maba bo iyapana ripa tapai yanuwatagamu bonanai bagi kawaya ki maba. Iyapana kuduba 144,000 mu ka Mamanuga God e kemai ki, ade gwede dai iyaiya apeya apeya ki, ade kwayuba debai ragidai ki, mu kuduba yabara-mugu ubumupu umayo waunai mosi umayotagamawa. Iyapana kuduba wairau idiwa mu paunamugu ka Mama-nuga God ubupu iyapana ki mena e ebo nene winetapu tetapu ki pokere mu mena ka umayo waunai ki kataitagubu. Iyapana dai ki umayo ki eba kataitaga-mana makai. Iyapana 144,000 mu notamaga eyaka mena Mamanuga God deni mena notapiyamu. Mu eyaka eyaka ka ridi mo mete eba iwa ade papa Sipi Munai bani kayawagau umau ki ka mu e ewakumapiyamu mete iwu. Iyapana kuduba paunamugu ka Mamanuga God mu rikatapu da karako ka mu maura amotana ki maba yabiri Mamanuga God yo Papa Sipi Munai mu bamamugu bautagubu. Mu rabinamugu ka tanai mena posiwena. Mu yona bera mo eba tagubu ade mu paeremaga mete pa mena.

Aneya apeya eyaka

Ki eweya ka aneya mosi usi kunuma bogaboga robowagawa ki nau empuwani. E ka iyapana kuduba, kwakwarepumaga ebo ebo, kunu ebo ebo, yona ebo ebo, tawanamaga ebo ebo ki iya maramara idiwana kaiwana ki yonai bagi kawaya mu tadeyana ki nana bauwena. E bonanai ragiragi kawaya wagawa ke; ‘Mamanuga God e idai gurai iyapana kuduba naurigau ugwadana ragiragi ki marai wana bauwena ki pokere e mayapiyoi ade e mena si tepapiyoi. E ka kunuma yamanapupu, waira yamanapupu, egi yamanapupu, ade awana usirai mete yamanapupu ki apunai ki pokere e mena tarataragapiyoi.’

Aneya ki inako wagubu eweya ka aneya ade mosi bauwena e waretai eweya robowagawa kaniyawa, wagawa ke; ‘Natere kawaya Babironi karako gumoruowena po minibu. Iyapana awana suwakarai kubamu mu yabara-maga babawagau ki maba ka ridi ki naiya e kwakwarepui poisiyasiyai wainapiyawa tainipiyawa ki iyapana tawana tawana idiwu mete tagebu da mu karako taku maba igida yauda iwu.’

Aneya ki inako wagubu eweya ka aneya ade mosi bauwena e kowaiyoma apeya ki mu ewamugu robowagawa kaniyawa e bonanai ragiragi kawaya wagawa ke; ‘Iyapana gwedewau ubumu kunkani maba ade e keyakeyai mu idamugu yamanamupu ki mu simaga tarataragapiyamu bo kunkani maba ki e si okai mu yabaramugu tondau, 10 ki ka awana ‘waeni’ suwakarai kawaya Mama-nuga God kapa rabineya gwepupu ki e yadini mu tageni kubomoto. Ko awana ‘waeni’ ki kena ki ka Mamanuga God e eya nuwapupui ki keyakeyai. Iyapana gwedewau kunkani maba ki tarataraga-piyamu ki ka aita ewa ka mu Mamanuga God e eya aneyaiyoma ade Papa Sipi Munai ki mu yabaramugu mata nonareya gwisi berokoi rabineya makaritogomono idowono. 11 Gwisi ki eba kewoyagisi ko maramara yarono. Iyapana gwedewau ubumu kunkani maba ade e keyakeyai mu idamugu yamanamupu ki mu simaga tarataragapiyamu bo e si okai mu naurimugu okamupu tondau ki ka mu Mamanuga God e nuwapupui baibiga-pamana ki yawatai mo pa mena ko mu maramara kemora nawaru makari-togomono idiwono.

12 Ki pokere mara ki baiyagisi ki ka ka iyapana gwedewau Mamanuga God e umunui wadamu ade mu sumamaga Iyesu bameya ki eba kamadamu ragidai ki ka mu ragiragi kawaya ubumono giruru maba ki kobaiya tetetagisi kaiwono ki ka baganai.

13 Ki eweya ka nau bonana mosi kunuma were ade wainapuwani, wagubu ke; ‘Kau yona yau okapi; Iyapana karako ade ewa nu Kaiwawonuga e naureya idiwu e bigabigai kwaetagamu ki ka mu popotagisi ki ka mu mibi mamamai idiwono.’

E inako wagubu manako Mamanuga God e eya Keyai ki kawareya wagubu ke; ‘Ki mibai, mu ragiragi kawaya upitagamawa muya nunumawa ki pokere karako ka mu aiyatatogomono. Mu gwede bagi yewe wairau kwae-tagamawa ki ka Mamanuga God eba notagogapoto.’

Waira yau kawareya raupomu marai bauwena

14 Ki eweya ka nau yabu tapuwani manako oroguma poe kawaya ki kawareya ka nau gwede mosi e kiyabui iyapana kaina maba ika tondawa empuwani. E debai tatamai ka bowa yamayamai pokaiya yamanamupu ki e tapu ade e raupomu kerebai uwarai korekorei kawaya mosi e idaiya mete wadubu ki nau empuwani. 15 Ki makeya ka aneya mosi Mamanuga God e Tawai kunumau ki rabineya matarau bauwena manako wena siyapu oroguma kawareya tondawa apunai ki sibu, wagubu ke; ‘Raupomu marai wana bauwena ki pokere uburi raupomu kerebai uwarai korekorei ki wadi waira kawareya bani miyawawena ki raupomunuwagi.’ 16 E yona ki wagubu ka oroguma kawareya tondawa apunai ki ubupu e kerebai wadubu waira kawareya bani miyawa-wena ki kuduba petapiyawa raupomu-wagawa.

17 Ki eweya ka nau aneya ade mosi Mamanuga God e Tawai kunumau rabineya matarau bauwena empuwani. E mete kina kereba uwarai korekorei kawaya ki mo wadubu.

18 Nau yabu tapuwani manako aneya ade mosi ki Mamanuga God e kepakepai kawareya mata urau ki kwayubapiyawa aneyai ki e kepakepa deneya matarau bauwena manako e bonanai ragiragi kawaya e waretai kereba wadubu apunai ki sibu, wagubu ke; ‘Ripa ‘waeni’ madai miyawawena ki pokere kau kerebagi uwarai ki wadi suri waira kawareya ripa madai ki kuduba gwiyapiyowa.’ 19 Aneya yona ki wagawa makeya ka kereba wadubu apunai ki supu waira kawareya ripa ‘waeni’ miyawatagubu ki kuduba gwiyapupu tepupu Mamanuga God e nuwapupui ki wateya botopamana ki nana nakapupu. 20 Mu ripa madai ki botopamana watai ka gari tagaiya manako mu madai ki botopamawa ki ka dara goya maba bauwena kayawena. Goya ki urubai ka kerapunugu da debanugu ade e rowa-rowai ka uwama kawaya. Nu kerapu-nugu yawata ki kaigamu ka pura apeya kwaitana kewoyagisi (300 kiromita).

Copyright information for `GDN