Revelation of John 16

Mamanuga God e nuwapupui ki terai

Ki eweya ka nau bonana ragiragi kawaya mosi usi kunumau wainapuwani. Bonana ki aneya ida daikere kewowena daikere apeya ki mu tadebu, wagubu ke; ‘Wi kaiwagi manako Mamanuga God e nuwapupui wi eyaka eyaka teraga rabineya posiwena ki waira kawareya kwemuri wira.’

Aneya yabiri kayawena e terai kwebu wira ki makeya ka berokoi kawaya mosi wenawena. Iyapana gwedewau kunkani ki e si okai mu naurimugu tondawa bo e keyakeyai mu idamaga pokaiya yamanamupu ki si tepapamawa ragidai ki mu midimaga ka kwata posiwena mauweta gwitai berokoi kawaya tarawa makarai mu tageyawa.

Ki eweya ka aneya ade mosi e terai wadubu egi kawareya kwebu wira ki nau empuwani. Ki makeya ka iyapana popai mu daramaga pinai kawaya ki maba ka egi dara ki maba wenawena manako gwedegwede kuduba iyaiya egi rabineya idiwa ki mu popotagubu gawarara.

Ki eweya ka aneya ade mosi ubupu e terai wadubu kayawena awanau ade awana usireya kwebu wira manako awana dara wenawena ki nau mete empuwani. Nau awana kwayubapiyau ki aneyai e bonanai mete wainapuwani, wagubu ke;

‘Naiya tondeya ade karako mete tondei apunai, kau tanigi ka bagi kawaya.
Kau karako iyapana bita yo makari tagebi ki kau eba paerepipi ko kau supasupai mena kwaenugibi.
Iyapana karako bita tageyei mu naiya kau iyapanagiyoma ade kau bonanagi wainapamawa tagamawa ragidai ki namutampu da mu daramaga kawapu,
ki pokere kau karako bimbinai kwaenugei dara kubamana ki nana mu tageyei ki ka mu paeremaga ki denai mu makeya wadamu.’
E inako wagubu.
Ki makeya ka nau bonana ade mosi Mamanuga God e kepakepai deneya bauwena wainapuwani. Bonana ki wagubu ke;

‘Kaiwawonuga Mamanuga God, kau kasiyaragi ka kawaya esida.
Yona ki ka mibai.
Kau iyapana karako bita yo makari tageyei ki kau eba paerepiyei ko supasupai mena kwaenugei.’
Ki eweya ka aneya ade mosi ubupu e terai wadubu madega kawareya kwebu wira manako madega muyai kawaya-wena iyapana kuduba uratapu sipasiparatagubu. Madega muyai iyapana uratapu sipasipara ki ka mu Mamanuga God simpu siyasiya ade e si girimupu pasumupu mibai ka e bita inako mu tageyawa. Mu bita yo makari wadamawa ko mu notamaga eba wirawena, mu beramaga berokoi ki mu eba kamadumpu ade Mamanuga God e si mu eba tepamupu. Pa mena.

10 Ki eweya ka aneya ade mosi ubupu e terai wadubu kunkani ki e kemai kawareya kwebu wira manako kunkani ki ade e eweya kayatagubu ragidai ki mu kuduba kawarimugu ka sisipu kawapu. Ki makeya ka iyapana makari kawaya daganani wainapamawa mu kiyabumaga giriwagawa mu uwarimaga sisiripamawa ‘aige aige’ tagamawa. 11 Mamanuga God kunumau tondau apunai e bita yo makari yo kwata berokoberoko inako mu tageyawa ko mu beramaga berokoi ki mu eba kamadumpu ko mu e siyamawa siyasiya ade e si giripamawa pasumawa.

12 Ki eweya ka aneya ade mosi ubupu e terai wadubu awana kawaya Euperatasi ki kawareya kwebu wira ki nau empuwani manako awana ki powena raragawena yawata wenapupu da kawakawai ragidai mu piyara-muguma mete kina madega posiwagau deneya ika bautagamana kebomana ki nana. 13 Ki makeya ka nau keyai berokoi apeya eyaka mu kiyabumaga kweru maba bautagubu emitapuwani. Ki mosi ka motamota kwakoru maba ki e umuneya posiwena bauwena kaya-wena, mosi ka kunkani ki e umuneya posiwena bauwena kayawena, ade mosi ka kunkani e madanai irikai iyapana bera were waratamiyawa apunai ki e umuneya posiwena bauwena kayawena. 14 Kweru berokoi apeya eyaka mu ka kweya kairapu mu keyaimuguma ki matakira ebo ebo kwaetagamana ki nana ki kasiyarai wadumupu. Mu tawana tawana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ki kayatagamana manako waira yau kawakawai ragidai kuduba tetamana dibitamana da mu Kasiyarai Kawaya Esida Apunai Mamanuga God e marai kawaya ki kawareya kandetagamana ki nana.

15 Nu Kaiwawonuga wagubu ke; ‘Wainapumuri, nau kuwa apunai maba bausugani wi naininiyani. Wi mara ki makeya nau nawanani yabu yabu idiwu ki ka wi mamamaiwogoi ko wi sipuma goragora eba okukunaigubu ade nau nawanani eba idiwu ki ka wi iyapana mu yabumugu niga matarau ki pokere midimama wi wadiniyoto.’

16 Keyai berokoi ki kayatagubu kawakawai ragidai kuduba waratampu wata eyaka mena ki mu si yona Iburu were Amagedoni tagubu ki ika dibitampu idiwa emitapuwani.

17 Ki eweya ka aneya siyarai ubupu e terai iyarau kwebu wira manako bonana ragiragi kawaya mosi Mamanuga God e tawai rabineya kema deneya bauwena ki nau wainapuwani. Bonana ki wagubu ke; ‘Ika kewowena.’ 18 Ki makeya ka yangwara wadubu, gaiya mumugarai bauwena kayawena, ade waira nutanuta kawaya eba marai bauwena waira kuduba geyageyawena. Naiya, Mama-nuga God iyapana yamanapupu makeya yabadawa da karako ka waira nutanuta kawaya yau kwaitana mo eba bauwena. 19 Tawana tawana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ka natere kuduba tawa gwaigwiritagubu mogotapu gawarara. Natere kawaya Babironi purupuruwena damu apeya eyaka wenapupu. Natere ki ragidai badidi kwaetagamawa ki Mamanuga God e notai eba gogawena ki pokere karako bimbinai e nuwapupui awana suwakarai maba kapa rabineya ki e mu tagebu kubamupu. 20 Ruku kuduba egi rabineya sumupu ade kweya kuduba kwereretagubu dobu wenapupu. 21 Bowa bisi kawakawaya eba bibiyo-pamana makai ki nawaya aniyata tai maba kunumau gwegwetagubu iyapana kawarimugu kawamupu mu giritamawa pasutamawa ki pokere iyapana Mama-nuga God siyamawa siyasiya ade e si mete giripamawa.

Copyright information for `GDN