Revelation of John 4

Usi kunumau Mamanuga God e si tepapamawa

Ki eweya ka nau pairasugubuwani kunuma gudui mosi wakawena ki usi waro were maba empuwani manako bonana ki nau naiya bawiwi maba wagubu wainapuwani ki ade wagubu wainapuwani. Bonana ki nau sidibu, wagubu ke; ‘Kau yewe umuni da ewa badidi wenayagisi ki nau kau kabuwa-niyani.’ Ki makeya ka Mamanuga God e Keyai garugaru mena bauwena nau kawarineya minibu siwa yabirisinibu manako nau usi kunumau kema bagi kawaya mosi empuwani. Kema ki kawareya ka nau iyapana mosi ika tondawa empuwani. Apunu ki e kiyabui ka tanai kawaya, bowa bagibagi poe si ‘diyasipa’ ade daragai ‘kaneriya’ ki maba. E tondawa kemai ka bowa kasikasigai si ‘emera’ ki wari maba e kwagarapupu ki nau empuwani. Kema ki ka paunau ko e madaneya ka kema ropani kawaya apunai eyaka mena ade ida apeya apeya (24) e kwagaramupu. Kema ropani kawaya ki kawarimugu ka kwayuba debai ragidai apunai eyaka mena ade ida apeya apeya (24) ika idiwa ki mu nau mete emitapuwani. Mu midimaga tatamai poe mena monagatagubu ade mu debamaga tatamai bowa yamayamai pokaiya yamanatampu ki mu debamugu nakamupu. Kema paunau ki kawareya ka yangwara maba wadawa empuwani ade mumugarai ka gaiya maba wagawa bo ade kwarara puruwagau ki mumu-garai maba wagawa ki nau waina-puwani. Kema ki yabareya ka duna ida daikere kewowena daikere apeya (7) beutampu urawa ika ubumawa. Duna ki ka keyakeyai ko ki mibai ka Mamanuga God e Keyai ida daikere kewowena daikere apeya (7). Kema ki yabareya ka nau kaburu maba negai kawaya ika tapasisipiyawa ki mete ika empuwani.

Kema paunau ki madanai daikere daikere ka gwede dai iyaiya apeya apeya ika ubumawa emitapuwani. Mu yabu-maga ka yabaramugu ade ewagaragara-mugu.
Gwede dai iyaiya ki mosi e kiyabui ka papa ‘raiyoni’ maba, ade mosi e kiyabui ka papa burumakau uratanai ki maba, ade mosi e kiyabui ka iyapana kaina nu kiyabunuga maba, ade siyarai e kiyabui ka midiwari kusuketa iyarau robowagau umau ki maba. Gwede dai iyaiya apeya apeya ki mu eyaka eyaka ka mu mabumuguma ida daikere kewowena daikere eyaka mena (6). Mu midimaga kuduba tagamugere ade rabinamugere ka mu yabumaga mena posiwena. Maramara kemora nawaru ka mu umayo yau mena umayotagamawa, tagamawa ke:

‘Nu Kawainuga God Kaiyarai Kawaya Esida Apunai e ka tanai mena, tanai mena, tanai mena.
E naiya tondawa, karako tondau ade ewa mete bauwagana ki apunai.’
Gwede dai iyaiya apeya apeya ubumu kema kawareya maramara tondau kaniyau apunai e si umayo pokaiya inako tepapiyamu, paraupiyamu ade wiwirapiyamu, 10 ki ka kwayuba debai ragidai apunai eyaka mena ade ida apeya apeya (24) kema ki yabareya mu ramatamaga kawareya kwarisitagamu manako mu mete kina maramara tondau kaniyau apunai ki e si esida mena tepapiyamu. Mu debamaga tatamai bowa yamayamai pokaiya yamanatampu ki mu tepiyamu e yabareya nakapiyamu manako tagamu ke;

11 ‘Nu Kaiwawonuga ade nu Mamanuga God, kau ka bagi kawaya esida,
ki pokere nu kau wiwiranimei ade kau sigi esida mena tepapemei.
Kau kasiyaragi ka kawaya ki pokere nu kau mete paraunimei.
Gwedegwede kuduba ki kau yamanatapi ade kau kaubo nuwageya ka gwedegwede marai kawai mataratagubu.
Kau ka gwedegwede kuduba iya negeyei ki apunai.’
Mu inako tagamu.

Copyright information for `GDN