Titus 2

Keriso e kabuwai mibai

Ko gubagani Taitosi, kabuwa mibai supasupai ki mena kau makeya makeya iyapana tadeyowa kabukabuwa. Kau apunu magurai tade da mu nota-baba maba eba idiwono ko bagi supa-supai mena idiwono da iyapana mu wiwiratamono ade mu notamaga pakarayagisi naigida notapomono were kwaetogomono. Mu supasupai mena sumatogomono, supasupai mena deni deni nota kwarikwarisitogomono, ade supasupai mena giruru maba kobaiya tetetogomono ragiragi kawaya ubumono.

Ki maba, kau ridi magurai tade da mu iyamaga bagi supasupai mena Mamanuga God nene idiwono manako iyapana mu mete emitamono wiwira-tamono. Mu eba yanuwetogomono ade awana suwakarai eba kubomono kwaenda ki pokaiya ka mu iyamaga giriyagisi. Mu iyapana bagi supasupai idiwana ki mena kabuwai kabuwa-togomono ade mu muga mete kina inako mena idiwono, da ridi waunai mu iyamaga bagi kawaya ki empomoto ki ka mu mete kina kawareya inako kwaetogomono mu nobomomuguma ade mu munumuguma naigida mena notatamono kwayubatamono, ade mu notamaga pakarayagisi naigida mena notapomono were kwaetogomono ko eba apunu dai mete iwana notapomono. Mu ridi mubo upimaga supasupai bagi ki mena kwaetogomono ade mu mubo nobomomuguma wiwiratamono mu kobamugu idiwono. Mu bagi supasupai inako mena kwaetogomono ki ka iyapana mosi eba baiyagisi Mamanuga God e yonai siyoto siyasiya.

Ade ki maba, kau apunu waunai mu mete tade da mu notamaga pakara-yagisi nota naigida yodomono were kwaetogomono.

Gubagani Taitosi, kau kiya bagi supasupai mena kwaenugowa ki ka iyapana kau eminimoto manako mu mete inako kawareya kwaetogomono. Kau iyapana kabuwatamiyowa ki kau dayaya yonai eba nuwogowa ade kau yanuwa maba eba kwaenugowa. Kau yona bagi supasupai mena nuwogowa ki ka iyapana mosi eba uburoto kau yonagi siyoto siyasiya. Kau inako mena kwaenugowa ki kau iyaragiyoma midi-mama waditamini manako mu ubumana suma sumaigemei ragidai nu nidimana siyasiya ki mu yawatamaga pa mena.

Bigabiga ragidai badidi kwaetaga-mana ki nana kawakawaimuguma tagisi ki mu umunumaga yadini makeya makeya kwaetagisi ko eba basaratagisi ungwerogwerorotagisi. 10 Mu eba mu kawakawaimuguma mu gwedegwede-maga kuwatagisi ko mu bagi supasupai mena idiwono da kawakawaimuguma mu mibitamini sumatamini. Mu tomo-maga bagi kawaya idiwono ki pokaiya ka mu kawakawaimuguma notamaga wirayagisi nu Iya Negebu Apunai Mama-nuga God e kabuwai mete wainapamana kwaetagamana wainapomono.

11 Iyapana kuduba nu paerenuga denai bita nubo wadamana ko ki ka Mamanuga God e deni mena rikapupu. E nu wadiniyana bagi ki yawatai ka e ororeya mena mebu kewowena ki pokere iyapana gwedewau yona ki sumapomoto ki mu ka iya waunai yadini. 12 Mamanuga God nu deni mena wadinibu bagi ki yonai nu kabuwaniyau da nu naiya Mamanuga God eba suma-pemeya makeya yewe wairau badidi maba idiweya ki nu deni mena kamadamu ade nu kwakwarepunuga taininiyau poisiyasiyai wainapemei ki nu mete tagararapamu. Nu notababa maba eba idiwomu ko nu notanuga pakarayagisi naigida notapomu were kwaigomu. Nu yawatau mena kaigamu ade watanugu mena ragiragi kawaya ubumomu nu nuwanuga notanuga eyaka mena Mamanuga God e mena notapomu idiwomu. 13 Nu bagi supasupai inako mena kwaigomu yamomu ki ka nu mara bagi mamama marai bauwagana ki nawanai mete idiwomu yamomu. Mara ki baiyagisi makeya ka nu Iya Negebu Apunai Iyesu Keriso, ki ka nu Kawainuga God, ki e Tanai Bagi Kawaya matara-yagisi ki nu empamu. 14 Bigi ebo ebo yewe wairau nu umanibu dokodoko ki rikawagana da nu bigi pa mena supa-supai mena e nene idiwana ki nana ka Keriso nu nene powena ade e darai nu nene kawapu. Nu nuwanuga notanuga bagi mena wainapamana kwaiwaga-mana ade e eya iyapanaiyoma e nene idiwana ki nana ka e inako kwaewena.

15 Nau yona nidibuwani yau pokaiya ki kau iyapanagiyoma tadeyowa teya-teyama manako Mamanuga God e kasiyarai negebu ki pokaiya uburowa mu togitamiyowa kasiyara tageyowa. Ko mu paerepomono ki kau mu nakari-tamiyowa ade wade supasupatamiyowa. Ridi bo apunu mosi kau nidiyono waigubaniyono ki kau mu yonamaga ki eba wainapi.

Copyright information for `GDN