1 Corinthians 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon Pol ten rɨna re God Tina singind ara nemokonj Yesu Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨgam. A sɨ kon koina gar ke utkunda yɨnggan Sostene kɨma e wanɨm peba yɨrɨkya, God ma sosim pɨlwa rɨnte re yɨbɨm Korinto taunɨnd ɨ yepiya re wɨn onggɨt sosind Yesum pɨlke yɨna aukɨtondam, sɨ ket yɨna rɨga im wekenyɨt, ɨ kwa komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa yepim re mera Yonggyam Yesu Kerisond towa Yonggyamɨm nyɨ yogenai komkesa eriya wɨngɨrɨnd. Wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma mera Bꞌu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke.

Godɨm pɨlwa Sɨteket Yɨt

Wɨn Keriso Yesum pɨlnasim wekenyɨt, sɨ God wa wurar agoneneniny. Sɨ onggɨt paemb kon koina Godɨnd wa gatab sɨteket yɨt yomnɨkenenyɨn ita wɨnɨnd. Mop nokɨp wɨn komkesa gatab ke rɨrɨrkɨpjog im wekenyɨt Yesund yɨmta undokand komkesa opurena ke dɨde komkesa wumɨr ke. Nokɨp Kerisom gatab yɨr ungata yɨt re kea wa pɨlɨnd ɨmjati e yɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb wɨn ma opima oraka eyenindam nanggamog wɨngawɨnga ke yiyag wurar ajɨ wɨn nony bꞌogɨl kɨma yɨr ungawa nasim wekenyɨt mera Yonggyam Yesu Kerisomna liyalliyal menon. Sɨ mera Yonggyam Yesu Keriso, Tontemb kwa danda kɨma wen ɨmjatena teyeniny ngɨrpu undwatapu wɨn. Nokɨm da ɨdenat wɨn bꞌinjawa kesa rɨga taindam dem Tina menon bibɨrɨnd. Ɨ God wen ara emokinonj re yɨpand yingg okatena mana Tina Bꞌɨga Yesu Keriso mera Yonggyam kɨma. Sɨ onggɨt paemb Ton kwa opima ɨmɨnjogjog tamnɨkiny Tina yɨtkak rɨrɨrɨnd.

Sosind Bu Bꞌiyena Mɨle

10 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wen danda kɨma tugoinyɨn mera Yonggyam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma im. Sɨ komkesa wɨn bꞌogla yɨpaina gasand ɨmjati yɨt tapurenindam dɨde goro bu bꞌiyena mɨle ke wetaweta tekenyɨt wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ wɨn bꞌogla waina gar dɨde waina nony menamena tangapindam yɨpand awowɨm. 11 Mop nokɨp, kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar, Kloemna bꞌubɨgawar wɨngɨrɨnd nɨndap kea ken wumɨr nomno da wa wɨngɨrɨnd opima leny bꞌagawa mɨle. 12 Ajɨ odede mop penaemb kon ninjɨn da wɨn wa wɨngɨrɨnd opurena eyenindam da, “Kon re Polɨm tab ke rɨga en,” ɨ yɨpat da, “Kon re Apolom tab ke rɨga en,” ɨ yɨpat da, “Kon re Petrom tab ke rɨga en,” ɨ dɨde kwa yɨpat da, “Kon re Kerisom tab ke rɨga en.” 13 Sɨ rɨka Keriso kɨb omnɨki e yɨbɨm? Ɨ rɨka Polɨt wanɨm uj awonj wul bꞌagbagɨnd? Ɨ rɨka wɨn kwa Polɨmna nyɨ kɨma na baptiso yokatenonda? Nayɨ. 14 Sɨ kon onggɨt paemb Godɨnd sɨteket yɨt yomnenyɨn da kon makwa yena baptiso yomnond wa wɨngɨrɨnd, ajɨ Krispo ake Gaiyo nena na. 15 Nokɨm da ɨdenat maka yet indeny da, “Kon Polɨmna nyɨ kɨma na baptiso yokatond.” 16 Sɨ kon kwa kea Stepana bꞌubɨgawar baptiso amnɨkinond, ajɨ kon ma wumɨr en rɨka kon ke yena rɨga baptiso amnɨkinond. 17 Mop nokɨp Keriso ma ken baptiso omnɨka mana nɨtmɨkitonj wa pɨlwa, ajɨ God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena mana. Sɨ kon ma nony bꞌakatena kɨma opurenam multekɨp na yingaenenond, nokɨm da ɨdenat Kerisomna wul bꞌagbag maka kɨp kesa tawɨk.

Godɨmna Multekɨp dɨde Wul Bꞌagbag

18 Mop nokɨp wul bꞌagbag gatab yɨtkak re korɨrkorɨr opurena yɨtkak e towanɨm yepiya ra negɨr okatenyi dem. Ajɨ yepiya ra men yɨrkokar okasu dem ɨtemb wul bꞌagbag gatab yɨtkak re Godɨmna danda e meranɨm. 19 Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“Kon opima negɨr tamnɨkeninyɨn bꞌogɨl multekɨp rɨgaina multekɨp.
Ɨ Kon kwa opima awɨr tamnɨkeninyɨn bꞌogɨl wumɨr rɨgaina wumɨr.”
20 Sɨ rokate bꞌogɨl multekɨp rɨga yɨbɨm? Ɨ rokate bꞌogɨl wumɨr rɨga yɨbɨm? Ɨ kwa rokate bꞌogɨl yɨt bꞌɨrmeka rɨga yɨbɨm? Awɨr e. Ma sɨ God kea onggɨtyam gowukoyɨmna multekɨp korɨrkorɨr amninonj? Owɨ. 21 Mop nokɨp God kea Tina multekɨp ke gowukoi rɨgaina multekɨp edokinonj Tinɨm wumɨr okatam. Sɨ Godɨmna wɨko rɨgaina pɨtapɨta omneni Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt re korɨrkorɨr yɨtkak e gowukoi rɨgaina multekɨp ke ongwatam. Ajɨ God opimemb korɨrkorɨr yɨtkak sam kɨma e yingaeneny rɨga wa yɨrkokar okawam yepiya ra gar ke utkunda ke onggɨtyam yɨtkak okatenyi. 22 Sɨ Ju rɨgap bꞌarkena yoramitenyi re kɨd kesa kɨma danda wɨko mim onggɨtyam yɨtkak ɨmjatam. Ɨ dɨde kwa Grik rɨgap onggɨtyam yɨtkak ɨmjatam oraka yiyenyi re towaina multekɨp ke ongwata mim. 23 Ajɨ sɨn Keriso na pɨtapɨta yomnenyu yena re wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko. Sɨ onggɨtyam yɨtkak re bꞌuwombenapu e Ju rɨga wa, ɨ daka God ma obagɨki kesa rɨga wa re korɨrkorɨr e. 24 Ajɨ Keriso re Godɨmna danda e dɨde Godɨmna bꞌogɨl multekɨp e towanɨm yena re God ara emokinonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd dɨde Grik Rɨga wa wɨngɨrɨnd. 25 Mop nokɨp Godɨmna multekɨp rɨnte re rɨgap yogenaenenyi korɨrkorɨr ke re ton bꞌogɨl multekɨp e yɨbɨm rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ rɨgaina bꞌogɨl multekɨp re ma bꞌogɨl multekɨp e yɨbɨm Godɨm wɨpɨnd. Ɨ Godɨmna danda rɨnte re rɨgap yomnenenyi sobijog ke re ton ukoijog danda e rɨga wa wɨpɨnd, ajɨ rɨgaina ukoijog danda re sobijog danda e Godɨm wɨpɨnd.

26 Sɨ kor nany dɨde yɨngganwar, wɨn bꞌobogɨl nonyɨk bꞌamdeninam wa gatab re God wen ara emokinonj. Sɨ gɨm ke gowukoi rɨgaina nya ke re wɨn ma jog na wekenot bꞌogɨl multekɨp rɨga ɨ ma jog na gɨm ke danda kɨma rɨga ɨ dɨde ma jog na pumbjog nyɨ rɨga. 27 Ajɨ God Tina rɨga abagɨkinonj yepiya re gowukoi rɨgap korɨrkorɨr ke agenaento, nokɨm da ɨdenat Ton ɨngarɨnd taramiteniny bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga. Ɨ kwa God Tina rɨga abagɨkinonj yepiya re gowukoyɨnd danda kesa wekenonj, nokɨm da ɨdenat Ton ukoi danda kɨma rɨga ɨngarɨnd taramiteniny. 28 Sɨ God obagɨka eyeniny re gowukoyɨmna goujog nyɨ rɨga im dɨde ɨsai rɨga im. Sɨ nok paimemb Ton odede rɨga obagɨka eyeniny yepim re ongwati kesa rɨga wekeny gowukoyɨnd, nokɨm da ɨdenat ten teomneniny yepim re ongwati rɨga wekeny gowukoyɨnd. 29 Sɨ God odede mɨle omnɨka eyeniny re nok mim da ɨdenat komkesa rɨga maka bꞌatɨsourenanj Ti wɨpɨnd. 30 Ajɨ wɨn re Godɨm pɨlkaim dɨde Keriso Yesum pɨlnasim wekenyɨt. Ɨ Keriso re Godɨm pɨlkena ikonj dɨde meranɨm bꞌogɨl multekɨp na awonj. Sɨ Ton re meranɨm negɨr kesa dɨmdɨmjog e ɨ yɨnayɨna e ɨ dɨde negɨr mɨlem pɨlke ɨtrɨngendam mɨra e. 31 Sɨ onggɨt paemb yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Yet ra singi tainy bꞌasourenam, ton bꞌogla Yonggyam nenam pɨlɨnd bꞌasouren.”

Copyright information for `GDR