1 Corinthians 10

Israel Rɨga waina Mɨle ke Nonony Yɨtkak

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon ma singi en da wɨn onggɨt gatab wumɨr kesa tekenyɨt. Ɨt re da komkesa mera bꞌuwar wekenenonj moyɨmna pɨp wɨra nat re ton gɨnggɨl kɨkɨbɨnd wekenenonj wul kesa tunggɨnd, dɨde ton kea komkesa gɨl nya ɨjendo Kuskus Sɨpa. Sɨ ton komkesa Mosemna yɨmta undoka rɨga awowɨm baptiso yokato re onggɨt moi kena dɨde onggɨt sɨpa kena. Ɨ ton komkesa ɨna yɨpaina nena owou yoweneno wul kesa tunggɨnd rɨna re God pumb ke akainonj wɨngawɨnga nya ke. Ɨ ton komkesa kwa ɨna yɨpaina nena nyɨ yonaeneno rɨna re God wɨngawɨnga nya ke akainonj. Sɨ onggɨtyam nyɨ yonaikeneno re onggɨt wɨngawɨnga ke kɨla kena rɨna re ton kɨma yɨpand yikenonj wul kesa tungg nata. Sɨ onggɨt paemb ɨtemb kɨla re Kerisot yebɨm. Ajɨ God maka sam aukenenonj towa wɨngɨrɨnd momta komkesa rɨga kɨma. Sɨ onggɨt penaemb ton komkesa uj auka wuwenonj wul kesa tungg nata. Sɨ komkesa opimemb mɨle re meranɨm wɨngata im aukɨto. Nokɨm da ɨdenat men maka singi teyenindam negɨrjog mɨle odede rɨja na re onggɨt rɨgap singi eyenento. Ɨ goro wɨn bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨle rɨga taukinam odede towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga re dɨde. Nokɨp yɨna peband towaina ewangaya mɨle gatab ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Onggɨt rɨgap omnɨkto owowɨm dɨde onaikam, ɨ ket owɨnkɨto omarnena kɨma bꞌengabenga mɨle omnɨkam.” Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap kea negɨr bꞌiyena mɨle amnɨkto, sɨ ɨngkenaemb twenti tri tausɨn (23,000) rɨga uj sap otekto yɨpa bibɨr wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt paemb meda goro kwa negɨr bꞌiyena mɨle ramnɨkinum odede ton re dɨde. Ɨ kwa towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap kea Kerisond negɨr nya ke otonkena yiyeno, sɨ ton uj aukɨto re gɨrem waina ongi kena. Sɨ onggɨt paemb meda goro kwa Kerisond negɨr nya ke otonkena yeyenu odede ton re dɨde. 10 Ɨ dɨde kwa towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap Godɨnd soro kɨma yɨt yɨpateno, sɨ God aneru yɨtmɨkitonj dɨde ket ten uj andrɨkinonj. Sɨ onggɨt paemb wɨn goro kwa Godɨnd soro kɨma yɨt ɨpatena iyenya! 11 Sɨ opimemb komkesa towa pɨlɨnd auki mɨle re wɨngata im. Ɨ kwa opimemb mɨle ɨrɨki wekeny yɨna peband re meranɨm nonony omnena mim yepim re men wɨmena wuwenyɨn onggɨt gowukoi kikitum wɨnɨnd. 12 Sɨ onggɨt paemb yet ra nonyɨk bꞌatɨmdeny da, “Kon wɨngawɨnga ke danda kɨma onyiti rɨga en,” sɨ ton bꞌogla tilenggyam yɨr bꞌepɨk odede nony kɨma da, “Ke kon sap rotendɨn.” 13 Ɨ negɨrɨmna otonkena rɨnsim re wɨn wɨp awarkenindam re ɨna nena im rɨnsim re rɨgap rɨrɨr im takatenanj. Ajɨ God re nony ɨjai rɨga e wanɨm. Sɨ onggɨt paemb Ton ma ɨta nangga bebɨgjog negɨrɨmna otonkena tenjɨkisiny wanɨm wɨp owarkenam rɨnsim re wɨn ma rɨrɨr im wɨp owarkenam. Ajɨ rada wɨn bebɨgjog negɨrɨmna otonkena nasim wekenyɨt, Ton ɨta wa nya tamnɨkau opendam. Sɨ ɨngkaemb wɨn danda takatenindam onggɨtyam negɨrɨmna otonkena wɨp owarkenam.

Areto dɨde Aidolɨm Sɨ Omni Owou gatab Yɨt

14 Kor nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn! Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨlem pɨlke ewaikurinam! 15 Ɨ kon wanɨm nitindenyɨn ra bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga pɨla e. Sɨ wɨn walenggyam yɨr eyeninam nangga im ra kon tapureninyɨn. 16 Ɨ men areto kapo bꞌogɨl yomnenyu areto omnɨkam. Sɨ ɨtemb re Kerisomna kus yingg okatena e. Ɨ kwa daka men sana nganja yipkɨkenenyu areto omnɨkam. Sɨ ɨtemb re kwa Kerisomna jɨ yingg okatena e. 17 Sɨ men jogjog rɨga re yɨpaina jɨ im aukindam, mop nokɨp sana nganja re yɨpaina e dɨde men komkesa yingg yokatenenyu re onggɨt yɨpaina nena sana nganjam pɨlkae. 18 Sɨ wɨn yɨrɨk eyeninam Israel kus rɨga! Sɨ ton re opima sɨ omnɨki owou awenenanj, sɨ tonpimemb jɨ yɨna sɨ omnɨkapu kap yingg okati rɨga God kɨma yɨpand bꞌinkitam. 19 Sɨ nangga e kon nindenyɨn bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni owou gatab dɨde bꞌanygɨnena god aidol gatab? Kon ma nok ma nindenyɨn da bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni owou re ukoijog im dɨde bꞌanygɨnena god aidol re kwa ukoijog e. 20 Ajɨ kon nok ma nindenyɨn da bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omna mɨle re negɨr wɨngawɨnga wa pɨlwa e, ajɨ ma Godɨm pɨlwa e. Sɨ kon ma singi en da wɨn negɨr wɨngawɨngamna yingg iyena rɨga taukindam negɨr wɨngawɨnga kɨma yɨpand bꞌinkitam. 21 Sɨ wɨn ma rɨrɨr im Yonggyamɨmna areto kapo onayam yɨpand negɨr wɨngawɨnga waina kapo kɨma. Ɨ kwa daka wɨn ma rɨrɨr im yingg okatam yɨpand Yonggyamɨmna areto kasam pɨlke dɨde negɨr wɨngawɨngamna kasam pɨlke. 22 Sɨ ra men odede mɨle tamnɨkindam Israel rɨga re dɨde, Yonggyam ɨta gar soro kɨma nonyɨk bꞌɨponena mɨle okas. Sɨ rɨngma, rɨka men rɨrɨr im odede mɨle omnɨkam Yonggyamɨm wɨpɨnd? Ma rɨrɨr e! Ɨ kwa rɨka men dandajog rɨga im, ajɨ Yonggyam re ma danda rɨga e?

Gar ke Utkunda Rɨgamna Bꞌɨtrari Mɨle Ingawam Nya

23 Ɨ komkesa gasa re rɨrɨr im kornɨm omnɨkam, ajɨ ma komkesa gasapim rɨga bꞌogɨl amnɨkenenanj. Ɨ kwa komkesa gasa re rɨrɨr im kornɨm omnɨkam, ajɨ ma komkesa gasapim rɨga gar ke utkunda danda akaenanj. 24 Ɨ goro kwa yɨpa rɨgat nanggamog na oraka yeyen tinɨm bꞌogɨlɨm, ajɨ nɨnda rɨga wa bꞌogɨl mana. 25 Ɨ ra wɨn nanggamog bꞌasoga bꞌangga yɨr tangindam maketpund, wɨn goro bꞌarkena tuwenɨm da, “Ma ɨtemb re bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni e?” Ajɨ wɨn bꞌogla jaba imda nena teyenindam ongongɨm. Nokɨp rada wɨn ma wumɨr im onggɨt gatab, waina kukɨp ke nonykokɨp ra ma opima bebɨg takatenanj. 26 Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ yindeny da, “Onggɨtyam gowukoi dɨde komkesa gasa onggɨt gowukoyɨnd re Yonggyamɨmna im.” 27 Ɨ rada gar ke utkunda kesa rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat wen tengaukiny diyamɨm dɨde ra ket wɨn singi taindam menonɨm, wɨn bꞌogla komkesa owou dɨde bꞌangga tawindam rɨnsim re wa wɨpɨnd oramki wekeny. Ajɨ wɨn goro bꞌarkena tuwenɨm da, “Ma ɨtemb re bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni e?” Nokɨp rada wɨn ma wumɨr im onggɨtyam gatab, waina kukɨp ke nonykok ra ma opima bebɨg takatenanj. 28 Ajɨ ra yɨpa rɨgat wen wumɨr tamniny da, “Ɨtemb owou re bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni e,” sɨ wɨn goro owa onggɨtyam owou. Mop nokɨp ra wɨn ouya ton ɨta tina kukɨp ke nonykokɨnd wa gatab nony menamena tamnɨkiny da wɨn kea bꞌanygɨnena godɨmna yingg yokatenya. 29 Sɨ re kon kukɨp ke nonykok gatab nindenyɨn re ma wainajog kukɨp ke nonykok im, ajɨ yɨpa rɨgamna e. Ɨ kon re bꞌɨtrari rɨga en, sɨ kon rɨrɨr en komkesa owou owowɨm. Ajɨ nangga pae yɨpa rɨgamna kukɨp ke nonykokɨt koina bꞌɨtrari mɨle bꞌɨsagɨkam omneny? 30 Ɨ ra kon Godɨnd sɨteket yɨt omnenyɨn koina owou gatab dɨde ra ket tawinyɨn onggɨtyam owou, sɨ nangga pae kon bꞌɨsadrena yɨt akateninyɨn rɨga wa pɨlke onggɨtyam koina sɨteket yɨt omneni owou gatab? 31 Sɨ onggɨt paemb rada wɨn owou tawindam o rada nyɨ tanaikindam o rada nanggamog wɨko tamnɨkindam, wɨn bꞌogla komkesa tamnɨkindam Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena okaenam. 32 Sɨ wɨn goro ombombrena kɨma rɨga taindam towa pɨlwa opi re Ju rɨga, ɨ Grik Rɨga ɨ dɨde Godɨmna sosi! 33 Sɨ kon ma opima odede mɨle oraka eyeninyɨn kornɨm bꞌogɨlɨm, ajɨ jogjog rɨga wanɨm bꞌogɨl mim. Ɨ ɨdenat kon komkesa rɨga gar sam okaena teyeninyɨn komkesa koina mɨle ke, nokɨm da ɨdenat ton yɨrkokar okasi. Sɨ wɨdaka ɨja na odede mɨle tamnɨkenindam ɨt re kon re dɨde.

Copyright information for `GDR