1 Corinthians 11

Sɨ wɨn bꞌogla ɨja na koina lomena yɨmta undoka rɨga aukinam rɨja im re kon Kerisomna lomena yɨmta undoka eyeninyɨn.

Yɨr Opmita Wɨnɨnd Kongga waina Mop Utwangka gatab Yɨt

Ɨ wɨn ɨta ken nonyɨk niyenenya koina komkesa omnɨka gatab ke, ɨ kwa wɨn ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlke bꞌɨsateni sosi ma get ke mɨle emorka eyenindam odede rɨngmana re kon wa ogona eyeninond. Sɨ onggɨt paemb kon wen esourena eyeninyɨn. Ajɨ kon singi en wɨn wumɨr okasya onggɨt gatab. Sɨ opi re da yɨpayɨpa rɨgaina mopyam re Kerisote, ɨ konggaina mopyam re ti leote, ɨ dɨde Kerisomna mopyam re Godte. Sɨ komkesa rɨga yɨpayɨpa yet ra kobɨrgɨm ke mop bꞌutwangki yɨr opmita omnɨk o bage yɨt pɨtapɨta omneny, ton kea tina mopyam Kerisond ɨngarɨm omnena yiyeny. Ajɨ komkesa kongga yɨpayɨpa yet ra kobɨrgɨm ke mop bꞌutwangki kesa yɨr opmita omnɨk o bage yɨt pɨtapɨta omneny, ton kea tina mopyam ti leond ɨngarɨm omnena yiyeny. Mop nokɨp odede kongga re yɨpa rɨrɨr o onggɨt negɨr ɨngar kongga kɨma yeto re komkesa mopngɨi bꞌɨjgi wɨbɨm. Sɨ ra konggat maka ra kobɨrgɨm ke mop bꞌutwangɨk, ton bꞌogla tina komkesa mopngɨi bꞌepɨk. Ajɨ ra ton ɨngar ke bꞌatkas onggɨtyam mopngɨi bꞌɨpki dɨde mopngɨi bꞌɨjgi gatabɨm, ton bꞌogla kobɨrgɨm ke tina mop bꞌetwangɨk. Ɨ rɨga re God pɨla omnɨki e dɨde Tina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma e. Sɨ onggɨt paemb rɨgat goro kwa kobɨrgɨm ke tina mop bꞌetwangɨk. Ajɨ kongga re ti leomna bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma o. Mop nokɨp rɨga re ma konggam pɨlkena aukonj ajɨ konggat rɨgam pɨlke aukonj. Ɨ kwa God rɨga yotobarkonj re ma konggam yɨm okawa mana, ajɨ kongga wotobarkonj re rɨgam yɨm okawa mana. 10 Ɨ kwa daka anerup gar ke utkunda rɨga im yɨr ɨpka eyenanj. Sɨ onggɨt paemb kongga bꞌogla kobɨrgɨm ke tina mop bꞌetwangɨk ouyawam da ton re ti leomna danda wɨra nato wɨbɨm. 11 Ajɨ rɨga ake kongga re Yonggyamɨm pɨlnasi yɨpand ebnya, sɨ kongga ma ɨta tinta tɨbɨm rɨga kesa, ɨ daka rɨga kwa ma ɨta tinta ɨbɨm kongga kesa. 12 Mop nokɨp kongga re rɨgam pɨlkae bꞌatobarkonj, dɨde rɨga daka odede yɨpa wɨp ke konggam pɨlkena pɨta awonj. Ajɨ komkesa rɨga ake kongga Godɨm pɨlkaim. 13 Sɨ wɨn walenggyam bꞌobogɨl yongwata! Rɨngma, rɨka bꞌogɨl e konggat Godɨm pɨlwa yɨr opmitena tikeny kobɨrgɨm ke tina mop bꞌutwangki kesa? 14 Ɨ waina get ke nony menamena mɨlet daka wen pɨta kɨpɨnd ouyaena eyeniny da rada rɨgam mopngɨi pɨnpɨn im yɨbnainy, ɨtemb re tinɨm ɨsnawa kesa mɨle e. 15 Ajɨ rada konggam mopngɨi pɨnpɨn im wɨbnainy, ɨtemb re tinɨm bꞌogɨl ɨnyomarena e. Mop nokɨp God konggam mopngɨi pɨnpɨn wokainonj re tina mop utwangka mana. 16 Ɨ nangga ma jɨ rada nɨnda rɨga opima yɨt bꞌugwatenanj onggɨt gatab, ajɨ ma osiya odede mopngɨi omnɨka mɨle ebnya sowa pɨlɨnd dɨde kwa ma osiya Godɨmna sosim pɨlɨnd.

Areto gatab Yɨt

(Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)

17 Ɨ kon ma opima wen tasoureninyɨn onggɨt bꞌingawa yɨt gatab rɨnte ra kon nitindenyɨn. Mop nokɨp waina bꞌeoma bꞌengka wuweny re ma bꞌogɨljog omnɨka mɨle wa im, ajɨ negɨrjog omnɨka mɨle wa im. 18 Ɨ ɨntemb jɨ naskajog mop. Sɨ kon ɨta yɨdɨr yɨt utkundena nekenyɨn da opima waina sosi wɨngɨrɨnd bu bꞌiyena mɨle wekeny, opi re wɨn bꞌeomenenindam yɨr opmitenam. Sɨ kon opima nɨnda onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog ke amneninyɨn. 19 Sɨ wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap bꞌogla bꞌengabenga bu bꞌiyena rɨga bobo auka wowen dɨde ket yɨt bꞌugwatena mɨle pɨta raukinem onggɨt rɨga bobo wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat God wen tatonkeniny da waina mɨle ɨmɨnjog im o kaokao im ɨ ɨngkaim ket ɨmɨnjog ɨmjati rɨga pɨta wa tapekiny rɨga wa ongwatam. 20 Sɨ onggɨt paemb wɨn opima bꞌeomenenindam areto omnɨkam, ajɨ ɨtemb waina mɨle re ma Yonggyamɨmna areto owowɨm omnɨka mɨle e. 21 Mop nokɨp wɨn yɨpayɨpa rɨgap naska naska im waina owou akatenenindam owowɨm, sɨ nɨnda rɨga re owoupa im aukenenanj, ajɨ daka nɨnda rɨga re ɨkpɨp im aukenenanj. 22 Sɨ wɨn nangga pae odede nenegɨr nya ke areto amnɨkenenindam? Sɨ rɨngma, rɨka wa awɨr im met owowɨm dɨde onaikam? Sɨ nangga pae wɨn odede Godɨmna sosi ɨsnawa kesa yomnɨkenenya dɨde odede gasa kesa rɨga ɨngarɨm amnɨkenenindam? Sɨ bꞌogla nangga yɨt im kon wen tamninyɨn? Rɨka rɨrɨr en kon wen tasoureninyɨn? Nayɨ, kon ma opima wen tasoureninyɨn onggɨt gatab.

23 Mop nokɨp kon ɨnaemb jɨ areto gatab yɨt Yonggyamɨm pɨlke yokatond rɨna re kon wa akainond. Sɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd re Yonggyam Yesund tɨb yiyo, Ton ket sana nganja yokatonj, 24 dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj ngɨrpu ket yipkɨkonj. Ɨ Ton ket yindonj da, “Ɨtemb sana nganja re Koina jɨ e rɨnte ra wanɨm takaen. Sɨ wɨn onggɨtyam mɨle emb omnɨka iyenenya Ken nony iyenam.” 25 Ɨ re ton diyam seg auto, Yesu kwa yɨpa wɨp nya ke yɨpa kapo yokatonj dɨde ket yindonj da, “Ɨtemb kapo re Koina kus ke oramiti outɨnti sisɨl tɨrɨr omnijog mal e. Sɨ wɨn onggɨtyam mɨle emb omnɨka iyenenya Ken nony iyenam ita wɨnɨnd ra wɨn onggɨtyam kapo onaikenenya.” 26 Mop nokɨp wɨn ita wɨnɨnd ra ɨtemb sana nganja owenenya dɨde ɨtemb kapo onaikenenya, wɨn Yonggyamɨmna uj gatab e pɨtapɨta omnena iyenenya ngɨrpu ra Ton tɨtenj dem.

27 Sɨ onggɨt paemb yet ra maka rɨrɨrkɨp mɨle omnɨka teyeniny Yonggyamɨm wɨpɨnd, ɨ ra ton onggɨtyam sana nganja ou dɨde onggɨtyam kapo onai, ton onggɨtyam tina mɨle ke Yonggyamɨmna jɨ dɨde kus kɨl kɨma i amnɨk dɨde ton kea negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle yokas tina garɨnd. 28 Sɨ rɨgat bꞌogla tilenggyam bꞌobogɨl bꞌangwatena yeken, ɨ ɨngkek ket ton bꞌogla ɨtemb sana nganja yau dɨde ɨtemb kapo yanayɨk. 29 Mop nokɨp yet ra maka onggɨtyam Yonggyamɨmna jɨ bꞌobogɨl ongwas, ajɨ ra ton areto ou dɨde onai, ton onggɨtyam owou dɨde onaika mɨle ke Godɨmna negɨr ma bꞌɨsagɨka okatena yiyeny re tinɨm ma. 30 Sɨ onggɨt mop penaemb wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga kea jɨ ke danda kesa aukenento dɨde kopa aukenento ɨ dɨde kwa ma yɨpa kɨma rɨga na uj aukenento. 31 Ajɨ rada men meralenggyam bꞌobogɨl im yɨr bꞌiyenindam meraina mɨle ongwatam, sɨ men ma opima onggɨtyam negɨr ma bꞌɨsagɨka okatena teyenindam. 32 Ajɨ men re kea Godɨm pɨlke onggɨtyam negɨr ma bꞌɨsagɨka akatentondam onggɨt gowukoyɨnd. Sɨ ɨngkaimemb men kwa Yonggyam Godɨm pɨlke bꞌauyaena yokatenyu bꞌogɨl mɨle omnɨkam. Nokɨm da ɨdenat men maka negɨr ma bꞌɨsagɨka okatenyu yɨpand komkesa gowukoi rɨga kɨma. 33 Sɨ onggɨt paemb, kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar, ra wɨn bꞌeoma tuwenyɨt areto owowɨm, wɨn bꞌogla wa wɨngɨrɨnd yɨr bꞌungauka tuwenyɨt yɨpand gɨlgɨl areto omnɨkam. 34 Ɨ yet ra owoupa tainy, ton bꞌogla diyam rau tina metɨnd. Nokɨm da ɨdenat waina bꞌeoma maka taukanj negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ kwa kon nɨnda areto gatab bꞌingawa yɨtkak terarinyɨn ra yɨmta ke ouyaena mim, ra kon netken dem wa pɨlwa.

Copyright information for `GDR