1 Corinthians 12

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke Yiyag Wurar

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon ma singi en da wɨn wumɨr kesa tekenyɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna yiyag wurar gatab. Ɨ wɨn re kea wumɨr aukɨtondam da wɨn re gar ke utkunda kesa rɨga na wekenot, wɨn menon yokatenonda re yɨt kesa bꞌanygɨnena god aidol wa pɨlwa na ɨ dɨde ton wen wɨp amnɨkenento re bꞌengabenga omnɨka nya wa na. Sɨ onggɨt paemb kon wen wumɨr tamninyɨn ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna yiyag wurar gatab bꞌobogɨl ongwatam yɨt e. Sɨ onggɨt rɨgam ya pɨlnat ra Godɨmna Wɨngawɨnga bꞌimuri ɨbɨm yɨt opurenam, ton ma rɨrɨr e odede indeny da, “Yesu sake yakat!” Ɨ kwa onggɨt rɨgam ya pɨlnat ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga maka bꞌimuri ɨbɨm, ton ma rɨrɨr e odede indeny da, “Yesu re kor Yonggyam e.”

Ɨ opima bꞌengabenga yiyag wurar wekeny sosi wɨngɨrɨnd, ajɨ yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngate onggɨtyam yiyag wurar rɨga wa ogona eyeniny. Ɨ kwa daka opima bꞌengabenga pɨpmet wekeny God ma wɨko omnɨkam, ajɨ kwa daka yɨpaina Yonggyamte onggɨtyam pɨpmet rɨga wa ogona eyeniny. Ɨ dɨde opima bꞌengabenga wɨko wekeny sosi wɨngɨrɨnd, ajɨ yɨpaina Godte onggɨtyam komkesa wɨko ogona eyeniny komkesa rɨga wa omnɨkam. Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat re bꞌengabenga danda im pɨtapɨta amneniny yɨpayɨpa rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat yɨpayɨpa rɨgap Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke onggɨtyam okati yiyag wurar tengaenenanj kupka sosi bꞌogɨl omnam. Sɨ onggɨt paemb yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨpa rɨgam yokau re bꞌogɨl multekɨp kɨma yɨtkak e rɨga bꞌobogɨl ugowam, ajɨ kwa yɨpa rɨgam yokau re bꞌogɨl wumɨr kɨma yɨtkak e rɨga ouyaenam. Ɨ kwa yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨpa rɨgam yokau re danda kɨma gar ke utkunda yiyag wurar e, ajɨ kwa onggɨt yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨpa rɨgam daka yokau re kopa ke rɨga ɨsakendam yiyag wurar e. 10 Ɨ Ton kwa yɨpa rɨgam yokau re kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam yiyag wurar e, ɨ kwa yɨpa rɨgam re bage yɨt opurenam yiyag wurar e, ɨ kwa yɨpa rɨgam re bꞌengabenga wɨngawɨnga ongwatenam yiyag wurar e, ɨ kwa yɨpa rɨgam re bꞌengabenga yɨt opurenam yiyag wurar e, ajɨ kwa yɨpa rɨgam re bꞌengabenga yɨt engendurkenam yiyag wurar e. 11 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re yɨpaina e, dɨde onggɨt yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngate opimemb komkesa yiyag wurar yɨr ɨpka eyeniny, sɨ Tonsim onggɨtyam yiyag wurar yɨpayɨpa rɨga wa ogona eyeniny Tina singi rɨrɨrɨnd.

Yɨpaina Jɨwɨnd Jogjog Kɨpear

12 Ɨ jɨ re yɨpaina e, ajɨ ton jogjog kɨpear kɨma e. Ɨ opimemb komkesa jɨwɨmna kɨpear yɨpand bꞌinkuranj re jɨ e ainy. Ɨ odede yɨpa wɨp ke Keriso daka re yɨpa jɨ e, ajɨ Ton re jogjog kɨpear kɨma e. 13 Mop nokɨp men komkesa, Ju rɨga dɨde Grik rɨga, ɨ wɨko rɨga dɨde bꞌɨtrari rɨga, yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨnga na yokatonda ɨ ɨngkenaemb baptiso yokatonda yɨpaina jɨ awowɨm. Sɨ men komkesa onggɨtyam yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim nyɨ onaya pɨla danda akatenenindam yɨpand awowɨm. 14 Mop nokɨp kwa jɨ daka re ma yɨpaina nena kɨpear kɨma e, ajɨ jogjog kɨpear kɨma e. 15 Sɨ nangga ma jɨ rada pɨsɨt indeny da, “Kon re ma yɨm en, sɨ kon ma jɨwɨm pɨlnate nɨbnyɨn,” ajɨ ɨtemb pɨs re ma ɨta tina opureni yɨt map jɨwɨm pɨlke ewaikiti yɨbɨm. 16 Sɨ nangga ma jɨ rada yɨpyat indeny da, “Kon re ma yɨrkɨp en, sɨ kon ma jɨwɨm pɨlnate nɨbnyɨn,” ajɨ ɨtemb yɨpya re ma ɨta tina opureni yɨt map jɨwɨm pɨlke ewaikiti yɨbɨm. 17 Ɨ rada kupka jɨ re yɨrkɨp e, sɨ rokate yɨpya ara utkundam? Ɨ kwa rada kupka jɨ re yɨpya e ara utkundenam, sɨ rokate sokak ngɨrang ɨsngɨnenam? 18 Ajɨ God komkesa yɨpayɨpa kɨpear jɨwɨnd oramka eyeninonj re towaina pɨpmet nat Tina ɨsamki singi rɨrɨrɨnd. 19 Sɨ rako komkesa kɨpear yɨpaina wɨp kɨpear wekeny, sɨ rɨkɨnd rako jɨ yɨbɨm? 20 Ajɨ ɨja emb jɨ da kɨpear re jogjog im, ajɨ jɨ re yɨpaina e. 21 Sɨ yɨrkɨpɨt ma rɨrɨr e yɨmɨnd omɨny da, “Kon ma ɨta men singi motɨnenyɨn ingaenam.” Ɨ kwa daka moptekɨpɨt ma rɨrɨr e pɨs tamɨny da, “Kon ma osiya wen singi tamnenenyɨn ingaenam.” 22 Ɨ kwa daka men jɨwɨnd nɨnda kɨpear opima ɨrɨnena eyenindam da ton re danda kesa kɨpear im wekeny. Ajɨ ton jɨwɨnd wekeny re ɨmɨnjog ingaenam kɨpear im. 23 Ɨ kwa men nɨnda jɨwɨnd kɨpear opima nonyɨk ɨrɨnena eyenindam da ton re ma bꞌogɨl ɨsnawa kɨma kɨpear im wekeny. Ajɨ men opima onggɨtyam kɨpear bꞌogɨl ɨsnawa kɨma ejga eyenindam. Ɨ men kwa opima bꞌobogɨl yɨr ɨpka eyenindam onggɨtyam kɨpear rɨnsim re men ma singi im rɨga wa ouyawam. 24 Ajɨ men ma opima singi eyenindam onggɨtyam kɨpear bꞌobogɨl yɨr ɨpkam rɨnsim re men singi rɨga wa ouyawam. Ajɨ God opimemb kɨpear ukoijog esnaeneniny rɨnsim re men yɨr ke awaenenindam. Sɨ odede nya kenaemb God komkesa kɨpear jɨwɨnd eomkisinonj. 25 Nokɨm da ɨdenat jɨwɨnd kɨpearɨp maka bꞌu bꞌiyena mɨle tamnɨkenanj, ajɨ bꞌogla komkesa kɨpear yɨpaina nonykok kɨma towalenggyam towalenggyam nony kubɨr aena wowen. 26 Sɨ rada yɨpa kɨpearɨt bꞌɨdgotnena okas, sɨ komkesa kɨpear opima yɨpand gɨlgɨl onggɨtyam bꞌɨdgotnena okatenyi. Ɨ kwa rada yɨpa kɨpearɨt esourena okas, sɨ komkesa kɨpear opima yɨpand gɨlgɨl onggɨtyam sam okatenyi.

27 Sɨ wɨn yɨpand sosi aindam re Kerisomna jɨ e, dɨde wɨn yɨpayɨpa rɨga re Tina kɨpear im. 28 Sɨ Godɨt onggɨt sosind bꞌengabenga pɨpmet aramkinonj rɨga wa ogonam, naskajog re ɨtmɨkitijog rɨga, ɨ nɨmogɨm re bageyam, ɨ nowam re ouyaena rɨga, ɨ onggɨt kak ke re kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam yiyag wurar okati rɨga, ɨ onggɨt kak ke re kopa rɨga ɨsakendam yiyag wurar okati rɨga, ɨ kwa yɨm bꞌakawam yiyag wurar okati rɨga, ɨ kwa wɨp iyenam yiyag wurar okati rɨga, ɨ dɨde kwa bꞌengabenga yɨt opurenam yiyag wurar okati rɨga. 29 Sɨ rɨngma, rɨka komkesa re ɨtmɨkitijog rɨga im? Ɨ rɨka komkesa re bageyam im? Ɨ rɨka komkesa re ouyaena rɨga im? Ɨ rɨka komkesa re kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam yiyag wurar okati rɨga im? 30 Ɨ rɨka komkesa re kopa rɨga ɨsakendam yiyag wurar okati rɨga im? Ɨ rɨka komkesa rɨgap apurenanj bꞌengabenga yɨt im? Ɨ rɨka komkesa rɨgapim engendurkenanj bꞌengabenga yɨt? Nayɨ, ma ɨja im. 31 Ajɨ wɨn bꞌogla ukoijog yiyag wurar na oraka teyenindam!

Singi Bꞌiyena Mɨle

Sɨ kon ket wa yɨpa ukoijog bꞌogɨl nya e tauyaeninyɨn onggɨtyam komkesa yiyag wurar ingaenam.

Copyright information for `GDR