1 Corinthians 13

Ɨ nangga ma jɨ rada kon opima apureninyɨn nɨnda rɨgaina yɨt dɨde kwa aneru waina yɨt, ajɨ ra kon maka ra singi bꞌiyena mɨle kɨma tapureninyɨn, sɨ koina opurena re utkunda kesa bꞌiyounena mim taukanj odede ɨt re pletokak ipowa re dɨde o dramkak ipowa re dɨde. Ɨ kwa nangga ma jɨ rada kon bage yɨt opurenam yiyag wurar yokasɨn, sɨ kon komkesa wɨgawɨga gatab dɨde komkesa wumɨr gatab wumɨr akasinyɨn, ɨ dɨde nangga ma jɨ rada kon kupka danda kɨma gar ke utkunda kɨma en, sɨ kon rɨrɨr en yɨpa dor ingaen ewaikitam tina pɨpmet ke, ajɨ ra kon maka ra singi bꞌiyena mɨle kɨma onggɨtyam yiyag wurar tengainyɨn, sɨ opimemb koina omnɨka mɨle re kɨp kesa im taukanj. Ɨ dɨde kwa nangga ma jɨ rada kon koina komkesa gasa tagoninyɨn gasa kesa rɨga wa, ɨ dɨde nangga ma jɨ rada kon koina jɨ bꞌatkaen wul ke imbrɨkam, nokɨm da ɨdenat kon bꞌatɨsourenyɨn, ajɨ ra kon maka ra singi bꞌiyena mɨle kɨma opimemb mɨle tamnɨkinyɨn, sɨ opimemb koina omnɨki mɨle re makwa opima bꞌogɨl kɨp kɨma taukanj.

Sɨ singi bꞌiyena mɨle kɨma rɨga re mɨmkam kae wɨmena yikeny, dɨde singi kɨma wurar mɨle omnɨka teyeniny. Ajɨ singi bꞌiyena mɨle kɨma rɨgat ma opima odede mɨle tamnɨkiny opi re nonyɨk bꞌɨponena mɨle, ɨ tubor mɨle, ɨ bꞌasourena mɨle, ɨ bꞌɨsnawa kesa mɨle, ɨ butum mɨle, ɨ soro mɨle, ɨ dɨde nonyɨk iyena mɨle rɨgaina omnɨki negɨrjog mɨle gatab. Ɨ ton sam kɨma ngolengole omnɨka mɨle tamnɨkiny ra ma negɨr kɨma kaokao mɨle kɨma e, ajɨ God ma ɨmɨnjog mɨle kɨma e. Ɨ dɨde kwa ton opima komkesa bebɨg mɨle wɨp tawarkeniny mɨmkam wɨmena kɨma, ɨ komkesa gasa gar ke utkunda kaim takateniny, ɨ komkesa gatab ke warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨr ungauka teyeniny, ɨ dɨde komkesa mɨle tamnɨkiny mɨmkam wɨmena kɨma im.

Ɨ singi bꞌiyena mɨle ma ɨta bꞌeteomneny, ajɨ bage yɨt opurena mɨle ɨta awɨr tainy, ɨ bꞌengabenga yɨt opurena mɨle ɨta kwa seg tainy, ɨ dɨde bꞌogɨl wumɨrɨm yiyag wurar toda kwa ɨta awɨr tainy. Mop nokɨp men kombkomb im wumɨr akatenindam dɨde kombkomb im bage yɨt opurena eyenindam. 10 Sɨ ra kupka mɨle rɨrɨrkɨp aukam wɨn ik dem, onggɨtyam kombkomb mɨle opima awɨr taukanj dem. 11 Ɨ re kon bꞌɨga sobijogɨnd nɨbnond, kon yɨt apureninond re bꞌɨga sobijog pɨla na, ɨ wumɨr akateninond re bꞌɨga sobijog pɨla na, ɨ dɨde nonyɨk bꞌamdenenond re kwa bꞌɨga sobijog pɨla na. Ajɨ re ket kon rɨgajog awond, kon awɨr amnɨkinond opimemb komkesa bꞌɨga sobijog omnɨka mɨle. 12 Sɨ yu men ma pɨta kɨp nasim gasa yɨr ongong eyenindam odede rɨngma re rɨgat wɨp bꞌatapnenapu sɨbɨbsɨbɨb glasɨnd tina wɨpkak yɨr bꞌangeneny re dɨde. Ajɨ warɨ men pɨtakɨp nasim gasa yɨr ongong teyenindam dem odede rɨngmim re rɨgap wɨp ke wɨp ke yɨr bꞌangenenanj re dɨde. Ɨ yu kon kombkomb im wumɨr akateninyɨn, ajɨ ra wɨn ik dem, kon kupkakupka wumɨr takasinyɨn dem odede rɨngma re God kornɨm kupkakupka wumɨr auki yɨbɨm re dɨde. 13 Sɨ ɨnsimemb jɨ nowa mɨle wekeny meranɨm opi re gar ke utkunda mɨle, ɨ warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨr ungawa mɨle, ɨ dɨde singi bꞌiyena mɨle. Ajɨ onggɨtyam nowa mɨle wɨngɨrɨnd ukoijog mɨle ainy re singi bꞌiyena mɨle e.

Copyright information for `GDR