1 Corinthians 14

Bꞌengabenga Yɨt Opurenam Yiyag Wurar dɨde Bage Yɨt Opurenam Yiyag Wurar

Sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam singi bꞌiyena mɨlend wuwene! Ajɨ wɨn bꞌogla ukoi singi kɨma Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna yiyag wurar oraka teyenindam, ajɨ ukoijog singi iyenam re bage yɨt opurenam e. Mop nokɨp yete re bꞌengabenga yɨt yopureny, ton opurena yiyeny re ma rɨga wa pɨlwa e, ajɨ Godɨm pɨlwa e. Mop nokɨp makwa yɨpa rɨgat ɨta nony tawɨk, ajɨ ton wɨgawɨga yɨt im apureniny wɨngawɨngam pɨlke. Ajɨ yete re bage yɨt yopureny, ton opurena yiyeny rɨga wa pɨlwa towanɨm danda okawa ma, ɨ towanɨm ugowa ma, ɨ dɨde towanɨm ɨrmeka ma. Sɨ yete re bꞌengabenga yɨt yopureny, ton tinɨm nena e danda bꞌakaeny. Ajɨ yete re bage yɨt yopureny, ton kupka sosi ma danda yokaeny. Ajɨ kon singi en da komkesa wɨn bꞌengabenga yɨt na tapurenindam, ajɨ koina ukoijog singi ɨnte da wɨn bage yɨt na tapurenindam. Ajɨ yet ra bꞌengabenga yɨt tapureniny, dɨde ra yɨpa rɨgat maka ra tina opureni yɨtkak tengendurkeniny kupka sosind danda okawam, ton re ma ukoi yɨt e yopureny. Ajɨ yet ra bage yɨt tapureniny, ton re ukoijog yɨt e yopureny.

Sɨ gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Yɨr de, ra kon netken wa pɨlwa bꞌengabenga yɨt opurenam, ajɨ ra kon maka ra wen yɨt tamneninyɨn liyalliyal ouyawa ke, o wumɨr yɨtkak ke, o bage yɨtkak ke, o ouyaena yɨtkak ke, sɨ nangga bꞌogɨl e wɨn okasya kor pɨlke? Ɨ kon odede yɨpa wɨp wɨngata yɨt e nitindenyɨn yɨrkokar kesa ɨpaya gasa gatab. Sɨ ra wugewuge o gita maka ra arara taeny tinajog ɨpaya ger nonykok rɨrɨrɨnd, sɨ rɨdede nya kae rɨgap ongwasi da, “Ɨtemb re onggɨtyam nonykok wugewuge ɨpaya ara e,” o da “Ɨtemb re onggɨtyam nonykok gita ɨpaya ara e?” Ɨ kwa ra mowɨr maka ra bꞌobogɨl pɨtand arara taeny, sɨ yete bꞌatngonjeny geja omnɨkam? Sɨ wa pɨlɨnd daka yɨpa wɨp e. Sɨ ra wɨn maka ra nony auka kɨma yɨt tapurenindam bꞌengabenga yɨt ke, sɨ rɨdede nya kae rɨgap wumɨr okasi nangga im wɨn apurenindam? Sɨ opimemb waina opurena re jaba epaurena im wuweny pumb nata. 10 Ɨ ɨmɨnjog e da ma yɨpa kɨma yɨt im wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ komkesa yɨt opurenam re isɨpmarena kɨma im. 11 Sɨ ra kon maka yɨpa rɨgamna opureni yɨtkak takasinyɨn, kon ra wumɨr kesa rɨga e taen tinɨm yete re onggɨtyam yɨt yopureny. Ɨ kwa daka ra yɨpa rɨgat maka koina opureni yɨtkak takasiny, ton kornɨm wumɨr kesa rɨga e tainy. 12 Sɨ wa pɨlɨnd daka yɨpa wɨp e. Sɨ wɨn re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna yiyag wurar ukoi kana singi omnena rɨga im, sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam yiyag wurar oraka teyenindam kupka sosind danda okaenam, nokɨm da ɨdenat wɨn sosi ukoi warabag omnɨka iyenya. 13 Sɨ onggɨt paemb yet ra bꞌengabenga yɨt tapureniny, ton bꞌogla yɨr ropmit da ton tengendurkeniny tina opureni yɨtkak. 14 Mop nokɨp ra kon yɨr topmisɨn bꞌengabenga yɨt opurena ke, koina wɨngawɨngate yɨr topmis, ajɨ koina gar re bꞌenga nony e ɨbɨm. 15 Sɨ kon nangga e omnɨken? Sɨ kon bꞌogla yɨr topmitenyɨn koina wɨngawɨnga ke, ajɨ kon bꞌogla kwa koina gar ke daka yɨr topmitenyɨn. Ɨ kon bꞌogla Godɨm ewangaya ger tatanginyɨn koina wɨngawɨnga ke, ajɨ kon bꞌogla kwa koina gar ke daka onggɨtyam ger tatanginyɨn. 16 Sɨ ra man Godɨnd esoulisɨt moina wɨngawɨnga nena ke sosi bꞌeomapund, ajɨ maka ra man nony auka kɨma yɨt ke tapulisinyɨt, sɨ moina opureni yɨt wumɨr okati kesa rɨga yete re yɨbɨm onggɨt bꞌeomapund, rɨdede e ton ɨtemb moina esoulita yɨt ɨmjas da “Ɨmɨnjog”? Ma ɨta. Mop nokɨp ton maka wumɨr yokas nangga yɨt na re man apureninyɨt. 17 Sɨ nangga ma jɨ rada man bꞌobogɨl e Godɨnd sɨteket yɨt yomnyɨt, ajɨ onggɨtyam moina opureni yɨtkakɨt maka danda yokau utkunda rɨgam wumɨr okatam. 18 Ɨ kon bꞌogla Godɨnd sɨteket yɨt yamnɨn, nokɨp kon wumɨrjog rɨga en bꞌengabenga yɨt opurenam ajɨ wɨn komkesa re ma ngai wumɨrjog im. 19 Ajɨ kon singi en koina gar ke wumɨr okati paib (5) yɨtkak tapureninyɨn sosind rɨga ouyaenam, ajɨ kon ma singi en wumɨr okati kesa ten tausɨn (10,000) yɨtkak tapureninyɨn bꞌengabenga yɨt opurena ke.

20 Kor nany dɨde yɨngganwar! Goro bꞌɨga sobijog pɨla multekɨp tengaeninam odede ukoi gasa wumɨr okatam, ajɨ wɨn bꞌogla rɨgajog pɨla na multekɨp bꞌobogɨl tengaenindam danda kɨma wumɨr okatenam. Ajɨ wɨn bꞌogla papa bꞌɨga pɨla na nony kesa taukindam negɨrjog mɨle omnɨka gatabɨm. 21 Ɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“Yonggyam yindeny da Kon opimemb Israel rɨga yɨt tamneninyɨn dem ra
bꞌenga yɨt kaim dɨde bꞌenga kantri rɨgaina tugɨm kaim.
Ajɨ nangga ma jɨ ra kon odede nya ke ten yɨt tamneninyɨn, ton makwa ɨta ken yɨt nutkundenyi dem.”
22 Sɨ ket bꞌengabenga yɨt opurena re ma gar ke utkunda rɨga towanɨm Godɨmna danda ongwatam mal e, ajɨ gar ke utkunda kesa rɨga towanɨm mal e. Ajɨ bage yɨt opurena re ma gar ke utkunda kesa rɨga towanɨm Godɨmna danda ongwatam mal e, ajɨ gar ke utkunda rɨga towanɨm mal e. 23 Sɨ onggɨt paemb ra kupka sosit yɨpand bꞌeoma okas dɨde ra komkesa rɨga bꞌengabenga yɨt opurena teyenanj, ajɨ ra bꞌengabenga yɨt opurena gatab wumɨr okati kesa rɨga o gar ke utkunda kesa rɨga bꞌɨtgarkanj onggɨt bꞌeomapu wa, sɨ ma ton opima opurena teyenanj da “Wɨn korɨrkorɨr im”? 24 Ajɨ ra komkesa rɨga bage yɨt opurena teyenanj onggɨt bꞌeomapund, dɨde ra ket gar ke utkunda kesa rɨga o wumɨr okati kesa rɨga demb de bꞌɨtgarkanj, sɨ opimemb komkesa towaina bage yɨtkakɨp opima towaina gar takatenanj da, “Sɨn re negɨr mɨle rɨga im.” Ɨ kwa onggɨt yɨtkakpim towaina gar tajgatenanj ra ɨkalnena mim. 25 Sɨ kwa onggɨt yɨtkakpim komkesa towaina garɨnd wɨgawɨga egurki mɨle pɨta wa tapekanj, ɨ ɨngkaim ket ton as ɨrouki sap totekanj dɨde Godɨnd ewangai, ngɨrpu ton ket pɨtakɨpɨnd bꞌatgenairanj da, “God re ɨmɨnjog wa wɨngɨr nate yɨbɨm.”

Yiyag Wurar Ingaenam Bꞌogɨl Nya Sosind

26 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ kon rɨdede e nitindenyɨn? Ra wɨn yɨpand bꞌeomkena tuwenyɨt yɨr opmitenam, rɨga yɨpayɨpap odede mɨle imemb omnɨka eyenanj, opi re Godɨnd ewangaya ger, ɨ God ma yɨt ouyaena mɨle, ɨ Godɨmna ouyauki yɨtkak pɨta omnena mɨle, ɨ bꞌengabenga yɨt opurena mɨle, ɨ dɨde bꞌengabenga yɨt engendurkena mɨle. Sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam komkesa mɨle tamnɨkindam sosi danda okaenam. 27 Ɨ ra onggɨt bꞌeoma wɨngɨrɨnd bꞌengabenga yɨt opurena teyenanj, sɨ wɨn bꞌogla nɨmog rɨga o ra jogjog nowa rɨga tabagɨkindam opurenam. Ajɨ pɨpmet na bꞌagona wowen yɨpam naska yɨpam ti yɨmta, ɨ ket yɨpa rɨgat bꞌogla towaina opureni bꞌengabenga yɨt tengendurkeniny. 28 Ajɨ maka ra engendurkena rɨga ɨbɨm, sɨ ton bꞌogla mumakesa waken sosind. Ajɨ ton bꞌogla bꞌengabenga yɨt rapureninem towanɨm nenam dɨde Godɨm pɨlwa. 29 Ɨ kwa nɨmog o nowa bageyamɨp bꞌogla bage yɨt rapureninem. Ɨ nɨnda komb rɨgap ket bꞌogla onggɨt bageyam waina opureni yɨtkak bꞌobogɨl ɨkalnena kɨma remjateninem. 30 Ɨ ra yɨpa bageyam bage yɨt opurenand ɨbɨm, ajɨ daka yɨpa bageyam yete re ti wusɨnd omiti yɨbɨm, ra ton Godɨmna ouyaukuri yɨtkak takasiny opurenam, sɨ ton onggɨtyam ouyaukuri yɨtkak naska rapurenin, ajɨ naskanyam opurena bageyamɨt mumakesa rau. 31 Sɨ wɨn komkesa rɨrɨr im bage yɨt opurenam yɨpam naska yɨpam ti yɨmta, nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga onggɨt komkesa bage yɨtkak ke bꞌauyaena okatenyi dɨde bꞌugowa yɨt takatenanj danda okatam. 32 Ɨ ra bageyamɨp bage yɨt opurena teyenanj, ton bꞌogla towalenggyam bꞌagoka wowen komkesa sosim bꞌogɨlɨm. 33 Mop nokɨp God re ma nenegɨr nya ke ɨsanikesa bꞌingaena God e, ajɨ ngɨmbla kɨma God e.

Sɨ komkesa yɨna rɨgap bꞌogla komkesa sosi wɨngɨrɨnd odede bꞌogɨl nya ke mɨle ramnɨkinem.
34 Ɨ konggap bꞌogla mumakesa tekeny sosi bꞌeoma wɨngɨrɨnd, mop nokɨp ɨtmɨkitijog rɨgap ma opima ten enjɨkenanj yɨt opurenam bꞌeoma wɨngɨrɨnd. Ajɨ ton bꞌogla bꞌatkauranj odede rɨngma re gog yɨtɨt yindeny. 35 Ajɨ ra ton singi taukanj wumɨr okatam nɨnda gasa gatabɨm, ton bꞌogla rarkeninem towa leowar towaina metɨnd. Mop nokɨp ɨtemb re ɨngar kɨma e kongga wa yɨt opurena sosind. 36 Sɨ rɨka Godɨmna yɨtkak wa pɨlkena bꞌatobarkonj? O rɨka Godɨmna yɨtkak wa pɨlwa nena mana ikonj?

37 Ɨ yet ra tilenggyam bꞌɨtɨmjas da ton re bageyam e o Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna yiyag wurar okati rɨga e, sɨ ton bꞌogla wumɨr yakat da yɨtkak rɨnsim re kon wanɨm erɨkinyɨn re Yonggyamɨmna bꞌingawa yɨtkak im. 38 Ajɨ yet ra opimemb koina yɨtkak bꞌɨtɨsainy, sɨ God daka ɨta tin ɨsai. 39 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla ukoi singi kɨma na tuwenyɨt bage yɨt opurenam. Ajɨ wɨn goro rɨga ogoka teyeninam bꞌengabenga yɨt opurenam. 40 Sɨ komkesa gasa raukinem dɨmdɨm omnɨka ke dɨde bꞌogɨl omnɨka nya ke.

Copyright information for `GDR