1 Corinthians 15

Kerisomna Utnyita gatab Yɨt

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wen nonony tamninyɨn ra God ma onggɨtyam bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab e rɨna re kon wa pɨtapɨta amnenawond, ɨ kwa rɨna re wɨn gar ke utkunda ke yokatonda, ɨ kwa daka rokasim re wɨn dɨkɨnd danda kɨma owɨnki wekenyɨt. Ɨ ra wɨn God ma onggɨtyam bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt danda kɨma tamorkindam rɨna re kon wa pɨtapɨta amnenainond, sɨ wɨn yɨrkokar yokasya re onggɨt yɨt kae. Ajɨ ra wɨn maka ra gar ke utkunda oramisya onggɨt yɨtkakɨm pɨlɨnd, wɨn gar ke utkunda yoramisya re yɨrkokar kesa gasam pɨlnate. Mop nokɨp ukoijog re kon naska wa akainond onggɨtyam yɨtkak rɨrɨr nat rɨna re kon akasinond Yonggyamɨm pɨlke. Sɨ ɨja emb jɨ yɨtkak da Keriso meraina negɨr mɨle mapena uj awonj odede rɨja e re yɨna pebat yindeny Ti gatab. Ɨ kwa ɨja emb jɨ yɨtkak da rɨgap Tin yeungito ɨ Godɨt Tin yutnyitonj nowam bibɨrɨnd odede rɨja e re yɨna pebat yindeny Ti gatab. Ɨ Ton ket pɨta awonj Kepam pɨlwa kwa yɨpa nyɨ da Petro, ɨ onggɨt kak ke Tina twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. Ɨ onggɨt kak ke Ton kwa pɨta awonj re yɨpaina wɨn nat paib andred (500) ɨ kwa nɨnda tumɨnd gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa. Ɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga re opima wɨmena wuweny ngɨrpu yu, ajɨ nɨnda re kea uj aukɨto. Ɨ onggɨt kak ke Ton kwa pɨta awonj Ti yɨnggan Yakobom pɨlwa, ɨ ket kwa komkesa Tina ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. Ɨ kikitumamjog Ton kwa ket pɨta awonj kor pɨlwa yet re yɨmtajog ɨtmɨkitijog rɨga awond odede wɨp rɨngma ra bꞌɨgat maka tina wɨn rɨrɨrɨnd tukenj. Mop nokɨp kon kolenggyam re ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd sobijog rɨga en. Ɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en onggɨt ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ ke ogenayam, nokɨp kon kea Godɨmna sosi negɨr ma bꞌɨdgotnenand yoramitenond. 10 Ajɨ Godɨmna wurarte odede rɨgam ken nomnonj ɨt re kon yu ɨtmɨkitijog rɨga nɨbnyɨn. Ɨ ɨtemb Tina wurar rɨna re kornɨm awonj re maka kɨp kesa awonj. Ajɨ onggɨt komkesa ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd kon nenat ukoijog bꞌasowa yokatenond. Sɨ ma konɨt ajɨ Godɨmna wurarɨt rɨnte re kon kɨma yɨpand yɨbneneny. 11 Sɨ onggɨt paemb kon dɨde onggɨtyam nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga, sɨn ɨntemb jɨ yɨpaina God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenyu, ɨ ɨntemb jɨ kwa wɨn gar ke utkunda ke yokasya.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Utnyita gatab Ɨmjatam Yɨt

12 Sɨ sɨn kea Kerisomna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenyu da Ton re kea uj ke utnyitonj. Sɨ rɨdede pae wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap endenanj da uj rɨga ma opima tutnɨkanj dem? 13 Ɨ rada uj rɨga ma opima tutnɨkanj dem, sɨ Keriso daka maka utnyitonj. 14 Ɨ rako Keriso maka utnyitonj, sɨ meraina pɨtapɨta omnena yɨtkak re keako kɨp kesa na, ɨ dɨde waina gar ke utkunda re kwa keako kɨp kesa na. 15 Ɨ kwa daka rɨgap sɨn, ɨtmɨkitijog rɨga, nongwatenanj da sɨn re bꞌanygɨnena yɨr ungata rɨga im Godɨm gatab. Mop nokɨp wɨn kea pɨtapɨta yomnenonda da Godɨt Kerisond yutnyitonj uj ke. Sɨ rada uj rɨga ma opima tutnɨkanj, keako God todaka maka Kerisond yutnyitonj uj ke. 16 Mop nokɨp rada uj rɨga ma opima tutnɨkanj, sɨ Keriso daka maka utnyitonj uj ke. 17 Sɨ rada Keriso maka utnyitonj, waina gar ke utkunda ra kak im tekeny. Sɨ wɨn ra ɨndaima waina negɨr mɨlend tekenyɨt. 18 Ɨ kwa daka uj rɨga kea negɨr aukɨto yepiya re Kerisond gar ke utkunda ke yokato towaina yilo wɨnɨnd. 19 Ɨ ra men Kerisom pɨlɨnd warɨm bꞌogɨl ɨsma oramisu onggɨt gowukoi bꞌogɨl yɨrkokar wɨmena nenam, sɨ men re ukoijog kear kɨma rɨga im komkesa gowukoi rɨga wɨngɨrɨnd.

20 Ajɨ Keriso ɨmɨnjog kea uj ke utnyitonj dɨde naskajog utnyita rɨga na awonj. Sɨ Ton re ɨmɨnjog mal e da komkesa gar ke utkunda uj rɨga opima tutnɨkanj dem Ton re dɨde. 21 Mop nokɨp uj bꞌatomonj re yɨpa rɨga Adamɨm pɨlkena, ajɨ uj rɨga utnyita daka bꞌatomonj re yɨpa rɨga Kerisom pɨlkena. 22 Sɨ komkesa rɨga uj auka wuweny re Adamɨmna uj nya nasim, ɨ kwa ɨja ima yɨpa wɨp nya ke daka komkesa rɨga yepim re Kerisond gar ke utkunda ke yokasi, ton tutnɨkanj dem ra Kerisomna utnyita nya nasim. 23 Ajɨ opimemb komkesa yɨpayɨpa rɨga utnɨka tuweny ra dem towainajog wɨn nasim yɨpa naska yɨpa ti yɨmta, sɨ naskajog re Kerisote, ɨ onggɨt kak ke ra tonpim yepiya ra Kerisom pɨlɨnd tekeny Tina ɨtendapu wɨnɨnd. 24 Ɨ onggɨt kak kaemb ket undwatapu wɨn ik dem. Sɨ onggɨt wɨnɨnd Keriso ket Abu Godɨm okau dem pumb tungg. Ɨ dɨde onggɨt yɨpaina wɨnɨnd God kwa negɨr tamnɨkiny dem komkesa Satanamna wɨp omnena danda, dɨde komkesa gowukoi bꞌengabenga danda yepim re geja omnɨka yiyenyi yɨna rɨga kɨma. 25 Mop nokɨp Keriso bꞌogla king rain dem ngɨrpu ra God komkesa Kerisomna geja rɨga taramisiny dem Tina pɨs wɨrand danda ondratenam towa kumbɨnd. 26 Ɨ ket Ton Tina kikitumam geja rɨga, uj na eomneny dem. 27 Ɨ yɨna pebat Kerisom gatab yindeny da, “God opima komkesa gasa taramisiny Tina pɨs wɨrand danda ondratenam towa kumbɨnd.” Sɨ onggɨtyam yɨt yisɨpkis re da God Tilenggyam opima komkesa gasa taramisiny. Sɨ onggɨt paemb men pɨtakɨpɨnd wumɨr yokasya da God re ma ɨta onggɨt komkesa gasa wɨngɨrɨnd bꞌinkis. 28 Sɨ ra God komkesa gasa Kerisomna danda wɨrand taramisiny dem, sɨ Bꞌɨga Tilenggyam ɨta bꞌatkaeny dem Bꞌu Godɨm pɨlwa yet ra komkesa gasa taramisiny Tina danda wɨrand. Nokɨm da ɨdenat God Yonggyam ɨbɨm kupkakupka komkesa gasa wa.

29 Ɨ nɨnda rɨgap baptiso yokatenyi towanɨm mim yepiya re uj aukɨto. Sɨ ra ton maka ra warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨr ungai, sɨ ton nangga paim onggɨtyam wɨko yomnɨkenyi? Ɨ ra uj rɨga maka ra ngai tutnɨkanj, sɨ nangga mop paim ton towanɨm baptiso yokatenyi? 30 Sɨ sɨdaka rɨngmim? Nangga paim sɨn ita wɨnɨnd sowaina yɨrkokar esɨngkandenindam God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena map? 31 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wa gatab bꞌasourena yokatenyɨn re mera Yonggyam Keriso Yesum wɨp nate. Sɨ kon wanɨm ɨmɨnjog e nitinjɨn da kon uj e wɨp yowarkenenyɨn bibɨr weanjweanj God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena map. 32 Ɨ re kon Epeso taunɨnd nɨbnond God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenand, ma yɨpa kɨma onggɨt taun rɨgapiya tɨbam bꞌangga pɨla ɨgmarento kor pɨlwa bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena oramitam. Sɨ onggɨt wɨnɨnd rako kon rɨgaina nya ke bꞌɨkenond onggɨt bebɨgɨm pɨlke ewaikitam, sɨ nangga bꞌogɨl na rako kor nɨbnau onggɨt mɨle ke? Rada uj rɨga ma opima tutnɨkanj, men bꞌogla odede nenjinum da, “Yu men diyam aenand wakenɨn dɨde nyɨ onaikand wakenɨn, mop nokɨp men mep im uj taukindam.” 33 Sɨ goro yet wen bꞌanygɨnena wa wɨp ramnenin! Nokɨp ra wɨn wa rɨgawar kɨma bꞌitɨnkenindam, sɨ opimemb wa rɨgawar wɨngɨrɨnd nɨnda negɨr rɨgap opima wen bꞌogɨl mɨle ke negɨr kaokao mɨle wa wɨp tamnenanj. 34 Sɨ wɨn nony epangkinam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam! Ɨ goro negɨr mɨle tamnɨkinam! Ɨ wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga makwa wumɨr im Godɨm. Sɨ kon nindenyɨn re wanɨm ɨngar ma.

Utnyiti Jɨ gatab Yɨt

35 Sɨ nɨnda rɨgap amaya bꞌogɨl im tendenanj kor pɨlwa da, “Rɨdede im uj rɨga tutnɨkanj dem? Ɨ rɨdede wɨp jɨ kɨma im topekanj dem?” 36 Sɨ korɨrkorɨr rɨga, wɨn opima tuny ɨgmarka eyenenindam. Ajɨ ra opimemb tuny gɨm uj taukanj, ɨ ton ket opima pok tɨkkanj. 37 Ɨ wɨn ma ɨnsim nangg bɨgɨl kɨma ɨtot eyenindam, ajɨ jaba tuny nena im ɨgmarka eyenindam, rɨka kɨnɨ tuny im o nɨnda bꞌenga tuny im. 38 Ajɨ God re Tina singi rɨrɨr nate onggɨt tunyɨm bɨgɨl omnɨkau. Sɨ ɨngkaimemb yɨpayɨpa tunyɨp towainajog bɨgɨlɨm bꞌetɨngkanj. 39 Sɨ komkesa yilo gasa waina jɨ re ma yɨpaina wɨp jɨ im, ajɨ bꞌengabenga wɨp im. Ɨ rɨga wa re towada bꞌenga wɨp jɨ e, ɨ bꞌangga wa towada bꞌenga e, ɨ ngena wa towada bꞌenga e, ɨ dɨde kabum wa towada bꞌenga e. 40 Sɨ bꞌengabenga wɨp jɨ opima wekeny de pumb tunggɨnd dɨde onggɨt gowukoyɨnd. Ajɨ pumb tunggɨmna jɨ re towada bꞌenga wɨp bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma e, ɨ dɨde gowukoyɨmna jɨ re towada bꞌenga wɨp bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma e. 41 Ɨ lomkonggam bꞌogɨl ɨnyomarena re tida bꞌenga e, ɨ mobim bꞌogɨl ɨnyomarena re tida bꞌenga e, ɨ dɨde ɨki wa bꞌogɨl ɨnyomarena re towada bꞌenga e. Ɨ kwa yɨpayɨpa ɨki towaina bꞌogɨl ɨnyomarena re daka bꞌengabenga im.

42 Sɨ ra uj rɨga tutnɨkanj, sɨ ɨja imemb jɨ towaina jɨ bꞌengabenga wɨp taukanj dem. Sɨ ra men uj auka tuwenyɨn ngɨrpu rɨgap ujgɨm euka teyenanj, sɨ meraina jɨ ra gopmet nasim tɨtkɨkanj odede rɨngmim re tuny waina gɨm ɨtkɨkenenanj gou borand. Ɨ ra men uj ke tutnɨkindam dem, sɨ men ra ɨtkɨka kesa bꞌenga wɨp jɨ im taukindam dem odede rɨngmim ra tuny bɨgɨlɨm bꞌetɨngkanj. 43 Ɨ meraina jɨ wekeny re ma ɨsnawa kɨma im onggɨt gowukoyɨnd ngɨrpu rɨgap gop wa euka teyenanj. Ajɨ ra men tutnɨkindam dem, meraina jɨ ra bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma im taukanj dem. Ɨ kwa meraina jɨ wekeny re ma danda kɨma im onggɨt gowukoyɨnd, ngɨrpu rɨgap gop wa euka teyenanj, ajɨ ra men tutnɨkindam dem, meraina jɨ ra kupka danda kɨma im taukanj dem. 44 Sɨ rɨgap ujgɨm euka eyenanj re meraina gɨm ke jɨ im, ajɨ ra men tutnɨkindam dem, meraina jɨ bꞌetɨngkanj dem wɨngawɨnga ke jɨ wa im. Ɨ rada ɨta gɨm ke jɨ yɨbɨm, sɨ todaka kwa ɨta yɨbɨm wɨngawɨnga ke jɨ. 45 Sɨ yɨna peband daka odede yɨpa wɨp e ɨrɨki yɨbɨm da, “Naskajog rɨga Adam aukonj re yilo wɨmena rɨga mana.” Ajɨ daka kikitumam Adam, Keriso aukonj re Wɨngawɨnga mana yete re rɨga wa yɨrkokar ogona eyeniny. 46 Sɨ ma wɨngawɨnga ke rɨga na naska ikonj, ajɨ gɨm ke rɨga na. Ɨ onggɨt kak kena ket wɨngawɨnga ke rɨga ikonj. 47 Ɨ naskajog rɨga Adam aukonj re gowukoi sungar kena, ajɨ nɨmogɨm rɨga ikonj re pumb tungg kena. 48 Sɨ komkesa gowukoi rɨgaina jɨ re gou sungar ke omnɨki im odede Adam re dɨde yet re gou sungar ke aukonj. Ajɨ ra men tutnɨkindam dem, meraina jɨ taukanj dem pumb tungg rɨgaina jɨ im odede Keriso re dɨde yet re pumb tungg ke ikonj. 49 Sɨ yu men Adam pɨla gou sungar ke omnɨki jɨ kɨma im wɨmena wuwenyɨn yet re gou sungar ke aukonj. Ajɨ ra men tutnɨkindam dem, men kwa opima Keriso pɨla pumb tunggɨmna jɨ kɨma wɨmena tuwenyɨn dem yet re pumb tungg ke ikonj.

50 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨtyam meraina mɨ dɨde kus kɨma gɨm ke jɨ re ma rɨrɨr e God ma pumb tungg owabɨntam. Ɨ ɨtkɨka kɨma gasa re ma ɨta dadal ɨbɨm, ajɨ pumb tungg re dadal e ɨtkɨka kesa ɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb makwa ɨta yɨpa ɨtkɨka kɨma gasat owabɨnjis dem ɨtemb ɨtkɨka kesa pumb tungg. 51 Yɨr de, kon ɨtemb wɨgawɨga yɨt wen wumɨr tamninyɨn. Ma men komkesa im uj taukindam, ajɨ men komkesa, uj rɨga dɨde yilo rɨga, opima bꞌetɨngkindam dem. 52 Mop nokɨp ra bibol kikitum ara ikeny dem, odede sobijogjog ganggand rɨngma ra rɨgat yɨpapyam yɨrkɨp tosmanjis, uj rɨga opima bꞌetɨngkɨranj dem ɨtkɨka kesa jɨ wa, ɨ dɨde ket komkesa medaka kwa yilo rɨga bꞌetɨngkindam dem ɨtkɨka kesa jɨ wa. 53 Mop nokɨp onggɨt meraina ɨtkɨka kɨma gɨm ke jɨwɨt bꞌogla bꞌekit ɨtkɨka kesa dadal wɨmena jɨ. Ɨ kwa onggɨt meraina uj kɨma jɨwɨt bꞌogla bꞌekit uj kesa dadal wɨmena jɨ. 54 Sɨ ɨtemb meraina ɨtkɨka kɨma gɨm ke jɨwɨt ɨta bꞌitkis ɨtkɨka kesa dadal wɨmena jɨ, ɨ kwa ɨtemb meraina uj kɨma jɨwɨt ɨta bꞌitkis uj kesa dadal wɨmena jɨ. Ɨ ra onggɨtyam wɨn ik dem, onggɨt yɨna peband ɨrɨki yɨtkak ɨta ɨmɨnjogɨm tainy dem da,

“God kea uj ma danda dadal gou wa yomɨny.”
55 “Uj! Rokate moina yɨrkokar gou wa omnenam danda?
Uj! Rokate moina rɨga ɨdrɨkam nɨm?”
56 Sɨ ujɨmna rɨga ɨdrɨkam nɨm re negɨr mɨle e, ɨ dɨde negɨr mɨlemna danda re gog yɨt e. 57 Ɨ God mera Yonggyam Yesu Kerisom pɨlkena onggɨtyam komkesa mɨle gou wa amninonj, ɨ ket Ton mera danda nokainonj onggɨtyam komkesa mɨle gou wa omnenam. Sɨ men Godɨnd ukoi sɨteket yɨt yamnu! 58 Sɨ onggɨt paemb kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn, wɨn bꞌogla danda kɨma towɨnkindam onggɨt yɨtkakɨm pɨlɨnd, dɨde goro nanggamog yɨtɨt wen mumamuma ramnenin bꞌanygɨnena nya wa. Ajɨ wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd kɨnyɨr tainindam Yonggyamɨmna wɨko omnɨkam. Mop nokɨp wɨn wumɨr im da ra wɨn bꞌasowa tuwenyɨt Yonggyamɨmna wɨkond, sɨ opimemb waina bꞌasowa re ma opima kɨp kesa taukanj dem, ajɨ opima mɨra dem.

Copyright information for `GDR