1 Corinthians 16

Godɨm Wulkɨp Oramka Mɨle gatab Bꞌingawa Yɨt

Ɨ kon yɨna rɨga yɨm okawam wulkɨp oramka gatab yɨt e nitindenyɨn. Sɨ kon kea Galatiya sosind onggɨt gatab bꞌingawa yɨt yoramitond. Sɨ wɨdaka odede yɨpa wɨp nya ke wulkɨp oramka mɨle omnɨka teyenindam. Sɨ wɨn opima yɨpayɨpa wɨko bibɨr wɨngɨrɨnd wulkɨp imda eyenindam. Sɨ wɨn bꞌogla onggɨt imdi wulkɨp wɨngɨrɨnd nɨnda obagɨka teyenindam Godɨm pɨlwa oramkam. Ɨ ket wɨn bꞌogla ita Sandend yɨr opmita wɨnɨnd wulkɨp oramka teyenindam, ngɨrpu bobo tamnɨkindam ongapam. Nokɨm da ɨdenat wɨn maka kor liyal wulkɨp oramka teyenindam dem ra kon netken wa pɨlwa. Sɨ ra kon netken dem wa pɨlwa, wɨn waina nony ɨjai rɨga na tabagɨkindam dem. Ɨ kon ket opimemb waina obagɨki rɨga tetmɨkisinyɨn dem koina peba kɨma. Sɨ tonpimemb ket onggɨtyam waina ongapi wurar wulkɨp eiranj dem de Yerusalem taun wa. Ajɨ rada ɨtemb re bꞌogɨljog e kornɨm daka menonɨm ton kɨma, sɨ ton toko kon kɨma wou dem.

Polɨmna Ɨsamki gatab Yɨt

Ɨ kon ɨta menon okatenyɨn Makedoniya eriya nata. Ɨ onggɨt kak kaemb ket kon netken dem wa pɨlwa. Ɨ kon ama rɨka wɨn kɨma sobijog pɨnjog e ngai nɨtɨbnyɨn dem, o rɨka kon ama de gɨbɨl wɨn undwasɨn dem. Nokɨm da ɨdenat wɨn yɨm notkaenya dem nyawɨnd ingaena gasa ke ɨ ket nɨtmɨkisya dem rɨtata ra kon menon okasɨn. Mop nokɨp kon ma singi en nyatnyata wen yɨr ongongɨm sobijog ganggand, ajɨ kor ɨta singi sobijog pɨnjog ngai wɨmenam wɨn kɨma rada Yonggyam ɨta nɨtɨnjɨkis dem. Ajɨ kon kwa ɨndama nɨtɨbnyɨn Epeso taunɨnd, ngɨrpu ra Pentikos diyamdiyam wɨn okas dem. Mop nokɨp God kor mora ukoi kana nɨpangendau kornɨm danda kɨma Tina wɨko omnɨkam dɨkɨnd Epeso taunɨnd, ajɨ jogjog rɨgap ken opima negɨr omnam ɨl ongka niyenyi.

10 Ɨ ra Timote ik wa pɨlwa, wɨn bꞌobogɨl yɨr ɨpkya, nokɨm da ɨdenat ton moga kesa wɨn kɨma ɨbɨm. Mop nokɨp ton Yonggyamɨmna wɨko e omnɨka yiyeny odede koda re dɨde. 11 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro somop ke tin yɨr ongya dem. Ajɨ ra ton menon okas dem, wɨn bꞌogla tin yɨm usmurena iyenya dem tinɨm nyawɨnd ingaena gasa ke dɨde ket ɨtmɨkisya ngɨmbla kɨma kor pɨlwa menonɨm. Mop nokɨp kon tina yɨr yungaen nɨnda gar ke utkunda rɨga kɨma opendam.

12 Ɨ kon kwa ket gar ke utkunda yɨnggan Apolom gatab nitindenyɨn. Kon jogjogpyam tin yugoenond menonɨm wa pɨlwa nɨnda gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar kɨma. Ajɨ ton yu makwa ɨta singi aeny menonɨm. Ajɨ ra tinɨm bꞌogɨl wɨn tainy, ɨta ton menon okas wa pɨlwa.

Undwatapu Yɨtkak

13 Ɨ wɨn yɨr kɨma wekene, ɨ danda kɨma owɨnki wekene gar ke utkundand, ɨ rɨgajog pɨla moga kesa mɨle amnɨkina, ɨ dɨde jɨjab kɨma wekene. 14 Ɨ wɨn bꞌogla singi bꞌiyena kɨma komkesa gasa amnɨkinam!

15 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn wumɨr im wekenyɨt Stepana bꞌubɨgawar gatab da ton re naskajog gar ke utkunda rɨga na aukɨto Akaya eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde ton ket towalenggyam bꞌabagento yɨna rɨga wa wɨko omnɨkam. Sɨ kon wen tugoinyɨn da, 16 wɨdaka bꞌatkaindam odede rɨga wa pɨlwa dɨde kwa komkesa rɨga wa pɨlwa yepim re yɨpand gɨlgɨl God ma wɨko omnɨka eyenanj dɨde bꞌasowa wuweny onggɨt wɨkond. 17 Ɨ opi re waina obagɨki rɨga, Stepana ɨ Portunato ɨ dɨde Akaiko, ɨ ton kea ken nodarmi, ɨ dɨde tonpiya ket waina bebɨg gatab kombkomb wɨko rɨrɨrkɨp yomnyɨmi. Sɨ onggɨt paemb kon sam aenyɨn. 18 Sɨ ton kea ken dɨde wen gar ngɨmbla nomnɨto. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla odede rɨga bꞌobogɨl ɨsnawa teyenindam.

19 Ɨ sosi rɨnsim re wekeny Asiya eriya wɨngɨrɨnd wen wɨdaemb yɨt amnanj. Ɨ Akwila ake Priskila molkongga yɨpand onggɨtyam sosi rɨga kɨma yepim re towaina metɨnd bꞌeomenenanj, ton gar ke wɨdaemb yɨt amnanj Yonggyamɨm nyɨ kɨma. 20 Ɨ kwa komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re wekeny dɨkɨnd wen wɨdaemb yɨt amnanj. Ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam simesime taenindam yɨna bꞌamongnena kɨma.

21 Ɨtenemb kon Pol, konsim koinajog yɨm ke wa wɨdaemb yɨt erɨkainyɨn. 22 Sɨ yet ra maka Yonggyamɨnd singi iyeny, sɨ ton negɨr sake yakat!Marana ta! —Metkɨm ayo, sowa Yonggyam! 23 Yonggyam Yesumna wurar wɨn kɨma! 24 Ɨ koina singi komkesa wɨn kɨma Keriso Yesum nyɨwɨnd, ɨmɨnjog!

Copyright information for `GDR