1 Corinthians 2

Kerisomna Wul Bꞌagbag gatab Yɨt

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Re kon naskajog nekond wa pɨlwa, kon kea Godɨmna ɨmɨnjog yɨrkokar yɨtkak wa pɨtapɨta amnenawond. Ajɨ kon koina opurena maka engaeninond bꞌogɨl ɨsakaurena kɨma yɨtkak dɨde bꞌogɨl multekɨp ke yɨtkak. Mop nokɨp re kon wɨmena nekenond wa wɨngɨrɨnd, kon kea kolenggyam yɨmjatond da, “Kon komkesa gasa nony redasinɨn, ajɨ kon ɨna pɨtapɨta ramnenɨn Yesu Keriso dɨde Tina uj gatab wul bꞌagbagɨnd.” Ɨ kwa kon wɨn kɨma nɨbnenenond re danda kesa wɨngɨr nat ɨ moga wɨngɨr nat ɨ

dɨde ukoi kaktɨtɨ kɨma wɨngɨr nat.
Sɨ koina ouyaeni yɨtkak dɨde koina pɨtapɨta omneni yɨtkak re ma rɨgaina bꞌogɨl multekɨp ke ɨl ongka yɨtkak na. Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat danda kɨma utkunda rɨgaina gar akateninonj. Sɨ kon onggɨt penaemb odede mɨle yomnɨkenenond, nokɨm da ɨdenat waina gar ke utkunda maka tekeny rɨgaina multekɨpɨm pɨlɨnd, ajɨ tekeny ra Godɨmna dandam pɨlnasim.

Godɨmna Bꞌogɨl Multekɨp

Ajɨ men re bꞌogɨl multekɨp gatab e opurena yiyenyu towa pɨlwa yepim re wɨngawɨnga ke rɨgajog owɨnki wekeny. Ajɨ ɨtemb bꞌogɨl multekɨp re ma onggɨt gowukoyɨm pɨlkae dɨde ma onggɨtyam gowukoi wɨp iyoi rɨga wa pɨlkae rɨnte ra bꞌeteomneny. Ajɨ re God maka gowukoi yotobarkonj, Ton kea naska nata meranɨm bꞌogɨl ɨnyomarena okatam yɨsamkonj onggɨt bꞌogɨl multekɨp gatab rɨna re wɨgawɨga egiti yɨbnenenonj. Sɨ men ket ɨntemb jɨ Godɨmna bꞌogɨl multekɨp gatab opurena yiyenyu. Sɨ onggɨt gowukoi wɨp iyoi rɨga wɨngɨrɨnd makwa yɨpat wumɨr yokatonj Godɨmna ɨtemb bꞌogɨl multekɨp gatab. Mop nokɨp rako ton wumɨr yokato, ton ma rako bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma Yonggyamɨnd yɨdrɨko wul bꞌagbagɨnd. Ajɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God gasa angonjeninonj towanɨm mana yepim re Tin singi yiyenyi.
Sɨ makwa yɨpa rɨgat onggɨtyam gasa yɨr anginonj tina yɨrkɨp ke.
Ɨ makwa yɨpa rɨgat onggɨtyam gasa gatab utkundeninonj tina yɨpya ke.
Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat onggɨtyam gasa nonyɨk epɨndeninonj tina gar ke.”
10 Ajɨ Godɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yingaenonj men ouyaukuram onggɨtyam wɨgawɨga gasa. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re komkesa gasam dɨde Godɨmna ngor wa wɨgawɨga egurki gasa gatabɨm wumɨrjog e yɨbɨm. 11 Mop nokɨp rɨga wɨngɨrɨnd ɨta yete wumɨr yɨbɨm yɨpa rɨgamna komkesa gar ke gasa gatab? Nayɨ, makwa ɨta yete, ajɨ onggɨt rɨgamna wɨngawɨnga nena ta wumɨr yɨbɨm yete re ti pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke makwa yɨpat ɨta wumɨr yɨbɨm Godɨmna komkesa gar ke gasa gatab, ajɨ Godɨmna Wɨngawɨnga nena ta wumɨr yɨbɨm. 12 Sɨ men yokatonda re ma gowukoyɨmna wɨngawɨnga na, ajɨ Godɨm pɨlke Wɨngawɨnga na. Nokɨm da ɨdenat men wumɨr taukindam komkesa gasa gatab rɨna re God mera yiyagyiyag nogoninonj. 13 Sɨ men apurenindam onggɨtyam komkesa gasa gatab re ma rɨgaina bꞌogɨl multekɨp ke ouyaeni yɨtkak kaim, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna ouyaeni kaim. Sɨ men wɨngawɨnga gasa gatab esɨpkenaindam re towanɨm mim ya pɨlnate re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuri yɨbɨm. 14 Ajɨ rɨga ya pɨlnate re maka Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuri yɨbɨm, ton ma opima takasiny onggɨtyam komkesa gasa rɨnsim re Godɨmna Wɨngawɨngam pɨlke wuweny. Mop nokɨp opimemb re tinɨm korɨrkorɨr gasa im. Sɨ ton ma rɨrɨr e wumɨr okatam nokɨp rɨgap onggɨtyam gasa angwatenanj re wɨngawɨnga nya nena kaim. 15 Ajɨ ya pɨlnate re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuri yɨbɨm, ton rɨrɨr e onggɨtyam komkesa gasa tekalneniny ongwatam. Ajɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e tin ɨsagɨk ongwatam. 16 Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Yete wumɨr yɨbɨm Yonggyamɨmna gar, ɨ ton ket Tin ugou?” Ajɨ men re kea Yonggyam Kerisomna gar e okati yowamu.

Copyright information for `GDR