1 Corinthians 3

Wɨngawɨnga ke Papa Bꞌɨga

Ɨ kor nany dɨde yɨngganwar, kon ma rɨrɨr na opurenam awond wa pɨlwa odede ɨt re kon apureninyɨn towa pɨlwa yepim re wɨngawɨnga ke rɨgajog owɨnki wekeny. Ajɨ kon ɨja na wɨp wen yɨt amninond opi re gɨm ke gowukoi rɨga re dɨde o papa bꞌɨga re dɨde yepim re Yesund gar ke utkunda ke yokasi. Sɨ kon wen okɨka eyeninond re ngom mebo kena, ajɨ maka angeninond owoujog ke. Mop nokɨp wɨn re ma rɨrɨr na aukɨtondam onggɨtyam owoujog owowɨm, ajɨ daka kwa yu ke wɨn ma rɨrɨr im. Mop nokɨp wɨn wekenyɨt re gɨm ke gowukoi rɨga im-a ngɨrpu yu. Sɨ wa wɨngɨrɨnd opima nonyɨk bꞌɨponena mɨle dɨde leny bꞌagawa mɨle. Sɨ rɨka wɨn ma gɨm ke gowukoi rɨga im-a wekenyɨt? Dɨde rɨka wɨn ma gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨr nasim wɨmena wuwenyɨt? Sɨ ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat bꞌatgenai, ɨ ton bu bꞌiyena yɨt indeny da, “Kon re Polɨm tab ke rɨga en,” ɨ kwa yɨpat da, “Kon re Apolom tab ke rɨga en.” Sɨ rɨngma, ma wɨn gowukoi rɨga im-a wekenyɨt?

Godɨmna Wɨkomadwar

Sɨ yete jɨ Apolo? Ɨ daka yete jɨ Pol? Sɨn re Godɨmna wɨko rɨga i ya pɨlkena re wɨn gar ke utkunda yokatonda. Sɨ sɨn yɨpayɨpa ɨna wɨko omnɨka eyeninonda rɨna re Yonggyam sowa nokawonj omnɨkam. Sɨ kon tuny esinond ɨ Apolo daka nyɨ ɨsanka eyeninonj. Ajɨ Godɨt ket owɨnka eyeninonj. Sɨ onggɨt paemb ɨtot rɨga re ma ukoi e ɨ daka nyɨ ɨsanka rɨga kwa ma ukoi e. Ajɨ God yet re owɨnka eyeninonj re ukoijog e. Ɨ ɨtot rɨga ake nyɨ ɨsanka rɨga re yɨpa rɨrɨr wɨko rɨga i ebnya. Ajɨ ton yɨpayɨpa towainajog mɨra takasinya ra dem towainajog bꞌasowa rɨrɨr nasi. Mop nokɨp sɨn re Godɨmna wɨkomad i nɨbnya. Ɨ wɨn re Godɨmna sopapu im dɨde Godɨmna met im.

Met Oranga gatab Tendam Yɨt

10 Sɨ God kea wurar nokawonj ɨ kon onggɨt wurar rɨrɨrɨnd met orangapu pɨpmet yɨspɨkond bꞌogɨl multekɨp kɨma met oranga rɨga re dɨde. Ajɨ kwa nɨnda rɨgap daka ket ɨta met oranga yiyenyi onggɨt ɨspɨki met orangapu pɨpmet kumbɨnd. Sɨ ton yɨpayɨpa bꞌogla bꞌobogɨl yɨr yeyene rɨdede e ton onggɨtyam ɨspɨki met orangapu pɨpmet kumbɨnd bꞌobogɨl met oranga iyenyi. 11 Mop nokɨp met orangapu pɨpmet re kea ɨspɨki e, sɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e bꞌenga met orangapu pɨpmet ɨspɨk. Sɨ ɨtemb met orangapu pɨpmet isɨpkitam re Yesute. 12 Sɨ ra met oranga rɨgap onggɨtyam met orangapu pɨpmetɨnd met oranga iyenyi, ton rɨrɨr im odede gasa ingaenam, opi re gold, ɨ silba, ɨ bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo, ɨ wul ɨ tɨb, ɨ dɨde papar. 13 Ɨ yɨpayɨpa rɨgaina omnɨki wɨko opima pɨta taukanj dem, mop nokɨp bꞌɨsagɨka bibɨrte wul ke imbrɨka ke pɨta wa tamnɨkiny dem. Sɨ onggɨt wulte yɨpayɨpa rɨgaina omnɨki wɨko tatonkeniny dem rɨdede wɨp wɨko im. 14 Ɨ ra onggɨt wulɨt maka imbrɨk dem yɨpa rɨgamna wɨko ke orangi met, ton ɨta bꞌogɨl mɨra okas dem. 15 Ɨ ra wulɨt tina wɨko ke orangi met imbrɨk, ton makwa ɨta bꞌogɨl mɨra okas dem. Ajɨ ton tilenggyam ɨta yɨrkokar okas dem, ajɨ odede wɨp e dem ɨt re wul dɨmɨl wɨngɨr ke edata re dɨde. 16 Sɨ ma wɨn wumɨr im da wɨn re Godɨmna yɨnamet im dɨde Godɨmna Wɨngawɨnga wɨmena yikeny re wa wɨngɨr nate? 17 Ɨ yet ra Godɨmna yɨnamet negɨr omnɨk, God ɨta onggɨt rɨgand negɨr omnɨk. Mop nokɨp Godɨmna yɨnamet re yɨnayɨna e yɨbɨm. Sɨ wɨdaka re onggɨtyam yɨnamet im.

Komkesa Gasa re Godɨmna im

18 Goro yɨpa rɨgat molenggyam bꞌatɨnygɨnenɨm! Wa wɨngɨrɨnd yet ra man nonyɨk bꞌatɨmdenyɨt da, “Kon re bꞌogɨl multekɨp rɨga en onggɨt gowukoyɨnd,” sɨ man bꞌogla korɨrkorɨr rɨga ae! Nokɨm da ɨdenat man ket ɨmɨnjog bꞌogɨl multekɨp rɨga taet. 19 Mop nokɨp onggɨt gowukoyɨmna bꞌogɨl multekɨp re Godɨm wɨpɨnd korɨrkorɨr e. Nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “God gowukoi bꞌogɨl multekɨp rɨga imda eyeniny re towaina multekɨp ke rabem bꞌamnena mɨle kaim.” 20 Ɨ kwa bꞌusaya yindeny da, “Yonggyam gowukoi bꞌogɨl multekɨp rɨgaina nonyɨk bꞌamdena wumɨr e yɨbɨm odede da opimemb re kɨp kesa im.” 21 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro bꞌatɨsoureninam rɨga wa gatab. Mop nokɨp komkesa gasa wekeny re wa mima. 22 Pol, ɨ Apolo, ɨ Kepa ɨt re Petro, ɨ gowukoi, ɨ yɨrkokar, ɨ uj, ɨ yunɨm gasa, ɨ dɨde warɨm gasa, opimemb komkesa re wa mima. 23 Ɨ wɨn re Keriso mima, dɨde Keriso re God ma.

Copyright information for `GDR