1 Corinthians 4

Bꞌɨsagɨka gatab Yɨt

Sɨ rɨga, wɨn bꞌogla sɨn nongwasinam da sɨn re Kerisomna wɨko rɨga im dɨde mopyam wɨko rɨga im Godɨmna wɨgawɨga yɨrkokar yɨtkak yɨr ɨpkam. Sɨ onggɨt paemb onggɨt mopyam wɨko rɨgap bꞌogla bꞌobogɨl dɨmdɨm wɨko nena ramnɨkinem, nokɨm da ɨdenat towa Yonggyam temjatenainy towaina nony bꞌɨjawa mɨle. Sɨ kon ma ɨta nony kubɨr taen, nokɨp onggɨtyam re sobijogjog gasa e, ra wɨn ken nɨtɨsagɨkya, o ra rɨgap ken nɨtɨsagɨki. Ɨ koda kwa ma ɨta kolenggyam bꞌɨsagɨka mɨle omnɨken kor gatab. Mop nokɨp kon kolenggyam ɨmɨnjog wumɨr yokasɨn da awɨr e kwa negɨr kor pɨlɨnd. Ajɨ kon ma onggɨt kaemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga taen Godɨm wɨpɨnd. Sɨ Yonggyamta jɨ rɨga yete re ken nɨsagɨkeny ɨmjatam. Sɨ onggɨt paemb wɨn goro naskanaska ya pɨlnat ɨmjatenam bꞌɨsagɨka mɨle taramiteninam, ngɨrpu de onggɨt wɨnɨnd ra Yonggyam ik dem. Ra Yonggyam ik dem, Ton ɨta komkesa sɨbɨbɨnd egurki gasa ngaya pɨtand tamniny dem. Ɨ Ton pɨta wa tapekiny dem rɨgaina garɨnd egurki mɨle. Sɨ onggɨt wɨn natemb dem God rɨga yɨpayɨpa esourena tagoniny dem towaina pɨta omnɨki mɨle rɨrɨrɨnd.

Bꞌasourena gatab Samany Yɨt

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon onggɨtyam yɨtkak wɨngata ke kor pɨlɨnd dɨde Apolom pɨlɨnd aramitenyɨn re wanɨm bꞌobogɨl nony auka mim. Nokɨm da ɨdenat wɨn sowa pɨlke bꞌatouyaenindam odede yɨtkak rɨnte re yindeny da, “Goro ɨgwantɨm yɨna peband ɨrɨki yɨtkak.” Ɨ ɨngkaemb wɨn maka yɨpa rɨgand esourenya dɨde yɨpand daka ɨsaya. Sɨ yet ukoijog rɨgam men mɨmjatonj? Ma man ke komkesa gasa emjinot Godɨm pɨlke rɨnsim re man awaminyɨt? Sɨ rada man kea Godɨm pɨlke emjinot, sɨ rɨdede pae man asoureninyɨt odede wɨp da man maka emjinot? Sɨ wɨn opima amaya nonyɨk bꞌamdenindam da wɨn kea ngor im wekenyɨt, ɨ kea jogjog gasa kɨma im wekenyɨt, ɨ dɨde wɨn kea sowa kesa ke kingɨm aukindam. Sɨ kon singi en pop da wɨn rako ɨmɨnjog kingɨm aukindam, nokɨm da ɨdenat sɨda kwa wɨn kɨma yɨpand gɨlgɨl kingɨm taukindam. Mop nokɨp koina nony menamena ke ɨja e wɨp awɨk da God sɨn ɨtmɨkitijog rɨga kikitumpu wa pɨta wa nondrasiny re odede im opi re rɨga bajbajɨnd uj ma bꞌɨsagɨka okatam rɨga re dɨde. Sɨ sɨn re ɨtabɨna rɨga im aukindam kupka gowukoyɨm, ɨ aneru wa ɨ dɨde rɨga wa. 10 Sɨ sɨn re Keriso map korɨrkorɨr im wekenyɨn, ajɨ wɨn re depemop im wekenyɨt Kerisom pɨlɨnd. Ɨ sɨn re danda kesa im wekenyɨn, ajɨ wɨn re danda kɨma im wekenyɨt. Ɨ kwa wɨn re bꞌogɨl ɨsnawa kɨma rɨga im wekenyɨt, ajɨ sɨn re ɨsnawa kesa rɨga im wekenyɨn. 11 Sɨ ngɨrpu otade wɨnɨnd, sɨn re owoupa dɨde nyɨpa nasim wekenyɨn, ɨ gujguj kobɨrgɨm kɨma im wekenyɨn, ɨ ipowakɨp nasim wekenyɨn, ɨ dɨde met tɨb kesa im wekenyɨn. 12 Ɨ sɨn sowainajog yɨm kaim wɨkom bꞌasowa wuwenyɨn sowalenggyam yɨr bꞌɨpkam. Ɨ sɨn bꞌogɨl omna yɨt ke ten amnɨkenindam yepim re jɨ malɨk nomnɨkenenanj. Ɨ sɨn mɨmkam wɨmena wuwenyɨn towa wɨpɨnd yepim re sowa pɨlɨnd bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena aramkenenanj. 13 Ɨ sɨn ten bꞌogɨl yɨt ke ugoenenindam yepim re negɨr yɨt ke nomnenenanj. Sɨ sɨn gowukoyɨmna au pɨla dɨde komkesa gasa waina pɨpla pɨla im aukenenindam ngɨrpu otade wɨnɨnd.

Polɨmna Bꞌugowa Yɨt

14 Sɨ kon ɨtemb peba yɨrɨken re ma nok mim da wɨn ɨngar taukindam, ajɨ nok mim da kon wen nonony tamninyɨn koina singi iyena bꞌɨgawar pɨla. 15 Mop nokɨp nangga ma jɨ rada wa opima ten tausɨn (10,000) yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ebnainy Kerisom pɨlɨnd, ajɨ wa ma jog bꞌu im ebnainy. Mop nokɨp kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena ke wa bꞌu awond Keriso Yesum pɨlɨnd. 16 Sɨ onggɨt paemb kon wen ugoinyɨn da wɨn bꞌogla koina wɨngata rɨrɨrɨnd aukina. 17 Ɨ onggɨt mop penaemb kon wa pɨlwa Timotend yɨtmɨkitond. Ɨ ton re koina singi iyeni bꞌɨga e dɨde Yonggyamɨm pɨlɨnd re nony ɨjai rɨga e. Sɨ tontemb wen nonony tamniny dem koina yɨrkokar wɨmena gatab Keriso Yesum pɨlɨnd. Sɨ ɨtemb jɨ koina wɨmena yɨrkokar da kon opima rɨga ouyaena eyeninyɨn komkesa eriya nata ɨ komkesa sosi nata. 18 Sɨ wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap opima bꞌasourena wuweny odede nony menamena kɨma da kon ma ɨta neken wa pɨlwa. 19 Ajɨ ra Yonggyam singi tainy kornɨm menon wa pɨlwa, kon ɨta wanakana neken wa pɨlwa. Ɨ kon ma bꞌasourena rɨgaina opurena yɨtkak im oraka teyeninyɨn dem, ajɨ kon oraka teyeninyɨn dem towa pɨlke ɨnte da rɨka towa opima Godɨm pɨlke danda ebnainy. 20 Mop nokɨp God ma pumb tungg yɨbɨm re ma yɨtkak opurenam pɨlnate ajɨ Godɨmna dandam pɨlnate. 21 Sɨ nangga e wɨn singi yomnya? Rɨka kon komliu kɨma e neken wa pɨlwa, o mɨnda singi bꞌiyena mɨle dɨde nony kɨma musɨk wɨmena mɨle kɨma e neken?

Copyright information for `GDR