1 Corinthians 5

Negɨr Bꞌiyena Mɨle gatab Yɨt

Sɨ ɨmɨnjog e ɨtemb re ɨmjatam bebɨg e waina bꞌagenaya yɨtkak gatab da wa wɨngɨrɨnd opima negɨr bꞌiyena mɨle wekeny. Sɨ yɨpa rɨgat ti bꞌuɨmna kongga kɨma negɨr bꞌiyena mɨlend wɨmena yikeny. Sɨ daka odede ti bꞌuɨmna kongga kɨma negɨrjog bꞌiyena mɨle re awɨr im wekeny gar ke utkunda kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ wɨn re bꞌasourena nena nasim wekenyɨt! Ɨ nangga paim wɨn maka gar bebɨg kɨma yii bꞌaenam ainindam onggɨt gatab? Sɨ wɨn rakoa onggɨt mɨle omnɨka rɨgand yewaikitonda waina sosi wɨngɨr ke. Mop nokɨp nangga ma jɨ rada kon jɨ ke ma ɨta de wɨn kɨma nɨbnyɨn, kon ɨta de wɨn kɨma

nɨbnyɨn wɨngawɨnga ke. Sɨ kon re kea bꞌɨsagɨka yomnɨkond onggɨt rɨgam pɨlɨnd ɨja na wɨp ɨt re da kon ɨta de waina sosi bꞌeoma wɨngɨrɨnd nɨbnyɨn tin bꞌɨsagɨka omnɨkam.
Sɨ ra wɨn mera Yonggyamɨm nyɨ kɨma sosi bꞌeoma okasya, kon ɨta de wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn wɨngawɨnga ke, ɨ kwa mera Yonggyam Yesumna danda daka ɨta ɨbɨm wɨn kɨma. Sɨ wɨn bꞌogla onggɨt rɨgand sosi ke yewaikita de Satanam pɨlwa. Nokɨm da ɨdenat tina gɨm ke gowukoi rɨgat negɨr okas, ajɨ tina wɨngawɨngat yɨrkokar okas dem Yonggyamɨmna bibɨrɨnd. Ɨ waina bꞌasourena mɨle re ma bꞌogɨl e. Ma sɨ wɨn wumɨr im da sobijog yistɨt ɨta kupka dampa ɨnɨka yiyeny? Sɨ rada odede negɨr mɨle ɨta yɨbɨm sosi wɨngɨrɨnd, ton wanakana e warabag auka ikeny. Sɨ wɨn bꞌogla kesam yist pɨla kesam negɨr mɨle awɨr amnɨkinam waina sosim pɨlke! Nokɨm da ɨdenat wɨn sisɨl dampa pɨla kɨlkɨp kesa taukindam odede ɨt re wɨn negɨr kesa wekenot yist kesa dampa re dɨde. Mop nokɨp meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyamɨm Mamoi Bꞌɨga Keriso re kea ongandi e yɨbɨm men kɨlkɨp kesa omnam. Sɨ men goro ɨtemb diyamdiyam yamnɨku kesam yist kɨma o negɨrjog mɨle dɨde negɨr kɨlkɨljog mɨlemna yist kɨma. Ajɨ men bꞌogla yamnɨku yist kesa kɨlkɨp kesa mɨle dɨde ɨmɨnjog mɨle ke.

Ɨ kon ke wa peba erɨkawond da wɨn goro bꞌitɨnkeninam negɨr bꞌiyena mɨle rɨga kɨma sosi wɨngɨrɨnd. 10 Sɨ kon ma odede mana yɨrɨkond da wɨn goro komkesa gowukoi negɨr mɨle rɨga kɨma bꞌitɨnkeninam, opi re negɨr bꞌiyena mɨle rɨga, ɨ butum mɨle rɨga, ɨ yurowamam rɨga, ɨ dɨde bꞌanygɨnena god aidol ewangaya rɨga. Sɨ rada wɨn ma opima odede gowukoi negɨr mɨle rɨga kɨma bꞌinkenindam, sɨ ɨja emb jɨ pop da wɨn bꞌogla tewaikisindam onggɨt gowukoi ke. 11 Ajɨ yɨr de, kon odede mana emb jɨ wa erɨkawond da yet ra tilenggyam nyɨ bꞌatgenai gar ke utkunda rɨgam ɨ ra ton odede negɨr mɨle tamnɨkiny opi re negɨr bꞌiyena mɨle, o butum mɨle, o bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨle, o kar mɨle, o ɨkpɨp wɨmena mɨle, o yurowam mɨle, sɨ goro wɨn ton kɨma bꞌitɨnkeninam. Ɨ daka goro kwa ngai odede rɨga kɨma diyam taeninam. 12 Sɨ rɨka kor ma jɨ wɨko rɨga bꞌɨsagɨkam yepim re sosi bau ke wekeny? Nayɨ, ma kor maemb jɨ. Sɨ rɨka wa ma jɨ wɨko rɨga ɨsagɨkam yepim re sosi wɨngɨrɨnd wekeny? Owɨ, wa maemb jɨ wɨko. 13 Sɨ Godsimemb jɨ rɨga tesagɨkiny yepim re sosi bau ke wekeny. Ajɨ wɨn bꞌogla ɨtemb negɨrjog mɨle rɨga yewaikita waina sosi ke.

Copyright information for `GDR