1 Corinthians 6

Kot Omnɨka gatab Ongonykena Yɨt

Ɨ ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga mor bebɨg mɨtɨbnau yɨpa bꞌenga rɨga kɨma, nangga pae man onggɨtyam bebɨg ɨsagɨkam yiyɨt gowukoi bꞌɨsagɨka rɨga wa pɨlwa yepim re Godɨm wumɨr kesa wekeny? Ɨ nangga pae man maka yiyɨt yɨna rɨga wa pɨlwa? Sɨ ma wɨn namb wumɨr im da yɨna rɨgapim Yonggyam kɨma yɨpand gowukoi rɨga ɨsagɨka teyenanj dem kikitum bꞌɨsagɨka wɨnɨnd? Ɨ rada gowukoi rɨgap bꞌɨsagɨka okasi wa pɨlke, sɨ ma wɨn rɨrɨrjog rɨga im aindam odede sobijogjog bebɨg ɨsagɨkam? Ɨ wɨn kea wumɨr aindam da gar ke utkunda rɨgap menpim aneru tesagɨkindam dem. Sɨ nangga pae wɨn maka odede gowukoi sobijog gasa gatab bebɨg bꞌobogɨl tesagɨkindam bebɨg awɨr omnam? Sɨ onggɨt paemb, rada wa opima gowukoi gasa gatab bebɨg pɨta aenanj sosi wɨngɨrɨnd, rɨrɨr im wɨn odede rɨga tabagɨkindam bꞌɨsagɨkam yepim re maka sosind wekeny? Sɨ kon onggɨtyam yɨt nindenyɨn re wen ɨngar omnɨka mim. Sɨ rɨka wanɨm ɨmɨnjog bebɨg e odede yɨpa bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga okatam wa wɨngɨrɨnd, yete re rɨrɨrkɨp rɨga yɨbɨm gar ke utkunda rɨga wa wɨngɨrɨnd auki bebɨg ɨsagɨkam? Ajɨ wa ɨja emb jɨ mɨle ebnau da yɨpa gar ke utkunda rɨgat ɨta tina gar ke utkunda nany o yɨngganɨnd gowukoi kot wa oramitam yii. Sɨ rɨka wɨn bꞌogɨl im onggɨtyam bebɨg teyenindam gar ke utkunda kesa rɨga wa pɨlwa? Sɨ wa wɨngɨrɨnd kea pɨtakɨpɨnd negɨr pɨta aeny, mop nokɨp wɨn opima walenggyam walenggyam gowukoi kot wa bꞌaramitenindam. Sɨ rɨngma, rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat mor bebɨg motramitenau negɨr kɨma kaokao mɨle ke, sɨ ma ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm da man ɨtemb negɨr kɨma kaokao mɨle ke bebɨg okatenyɨt? Ɨ kwa rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat mor bebɨg motramitenau rabem bꞌamnena mɨle ke, sɨ ma ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm da man ɨtemb rabem bꞌamnena mɨle ke bebɨg okatenyɨt? Ajɨ wɨn opima walenggyam rɨga wa pɨlɨnd rabem bꞌamnena mɨle dɨde negɨr kɨma kaokao mɨle amnɨkenindam sosi wɨngɨrɨnd. Sɨ ton re waina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarjog im Kerisomna kus ke. Ma sɨ wɨn wumɨr im da negɨr kɨma kaokao mɨle rɨgap ma opima owabɨnsi dem God ma pumb tungg? Nayɨ, makwa opima. Ɨ wɨn goro bꞌanygɨnena ouyaena wa bꞌɨtgarinam. Sɨ odede rɨga opi re negɨr bꞌiyena rɨga o bꞌanygɨnena god aidol ewangaya rɨga o gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle rɨga o iyenapu rɨga o rɨga ake rɨga bꞌiyena mɨle rɨga, 10 o yurowamam rɨga o butumam rɨga o ɨkpɨp rɨga o kar rɨga o raskol rɨga, ton ma opima God ma pumb tungg owabɨnsi dem. 11 Sɨ wa sosi wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga wɨn re odede rɨga naemb jɨ wekenot. Ajɨ God wen Yonggyam Yesu Kerisomna nyɨwɨm pɨlkena dɨde mera Godɨmna Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkena waina negɨr mɨle esekinonj, ɨ yɨna amninonj, ɨ dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ akainonj.

Waina Jɨ Engaeninam Godɨm Bꞌogɨl Ɨnyomarena Okawam

12 Ɨ komkesa gasa re kornɨm rɨrɨr im omnɨkam, ajɨ ma komkesa gasapim rɨga bꞌogɨl tamnɨkenenanj. Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada komkesa gasa re rɨrɨr im kornɨm omnɨkam, ajɨ kon ma ɨta nangga negɨr mɨlemna wɨko rɨga nɨtɨbnyɨn tina danda wɨrand. 13 Ɨ kwa wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap gowukoi gɨm ke gasa ukoi omnena kɨma endenenanj da, “Owou wekeny re komɨnd oramita mim, ɨ daka kom yɨbɨm re owou okata ma.” Ajɨ God osiya nɨmognɨmog negɨr tamɨny dem. Ɨ God rɨgamna jɨ yomnɨkonj re ma negɨr bꞌiyena mɨlend ingaena mana, ajɨ Yonggyamɨmna wɨkond ingaena mana. Sɨ Yonggyamte onggɨtyam jɨ yɨr ɨpka yiyeny. 14 Sɨ God kea Yonggyamɨnd yutnyitonj uj ke, ɨ Tonsimemb kwa men Tina danda ke nutnɨkiny dem kupka jɨ kɨma. 15 Sɨ wɨn kea wumɨr im da waina jɨ re Kerisomna jɨwɨm kɨpear im wekeny. Sɨ rɨka rɨrɨr e kon ɨtemb Kerisomna kɨpear yɨpand inkitam yiyɨn yiyagyiyag iyenapu konggamna kɨpear omnɨkam? Nayɨ, makwa rɨrɨr e. 16 Ɨ ma wɨn wumɨr im da yet ra bꞌiyena mɨle omnɨk iyenapu kongga kɨma, ton re kea yɨpaina jɨ i aya onggɨt yiyagyiyag iyenapu kongga kɨma? Mop nokɨp ɨja emb jɨ yɨna pebat yindeny da, “Ra rɨga ake kongga bꞌitɨnkisya, ton osiemb nɨmog rɨga re kea yɨpaina jɨ i aya.” 17 Ajɨ yet ra bꞌitɨnkis Yonggyam kɨma, ton re kea wɨngawɨnga ke yɨpaina i aya Yonggyam kɨma. 18 Sɨ wɨn ewaikurinam onggɨt negɨr bꞌiyena mɨlem pɨlke. Ɨ komkesa negɨr mɨle wekeny re rɨgaina jɨ bau kaim rɨnsim re rɨgap amnɨkanj. Ajɨ yet ra negɨr bꞌiyena mɨle omnɨk, ton negɨr mɨle yomnɨk re tinajog jɨwɨm pɨlwa e. 19 Ma sɨ wɨn ma wumɨr im da wɨn kea yokatonda Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yete re wa pɨlɨnd wɨmena yikeny, sɨ waina jɨ re Tina yɨnamet e yɨbɨm? Sɨ waina jɨ yɨbɨm re ma wanɨm ingaena ma ajɨ God ma. 20 Sɨ wɨn waina jɨ ke Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena yokaina, mop nokɨp God wen akasinonj re ukoi mɨra kena.

Copyright information for `GDR