1 Corinthians 7

Molkongga gatab Bꞌugowa Yɨt

Sɨ kon wen mɨra tamninyɨn ra waina bꞌarkena gatab e rɨna re wɨn nɨrɨkautondam. Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog e ra rɨgat maka konggand pɨl tesopai. Ajɨ rɨga re negɨr bꞌiyena mɨle singi nasim wekeny. Sɨ onggɨt paemb yɨpayɨpa rɨga wa bꞌogla towainajog kongga rebnain dɨde kwa yɨpayɨpa kongga wa bꞌogla towainajog leo rebnain. Ɨ leot bꞌogla ita wɨnɨnd ti konggamna singi rɨrɨrkɨp wamnɨkaenenin nokɨp ton re ti leo e. Ɨ konggat daka bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke ti leomna singi rɨrɨrkɨp yamnɨkaenenin nokɨp ton re ti kongga o. Sɨ konggat ma rɨrɨr o tinajog jɨwɨm yonggyam tainy ajɨ ti leote. Ɨ odede yɨpa wɨp ke leot daka ma rɨrɨr e tinajog jɨwɨm yonggyam tainy ajɨ ti konggato. Sɨ wɨn goro waina jɨ bꞌɨsaya tuwenɨm molkongga wɨngɨrɨnd. Ajɨ wɨn ɨna onggɨtyam mɨle nena omnɨkenenya ɨt re da wɨn molkongga bꞌogla naska yɨpand tɨrɨr omnya bꞌɨsaya gangga okatam, nokɨm da ɨdenat wɨn bꞌatkaenya yɨr opmitenam. Ajɨ onggɨt kak ke wɨn bꞌogla bꞌusaya yɨpa wa taukenenya, nokɨm da ɨdenat Satana maka waina bꞌagoka kesa bꞌiyena singi tengaeniny wen negɨr nya ke otonkenam. Ajɨ kon onggɨt gatab apureninyɨn re ma bꞌingawa yɨt na ajɨ bꞌugowa yɨt na. Ɨ kon singi en da rako ɨja na komkesa rɨga bꞌimdi kesa wekeny odede kon re dɨde. Ajɨ yɨpayɨpa rɨgap bꞌengabenga yiyag wurar im akatenenanj Godɨm pɨlke. Sɨ nɨnda rɨgap yiyag wurar akatenanj re bꞌimda wɨmena mim, ɨ kwa daka nɨnda rɨgap re bꞌimda kesa wɨmena mim.

Sɨ kon onggɨtyam yɨt nitindenyɨn ra bꞌimdi kesa rɨga dɨde mik kongga wa pɨlwa e. Ɨ ɨtemb re bꞌogɨljog e towanɨm ra ton bꞌimdi kesa tenta wɨmena tuweny odede kon re dɨde. Ajɨ ra ton maka rɨrɨr taukanj towalenggyam bꞌagokam bꞌiyena singi mɨlem pɨlke, ton bꞌogla kongga kɨma, o leo kɨma raukinem. Mop nokɨp ɨtemb re bꞌogɨljog e towanɨm bꞌimdam, ajɨ ma bꞌogɨl e towanɨm onggɨtyam bꞌiyena mɨle yɨrngɨi tekeneny. 10 Ɨ kon onggɨtyam bꞌingawa yɨt nitinjɨn ra towanɨm ma yepim re bꞌimdi wekeny. Ɨ ma konten tengainyɨn ajɨ Yonggyamte. Sɨ konggat goro kwa rewaikit ti leom pɨlke. 11 Ajɨ rada ke konggat ti leom pɨlke ewaikis, ton bꞌogla bꞌenga leo okati kesa wɨmena weken, o ton bꞌogla bꞌusaya ti leom pɨlwa rɨtend yɨpand awowɨm. Ɨ kwa leot daka goro kwa ti konggand bondɨk wamɨn. 12 Ɨ kwa kon onggɨtyam yɨt nitindenyɨn ra towanɨm ma yepim re wa wɨngɨrɨnd nɨnda komb rɨga wekeny. Ajɨ Yonggyam maike onggɨtyam yɨt yopulitonj. Sɨ ra ya mana yɨpa gar ke utkunda rɨgam kongga ɨbnau yeto re maka Yesund gar ke utkunda ke yokas, ɨ ra ket ɨtomb konggat ti leond singi iyeny yɨpand wɨmenam, ti leot goro kwa onggɨt konggand bondɨk wamɨn. 13 Ɨ kwa ra ya mana yɨpa gar ke utkunda konggam leo tɨbnau yete re maka Yesund gar ke utkunda ke yokas, ɨ ra ket ɨtemb leot ti konggand singi tiyeny yɨpand wɨmenam, ti konggat goro kwa onggɨt leond bondɨk yamɨn. 14 Mop nokɨp gar ke utkunda konggamna bꞌogɨl molkongga wɨmena mɨlete gar ke utkunda kesa ti leond daka Godɨm wɨpɨnd yɨna rɨgam omɨny. Ɨ kwa gar ke utkunda leomna bꞌogɨl molkongga wɨmena mɨlete gar ke utkunda kesa ti konggand daka Godɨm wɨpɨnd yɨna konggam tomɨny. Ajɨ ra maka ra wɨn odede omnɨkya, waina bꞌɨgawar ra kɨlkɨl im tekeny Godɨm wɨpɨnd. Ajɨ yu ton re kea yɨna auki im wekeny Godɨm wɨpɨnd. 15 Ajɨ ra onggɨt gar ke utkunda kesa leot o konggat singi tainy ewaikitam, sɨ ton bꞌogla rewaikit. Sɨ wɨn gar ke utkunda rɨga o kongga ma opima odede mɨle bebɨg ke takatenindam. Ajɨ wa omanda nonyɨnd owamya da God wen molkonggam ara emokinonj re ngɨmbla kɨma wɨmena mana. 16 Mop nokɨp wɨn gar ke utkunda kongga, ma wɨn wumɨr im da ra wɨn bꞌobogɨl gar ke utkunda wɨmenand tuwenyɨt, sɨ waina leowarɨp opima amaya yɨrkokar okasi? Ɨ kwa wɨn gar ke utkunda rɨga, ma wɨn wumɨr im da ra wɨn bꞌobogɨl gar ke utkunda wɨmenand tuwenyɨt, sɨ waina konggawarɨp opima amaya yɨrkokar okasi?

17 Ɨ Yonggyam wen yɨpayɨpa rɨrɨr nat yingg amnɨkinonj dɨde God kwa wen yɨpayɨpa rɨrɨr nat ara emokinonj bꞌengabenga nya ke wɨmenam. Sɨ wɨn bꞌogla ɨja na onggɨt rɨrɨrɨnd wɨmena tuwenyɨt. Ɨ ɨntemb jɨ kon komkesa sosi nata bꞌingawa yoramitenyɨn. 18 Sɨ yet re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj re God tin ara yemokonj, ton goro kwa wugɨm yergɨnat onggɨtyam mal eomnenam. Ɨ kwa yet re maka ɨtemb God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj re God tin ara yemokonj, ton goro kwa ɨtemb God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yakat onggɨt gɨm ke mal okatam. 19 Ɨ onggɨt God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨlet re makwa ɨta nangga e yisɨpkis, ɨ daka God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle kesat re makwa ɨta nangga e yisɨpkis. Ajɨ ukoijog yisɨpkis re Godɨmna bꞌingawa yɨt yɨmta undokam e. 20 Sɨ wɨn yɨpayɨpa rɨgap bꞌogla omanda onggɨt mɨlend wɨmena tuwenyɨt rɨkɨnd re wɨn wekenot re God wen ara emokinonj. 21 Ɨ yet re man wɨko rɨga mɨbnot re God men ara memokonj, sɨ man goro nony kubɨr taet onggɨt gatab. Ajɨ rada mor ɨta nya mɨbnau bꞌɨtrari rɨga awowɨm, sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog e bꞌɨtrari rɨga awowɨm. 22 Mop nokɨp yet re wɨko rɨga yɨbnonj re God tin ara yemokonj Yonggyam kɨma yɨpand awowɨm, ton re Yonggyamɨmna rɨga e. Sɨ kwa ton re bꞌɨtrari rɨga e. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yet re bꞌɨtrari rɨga yɨbnonj re God tin ara yemokonj, ton re Kerisomna wɨko rɨga e. 23 Ɨ God wen akasinonj re ukoi mɨra kena. Sɨ wɨn goro ket kwa rɨga wa wɨko rɨga taukinam! 24 Sɨ kor nany dɨde yɨngganwar, wɨn yɨpayɨpa rɨga omanda God kɨma yɨpand wɨmena tuwenyɨt onggɨt mɨlend rɨkɨnd re God wen ara emokinonj.

25 Ɨ kon maka Yonggyamɨm pɨlke pɨl esopai kesa ngɨmngai gatab bꞌingawa yɨt yokasɨn. Ajɨ kon re nony ɨjai rɨga en, nokɨp kon kea Yonggyamɨm pɨlke kear yokatenond wumɨr okatam. Sɨ kon onggɨtyam wumɨr e yingg yiyenyɨn wa pɨlwa. 26 Sɨ kon nony aen da ɨtemb re bꞌogɨljog e wanɨm dɨdea ngɨmngai wɨmenam rɨja im re wɨn yu wekenyɨt, nokɨp yu re bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena wɨn e. 27 Ɨ rada man kongga kɨma e mɨbnyɨt, goro man nya oraka teyeninyɨt mor konggam pɨlke bꞌɨtrari wɨmenam. Ɨ kwa rada man kongga kesa bꞌɨtrari e mɨbnyɨt, man goro nya oraka teyeninyɨt kongga okatam. 28 Ajɨ yet ra man kongga o leo okasɨt, ɨtemb re ma negɨr mɨle e mornɨm. Ajɨ ra man molkongga mɨlend mɨtɨbnyɨt, man opima bebɨg takasinyɨt onggɨt molkongga wɨmena wɨngɨrɨnd. Sɨ kon ma singi en wɨn onggɨtyam bebɨg takatenenindam. Sɨ onggɨt paemb kon wen yɨmak yɨt amneninyɨn. 29 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kwa onggɨtyam yɨt nitindenyɨn ra wanɨm ma. Sɨ gowukoi wɨn re kea tuko e awɨk. Sɨ yu ke yepim re kongga kɨma wekeny, ton bꞌogla bꞌobogɨl wɨn rakateninem Godɨmna wɨko omnɨkam odede ɨt re kongga kesa rɨga pɨla re dɨde. 30 Ɨ yepim re yii bꞌɨrɨnenand wekeny, ton bꞌogla ɨja na wɨmena wowen odede wɨp da ton ma opima yii bꞌɨrɨnenanj. Ɨ kwa yepim re samɨnd wekeny, ton bꞌogla ɨja na wɨmena wowen odede wɨp da ton ma sam im. Ɨ kwa yepim re gasa imdand wekeny, ton bꞌogla ɨja na wɨmena wowen odede wɨp da towa awɨr im gasa ebnainy. 31 Ɨ yepim re onggɨtyam gowukoi gasa ingaena eyenanj, ton bꞌogla ɨja na wɨmena wowen odede wɨp da onggɨtyam gowukoi gasa re ma ukoi im towanɨm. Mop nokɨp onggɨt gowukoi wɨmena yɨrkokar mɨle re kea bꞌedamkena e yik. 32 Sɨ kon singi en da wɨn onggɨt gowukoi nony bebɨgɨm pɨlke bꞌɨtrari rɨga na tekenyɨt. Ɨ kongga kesa rɨga nony bebɨg aukeneny re Yonggyamɨmna wɨko gatab nate odedemb da, “Kon rɨdede nya kae Yonggyamɨnd samɨm omnenyɨn?” 33 Ajɨ kongga kɨma rɨgat nony bebɨg aukeneny re gowukoi wɨko gatab nate odedemb da, “Kon rɨdede nya kae kor konggand samɨm tomnenenyɨn?” 34 Sɨ ton re nony nɨmognɨmog e aukeneny. Ɨ kwa leo kesa kongga dɨde pɨl esopai kesa ngɨmngayɨt nony bebɨg aukeneny re Yonggyamɨmna wɨko gatab nato. Sɨ ton kupkakupka jɨ ke dɨde wɨngawɨnga ke Yonggyamɨm pɨlwa bꞌakaeneny yɨna omnenam. Ajɨ leo kɨma konggat nony bebɨg aukeneny re gowukoi gasa gatab nato odedemb da, “Kon rɨdede nya kae kor leond samɨm omnenenyɨn?” 35 Ɨ kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re wanɨm bꞌogɨl mim, ajɨ ma gar bebɨg wa oramita mim wen ɨl angkinyɨn. Ajɨ kon ɨnte singi aenyɨn da wɨn wɨmena tuwenyɨt bꞌogɨljog dɨmdɨm mɨlend, dɨde kwa wɨn kupkakupka bꞌakaena tuwenyɨt Yonggyamɨm pɨlwa, ajɨ goro bꞌakaena tuwenɨm nɨnda mɨle wa pɨlwa.

36 Ajɨ yet ra nony menamena omnɨk da ton ma bꞌogɨl nya kae bꞌingaeny tina konggam ogeni ngɨmngayɨm pɨlwa, nokɨp ton kea onggɨt ngɨmngayɨnd yɨr wong da tina kemag re kea ɨgoukena yii leo kɨma awowɨm. Ɨ ton rɨgat bꞌogla yamnɨk rɨrɨrkɨp omnam tina tɨrɨr omni molkongga gatab. Sɨ ton bꞌogla tina singi rɨrɨrɨnd onggɨt ngɨmngayɨnd wakat ti konggam. Ɨ ɨtemb re ma negɨr mɨle e tinɨm. Sɨ ton bꞌogla bꞌakata! 37 Ajɨ yet ra tina garɨnd danda kɨma ɨmjas da, “Kon ma ɨta kongga tokasɨn,” dɨde rada ti awɨr e nanggamog omnɨkam yɨbnau. Sɨ ton rɨrɨr e tinajog singi rɨrɨrɨnd omnɨkam. Ɨ rada ton kea tɨrɨr yomnonj tinajog garɨnd da, “Kon koinajog ogeni ngɨmngai okati kesa towamen,” sɨ ton bꞌogɨljog mɨle e yomnɨk. 38 Sɨ onggɨt paemb ra yɨpa rɨgat tinajog ogeni ngɨmngayɨnd ti konggam tokas, sɨ ton ma negɨr mɨle e yomnɨk. Ajɨ ra ton kwa maka tin tokas, sɨ ton ɨmɨnjog bꞌogɨl mɨle e yomnɨk.

39 Ɨ kongga re ti leomna bꞌingawa wɨra nato wɨbɨm ɨt re onggɨt wɨnɨnd ti leo yilo wɨmena yikeny. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton re bꞌɨtrari kongga o tɨbɨm yɨpa bꞌenga leo okatam. Sɨ ton bꞌogla tina singi rɨrɨrɨnd yɨpa bꞌenga leo yakat, ajɨ ɨna rɨga yete re gar ke utkunda rɨga yɨbɨm. 40 Ɨ kon koina nonyɨk bꞌamdena ke nitindenyɨn. Sɨ ra ton bꞌenga leo okas, ɨtemb re ma negɨr mɨle e tinɨm. Ajɨ ra ton dɨdea leo kesa tɨbɨm, ɨtemb re bꞌogɨl omnijog mɨle e tinɨm. Ɨ kon nony aen da Godɨmna Wɨngawɨngate ken ningaeny onggɨt yɨt opurenam.

Copyright information for `GDR