1 Corinthians 8

Aidolɨm pɨlwa Sɨ Omni Bꞌangga gatab Yɨt

Ɨ kon nitindenyɨn bꞌanygɨnena god aidolɨm pɨlwa sɨ omni bꞌangga gatab e. Sɨ men wumɨr im da men komkesa opima wumɨr awamindam onggɨt bꞌanygɨnena god aidolɨm sɨ omni bꞌangga gatab. Ɨ onggɨt wumɨrtemb wen bꞌasourenam amneniny, ajɨ singi bꞌiyena mɨlete wa wɨngɨrɨnd dandam awɨnkeneniny. Ɨ rada yɨpa rɨgat nony menamena omnɨk da, “Kon ukoi wumɨr en,” sɨ ɨmɨnjog e tinɨm da ton makaya wumɨr awɨk onggɨt gatab rɨnte ra ton bꞌogla wumɨr tawɨk. Ajɨ yet ra Godɨnd singi iyeny, ton ɨntemb jɨ rɨga yanɨm ma re God wumɨr ainy dɨde yɨr ɨpka yiyeny. Sɨ onggɨt paemb men wumɨr im wekenyɨn bꞌanygɨnena god aidolɨm pɨlwa sɨ omni bꞌangga ongong gatab. Sɨ bꞌanygɨnena god aidol re makwa nanggamog e yisɨpkis onggɨt gowukoyɨnd. Ɨ makwa ɨta yɨpa god, ajɨ ɨnta ɨmɨnjog yɨpaina nena God yɨbɨm. Sɨ ɨmɨnjog e da opima bꞌengabenga god wekeny wub kumbɨnd dɨde gowɨnd rɨnsim re rɨgap godɨm agenaenenanj. Sɨ onggɨt paemb ton re ma yɨpa kɨma god im dɨde ma yɨpa kɨma yonggyam im wekeny. Ajɨ meranɨm re ɨnta yɨpaina nena ɨmɨnjog God yɨbɨm. Sɨ Ton re mera Bꞌu e ya pɨlkena re komkesa gasa bꞌatobarkɨto ɨ yamim re men yilo wekenyɨn. Ɨ kwa yɨpaina nena e ɨmɨnjog Yonggyam yɨbɨm. Sɨ Ton re Yesu Kerisote ya pɨlkena re komkesa gasa bꞌatobarkɨto ɨ meda kwa re ti pɨlkena yɨrkokar yokatonda.

Ajɨ ma komkesa rɨgapim onggɨt gatab bꞌobogɨl wumɨr wekeny waina sosi wɨngɨrɨnd. Sɨ ngɨrpu yu wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga wa re opima wumɨr ebnainy bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨle gatab. Sɨ ra kwa nɨnda rɨgap opimemb rɨga yɨr ongong teyenanj bꞌanygɨnena god aidolɨm pɨlwa sɨ omni bꞌangga ongongɨnd, ton ɨja im nony taukanj da, “Ton ɨmɨnjog bꞌanygɨnena god aidol e yewangai.” Sɨ ra todaka towalenggyam onggɨtyam bꞌangga tangranj, towaina kukɨp ke nonykok ra gorogoro im taukanj dɨde ɨta ɨpɨndena okatenyi odedemb da, “Men kea negɨr mɨle e yomnɨku Godɨm wɨpɨnd.” Sɨ owowɨt ma ɨta men ongapa nitiyeneniny God kɨma yɨpand bꞌinkɨndena mɨle omnɨkam. Sɨ nangga ma jɨ rada men maka owou tawindam, men makwa ɨta nanggamog e edamkisu Godɨm wɨpɨnd. Ɨ kwa nangga ma jɨ rada men owou tawindam, men makwa ɨta nangga bꞌogɨl e okasu Godɨm wɨpɨnd. Sɨ wa ɨta danda komkesa bꞌangga dɨde owou owowɨm. Ajɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da ke onggɨtyam waina dandat rɨga bꞌuwombenam ramnenin yepim re gar ke utkunda ke danda kesa wekeny. 10 Ɨ ɨta jɨ wa pɨlɨnd wumɨr yɨbɨm odedemb da men rɨrɨr im sɨ omni owou owowɨm bꞌanygɨnena god aidol sɨ omnɨkapu metɨnd. Ajɨ rada yɨpa gar ke utkunda ke danda kesa rɨgat wen owowɨnd yɨr tanginy onggɨt metɨnd, sɨ waina mɨlet ɨta tina kukɨp ke nonykok gorogoro omɨny dɨde kwa ti danda okau negɨr mɨle omnɨkam. Sɨ nangga ma jɨ rada ton nony menamena yomnɨkeny da bꞌanygɨnena god aidolɨm pɨlwa sɨ omni owou owowɨm re ɨmɨnjog negɨr mɨle e Godɨm wɨpɨnd, ajɨ ton ɨta onggɨtyam owou tawiny wɨn re dɨde. 11 Sɨ onggɨt paemb onggɨtyam moina wumɨrte onggɨt gar ke utkunda ke danda kesa rɨgand negɨr yomɨny. Sɨ ton re moina gar ke utkunda nany e o yɨnggan e ya map re Keriso uj awonj. 12 Sɨ wɨn odede nya kae waina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa negɨr mɨle amnɨkenenindam dɨde towaina kukɨp ke nonykok gorogoro amnɨkenenindam negɨr mɨle omnɨkam. Sɨ wɨn onggɨtyam negɨr mɨle amnɨkenenindam re Kerisom pɨlwa im. 13 Sɨ onggɨt paemb rada kon koina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd negɨr mɨle wa sap otendenam omnyɨn koina owou mɨle ke, kon dadal bꞌangga ongong tuwaben. Nokɨm da ɨdenat kon maka kor gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd sap otendenam omnyɨn negɨr mɨle wa.

Copyright information for `GDR