1 Corinthians 9

Polɨmna Ɨtmɨkitijog Rɨga Danda gatab Yɨt

Sɨ ma kon ɨmɨnjog bꞌɨtrari rɨga en bꞌangga ongongɨm? Ɨ ma kon ɨmɨnjog yɨpa ɨtmɨkitijog rɨga en? Ɨ ma kon ke ɨmɨnjog yɨr yongond mera Yonggyam Yesund? Ɨ dɨde ma wɨnpim ɨmɨnjog koina bꞌasowa wɨkom pɨlke kɨp rɨga Yonggyamɨm pɨlɨnd? Sɨ nangga ma jɨ rada kon ma ɨtmɨkitijog rɨga en nɨnda rɨga wanɨm, ajɨ kon re ɨmɨnjog ɨtmɨkitijog rɨga en wanɨm, mop nokɨp wɨn kea Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke yokatonda koina ɨtmɨkitijog rɨga wɨko map. Sɨ wɨn re ɨmɨnjog yɨr ungata rɨga im kornɨm da kon re ɨtmɨkitijog rɨga en.

Ɨ nɨnda rɨgap ɨta koina ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ gatab jɨ malɨk omnɨka niyenenyi. Sɨ kon bꞌɨrmeka yɨt nitindenyɨn ra kornɨm ma. Ɨ sɨn sosi wɨko omnɨka yiyenya. Sɨ ma sɨn rɨrɨr i sosim pɨlke gasa takateninya sowa owowɨm dɨde onayam? Ɨ kwa sɨdaka rɨrɨr i sowa gar ke utkunda kongga kɨma yɨpand menon okatenya, opi re ton re dɨde nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga ɨ Yonggyamɨmna yɨngganwar ɨ dɨde Kepa yete re Petro? Sɨ kon dɨde Banaba, nangga pae sɨn nenap bꞌogla wulkɨp wɨko omnɨka iyenya sowalenggyam yɨr bꞌɨpkam? Ɨ ɨta yete geja rɨga tinajog wulkɨp ke tilenggyam yɨr bꞌɨpka yikeny? Ɨ yet ra owoukɨp wul nangg tesiny ɨngkind, sɨ ma ɨta ton onggɨt sopapu ke kɨp owou teyeniny? Ɨ kwa yet ra mamoi yɨr ɨpka teyeniny, sɨ ma ɨta ton onggɨt mamoi wa pɨlke ngom mebo tanaikiny? Sɨ kon rɨgaina nony menamena kae nindenyɨn. Ajɨ rɨngma, ma todaka Mosemna gog yɨtɨt odede yɨpa wɨp yɨtkak e yindeny? Owɨ. Mop nokɨp Mosemna gog yɨt peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Goro tugɨm utwangkapu gasa oramitɨm kau tugɨmɨnd ra ton owoukɨp erngoka wɨko iyeny!” Sɨ onggɨtyam yɨtkak yisɨpkis re ma nok ma da God nony kubɨr aeny re kaum gatab e, ajɨ wɨko rɨgam gatab e. 10 Sɨ ma onggɨt yɨtkakɨt kupkakupka yindeny meranɨm ma? Owɨ, ton onggɨtyam yɨtkak yɨrɨkonj re meranɨm mana. Mop nokɨp gou oska wɨko rɨgat warɨm bꞌogɨl ɨsma nony kɨma e gou oska yiyeny, ɨ kwa erngoka wɨko rɨgat daka bꞌogɨl ɨsma nony kɨma e owoukɨp terngok warɨ erngoki owou yingg okatam. 11 Ɨ sɨda kwa odede yɨpa wɨp wɨko rɨga im. Ɨ sɨn kea wa pɨlwa wɨngawɨnga ke tuny ɨgmarka eyentondam. Sɨ ra sɨn gɨm ke gasa temjindam wa pɨlke, sɨ rɨngma, rɨka sɨn nonygor rɨga im? 12 Sɨ nɨnda sosi wɨko rɨgap kea towaina danda engaenanj dɨde mɨra akatenanj wa pɨlke. Ɨ ra ton odede mɨle tamnɨkanj, sɨ rɨngma, rɨka sowa ma rɨrɨr im ukoi danda tengaindam wa pɨlke mɨra okatenam?

Ajɨ sɨn ma opima onggɨtyam danda engaenindam, ajɨ sɨn mɨmkam wɨmena mɨle kaim sowalenggyam yɨr bꞌɨpka wuwenyɨn. Nokɨm da ɨdenat sɨn maka nanggamog bebɨg oramisu Kerisomna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlɨnd.
13 Ɨ kwa yɨnamet wɨko rɨgap opima onggɨtyam owou awenenanj rɨnsim re rɨgap eyenenanj Godɨm pɨlwa. Sɨ kwa yepim re wɨko yomnɨkenenyi yɨna sɨ omnɨkapu kapɨnd, ton opima onggɨtyam owou awenenanj rɨnsim re rɨgap sɨ omnɨkam aramkenenanj yɨna sɨ omnɨkapu kap wa. Sɨ wɨn re kea bꞌobogɨl im wumɨr aukindam onggɨt mɨle gatab. 14 Ɨ Yonggyam daka kea odede yɨpa wɨp ke engaeninonj da yepim re God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenenyi, ton bꞌogla onggɨtyam owou ke yilo wɨmena yakatene rɨnsim re rɨgap aramkenenanj God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt map. 15 Ajɨ kon bꞌasourena kɨma nindenyɨn da kon makwa yɨpa onggɨtyam danda yingawond. Ɨ kon ma nok pae odede yɨrɨken, nokɨm da ɨdenat wɨn kor notɨnkaindam onggɨtyam koina danda rɨrɨrɨnd. Ɨ ra kon onggɨtyam singind ɨrɨken, wɨn ma ɨta bꞌusaya ken yɨmta ke wɨp yɨr notngya dem. Sɨ kon ɨmɨnjog ma singi en wa pɨlke mɨra okatam, nokɨm da ɨdenat maka yɨpa rɨgat koina bꞌasourena kɨp kesa notɨnau. 16 Mop nokɨp nangga ma jɨ rada kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta yomnenenyɨn, kor awɨr e nanggamog bꞌasourena e nɨbnau, nokɨp ɨtemb re God ma bꞌingawa wɨko e kornɨm omnɨkam. Onggɨt paemb ra kon maka God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenenyɨn, kor ɨta sake nɨbnau. 17 Sɨ ra kon gar ke singind onggɨtyam wɨko omnɨkenenyɨn, kor ɨta Godɨm pɨlke mɨra nɨbnau. Ajɨ nangga ma jɨ rada kon gar singi kesa nate omnɨkenenyɨn, kon bꞌogla yamnɨkenenɨn, nokɨp God kena nony nɨjawonj Tina wɨko rɨgam onggɨt wɨko omnɨkam. 18 Sɨ onggɨt paemb nangga mɨra e kon okasɨn dem Godɨm pɨlke? Sɨ ɨntemb jɨ koina mɨra Godɨm pɨlke okatam, ɨt re da kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt mɨra kesa e pɨtapɨta yomnenenyɨn, nokɨm da ɨdenat kon maka komkesa opimemb koina danda tengaeneninyɨn mɨra wulkɨp okatam.

19 Ɨ kon komkesa rɨga wa pɨlke bꞌɨtrari e nɨbnyɨn. Ajɨ kon kolenggyam komkesa rɨgaina wɨko rɨga na awond, nokɨm da ɨdenat kon jogjog rɨga teyeninyɨn Kerisom pɨlwa. 20 Sɨ ɨte re kon Ju rɨga wa pɨlwa nekenenyɨn, kon Ju rɨga waina mɨle im amnɨkeneninyɨn Ju rɨga pɨla, nokɨm da ɨdenat kon opimemb Ju rɨga teyeninyɨn Kerisom pɨlwa. Ɨ kwa ɨmɨnjog e da kon re ma gog owama rɨga en, ajɨ ɨte re kon gog owama rɨga wa pɨlwa nekenenyɨn, kon ɨja e wɨp aukenenyɨn da kon re gog owama rɨga en, nokɨm da ɨdenat kon opimemb gog owama rɨga teyeninyɨn Kerisom pɨlwa. 21 Ɨ kwa ɨmɨnjog e da kon re ma God ma gog kesa rɨga en ajɨ kon re Kerisomna gog owama rɨga en. Ajɨ ɨte re kon gog kesa rɨga wa pɨlwa nekenenyɨn, kon gog kesa rɨga pɨla e aukenenyɨn, nokɨm da ɨdenat kon opimemb gog kesa rɨga teyeninyɨn Kerisom pɨlwa. 22 Ɨ ɨte re kon gar ke utkunda ke danda kesa rɨga kɨma nɨbnenenyɨn, kon towaina danda kesa mɨle rɨrɨr nate aukenenyɨn, nokɨm da ɨdenat kon onggɨtyam gar ke utkunda ke danda kesa rɨga teyeninyɨn Kerisom pɨlwa gar ke utkunda danda okawam. Ɨ dɨde kwa kon komkesa bꞌengabenga rɨgaina mɨle wa aukenenyɨn, nokɨm da ɨdenat kon towa wɨngɨrɨnd leamog rɨga yɨrkokar wa teyeninyɨn koina kupka danda rɨrɨrɨnd. 23 Sɨ kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt map komkesa mɨle amnɨkeneninyɨn. Nokɨm da ɨdenat kon God ma onggɨtyam bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkand bꞌogɨl yingg okatenyɨn.

24 Ɨ nangga ma jɨ rada komkesa bꞌɨkena rɨga bꞌɨtkenanj wɨbapu aband, ajɨ yɨpaina nenat komkesa rɨga terariny ɨ tontemb ket mɨra okas. Ɨ wɨn re kea onggɨt mɨle gatab bꞌobogɨl wumɨr aindam. Sɨ wɨdaka ɨja na yɨpa wɨp bꞌɨtkenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn bꞌogɨl mɨra okasya Godɨm pɨlke. 25 Ɨ komkesa wɨba rɨga yepiya ra bꞌatonkena tuweny naskajog pɨpmet okatam, ton ma sobijog bꞌasowa kɨma im bꞌauyaena tuweny towalenggyam yɨrgong auka kɨma. Ɨ onggɨt wɨba rɨgap odede mɨle omnɨka eyenanj re nok mim da ɨdenat ton mɨra dɨra temdanj rɨnsim ra tɨtkɨkanj. Ajɨ men gar ke utkunda rɨgap odede mɨle omnɨka eyenindam re nok mim da ɨdenat men mɨra dɨra temjindam rɨnsim ra maka tɨtkɨkanj. 26 Sɨ onggɨt paemb kon dɨmdɨm e bꞌɨkenenyɨn undwatapu mal wa odede rɨngmim re wɨba rɨga dɨmdɨm bꞌɨkenenanj. Ɨ kon kwa yɨmkɨk bꞌɨskenenyɨn re tunkɨpjog wa e, ajɨ ma odede bꞌipowa wɨba rɨga pɨla im yepim re yɨmkɨk bꞌenga tab wa bꞌɨskenanj. 27 Sɨ kon koinajog jɨ e ipowa yiyenyɨn ukoi koi kɨma, ɨ odede bꞌagoka kaemb kon koina jɨ wɨko rɨgam yomnenenyɨn bꞌogɨl dɨmdɨm mɨle omnɨkam Godɨm wɨpɨnd. Nokɨm da ke God maka kor nenjɨkitau dem bꞌogɨl mɨra okawam, onggɨt kak ke ra kon nɨnda rɨga wa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena teyenawainyɨn.

Copyright information for `GDR