1 John 1

Yɨrkokarɨm Yɨtkak Yesu

Simesime! Kon wa terɨkainyɨn ra yɨrkokarɨm yɨtkak gatab e. Sɨ ɨtemb yɨtkak re Yesu Kerisote yet re get ke yɨbnonj, re God komkesa gasa atobarkinonj. Sɨ sɨn ɨtmɨkitijog rɨgap kea Tin yutkundenonda, ɨ sowaina yɨrjog ke yɨr yongonda, ɨ yɨr ɨpka yiyenonda ɨ dɨde sowaina yɨmɨp kea yesopaeneno.

Ɨ ɨtemb yɨrkokar re kea pɨta awonj. Ɨ re sɨn ɨtemb dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yɨr yongonda, sɨ sɨn onggɨt gatab yɨr ungata yɨt imemb apurenenindam, dɨde ket wa pɨtapɨta omnena eyenau. Sɨ ɨtemb yɨrkokar yɨbnonj re Bꞌu kɨma na, ajɨ kea ket sowa pɨlwa pɨta awonj. Sɨ ɨntemb jɨ sɨn wa pɨtapɨta omnena eyenau rɨna re sɨn yɨr yongonda dɨde utkundenonda, nokɨm da ɨdenat wɨda kwa yɨpand sɨn kɨma bꞌitɨnkisindam. Ɨ meraina bꞌinkena mɨle re Bꞌu kɨma e dɨde Tina Bꞌɨga Yesu Keriso kɨma e. Sɨ sɨn onggɨtyam yɨtkak wa erɨkaindam re nok mim da ɨdenat sowaina sam yɨndangɨr tawɨk.

Menonɨm Godɨmna Ngayand

Sɨ ɨntemb jɨ bage yɨt rɨna re sɨn Ti pɨlke utkundenindam dɨde ket wa pɨtapɨta omnena eyenau, ɨt re da God re ngaya e dɨde Ti pɨlɨnd awɨr e kwa nanggamog sɨbɨb e yɨbɨm. Ra men nitindenindam da men God kɨma opima bꞌinkɨndenenindam ajɨ ra men sɨbɨbɨnd menon okatenenyu, sɨ men bꞌanygɨnenenindam-a ɨ dɨde men ma opima ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd mɨle amnɨkenenindam. Ɨ ra men ngayand menon okatenenyu odede wɨp rɨngma re God yɨbneneny ngayand, sɨ ɨngkaimemb men mera wɨngɨrɨnd yɨpand bꞌinkɨndenenindam dɨde ket Godɨmna Bꞌɨga Yesu, Tina kuste men kɨlkesa nomnɨkeneniny komkesa negɨr mɨle wa pɨlke. Ɨ ra men nitindenindam da mera awɨr im negɨr mɨle, men re meralenggyam bꞌanygɨnenindam-a dɨde awɨr e kwa ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm mera pɨlɨnd. Sɨ ra men meraina negɨr mɨle Godɨm usekaindam, Ton opima meraina negɨr mɨle awɨr tamnɨkiny dɨde ket men kɨlkɨp kesa notɨniny komkesa kaokao mɨle ke, nokɨp Ton re Tina tɨrɨr omni yɨtkak ɨmɨnjog omna rɨga e dɨde Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e. 10 Ɨ kwa ra men nitindenindam da men maka negɨr mɨle amnɨktondam, sɨ ɨngkaemb men Godɨnd yomnenenyu da Ton re bꞌanygɨnena rɨga e. Sɨ Tina yɨtkak re awɨr e yɨbɨm mera pɨlɨnd.

Copyright information for `GDR