1 John 2

Mera Yɨm Bꞌakawa Rɨga Keriso

Kor bꞌɨgawar! Kon wa opimemb yɨtkak erɨkainyɨn onggɨt letand re nok mim da ɨdenat wɨn maka negɨr mɨle tamnɨkindam. Ɨ yet ra negɨr mɨle omnɨk, mera ɨta bꞌɨrmeka rɨga Godɨm pɨlwa. Sɨ Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga Yesu Kerisote. Sɨ Ton re meraina negɨr mɨle ɨrabɨkam sɨ bꞌangga e, ɨ ma mera nena mana ajɨ daka kwa komkesa gowukoi rɨga wa mana. Ɨ ra men God ma bꞌingawa yɨt yɨmta tundokindam, sɨ ɨngkaemb men ɨmjasu da men Tinɨm wumɨr im. Ra yɨpa rɨgat indeny da kon Godɨm wumɨr en dɨde maka ra Tina bꞌingawa yɨt yɨmta tundokiny, ton re bꞌanygɨnena rɨga e. Sɨ onggɨt rɨgam pɨlɨnd re awɨr e kwa ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm. Ɨ yet ra God ma yɨt yɨmta undok, Godɨmna singi ɨmɨnjogjog rɨrɨrkɨp ai e yɨbɨm ti pɨlɨnd. Sɨ ɨngkaemb men wumɨr yokasu da men re Ti pɨlnasim wekenyɨn. Yet ra bꞌatgenai da kon Godɨm pɨlnate nɨbnyɨn, ton bꞌogla ɨja na wɨmena yeken rɨja na re Yesu wɨmena yikenonj.

Sisɨl Bꞌingawa Yɨt

Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Kon ma sisɨl bꞌingawa yɨt e ɨrɨken, ajɨ kesamyam bꞌingawa yɨt e rɨna re wɨn yokatonda re wɨn gar ke utkunda mɨle yotomonda. Sɨ kesam bꞌingawa yɨt re onggɨtyam yɨtkak e rɨna re wɨn naskand utkundenonda. Ɨ kon kwa bꞌusaya sisɨl bꞌingawa yɨt e ɨrɨken rɨnte re ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm Kerisom pɨlɨnd dɨde wa pɨlɨnd. Mop nokɨp sɨbɨb re kea ewaikitonj dɨde ket ɨmɨnjog yɨtkakɨmna ngaya re kea ɨta ke enyorati yɨbɨm. Ɨ yet ra bꞌatgenai da kon ngaya nate nɨbnyɨn ɨ ra ton tina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd singi kesa omneneny, sɨ ton re sɨbɨb nata yɨbneneny. 10 Ajɨ yet ra tina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd singi iyeneny, sɨ ton re ngaya nate yɨbneneny. Sɨ onggɨt ngaya pɨtand ra ma ɨta tin nangga gasate bꞌuwombenam omneneny. 11 Ajɨ yet ra tina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd singi kesa omneneny, sɨ ton re sɨbɨb nate yɨbneneny dɨde sɨbɨb nate yikeneny. Sɨ ton ma ɨta wumɨr aukeneny rɨtama re ton yikeneny. Mop nokɨp kea sɨbɨbsi tina yɨrkɨp yɨrdɨdɨ amnɨk.

12 Kor bꞌɨgawar! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp God waina negɨr mɨle awɨr amnɨkiny Kerisomna danda nyɨ kaim.
13 Bꞌɨga bꞌuwam! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp wɨn kea wumɨr aukɨtondam Kerisom yete re yɨbneneny otomapu ke ngɨrpu yu.
Sisɨl rɨga! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp wɨn kea negɨr wɨngawɨnga Satanand danda kesa yomnonda.
14 Bꞌɨgawar! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp wɨn kea wumɨr autondam Bꞌuɨm.
Bꞌɨga bꞌuwam! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp wɨn kea wumɨr aukɨtondam Kerisom yete re yɨbneneny otomapu ke ngɨrpu yu.
Sisɨl rɨga! Kor mop wa pɨlwa ɨrɨkam re
nokɨp wɨn re mogim danda
dɨde Godɨmna yɨtkak wa pɨlnate wɨmena yikeny
ɨ dɨde wɨn kea negɨr wɨngawɨnga Satanand danda kesa yomnonda.
15 Wɨn goro singi iyena gowukoi o nangga im re wekeny onggɨt gowukoi wɨngɨrɨnd. Ɨ yet ra onggɨtyam gowukoi singi iyeny, Bꞌuɨmna singi re awɨr e yɨbɨm ti pɨlɨnd. 16 Mop nokɨp komkesa gasa onggɨt gowukoyɨnd re ɨnsim wekeny, gowukoi rɨgaina gɨm ke singi mɨle ɨ yɨr ongong ke gɨm ke singi mɨle ɨ dɨde gowukoi wɨmena ke bꞌasourena mɨle. Sɨ onggɨtyam komkesa mɨle wuweny re ma Bꞌuɨm pɨlkaim, ajɨ onggɨt gowukoi kaim. 17 Ɨ onggɨtyam gowukoi dɨde komkesa gowukoi gɨm ke singi mɨle bꞌetɨdamkuranj dem, ajɨ yet ra God ma singi mɨle omnɨka teyeniny, ton dadal ngɨrpu kesa wɨmena e ikeny.

Nonony Yɨtkak Negɨr Ouyaena Rɨga gatab

18 Kor bꞌɨgawar! Ɨtemb re kikitum wɨn e. Wɨn kea odede yɨt utkundonda da Kerisom geja rɨga ra ɨta ik dem. Sɨ yu re kea jogjog im Kerisom geja rɨga pɨta aukanj. Sɨ ɨngkaemb men wumɨr yokatenyu da ɨtemb re kikitum wɨn e. 19 Ton mera pɨlkena ewaikurto, ajɨ ton re ma ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga na wekenonj mera wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp rako ton ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga wekenonj mera wɨngɨrɨnd, ton keako omanda men kɨma wekeny. Ajɨ ton mera pɨlke ewaikurto re ouyawa mana da ton komkesa re ma men kɨma yɨpand ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga im wekeny. 20 Sɨ yɨnayɨna Keriso kea Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa etmɨkitawonj dɨde Ton ɨta wa pɨlɨnd bꞌimuri yɨbneneny. Sɨ wɨn komkesa onggɨt paimemb wumɨr wekenyɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlɨnd. 21 Kon ma nok pae wa erɨkaen da wɨn ma wumɨr im ɨmɨnjog yɨtkak, ajɨ nok pae da wɨn wumɨr im onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkak dɨde nokɨp onggɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlke awɨr e kwa bꞌanygɨnena yɨtkak ik. 22 Sɨ yete jɨ bꞌanygɨnena rɨga? Sɨ ɨntemb jɨ bꞌanygɨnena rɨga yete re Yesund yoeny da Ton re ma Godɨmna Bꞌɨga Kerisote. Sɨ yete re Bꞌu ake Bꞌɨga aeny, ɨtemb rɨga re Kerisom geja rɨga e. 23 Ɨ yet ra Bꞌɨgand ɨsai, ton kwa daka kea Bꞌund yɨsai. Ɨ yet ra Bꞌɨgam gatab bꞌatgenai da, “Yesu re Godɨmna Bꞌɨga Kerisote,” sɨ ton kwa daka kea Bꞌuɨm gatab bꞌagenai da, “Ton re Yesum Bꞌu e.” 24 Sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam yɨtkak owama teyenindam rɨna re wɨn bꞌauyaentondam re wɨn gar ke utkunda mɨle yotomonda. Sɨ ra wɨn onggɨtyam yɨtkak owama teyenindam rɨna re wɨn bꞌauyaentondam re wɨn gar ke utkunda mɨle yotomonda, wɨdaka wɨmena wuwenyɨt re Bꞌɨgam pɨlnasim dɨde Bꞌuɨm pɨlnasim. 25 Sɨ ɨtemb jɨ tɨrɨr omni yɨtkak rɨna re Keriso meranɨm tɨrɨr yɨt yindonj. Sɨ ɨnaemb ɨt re da dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar.

26 Kon onggɨtyam yɨtkak wanɨm erɨkainyɨn re towa gatab e yepim re wen wɨp eyenanj bꞌanygɨnena ouyaena wa. 27 Sɨ Keriso kea Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa akainonj ɨ Ton wa pɨlnate bꞌimuri yɨbneneny dɨde kwa ɨndama wɨmena yikeny wa pɨlɨnd. Sɨ wɨn makwa yena ket singi omnenya wen ouyaenam dɨde gar ke ɨmjatenam ɨmɨnjog yɨtkak gatab. Ajɨ Kerisot Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yimuronj wa pɨlɨnd, sɨ Tonsimemb wen komkesa gatab auyaeneniny. Sɨ onggɨtyam Tina ouyaena re ɨmɨnjog e dɨde makwa ɨta bꞌanygɨnena. Sɨ wɨn ɨja ima wɨmena tuwenyɨt Kerisom pɨlɨnd rɨja im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat wen auyaeneniny.

28 Kor bꞌɨgawar! Sɨ wɨn bꞌogla bꞌobogɨl wɨmena tuwenyɨt Kerisom pɨlɨnd. Nokɨm da ra Ton pɨta tainy dem, ɨdenat men moga kesa dɨde ɨngar kesa taukindam Ti wɨpɨnd Tina opendand. 29 Sɨ ra ket wɨn wumɨr okasya da Keriso re negɨr kesa dɨmdɨmjog Rɨga e, sɨ ɨngkaimemb wɨn wumɨr taindam da yet ra negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨka teyeniny, ton re Kerisom pɨlke ukendi Godɨmna bꞌɨga e.

Copyright information for `GDR