1 John 3

Godɨmna Bꞌɨga

Yɨr de, Abu God re ma sobijog na men singi niyeninonj, nokɨm da ɨdenat God men nyɨ notgenainy Tina bꞌɨga ke. Sɨ men ɨnsimemb. Sɨ onggɨt mop paimemb gowukoi rɨgap maka meranɨm wumɨr aukanj, nokɨp ton ma wumɨr im Godɨm. Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Sɨ yu men re God ma bꞌɨga im. Ajɨ men ma rɨrɨr e nonyɨk okatenyu rɨdede wɨp im men yɨmta ke taukindam. Ɨ men wumɨr im da ra Keriso pɨta tainy dem, meda ɨja ima wɨp taukindam dem Ton re dɨde. Nokɨp men ɨja e wɨp Tin yɨr ongu dem rɨja e re Ton yɨbɨm. Ɨ komkesa rɨga yepim re onggɨtyam warɨm bꞌogɨl ɨsma yokatenyi Kerisom pɨlɨnd, ton towalenggyam wɨmena wuweny re kɨlkɨp kesa im odede rɨngma re Keriso kɨlkɨp kesa yɨbneneny.

Ɨ komkesa rɨga yepim re negɨr mɨle omnɨka eyenanj, ton re gog yɨt im erbeka eyenanj. Sɨ negɨr mɨle re gog yɨt erbeka mɨle e. Ajɨ wɨn wumɨr im da Keriso re kea pɨta awonj, nokɨm da ɨdenat Ton negɨr mɨle teomneniny. Ɨ dɨde Ti pɨlɨnd awɨr e kwa negɨr mɨle yɨbɨm. Yepiya ra Kerisom pɨlɨnd wɨmena tuweny, ton ma ket negɨr mɨle oikɨndena nasim tekeny. Ɨ yepiya ra negɨr mɨle oikɨndenand tuweny, ton makaya Tin yɨr yongi dɨde kwa ton makaya Tinɨm wumɨr aukanj. Kor bꞌɨgawar! Goro wen yet wɨp ramnin bꞌanygɨnena ouyaena wa. Yet ra negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle tamnɨkeneniny, ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e odede rɨngma re Keriso negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga yɨbɨm. Yet ra negɨr mɨle tamnɨkeneniny, ton re Satanamna rɨga e. Nokɨp Satana re tina otomapu ke negɨr mɨle nate yɨbneneny ngɨrpu yu. Sɨ God ma Bꞌɨga onggɨt mop penaemb pɨta awonj, nokɨm da ɨdenat Ton onggɨtyam Satanamna wɨko teomneniny. Yet ra Godɨm pɨlke tukenj, ton ma negɨr mɨle oikɨndena nate yɨbneneny, nokɨp Godɨmna yɨrkokar yɨtkak ti pɨlnate yɨbneneny. Ɨ kwa ton ma rɨrɨr e negɨr mɨle oikɨndenam, nokɨp ton ukendonj re Godɨm pɨlkena. 10 Sɨ ɨngkaemb men angwatenenindam da ton re God ma bꞌɨga im dɨde ton re Satanamna bꞌɨga im. Sɨ yet ra maka negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle tamnɨkeneniny, ton re ma Godɨmna bꞌɨga e. Ɨ kwa yet ra tina gar ke utkunda nanyɨnd o ti yɨngganɨnd maka singi iyeny, ton re ma God ma bꞌɨga e.

Gar ke Utkunda Rɨga Wa Wɨngɨrɨnd Singi Bꞌiyena Mɨle

11 Mop nokɨp re men gar ke utkunda mɨle yotomonda, sɨ men ɨnaemb jɨ bage yɨt utkundenonda da men bꞌogla mera wɨngɨrɨnd singi bꞌeyeninum. 12 Goro odede Kain pɨla taukinam. Ton re negɨr wɨngawɨnga Satanamna rɨga na, sɨ ton kea ti yɨngganɨnd yongandonj. Sɨ nangga mop pena tin yongandonj? Mop nokɨp tina mɨle re negɨrjog na ajɨ ti yɨngganɨmna mɨle re negɨr kesa dɨmdɨmjog na. 13 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ wɨn goro kɨd kesa taininam ra gowukoi rɨgap wen singi kesa tamnenanj. 14 Sɨ men wumɨr im da men kea uj ke opandurtondam de yɨrkokar wa, nokɨp men opima singi eyenindam mera gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar. Sɨ yet ra maka singi bꞌiyena mɨle tamnɨkeneniny, ton re ujɨm pɨlnate yɨbneneny. 15 Ɨ yet ra gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd singi kesa omneneny, ton re rɨga onganda rɨga e. Sɨ wɨn wumɨr im da rɨga onganda rɨgam re awɨr e kwa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yɨbnau ti pɨlɨnd. 16 Sɨ Yesu Keriso kea Tina yɨrkokar bꞌakawonj meranɨm. Sɨ ɨngkaemb men wumɨr yokatonda nangga e ɨmɨnjog singi bꞌiyena mɨle. Sɨ medaka bꞌogla meraina yɨrkokar bꞌatkaindam meraina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨm odede rɨja na re Yesu Keriso Tina yɨrkokar bꞌakawonj meranɨm. 17 Ajɨ yama na ra gowukoi gasa jogjog ɨbnainy, dɨde ra ton yɨr ong gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd ingaena gasa kesa, ɨ dɨde kwa ra ton tina gar ɨdok tin kear omnam, sɨ rɨdede e Godɨmna singi bꞌiyena mɨle ɨbɨm ti pɨlɨnd? 18 Kor bꞌɨgawar! Men goro singi bꞌeyeninum weyat ke opurena nena ke. Ajɨ men bꞌogla singi bꞌeyeninum ɨmɨnjog omnɨka ke.

19 Sɨ ɨngkaemb men wumɨr okatenyu da men re ɨmɨnjog Godɨm pɨlkaim. Sɨ ɨja imemb jɨ men meraina gar danda kɨma ɨmjati tawamindam Godɨm wɨpɨnd. 20 Sɨ nangga ma jɨ rada opima meraina garɨp negɨr ma bꞌɨsagɨkam men notɨnenanj, ajɨ men ma opima moga taindam, nokɨp meraina gar re ma ukoi e ajɨ God re ukoijog e dɨde Ton re wumɨr e komkesa gasa. 21 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Ra meraina garɨp maka ra negɨrɨm bꞌɨsagɨkam notɨnenanj, sɨ mera ɨta moga kesa danda yɨbɨm Godɨm wɨpɨnd onyitam. 22 Ɨ men opima Godɨm pɨlke emdenenindam nanggamog mim re men yerkenenyu, nokɨp men opima Tina bꞌingawa yɨt yɨmta undokenenindam, dɨde men ɨnsim wɨko amnɨkenenindam rɨngkae re Ton sam yokateneny. 23 Sɨ ɨntemb jɨ Tina bꞌingawa yɨt da, men bꞌogla Tina Bꞌɨga Yesu Kerisomna nyɨwɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisu, dɨde kwa men bꞌogla mera wɨngɨrɨnd singi bꞌitiyenindam rɨja na re Keriso men ningainonj. 24 Sɨ yet ra Godɨmna bꞌingawa yɨt yɨmta tundokeneniny, ton re Godɨm pɨlnate yɨbneneny dɨde God daka ti pɨlnate yɨbneneny. Ɨ men wumɨr yokatenyu da, God re mera pɨlnate yɨbneneny, nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea mera pɨlnate yɨbneneny yena re God mera nokainonj.

Copyright information for `GDR