1 John 4

Bꞌanygɨnena Bageyam Ongwatam Yɨt

Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Goro komkesa wɨngawɨnga ɨmɨnjog ke takatenindam, ajɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam wɨngawɨnga otonkena teyenindam ongwatam da rɨka ton Godɨm pɨlkaim. Mop nokɨp jogjog bꞌanygɨnena bageyam re opima pɨta auka wuweny onggɨt gowukoyɨnd. Ɨ ɨja emb jɨ nya rɨngma ra wɨn ongwasya Godɨmna Wɨngawɨnga. Ra bageyam yet ra bꞌatgenai da Yesu Keriso re rɨga jɨ kena ikonj, ton re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma e rɨna re Godɨm pɨlke ikonj. Ajɨ bageyam yet ra odede Yesum gatab bꞌatgenai da Ton re ma Godɨm pɨlkae, sɨ ton re onggɨtyam wɨngawɨnga kɨma e yete re Kerisom geja rɨga yɨbɨm. Sɨ wɨn kea utkundenonda onggɨtyam Kerisom geja rɨga gatab da ton ɨta ik. Ɨ yu ton kea ket onggɨt gowukoi nate yɨbɨm. Kor bꞌɨgawar! Wɨn re Godɨm pɨlkaim dɨde wɨn kea onggɨtyam bꞌanygɨnena bageyam gou wa amnɨtondam, mop nokɨp yete re wa pɨlɨnd yɨbɨm re ukoyam e, ajɨ yete re onggɨt gowukoyɨnd yɨbɨm, ton re ma ukoijog e. Bꞌanygɨnena bageyam re gowukoi ke rɨga im, sɨ onggɨt paimemb ton gowukoi rɨrɨrɨnd yɨtkak apurenanj, sɨ gowukoi rɨgap opima towaina yɨtkak utkundenanj. Ajɨ men re Godɨm pɨlkaim. Sɨ yet ra Godɨm wumɨr tainy, ton opima sɨn yɨt nutkundeneniny. Ajɨ yet ra maka Godɨm pɨlɨnd ɨbɨm, ton ma ɨta sɨn yɨt nutkundeneniny. Sɨ men odede nya kaimemb tangwatenindam ɨmɨnjog Godɨmna Wɨngawɨnga dɨde bꞌanygɨnena wɨngawɨnga.

Singi Bꞌiyena God

Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Men bꞌogla singi bꞌeyeninum mera wɨngɨrɨnd, nokɨp singi bꞌiyena mɨle ik re Godɨm pɨlkae. Sɨ yet ra singi bꞌiyena mɨle omnɨkeneny, ton re Godɨm pɨlke ukendi rɨga e dɨde ton wumɨr e Godɨm. Ɨ yet ra maka singi bꞌiyena mɨle omnɨkeneny, ton ma wumɨr e Godɨm, nokɨp God re singi bꞌiyena God e. God odede naemb Tina singi bꞌiyena mɨle pɨta yomnonj mera wɨngɨrɨnd. Sɨ God Tina lesmɨta Bꞌɨga yɨtmɨkitonj onggɨt gowukoi wa, nokɨm da ɨdenat men yɨrkokar okasu Ti pɨlke. 10 Ɨja naemb jɨ Godɨmna singi bꞌiyena mɨle pɨta awonj da, men maka Godɨnd singi yiyenonda ajɨ Tonɨt men singi niyeninonj dɨde ket Tina Bꞌɨga yɨtmɨkitonj meraina negɨr mɨle ɨrabɨka sɨ bꞌanggam. 11 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn, rada God odede kenaemb men singi niyeninonj, sɨ medaka bꞌogla mera wɨngɨrɨnd singi bꞌitiyenindam. 12 Makwa ke yɨpa rɨgat Godɨnd yɨr yongonj. Ajɨ ra men singi bꞌitiyenindam mera wɨngɨrɨnd, God re ɨndama wɨmena yikeny mera pɨlɨnd dɨde Tina singi bꞌiyena mɨle re ɨndama mera pɨlɨnd rɨrɨrkɨp aeny.

13 Ɨ God kea mera nokainonj Tina Wɨngawɨnga. Sɨ ɨngkaemb men wumɨr aenindam da men wɨmena wuwenyɨn re Godɨm pɨlnasim dɨde Todaka ɨndama mera pɨlɨnd wɨmena yikeny. 14 Ɨ sɨn kea daka Tin yɨr yongonda dɨde ket yɨr ungata yɨt pɨtapɨta yomnenonda da, Bꞌu Tina Bꞌɨga yɨtmɨkitonj re onggɨt gowukoi rɨga wa yɨrkokar okawa mana. 15 Yet ra bꞌatgenai da Yesu re Godɨmna Bꞌɨga e, sɨ God ɨndama ti pɨlɨnd wɨmena yikeny, ɨ todaka ket ɨndama Godɨm pɨlɨnd wɨmena yikeny. 16 Sɨ men kea wumɨr yokatonda dɨde gar ke utkunda yoramitonda onggɨt singi bꞌiyena mɨlend rɨna re God yotobarkonj meranɨm.

Ɨ God re singi bꞌiyena God e. Sɨ yet ra wɨmena ikeny onggɨt singi bꞌiyena mɨlend, ton wɨmena yikeny re Godɨm pɨlnate, ɨ God daka ɨndama ti pɨlɨnd wɨmena yikeny.
17 Sɨ onggɨt mop paemb onggɨtyam Godɨmna singi bꞌiyena mɨle rɨrɨrkɨp aeny mera wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat men moga kesa danda okasu dem bꞌɨsagɨka bibɨrɨnd, nokɨp men re Keriso pɨla im wekenyɨn onggɨt gowukoyɨnd. 18 Sɨ singi bꞌiyena mɨlem pɨlɨnd awɨr e kwa moga, nokɨp rɨrɨrkɨp auki singi bꞌiyena mɨlet onggɨtyam moga yɨskeneny-a nokɨp moga re negɨr ma bꞌɨsagɨka kɨma e. Sɨ yet ra moga taukeneny, onggɨtyam singi bꞌiyena mɨle re ma ɨta rɨrɨrkɨp aukeneny ti pɨlɨnd. 19 Sɨ men singi bꞌiyena mɨle amnɨkenenindam re nokɨp Godɨt men naska singi niyeninonj. 20 Ɨ ra yɨpa rɨgat indeny da kon ɨta Godɨnd singi yiyenyɨn, ajɨ ra ton gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd singi kesa omneneny, sɨ ton re bꞌanygɨnena rɨga e. Mop nokɨp yet ra maka gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd singi iyeny yena re ton yɨr ongong yiyeny, ton ma rɨrɨr e Godɨnd singi iyeny yena re ton maka yɨr ongong yiyeny. 21 Ɨ God onggɨtyam bꞌingawa yɨt naemb mera nokainonj da yet ra Godɨnd singi iyeny, ton bꞌogla kwa singi yeyen gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd.

Copyright information for `GDR