1 Peter 2

Singi Iyena Wɨngawɨnga Ngom Mebo!

Sɨ onggɨt paemb wɨn wa pɨlke awaikurinam komkesa negɨrjog mɨle, ɨ komkesa bꞌanygɨnena mɨle, ɨ gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle, ɨ nonyɨk bꞌɨponena mɨle, ɨ dɨde

komkesa negɨr yɨt opurena mɨle.
Ɨ wɨn wumɨr im da sisɨl ukendi bꞌɨgap opima singi eyenanj towa mogwar waina ngom mebo. Sɨ wɨdaka bꞌogla odede wɨp ukoi singi tainindam God ma ɨmɨnjog kɨlkɨp kesa yɨtkakɨm pɨlɨnd. Nokɨm da ɨdenat wɨn towɨnkindam, ngɨrpu okasya dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Sɨ rada wɨn kemb met yotonkisya da Yonggyam re otomanti e, wɨn bꞌogla God ma yɨtkak odede singi iyenya.

Yɨrkokar Motɨr Yesu

Sɨ metkɨm onggɨt Yonggyamɨm pɨlwa. Ton re dadal yɨrkokar Motɨr e yena re rɨgap yɨsayo da ma ɨta bꞌogɨl Ti pɨlɨnd, ajɨ God yobagendonj re ukoijog ɨsnawa kɨma Rɨga na. Ɨ ra wɨn tuyɨt Ti pɨlwa, wɨda kwa kea odede yɨrkokar Motɨr pɨla im wɨp aindam. Sɨ God wen aranginy re wɨngawɨnga nya kaim met oranga re dɨde, ngɨrpu wɨn yɨna sɨ rɨga aukindam. Ɨ kwa ra Yesu Keriso kɨma wɨn teyenindam Godɨm pɨlwa wɨngawɨnga sɨ gasa rɨnsim ra God sam kɨma temjiny. Sɨ onggɨt paemb yɨna pebat onggɨt gatab yɨt ɨja emb jɨ yindeny da,

“Yɨr de, Kon yobagendond yɨpa met wugɨnd oramiti ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr,
ɨ ɨta Kon ɨtemb motɨr oramisɨn de Siyon wa met orangam.
Ɨ yet ra Tin gar ke utkunda ke okas, ton makwa ɨta ɨngar tainy.”
Sɨ onggɨt paemb ɨtemb Motɨr re ɨmɨnjog ukoi ɨsnawa kɨma e ainy towanɨm yepim re Tin gar ke utkunda ke yokasi. Ajɨ towanɨm yepim re maka Tin gar ke utkunda ke yokasi, ɨja emb jɨ towanɨm yɨt da,

“Yɨpa Motɨr rɨna re met oranga rɨgap bꞌɨsayo,
2:7Onggɨtyam yɨt yisɨpkeny re Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap Yesund yɨsayo.

ajɨ re ket God yɨmta ke met wugjogɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.
Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.”
Ɨ kwa yindeny da,

“Ton re towanɨm ombombrenapu Motɨr e
dɨde sap otendenapu Kɨla e.”
Ton ombombrena im wuweneny, nokɨp ton ma opima God ma yɨt gar ke utkunda ke akatenenanj. Sɨ ɨtemb mɨle re God ma ɨsamki e towa pɨlɨnd aukam.

Ajɨ wɨn re Godɨmna obagɨki rɨga im, ɨ yɨna sɨ rɨga im mera King Godɨm wɨpɨnd, ɨ yɨna gu rɨga im, ɨ dɨde Tinajog rɨga im. Ɨ God wen ara emokinonj sɨbɨbɨm pɨlke opekam de Tina otomantijog ɨnyomarena ngayam pɨlwa. Mop nokɨp wɨn ɨdenat pɨtapɨta tamnenindam onggɨtyam bꞌogɨl mɨle rɨna re God wa amnɨkainonj. 10 Naskand wɨn re ma Godɨmna rɨga na wekenot, ajɨ yu wɨn re ket God ma rɨga im aindam.

Ɨ naskand wɨn re God ma kear okati kesa rɨga na wekenot, ajɨ yu wɨn re ket God ma kear okati rɨga im aindam.

Godɨmna Wɨko Rɨgaina Mɨle

11 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Kon wen tugoinyɨn yepim re wɨn wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd obayam dɨde bꞌasmarena rɨga. Sɨ wɨn bꞌogla bꞌagoka tuwenyɨt gɨm ke gowukoi rɨgamna negɨrjog singi wa pɨlke rɨnsim re geja yomnɨkenenyi waina wɨngawɨnga wa pɨlɨnd. 12 Ɨ wɨn bꞌogɨl wɨmena mɨle na takasindam gar ke utkunda kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, nangga ma jɨ rada ton opima wa gatab negɨr yɨt apurenenanj odede da, “Wɨn re negɨrjog mɨle omnɨka rɨga im.” Nokɨm da ra ton yɨr ongong teyenanj waina bꞌogɨl omnɨka mɨle, sɨ ɨdenatemb ama rɨka todaka Godɨnd esourenyi dem onggɨt bibɨrɨnd ra Keriso orontam notupiny dem.

13 Ɨ wɨn bꞌogla Yonggyam map walenggyam bꞌatkaindam komkesa wɨp iyoi rɨga wa pɨlwa rɨna re rɨgap danda agonto onggɨt gowukoyɨnd. Odede rɨga wa pɨlwa opi re king yena re God aramkinonj pumbjog pɨpmetɨnd, 14 ɨ gabmani mopyam rɨna re God etmɨkisinonj kingɨmna danda kɨma ti wɨrand wɨko omnɨkam. Nokɨm da ɨdenat ton gabmanimna gog ke negɨr ma bꞌɨsagɨka oramitenenyi towa pɨlwa yepim re negɨrjog mɨle amnɨkenenanj, ajɨ ton kwa ten tasourenenanj yepim re bꞌogɨljog mɨle amnɨkenenanj. 15 Mop nokɨp Godɨmna singi ɨja emb jɨ da wɨn odede bꞌogɨljog mɨle tamnɨkenindam, ɨ ɨngkaimemb wɨn teswangnenindam onggɨtyam korɨrkorɨr rɨga towaina wumɨr kesa negɨr opurena kɨma mɨle. 16 Sɨ wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt bꞌɨtrari rɨga re dɨde. Ɨ wɨn goro ingaena waina bꞌɨtrari mɨle negɨr mɨle utwangkam. Ajɨ wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt Godɨmna wɨko rɨga re dɨde. 17 Sɨ wɨn bꞌogla ɨsnawa teyenindam komkesa rɨga. Ɨ wɨn bꞌogla ɨmɨnjog nanyɨngganwar pɨla gar ke singi teyenindam gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar. Ɨ wɨn bꞌogla Godɨnd ukoi moga kɨma ɨsnaya. Ɨ dɨde wɨn bꞌogla waina kingɨnd ɨsnaya.

Kerisomna Bꞌɨdgotnena gatab Wɨngata

18 Ɨ rɨgaina met yɨr ɨpka wɨko rɨga, wɨn bꞌogla kupkakupka moga dɨde bꞌɨsnawa kɨma bꞌatkaindam wa yonggyamwar wa pɨlwa. Ɨ wɨn goro towa pɨlwa nena bꞌatkaindam yepim re kear kɨma dɨde musɨk ɨsnawa nony kɨma bꞌogɨl mɨle rɨga, ajɨ kwa towa pɨlwa yepim re nonykok kaokao kɨma bebɨg mɨle rɨga. 19 Mop nokɨp yet ra maka nanggamog negɨr omnɨk, ajɨ ra ton negɨr bꞌɨdgotnena okas kopa kɨma, nokɨp ton kea yɨmjas da ɨtemb re Godɨmna kukɨp ke singi e, sɨ ɨtemb tina mɨle re Godɨmna okai bꞌogɨl sam kɨma wurar gasa e. 20 Sɨ rɨngma? Ra wɨn negɨr mɨle tamnɨkenindam, ɨ ngɨrpu rɨgap wen ɨraska teyenanj, ɨ dɨde musɨk wɨmena tuwenyɨt onggɨt bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd, sɨ nanggamog bꞌogɨl e yɨbɨm waina okati bꞌɨdgotnenam pɨlɨnd? Ajɨ ra wɨn bꞌɨdgotnena takatenindam bꞌogɨljog mɨle omnɨka map, ɨ ket musɨk wɨmena tuwenyɨt onggɨt bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd, ɨtemb re Godɨmna okai bꞌogɨl sam kɨma wurar gasa e. 21 Mop nokɨp God wen ara emokinonj re odede mɨle omnɨka manaemb. Ɨ nok paemb jɨ da kemb Keriso bꞌɨdgotnena akateninonj wa map, ɨ ɨngkenaemb ton wɨngata mɨle wa erarkainonj, nokɨm da ɨdenat wɨn tina lomena yɨmta tundokenenindam.

22 Ɨ ton makwa yɨpa negɨr mɨle yomnɨkonj,
ɨ rɨgap makwa yɨpa bꞌanygɨnena yɨt yodarawo Tina tugɨmɨnd.
23 Ɨ rɨgap Tin negɨr yɨt ke yomneno, ajɨ Ton maka negɨr yɨt ke mɨra amneninonj. Ɨ rɨgapiya Tin bꞌɨdgotnenand yoramiteno, ajɨ Ton maka mɨram atonkeninonj ten negɨr omnam. Ajɨ Ton Ti gatab bebɨg aramisinonj Godɨm yɨmɨnd yete re negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka yomnɨkeneny. 24 Ɨ Ton meraina negɨr mɨle kawarɨnd eyinonj Tina jɨ kumbɨnd, ɨ bꞌuwonyitonj wul bꞌagbagɨnd. Nokɨm da ɨdenat men negɨr mɨle ke tewaikisindam, ɨ ket negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlend wɨmena tuwenyɨn. Ɨ re Ton kus kɨma ɨraski yɨra akasinonj, sɨ ɨngkaimemb wɨn kopa ke ɨsakendi wekenyɨt. 25 Mop nokɨp wɨn re naskand mamoi pɨla na nya yesungaenenonda, ajɨ yu wɨn kemb ɨtekindam Ti pɨlwa yete re Godɨmna mamoi yɨr ɨpka rɨga dɨde sosi yɨr ɨpka rɨga yɨbɨm. Ɨ Ton opima waina wɨngawɨnga bꞌobogɨl yɨr ɨpka eyeniny.

Copyright information for `GDR