1 Peter 3

Molkongga Wɨmena Yɨrkokar Yɨt

Leo kɨma kongga! Wɨdaka odede yɨpa wɨp nya ke bꞌogla bꞌatkaindam wa leowar wa pɨlwa. Nokɨm da ra nɨnda leowarɨp maka God ma yɨt gar ke takatenanj, ɨ towa konggawar waina yɨt opureni kesa bꞌogɨl wɨmena mɨlep ten amaya opima nony tajomkanj, sɨ ɨdenat todaka ket gar ke takatenanj God ma yɨt. Mop nokɨp ra wɨn konggap moga kɨma Godɨm pɨlwa odede yɨna bꞌamnena mɨle dɨde yɨt opurena kesa bꞌogɨl mɨle tamnɨkenindam, sɨ ɨngkaimemb wa leowarɨp waina odede bꞌogɨl mɨle yɨr tangranj. Sɨ wɨn goro gɨm ke bꞌajga tuwenɨm odede jɨwɨm plas gasa kɨma opi re mopngɨi bꞌɨjobɨka ke, ɨ nɨnda gold jag oramita ke, ɨ dɨde ukoi mɨra kɨma bꞌogɨl kobɨrgɨm bꞌikita ke. Ajɨ wɨn bꞌogla bꞌajga tuwenyɨt garɨnd kukɨp rɨgam pɨlɨnd odede ɨtkɨka kesa mɨle ke osi re nony kɨma musɨk wɨmena mɨle ke dɨde mɨmkam nonykok kɨma mɨle ke. Sɨ God odede mɨle kɨma rɨga agenainy re ukoijog ɨsnawa kɨma im. Mop nokɨp naska wɨnɨnd kwa yɨna konggap yepiya re Godɨm pɨlɨnd warɨm bꞌogɨl ɨsma aramkenento, todaka odede yɨpa wɨp mɨle kena towalenggyam bꞌajga wuwenenonj. Sɨ ton odede mɨle kena towalenggyam towa leowarjog wa pɨlwa bꞌakaenento. Ɨ Sara daka odede mɨle kenaemb ti leo Abraamɨnd yɨt yutkundenenonj, ɨ tin yogenayonj da, “Kor yonggyam”. Sɨ wɨn bꞌogla bꞌogɨljog mɨle tamnɨkenindam. Ɨ nangga ma jɨ rada wa leowarɨp wa wɨpɨnd nanggamog moga kɨma mɨle tamnɨkenenanj, wɨn goro moga aena tuwenyɨt. Sɨ ɨngkaimemb wɨn Saramna ngɨmngai bꞌɨga aukindam.

Ɨ wɨda kongga kɨma rɨga bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke bꞌobogɨl bꞌangwatena kɨma yɨpand wɨmena tuwenyɨt waina konggawar kɨma. Sɨ wɨn bꞌogla tangwatenindam wa konggawar da ton re ma danda im, ɨ kwa wɨn ten tesnaenindam, nokɨp God kea towanɨm wurar akainonj wanɨm re dɨde, ɨ ton ɨta yɨrkokar yɨpand gɨlgɨl owabɨndenyi wɨn kɨma. Nokɨm da ra wɨn odede mɨle tamnɨkindam, ɨdenat maka nanggat waina yɨr opmita tagokiny.

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨle map Bꞌɨdgotnena

Ɨ kon kikitumam nitinjɨn. Komkesa wɨn bꞌogla yɨpand nony menamena tamnɨkindam, ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam kear ke bꞌatkatenindam, ɨ wɨn ɨmɨnjog nanyɨngganwar pɨla gar ke singi bꞌitiyenindam gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd, ɨ wɨn bꞌogla rɨga kear tamnenindam, ɨ dɨde wɨn bꞌogla walenggyam gou wa tainindam. Ɨ wɨn goro ten negɨr mɨle ke mɨra tamneninam yepim re negɨr mɨle ke wen amnenanj. Ɨ goro negɨr yɨt ke mɨra tamneninam yepim re negɨr yɨt ke wen amnenanj. Ajɨ wɨn bꞌogla wɨp tengenjindam ten bꞌogɨl yɨt ke nena omnenam. Mop nokɨp God onggɨt manaemb wen ara emokinonj, nokɨm da ɨdenat wɨn Godɨmna bꞌogɨl owabɨnsya. 10 Sɨ onggɨt paemb yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da,

“Yet ra singi tainy sam kɨma yɨrkokar wɨmenam
dɨde bꞌogɨl wɨmena wɨn okatam,
ton bꞌogla ogoka yeyen tina weyat negɨr yɨt opurenam pɨlke,
dɨde ton bꞌogla ogoka yeyen tina tugɨm bꞌanygɨnena yɨt opurenam.
11 Ɨ ton bꞌogla rengend negɨr mɨle ke, ɨ ramnɨkin bꞌogɨl mɨle,
ɨ dɨde ton bꞌogla yarak ngɨmbla dɨde yɨmta yendok ɨtemb ngɨmbla okatam.
12 Mop nokɨp Yonggyam ɨta yɨr yɨbɨm de negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wa pɨlwa,
ɨ Ton re towaina bꞌarkena wa e yɨpya bꞌɨtkiti yɨbɨm.
Ajɨ Yonggyam negɨr omnɨka rɨga wɨp ke awarkeniny re ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka mim.”
13 Ɨ ra wɨn ɨmɨnjog gar ke singi tainindam bꞌogɨl mɨle omnɨkam, sɨ yete singi tainy wen negɨr omnam? 14 Ajɨ rada wɨn opima bꞌɨdgotnena akatenindam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle map, sɨ wɨn re kemb bꞌogɨl omni rɨga im. Ajɨ wɨn goro moga tuwadeneninam ten yepim re wen mogam amnɨkenenanj. Ɨ kwa goro wɨn moga kɨma kɨd bꞌɨtpokeninam. 15 Ajɨ wɨn bꞌogla Kerisond wa Yonggyamɨm omnenya waina garɨnd Tin yɨna omnenam. Ɨ rɨga opima bꞌarkena wuweneny wa pɨlwa wumɨr okatam warɨm bꞌogɨl ɨsma gatab rɨnte re yɨbɨm wa pɨlɨnd. Sɨ wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd bꞌangonjeni tekenenyɨt ten mɨra omnenam. 16 Ajɨ wɨn bꞌogla mɨra tamnenindam musɨk wɨmena mɨle ke dɨde bꞌobogɨl ɨsnawa nya ke. Ɨ wɨn bꞌogla tawamindam bꞌogɨl kukɨp ke nonykok. Nokɨm da ɨdenat nɨnda rɨgap wen negɨr yɨt ke tamnenenanj waina bꞌogɨl omnɨka mɨle gatab rɨnsim re wɨn amnɨkenindam Kerisond yɨmta undokand. Ajɨ ton onggɨt waina bꞌogɨl mɨle kaim ɨngar takatenanj towaina negɨr opurena gatab. 17 Mop nokɨp ɨtemb re bꞌogɨljog e ra man okatenyɨt bꞌɨdgotnena rada God singi motɨneny bꞌɨdgotnena okatam, mop nokɨp man bꞌogɨl mɨle e omnɨka yiyenyɨt. Ajɨ mornɨm ma bꞌogɨl e ra man okatenyɨt bꞌɨdgotnena, nokɨp man negɨr mɨle e omnɨka yiyenyɨt. 18 Mop nokɨp Keriso daka yɨpapyam bꞌɨdgotnena kɨma uj awonj, nokɨm da ɨdenat komkesa meraina negɨr mɨle awɨr tamnɨkeniny. Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na, ajɨ ton uj awonj re mera mapena yepim re men negɨr mɨle kɨma wekenyɨn. Nokɨm da ɨdenat ton men niyiny de Godɨm pɨlwa. Sɨ ton uj awonj re jɨ kena, ajɨ ton yilo yokatonj re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kena. 19 Ɨ onggɨt Wɨngawɨnga danda kena Ton yikonj dɨde yɨt pɨtapɨta amnenainonj wɨngawɨnga wa pɨlwa yepiya re sɨbɨbmetɨnd wekenonj. 20 Opimemb wɨngawɨnga re Godɨm utkunda kesa na wekenonj, re Nowam wɨnɨnd God ten ukoi singi kɨma yɨr ungauka eyeninonj mɨmkam wɨmena kɨma towanɨm engendam Ti pɨlwa. Ɨ onggɨt Godɨmna yɨr ungauka wɨngɨr nat Nowa ukoi gɨga oranga yiyenonj. Sɨ re onggɨt wɨnɨnd ngɨwɨr ikonj, ma jog rɨgapiya yɨrkokar yokato onggɨt nyɨwɨm pɨlke, ajɨ ɨna eit (8) rɨga nena. 21 Ɨ ɨtemb nyɨ re kwa yu wanɨm yɨrkokar okatam ɨmɨnjog outɨnti mal e ɨt re baptiso. Ɨ ɨtemb re ma jɨ ke kɨl awɨr omnam e, ajɨ bꞌogɨl kukɨpɨnd nonykok ke ɨmɨnjog ɨmjati yɨtkak opurena e Godɨm pɨlwa. Mop nokɨp Yesu Keriso kea utnyitonj, ɨ onggɨt paemb wɨn ɨtemb baptiso ɨmɨnjogɨm yomnenya. 22 Ɨ Yesu Keriso kea yikonj de pumb tungg wa, dɨde ket juwai kɨma pɨpmetɨnd yɨbɨm Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke. Ɨ anerup ɨ pumbɨnd wɨp iyena rɨgap ɨ dɨde pumbɨnd danda rɨgap opima Tina bꞌingawa yɨt wɨrand bꞌakaenenanj Ti pɨlwa.

Copyright information for `GDR