1 Peter 4

Engendi Rɨgaina Wɨmena

Ɨ Keriso kea jɨ ke bꞌɨdgotnena yokatenonj. Sɨ onggɨt paemb wɨdaka bꞌogla okatenya onggɨtyam Kerisomna nony menamena nya, nokɨp yepiya ra jɨ ke bꞌɨdgotnena okatenyi, ton onggɨt bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd seg rainem negɨr mɨle omnɨka. Nokɨm da ɨdenat wɨn ket maka wɨmena tuwenyɨt rɨgaina gɨm ke singi mɨlend, ajɨ Godɨmna singind waina jɨ ke yilo wɨmena wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp wɨn naskand kemb ma sobijog na wɨn bꞌɨskoka teitondam God ma obagɨki kesa rɨgaina singi mɨle omnɨkam. Sɨ wɨn wuwenenot bꞌogɨl mɨle negɨr omnɨka mɨlend, ɨ gowukoi gɨm ke negɨr singi mɨlend, ɨ ɨkpɨp mɨlend, ɨ ɨkpɨp bꞌɨsɨngkena mɨlend, ɨ onaika diyamdiyam mɨlend, ɨ dɨde bꞌanygɨnena god aidol negɨrjog ewangaya mɨlend. Ajɨ wɨn goro kwa bꞌusaya tuwenɨm onggɨtyam mɨle omnɨkam. Sɨ yu rɨga yepim re onggɨt negɨrjog ɨsanikesa mɨlend wekeny, ton kɨd kesa im aenanj, mop nokɨp wɨn ma opima bꞌɨkenindam yɨpand ton kɨma onggɨt negɨrjog mɨle wa. Sɨ onggɨt paemb ton wen negɨr yɨt ke esadrenenanj. Ajɨ ton opima towɨnkanj dɨde towalenggyam tagenairanj dem towaina omnɨki negɨr mɨle Godɨm pɨlwa yete re bꞌangonjeni yɨbɨm yilo rɨga dɨde uj rɨga ɨsagɨkam. Sɨ onggɨt mop penaemb towada kwa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta amnenauto yepim re yu uj wekeny. Nokɨm da ɨdenat ton towaina jɨ ke yɨrkokar ujɨm bꞌɨsagɨka okatenenyi komkesa rɨga re dɨde, ajɨ towaina wɨngawɨnga yɨrkokar re yilo im tekeny God re dɨde.

Godɨmna Okai Wurar Bꞌobogɨl Ingaenam

Ɨ yu komkesa gasam wɨn re kea bꞌundwatapu wus wa e ainy. Sɨ onggɨt paemb bꞌogla wɨn yɨr bꞌɨtkiti dɨde nony ɨpangendi na tekenyɨt yɨr opmitenam. Ɨ wɨn komkesa bꞌogɨl mɨle na tamnɨkindam, ajɨ ukoijog re singi bꞌiyena e. Sɨ wɨn bꞌogla kukɨp ke singi bꞌitiyenindam walenggyam walenggyam, nokɨp onggɨt singi bꞌiyena mɨlet opima tekangɨndeniny rɨgaina jogjog negɨr mɨle nony bꞌedatenam. Ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌobogɨl obayam yɨr ɨpka teyenindam, ajɨ goro meka yɨt kɨma taeninam. 10 Ɨ God kea wa yɨpayɨpa rɨga agoninonj bꞌengabenga wɨp yiyag wurar. Ɨ wɨn re onggɨtyam wɨko rɨga im yena re God abagɨkinonj onggɨt Tina okai yiyag wurar ke wɨko omnɨkam. Sɨ wɨn wa wɨngɨrɨnd bꞌogla rɨga wa bꞌobogɨl wɨko tamnɨkaenenindam onggɨt waina okati wurar ke. 11 Sɨ yet ra opurenam yiyag wurar okas, ton bꞌogla rapurenin ɨmɨnjog God ma oramiti yɨtkak re dɨde. Ɨ yet ra yɨm okaenam yiyag wurar okas, ton bꞌogla yɨm rakaenin God ma okai danda ke re dɨde. Mop nokɨp ton re Yesu Kerisom pɨlnasim wɨko amnɨkenenanj, sɨ ɨngkaemb God bꞌogɨl ɨnyomarena yokateneny onggɨtyam komkesa wɨko wɨngɨrɨnd. Sɨ bꞌogɨl ɨnyomarena dɨde danda Ton kɨma ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

Gar ke Utkunda Rɨgaina Bꞌɨdgotnena

12 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Nɨnda bebɨgɨp opima wen atonkenanj, sɨ wɨn ma sobijog gar kopa kɨma bꞌɨdgotnena im akatenindam. Sɨ wɨn goro kɨd kesa taininam onggɨt gatab odede nony kɨma da, “Nangga ongwati kesa bebɨg gasa im aukanj sowa pɨlɨnd.” 13 Ajɨ wɨn sam na aininam, nokɨp wɨn opima bꞌingaena wuwenyɨt onggɨt bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨna re Keriso yokatenonj. Nokɨm da ɨdenat wɨn ket ukoijog sam tainindam dem ra Tina bꞌogɨl ɨnyomarena pɨta tainy dem. 14 Ɨ ra wɨn negɨr yɨt takatenindam Kerisond yɨmta undoka wɨngɨrɨnd, wɨn re bꞌogɨl omni rɨga im. Mop nokɨp bꞌogɨl ɨnyomarenamna Wɨngawɨnga yete re Godɨmna Wɨngawɨnga, ton re wa pɨlnate yɨbneneny. 15 Ɨ yɨpa rɨgat goro odede negɨr mɨle map bꞌɨdgotnena rakasin wa wɨngɨrɨnd, opi re onganda mɨle, o yurowam mɨle, o negɨr omnɨka mɨle, o mɨnda nɨnda rɨga ma pɨpmet ɨsata mɨle. 16 Ajɨ ra wɨn bꞌɨdgotnena okatenya Kristiyan mɨle map, wɨn goro ɨngar taininam. Ajɨ wɨn kemb Kerisomna nyɨ kɨma ogenaya rɨga im aindam, sɨ wɨn bꞌogla Godɨnd yewangaya. 17 Mop nokɨp ɨtemb ke bꞌɨsagɨkam wɨn bꞌatom, naska re gar ke utkunda rɨga wa pɨlkae. Sɨ rada God ma bꞌɨsagɨka mera pɨlke bꞌatom, rɨdede wɨp e towanɨm bꞌundwatapu tainy yepim re maka God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke yokatenyi? 18 Ɨ ɨja emb jɨ yɨna peband yindeny da,

“Ra negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgap ukoijog bebɨg kɨma yɨrkokar okasi,
sɨ rɨtamim ta taukanj dem Godɨnd ewangaya kesa rɨga dɨde negɨr mɨle kɨma rɨga?”
19 Sɨ onggɨt paemb yepiya ra bꞌɨdgotnena takatenanj Godɨmna singi rɨrɨrɨnd, ton bꞌogla bꞌogɨl mɨle omnɨka teyenenanj. Ɨ onggɨt bꞌogɨl mɨle omnɨka wɨngɨrɨnd, ton bꞌogla towaina yɨrkokar raramiteninem otobarkayamɨm pɨlɨnd yɨr ɨpkam yete re ten bꞌobogɨl yɨr epkeneniny.

Copyright information for `GDR