1 Peter 5

Eldamna Sosi Yɨr Ɨpka Wɨko

Sɨ kon bꞌugowa yɨt nitinjɨn sosi elda rɨga wa pɨlwa yepim re wa wɨngɨrɨnd wekeny. Sɨ koda re yɨpa elda rɨga en wɨn re dɨde. Ɨ kon re Kerisomna bꞌɨdgotnena gatab yɨr ungata rɨga en. Ɨ dɨde kon ɨta okasɨn bꞌogɨl ɨnyomarena wulpok rɨnte ra pɨta tainy dem. Sɨ wɨn bꞌogla bꞌobogɨl yɨr ɨpka eyeninam gar ke utkunda rɨga rɨnsim re wekeny wɨn kɨma Godɨmna sosi wɨngɨrɨnd mamoi yɨr ɨpka rɨga re dɨde. Ɨ wɨn goro rɨgaina ɨl ongka ke ten yɨr ɨpka teyenindam, mop nokɨp wɨn bꞌogla tamnɨkindam waina nony ke, ajɨ ukoi singi kɨma na, mop nokɨp God wen singi im eyeniny onggɨtyam wɨko omnɨkam. Ɨ wɨn goro onggɨtyam wɨko tamnɨkindam wulkɨp singi kɨma, ajɨ ukoijog nony sam kɨma na. Ɨ mera Yonggyam gar ke utkunda rɨga aramisinonj re wa yɨm kumb nat. Sɨ wɨn goro pumbjog wa yonggyamɨm taininam towa wɨngɨrɨnd. Ajɨ wɨn bꞌogla bꞌogɨl wɨngata rɨga na tainindam towanɨm yɨmta undokam. Sɨ ra wɨn odede mɨle tamnɨkenindam, wɨn ɨta ket bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma dɨra okasya dem ra mopyam mamoi yɨr ɨpka rɨga Keriso pɨta tainy dem. Sɨ onggɨtyam waina dɨra ma ɨta bꞌutuwokɨk dem ajɨ dadal e ɨbneneny dem.

Sisɨl rɨga! Wɨdaka bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke bꞌatkaindam elda rɨga wa. Ɨ wɨn komkesa bꞌogla walenggyam walenggyam gou wa tainindam wa wɨngɨrɨnd odede wɨp rɨngmim re wɨko rɨgap towalenggyam gou wa aukenenanj dɨde towaina goujog wɨko kobɨrgɨm bꞌikokenenanj towa yonggyamwar wa wɨko omnɨkam. Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ yindeny da, “God esaeneniny bꞌasourena rɨga, ajɨ Ton wurar agoneneniny towa mim yepim re towalenggyam gou wa aenenanj.”

Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam gou wa tainindam Godɨmna ukoi danda kɨma yɨm wɨrand rɨna re komkesa gasa atobarkinonj ɨ rɨnsim re ten wɨp eyeniny ɨ dɨde rɨnsim ra tesagɨkiny dem. Sɨ ɨngkaemb ket God wen pumb wa turowasiny dem, ra ɨmɨnjog wɨn ik dem. Ɨ wɨn bꞌogla komkesa waina nony bebɨg teyenindam ɨ taramisindam Ti pɨlwa, mop nokɨp Ton opima wen nonyɨnd awameneniny dɨde yɨr ɨpka eyeneniny.

Ɨ wɨn nony epangendi wekene! Dɨde bꞌobogɨl yɨr kɨma wekene! Mop nokɨp Satana re waina geja rɨga e. Ɨ ton bꞌugumarena yikeneny re ngulam bꞌanggɨkena kɨma e, ɨ oraka eyeneniny rɨga ɨmkuram odede rɨngmim re laiyonɨp bꞌangga arakenenanj ongongɨm. Sɨ wɨn bꞌogla gar ke utkunda ke danda kɨma towɨnkindam Satana kɨma geja bꞌiyenam. Mop nokɨp wɨn wumɨr im da waina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re wekeny onggɨt gowukoyɨnd, opima odede yɨpa wɨp bꞌɨdgotnena urowatena eyenanj wɨn re dɨde. 10 Ajɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam bꞌɨdgotnena takatenindam sobijog wɨnɨnd, mop nokɨp God yete re wa komkesa wurar agoneneniny, Ton wen ara emokinonj Keriso kɨma yɨpand awowɨm dɨde Tina ngɨrpu kesa bꞌogɨl ɨnyomarena okawam Keriso Yesumna wurar kɨma. Ɨ Ton Tilenggyam opima wen rɨrɨrkɨp tangonjeniny dem, ɨ wen ɨmnɨnena kesa tawɨnkiny dem, ɨ wen danda kɨma termekiny dem, ɨ dɨde wen jɨjab kɨma pɨpmetɨnd tamorkiny dem. 11 Ukoi danda Ton kɨma dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

Undwatapu Yɨtkak

12 Ɨ kon wanɨm onggɨtyam sobijog peba yɨrɨken re koina nony ɨjai gar ke utkunda yɨnggan Silamna yɨm bꞌakawa kae. Sɨ kon onggɨtyam peba ke wen ugoinyɨn ɨ yɨr ungati yɨt im pɨtapɨta amneninyɨn da onggɨtyam re Godɨmna ɨmɨnjog wurar e. Sɨ wɨn bꞌogla owɨnkinam onggɨtyam yɨtkak kɨma. 13 Ɨ wɨn kɨma yɨpand gɨlgɨl obagendi sosit rɨnte re yɨbɨm dɨkɨnd Babilon taunɨnd, wen wɨdaemb yɨt amniny, dɨde koina bꞌɨga Mak toda kwa. 14 Ɨ wɨn walenggyam walenggyam simesime aenina yɨna bꞌamongnena singi kɨma. Ngɨmbla komkesa wɨn kɨma yepim re Keriso kɨma yɨpand wekenyɨt!

Copyright information for `GDR