1 Thessalonians 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Pol ɨ Sila ɨ dɨde Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨku re Tesalonika sosi mor pɨlwa e rɨnte re man Abu Godɨm pɨlɨnd dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd mɨbnyɨt. Sɨ Godɨmna wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.

Tesalonika Sosimna Gar ke Utkunda Mɨle

Sɨ sɨn opima ɨpendi kesa yɨr opmitena wuwenenyɨn wen nonyɨnd iyena kɨma, ɨ ket ita yɨr opmita wɨnɨnd sɨn komkesa wa gatab Godɨnd sɨteket yɨt yomnɨkenenyu. Mop nokɨp sɨn mera Bꞌu Godɨm wɨpɨnd wen onggɨtyam gatab nony eyenenindam, opi re waina gar ke utkunda ke omnɨki wɨko, ɨ waina singi bꞌiyena mɨle ke omnɨki bꞌasowa mɨle, ɨ dɨde waina ɨmnɨneni kesa mɨmkam wɨmena mɨle rɨnte re wɨn mera Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd warɨm bꞌogɨl ɨsma yoramitenya. Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re God singi eyeniny, sɨn wumɨr im da Tonɨt wen abagɨkinonj Tina rɨga awowɨm. Mop nokɨp sɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wa pɨlwa iyonda re ma yɨt opurena nena kena, ajɨ kwa danda kɨma na ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma na ɨ dɨde kupkakupka rɨrɨrkɨpjog ɨmjateni kɨma na. Ɨ wɨn wumɨr im rɨdede mɨle na sowa pɨlɨnd aukenento re sɨn wɨn kɨma wekenond. Sɨ ɨtemb re wanɨm onggɨtyam yɨtkak ɨmjatena mana. Ɨ nangga ma jɨ da wɨn kea ukoijog bꞌɨdgotnena akatentondam rɨga wa pɨlke, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat wen samɨm amnɨkeneninonj onggɨtyam God ma yɨtkak bꞌobogɨl okatenam. Ɨ ɨngkenaemb ket wɨn aukɨtondam sowaina wɨngata mɨle dɨde Yonggyamɨmna wɨngata mɨle ɨtaikena rɨgam. Sɨ wɨn kea ket wɨngata rɨga aukɨtondam komkesa gar ke utkunda rɨga wa yepim re wekeny kupka Grik kantri wɨngɨrɨnd, Makedoniya eriyand dɨde Akaya eriyand. Sɨ Yonggyamɨmna yɨtkak kea Tesalonika sosi wa pɨlke opeka yikeny re ma Makedoniya eriya wɨngɨrɨnd dɨde Akaya eriya wɨngɨrɨnd nena nate, ajɨ kwa kea dea ta komkesa gatab wa warabag auka yikeny. Sɨ waina Godɨm pɨlɨnd gar ke utkunda mɨle gatab yɨdɨr yɨt re kea kwa komkesa gatab wa yikeny. Sɨ onggɨt paemb sowa awɨr e kwa nanggamog yɨt e indondɨm onggɨt wa gatabɨm. Mop nokɨp re sɨn komkesa gatab wa wuwenond, rɨgap towalenggyam kea mera gatab usenena eyento da, re sɨn wa pɨlwa wuwond, wɨn rɨdede mɨle kena sɨn simesime nomnentondam, ɨ kwa rɨdede na wɨn bꞌanygɨnena god aidol wa pɨlke engkɨtondam de Godɨm pɨlwa yilo dɨde ɨmɨnjog Godɨnd ewangayam 10 dɨde Tina Bꞌɨgamna menon yɨr ungaukam pumb tungg ke. Sɨ God kea ɨtemb Tina Bꞌɨga Yesund uj ke yutnyitonj. Sɨ ɨtemb Yesu Tontemb men nedɨkeneniny Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem.

Copyright information for `GDR