1 Thessalonians 2

Polɨmna Wɨko Tesalonika Sosind

Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn walenggyam get ke wumɨr im wekenyɨt da sowaina menon wa pɨlwa re maka kɨp kesa awonj. Ɨ kwa wɨn get ke wumɨr im odede da yɨmta kena sɨn wuwond wa pɨlwa, ajɨ sɨn kea naska ma sobijog na bꞌɨdgotnena dɨde nenegɨr kana bꞌɨsadrena mɨle akatentondam de Pilipo taunɨnd. Ajɨ re ket sɨn wa pɨlwa wuwond, sɨn kea Godɨm pɨlke danda yokatonda ɨ ɨngkenaemb ket sɨn Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt moga kesa danda kɨma pɨtapɨta yomnenenonda wa pɨlwa, nangga ma jɨ da kea de jogjog rɨgap sɨn geja niyento. Mop nokɨp sɨn wen ugoutondam re ma ɨjongki yɨt kena ɨ ma kɨlkɨl negɨr mop kena ɨ dɨde ma bꞌanygɨnena rabem nya kena. Ajɨ God kea sɨn yɨrɨk niyeninonj, ɨ ɨngkenaemb ket Ton nony ɨjawa kɨma Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt sowa pɨlɨnd yoramitonj pɨtapɨta omnenam. Sɨ onggɨt rɨrɨr nasim sɨn yɨtkak opurena eyenindam, dɨde ma rɨga wa sam okaena mim ajɨ Godɨnd sam okaena mim yete re sowaina gar yɨrɨk eyeniny. Ɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt odede da, makwa ke sɨn yɨpapyam wen gaya ogona yɨt amnentondam. Ɨ kwa sɨn makwa ke yɨpapyam bꞌanygɨnena nya ke wɨn kɨma rɨgarɨga aentondam waina gasa nonygor mɨle ke imdam. Sɨ Godte onggɨtyam sowa gatab yɨr ungata rɨga. Ɨ sɨn makwa ke oraka eyentondam rɨga wa pɨlke esourena mɨle okatam, makwa ke wa pɨlke dɨde makwa ke nɨnda rɨga wa pɨlke. Ɨ sɨn re Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga im, sɨ sowa ɨta danda esourena okatam wa pɨlke. Ajɨ re sɨn wa wɨngɨrɨnd wekenond, sɨn kea mɨmkam wɨmena wuwenond odede rɨja im re mogɨt tina bꞌɨga ongenka eyeniny. Ɨ sɨn wen ma sobijog na nony kubɨr amnɨkenentondam. Sɨ sɨn singi aukenentondam re ma God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yingg iyena nena mana, ajɨ kwa sowainajog yɨrkokar yingg iyena mana. Mop nokɨp wɨn sowanɨm aukɨtondam re singi iyenijog rɨga na. Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn nonyɨk amdenina rɨdede na sɨn wɨram kesa dɨde gɨm yarɨm kɨma wɨkond bꞌasowa wuwenond. Sɨ sɨn bibɨr dɨde sɨwɨny wɨko omnɨka eyentondam sowanɨm gɨm ke ingaena gasa imdam, nokɨm da re sɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wanɨm pɨtapɨta omnena yiyenonda, sɨ ɨdenat sɨn wa wɨngɨrɨnd maka ya pɨlɨnd sowanɨm ingaena gasa gatabɨm bebɨg oramitenau. 10 Ɨ wɨn re sowanɨm yɨr ungata rɨga im rɨdede na sɨn wa wɨngɨrɨnd aukenentondam yɨna mɨlend ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlend ɨ dɨde bꞌinjawa kesa mɨlend, yepiya re wɨn gar ke utkunda rɨga aukɨtondam. Sɨ God Toda kwa re onggɨtyam sowa gatabɨm yɨr ungata rɨga e. 11 Ɨ wɨda ma gege im da sɨn yɨpayɨpa re wa yɨpayɨpa rɨga wa bꞌuwar pɨla na aukenentondam. 12 Sɨ sɨn wen sowainajog bꞌɨgawar pɨla na ugowa eyenentondam, ɨ seo omnɨka eyenentondam, ɨ dɨde ɨl ongka eyenentondam Godɨmna ara emoka rɨrɨrkɨpjogɨnd wɨmenam. Mop nokɨp God wen ara emokinonj Tinajog pumb tungg wa bꞌɨgara mana dɨde Tina bꞌogɨl ɨnyomarena yingg okata mana.

13 Ɨ sɨn ɨpendi kesa Godɨnd sɨteket yɨt omnena yiyenyu, nokɨp wɨn sowaina opureni yɨtkak akatenentondam re odede na ɨt re God ma ɨmɨnjog yɨtkak re dɨde, ajɨ ma odede na ɨt re rɨgaina yɨtkak re dɨde. Sɨ ɨtemb yɨtkak re Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak na. Ɨ kwa ɨtemb Godɨmna yɨtkak daka ɨta wɨko omnɨka yiyeny wa pɨlɨnd yepim re wɨn Tin gar ke utkunda ke yokatenya. 14 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn odede Godɨmna sosi ɨtaikena rɨga na aukenentondam rɨnsim re Keriso Yesund gar ke utkundand wekeny Yuda eriyand. Mop nokɨp wɨdaka kea odede yɨpa wɨp bꞌɨdgotnena okatena eyentondam wainajog kantri rɨga wa pɨlke, odede rɨja na re Yuda sosip bꞌɨdgotnena okatena eyenento towainajog Ju rɨga wa pɨlke. 15 Sɨ onggɨt Ju rɨgapiya Yonggyam Yesund yongando, ɨ kwa kea naskand nɨnda Godɨmna bageyam uj ondrɨka eyento Kesam Peba wɨnɨnd. Ɨ ton kwa sɨn bꞌɨdgotnena wa oramka niyenenanj. Ɨ kwa ton makwa ɨta Godɨnd samɨm yomnɨkenenyi dɨde komkesa rɨga gejam amnenenanj. 16 Mop nokɨp ton ogoka niyenenanj God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Nokɨm da ɨdenat ton maka yɨrkokar okasi. Sɨ ton odede nya kaim ɨta wɨnɨnd towaina negɨr mɨle angurka eyenanj. Sɨ Godɨmna soro kɨma bꞌɨsagɨka re kea towa kumb wa inɨk onggɨt kikitum wɨnɨnd.

Polɨmna Nonyɨk Iyena Yɨt Tesalonika Sosi gatab

17 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn rɨgaina nenegɨr mɨle mapaim wetaweta auki wekenyɨn wa pɨlke onggɨt sobijog ganggand. Sɨ sɨn wa pɨlke wetaweta wekenyɨn re wɨpkak nena kaim, ajɨ sowaina gar re ɨndaima wa pɨlɨnd. Ɨ sɨn ma sobijog gar kena singi aukenentondam wen yɨr ongongɨm, ɨ ket ma sobijog na bꞌasowa wuwenenond nya orakam wen yɨr ongongɨm. 18 Sɨ onggɨt penaemb sɨn singi aukenentondam wa pɨlwa ɨtendam, ɨ kon Pol, pop usausapyam bꞌatonkenenond menonɨm wa pɨlwa, ajɨ Satanat sɨn ena nognateneninonj. 19 Mop nokɨp yepimemb jɨ ɨmɨnjog sowa warɨm bꞌogɨl ɨsma ɨ sam ɨ dɨde bꞌogɨl dɨra taukanj dem ya pɨlkaim ra sɨn bꞌatɨsourenindam dem mera Yonggyam Yesum wɨpɨnd, ra Ton pɨta tainy dem? Sɨ owɨ, wɨnsimemb. 20 Sɨ wɨn re ɨmɨnjog sowanɨm bꞌogɨl ɨnyomarena okawa rɨga im dɨde sam okawa rɨga im.

Copyright information for `GDR