1 Thessalonians 3

Sɨ re sɨn nonykok urunyuruny aukenentondam wa gatab, sɨ sɨn nony menamena yomnɨkonda dɨde ket tɨrɨr yomnonda da, sɨn bꞌogɨl i sɨnta nɨtɨbnya de Aten taun wa. Ɨ sɨn ket mera gar ke utkunda rɨga Timotend yɨtmɨkitonda wa pɨlwa yete re Godɨmna wɨkomad yɨbɨm Kerisom gatab bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Nokɨm da ɨdenat ton wen danda tagoniny dɨde ugowa teyeniny wanɨm gar ke utkundand danda kɨma onyitam, ɨ ket wɨn maka urunyuruny tekenyɨt onggɨtyam jogjog bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨnsim re men wɨp ke awarkenenindam. Mop nokɨp wɨdaka ma gege im wekenyɨt da men gar ke utkunda rɨgap opima odede bꞌɨdgotnena wɨp ke tawarkenindam. Ɨ kwa mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd re sɨn wɨn kɨma wekenond, sɨn kea naska kana wen wumɨr amnentondam da men opima bꞌɨdgotnena takatenindam. Sɨ odede bꞌɨdgotnena kea pɨta aukenento sowaina yɨt rɨrɨrɨnd, ɨ wɨdaka onggɨtyam gatab wumɨrjog im. Sɨ onggɨt mop penaemb re kon nonykok urunyuruny aenond wa gatab, kon Timotend yɨtmɨkitond wa pɨlwa waina gar ke utkunda gatab wumɨr okatam. Nokɨp kon moga na aenond da ke otonkena rɨga Satanat wen nenegɨr kana ratonkenin ɨ ke sowaina bꞌasowa kɨp kesa ramnɨkin.

Ajɨ otadejog na Timote wa pɨlke ɨtenj sowa pɨlwa, ɨ ton ket wa gatab bꞌogɨl yɨdɨr yɨt sowa usenena eyeniny waina gar ke utkunda mɨle gatab dɨde singi bꞌiyena mɨle gatab. Ɨ ton kwa wumɨr nomneniny da wɨn opima ita wɨnɨnd bꞌobogɨl nonyɨk niyenenindam, ɨ kwa ma sobijog singi im aukenenindam sɨn wɨp yɨr ongongɨm odede rɨngmim re sɨda wanɨm ukoi kana singi aena wuwenyɨn wen wɨp yɨr ongongɨm. Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Onggɨt mop paemb sɨn ma sobijog im gar seo aenindam wa gatabɨm. Ɨ kwa nangga ma jɨ da sɨn opima ukoijog gɨm ke bebɨg dɨde bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd wɨmena wuwenyɨn, ajɨ sɨn opima gar seo aukenenindam, nokɨp sɨn kea utkundenyu waina gar ke utkunda gatab yɨt. Sɨ yu sɨn otomanti im wɨmena wuwenyɨn, mop nokɨp wɨn re kea Yonggyamɨm pɨlɨnd danda kɨma im gar ke utkundand owɨnki wekenyɨt. Sɨ sɨn ma sobijog im sam aukenenindam mera Godɨm wɨpɨnd wa map. Sɨ rɨdede nya kae sɨn ket yɨpa rɨrɨrkɨpjogɨnd Godɨnd sɨteket yɨt omnenyu onggɨtyam wa pɨlke okati sam gatabɨm? 10 Ɨ sɨn ita bibɨr dɨde sɨwɨny danda kɨma Godɨnd ɨgekena yiyenyu wen bꞌusaya yɨr ongongɨm dɨde rɨrɨrkɨp omnɨkam nanggamog mim re wɨn kut ainindam waina gar ke utkunda mɨle wɨngɨrɨnd.

11 Ɨ sɨn kwa yɨgekenyu da mera Bꞌu God ɨ mera Yonggyam Yesu sowanɨm nya omnɨka iyenya dɨmdɨm menonɨm wa pɨlwa. 12 Ɨ kwa da Yonggyam toko waina singi bꞌiyena mɨle usmurena yeyen dɨde oikɨndena yeyen wa wɨngɨrɨnd dɨde kwa komkesa rɨga wa odede rɨja na re sɨn wanɨm singi bꞌiyena mɨle omnɨka yiyenonda. 13 Sɨ kwa ɨdenat Ton waina gar dandam tamnɨkiny. Ɨ ket wɨn mera Bꞌu Godɨm wɨpɨnd bꞌinjawa kesa yɨna omni rɨga taukindam, ra mera Yonggyam Yesu pɨta tainy dem yɨpand komkesa Tina yɨna rɨga kɨma.

Copyright information for `GDR