1 Thessalonians 4

Godɨnd Sam Okaenam Yɨrkokar Wɨmena

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn kea sowa pɨlke bꞌauyaentondam rɨdede wɨp im wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt, dɨde Godɨnd sam okaenam wɨmena tuwenyɨt. Sɨ wɨn re kea odede mɨle nasim wɨmena wuwenyɨt. Sɨ kikitumam sɨn Yonggyamɨmna nyɨ kɨma wen tegekisindam dɨde tugoindam da wɨn bꞌogla odede mɨlend ɨsanikesa kɨnyɨr aena tuwenyɨt. Mop nokɨp wɨn wumɨr im da sɨn nanggamog bꞌingawa yɨt na wa agontondam re Yonggyam Yesumna danda kena. Sɨ ɨtemb jɨ Godɨmna singi da wɨn bꞌogla yɨna bꞌamnena mɨlend tekenyɨt, ɨ wɨn bꞌogla bꞌagoka tuwenyɨt komkesa negɨr bꞌiyena mɨle wa pɨlke. Ɨ kwa da wɨn yɨpayɨpa rɨgap bꞌogla bꞌobogɨl wumɨr taukindam yɨna bꞌamnena mɨle ke dɨde bꞌɨsnawa nya ke towainajog konggawar kɨma pɨl bꞌasopaya mɨle omnɨkam. Ɨ goro gɨm ke rɨgaina negɨr bꞌiyena singind tuwenyɨt odede opi re gar ke utkunda kesa rɨga re dɨde yepim re Godɨm wumɨr kesa wekeny. Ɨ wɨn goro rɨgaina gɨm singi ke onggɨtyam mɨle oikɨndena teyenindam dɨde goro yɨpa gar ke utkunda nany o yɨngganɨnd oimandena iyenya waina gɨm ke bꞌiyena singi rɨrɨrkɨp omnɨkam. Mop nokɨp Yonggyam opima bebɨg kɨma mɨra tamneniny odede rɨgaina komkesa negɨr mɨle gatab odede rɨja na re sɨn naska kana wen wumɨr amnentondam dɨde danda kɨma nonony amnentondam. Mop nokɨp God men ara nemokinonj re ma kɨl kɨma wɨmena mana, ajɨ yɨna bꞌamnena mɨlend wɨmena mana. Sɨ onggɨt mop paemb yet ra onggɨtyam sowaina bꞌingawa yɨt bꞌɨtɨsai, ton ma rɨga na yɨsai ajɨ God na yete re Tina Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa akaeneniny.

Ɨ sɨn ma ket singi im wanɨm ɨrɨkam gar ke utkunda rɨga wa wɨngɨrɨnd singi bꞌiyena mɨle gatab. Mop nokɨp God kea wen auyaeninonj da wɨn walenggyam walenggyam singi bꞌiyena mɨle omnɨka teyenindam. 10 Ɨ ɨmɨnjog e da wɨn opima onggɨtyam singi bꞌiyena mɨle omnɨka eyenindam komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa yepim re wekeny kupka Makedoniya eriya wɨngɨrɨnd. Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ajɨ sɨn wen danda kɨma tugoindam da wɨn bꞌogla usausapyam onggɨtyam mɨle usmurena yiyena. 11 Ɨ kwa da wɨn bꞌogla gar ke singi aininam da, wɨn mumakesa ngɨmbland wɨmena tuwenyɨt wainajog wɨko omnɨkand dɨde waina yɨm ke wainajog wɨko omnɨka teyenindam, odede rɨja na re sɨn wen engautondam. 12 Nokɨm da ɨdenat gar ke utkunda kesa rɨgap wen tesnauranj onggɨtyam waina wɨmena mɨle gatab dɨde wɨn kwa makwa opima gasa bꞌarakand tekenyɨt.

Yonggyamɨmna Ɨtenda gatab Yɨt

13 Ɨ sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar, sɨn ma singi im wɨn wumɨr kesa tekenyɨt uj rɨga gatab yepiya re gar ke utkunda rɨga wekenonj. Nokɨm da ɨdenat wɨn maka gar kopa taukindam odede opi re nɨnda rɨga re dɨde yepim re maka warɨm bꞌogɨl ɨsma yokatenyi Godɨm pɨlke. 14 Mop nokɨp men ɨta gar ke utkunda ke yokasu da Yesu ke uj awonj ɨ ket utnyitonj uj ke, sɨ odede yɨpa wɨp nya kaim God ten tutnɨkiny dem yɨpand Yesu kɨma, nokɨp ton kea Yesund gar ke utkunda ke yokato.

15 Ɨ sɨn Yonggyamɨmna ouyaena rɨrɨrɨnd wen onggɨtyam gatab yɨt wumɨr tamnindam da, yepiya ra men dɨdea yilo tekenyɨn dem onggɨt gowukoyɨnd ngɨrpu Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨr, men ma opima ten tesalngisindam dem yepim re gar ke utkunda rɨga uj auki wekeny. 16 Mop nokɨp Yonggyam Tilenggyam ɨta pumb tungg ke tinɨk dem ukoi bꞌingawa ara kɨma, ɨ mopyam anerumna nonykok kɨma, ɨ dɨde Godɨmna bibol ara kɨma. Ɨ ket uj rɨga yepiya re Kerisond gar ke utkunda ke yokato, tonpimemb naskajog tutnɨkanj dem. 17 Ɨ onggɨt kak ke yepiya ra men dɨdea yilo tekenyɨn dem onggɨt gowukoyɨnd ngɨrpu ɨtemb bibɨr, men ket naska uj ke utnyiti rɨga kɨma yɨpand pumb wa nuturowasiny dem moi bora wa de wub kumbɨnd Yonggyamɨmna bꞌatabɨkapu pɨpmet wa. Ɨ ɨngkaemb ket men ita wɨnɨnd Yonggyam kɨma tekenenyɨn dem. 18 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla odede yɨtkak ke walenggyam walenggyam bꞌugowa wuwene.

Copyright information for `GDR