1 Thessalonians 5

Yonggyamɨmna Ɨtenda gatabɨm Bꞌangonjena Yɨt

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn makwa singi im wa pɨlwa ɨrɨkam Yonggyamɨmna ɨtenda wɨn dɨde bibɨr gatab yɨt. Mop nokɨp wɨn walenggyam ɨmɨnjog dɨmdɨm wumɨr im da, Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨr re ɨja e ik dem rɨja e ra sɨwɨnyɨnd yurowamam rɨga ik rɨga wa wumɨr kesa. Sɨ onggɨt wɨnɨnd ra rɨgap odede aena tuweny dem da, “Yu sɨn re ngɨmbla nasim wekenyɨn dɨde makwa nangga bebɨg nasim wekenyɨn,” sɨ odede natemb dem ket nonony kesand ukoijog bebɨg kɨma negɨr omnɨka mɨle ɨta pɨta tainy dem towa kumbɨnd odede rɨngma ra ngor kɨma konggam pɨlɨnd nonony kesa mɨna bꞌujena kopa bꞌatomɨk. Sɨ ton makwa rɨrɨr im onggɨt mɨlem pɨlke bꞌɨtrɨngendam. Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ajɨ wɨn re ma sɨbɨb nasim wekenyɨt. Sɨ onggɨt paemb onggɨt Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨrɨt ma ɨta wen kɨd kesa tamniny dem odede yurowamam rɨga re dɨde. Mop nokɨp wɨn komkesa re ngayamna bꞌɨgawar im dɨde bibɨrɨmna bꞌɨgawar im, ajɨ men ma sɨbɨbɨmna bꞌɨgawar im dɨde ma sɨwɨnyɨmna bꞌɨgawar im. Sɨ onggɨt paemb men goro yutunga wowenɨn odede opi re gar ke utkunda kesa rɨga re dɨde. Ajɨ men bꞌogla yɨr opngɨki wakenɨn, ɨ dɨde bꞌogɨl nony menamena kɨma wakenɨn. Mop nokɨp yutunga mɨle dɨde ɨk onaika mɨle re sɨwɨnyɨnd omnɨkam mɨle i. Sɨ rɨga yepim re yutungand wuweny, ton yutunga wuweny re sɨwɨny nasim, dɨde rɨga yepim re ɨkpɨpɨnd wuweny, ton ɨkpɨp wuweny re sɨwɨny nasim. Ajɨ men re bibɨr nasim wekenyɨn, sɨ men bꞌogla bꞌogɨl nony menamena kɨma wakenɨn. Ɨ men ket gar ke utkunda mɨle dɨde singi bꞌiyena mɨle rekitu odede rɨngma ra geja rɨgat dorkakɨnd dorkak utwangkapu gasa bꞌikiti owam, ɨ dɨde men bꞌogla warɨm yɨrkokar okatam bꞌogɨl ɨsma yɨr rungaukinum odede rɨngma ra geja rɨgat mop utwangkapu dɨra bꞌikiti owam. Mop nokɨp God maka men nobagenjinonj oramitam de Tina ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlwa, ajɨ nok mana da men mera Yonggyam Yesu Kerisond gar ke utkunda ke okasu, ɨ ɨngkaemb ket yɨrkokar okasu. 10 Sɨ mera Yonggyam Yesu Keriso kea uj awonj meranɨm yɨrkokar okawam. Nokɨm da ɨdenat men Ton kɨma yɨpand yilo yɨrkokarɨnd wɨmena tuwenyɨn, nangga ma jɨ ra da men onggɨt gowukoyɨnd yilo tekenyɨn o uj im tekenyɨn Tina ɨtenda bibɨrɨnd. 11 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌugowa tuwenyɨt dɨde wɨn yɨpayɨpa bꞌogla danda bꞌagona tuwenyɨt bꞌobogɨl owɨnkam odede rɨngmim re wɨn yu omnɨka eyenindam.

Polɨmna Kikitum Yɨmak Yɨt

12 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn wen etenaindam da wɨn bꞌogla bꞌobogɨl ɨsnawa eyeneninam yepim re Godɨmna wɨkond bꞌasowa wuweny wa wɨngɨrɨnd ɨ wen Yonggyamɨmna yɨtkak ke wɨp eyenanj ɨ dɨde wen yɨmak yɨt omnena eyenanj. 13 Ɨ kwa da wɨn bꞌogla ten ukoi kana ɨsnawa teyenindam singi bꞌiyena mɨle ke, nokɨp ton bꞌobogɨl im wɨko omnɨka eyenanj wanɨm. Ɨ ket wɨn walenggyam walenggyam ngɨmbland wɨmena tuwenyɨt. 14 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn wen tugoindam da wɨn bꞌogla nonony tamnenindam wɨko kesa dɨnderkak rɨga, ɨ wɨn bꞌogla dandam tamnenindam gar mogamoga rɨga, ɨ wɨn bꞌogla nony kɨma bꞌobogɨl yɨr ɨpka teyenindam gar seo kesa rɨga, ɨ dɨde mɨmkam ke mɨle omnɨka teyenindam komkesa rɨga wa pɨlwa. 15 Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da goro negɨrjog mɨle gatab negɨrjog mɨle ke mɨramɨra tainindam, ajɨ ita wɨnɨnd bꞌogla bꞌogɨl mɨle omnɨkand kɨnyɨr tainindam walenggyam walenggyam dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa.

16 Ɨ wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd sam aena tuwenyɨt. 17 Ɨ wɨn bꞌogla ɨpendi kesa yɨr opmitena tuwenyɨt. 18 Ɨ wɨn bꞌogla komkesa gatabɨm Godɨnd sɨteket yɨt omnena iyenenya. Mop nokɨp opimemb mɨle re Godɨmna singi im wanɨm omnɨkam yepim re wɨn Yesu Kerisond gar ke utkunda ke yokatenya. 19 Ɨ wɨn goro Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna wɨko osouka teyenindam. 20 Ɨ wɨn goro Godɨmna bage yɨt opurena gatab gou wa tamnenindam. 21 Ajɨ wɨn bꞌogla komkesa gasa otonkena teyenindam rɨka bꞌogɨl e o negɨr e. Ɨ ɨngkaimemb ket wɨn bꞌogɨl gasa nena tamorkenenindam, 22 dɨde ket wɨn komkesa bꞌengabenga wɨp negɨrjog mɨle wa pɨlke tewaikenindam.

Undwatapu Yɨtkak

23 Sɨ ngɨmbla God Tilenggyam wen kupkakupka rɨrɨrkɨpjog yɨna ramnɨkin, dɨde Ton ket waina kupka wɨngawɨnga ɨ kukɨp ɨ dɨde jɨ bꞌinjawa kesa tawaminy, ngɨrpu ra mera Yonggyam Keriso pɨta tainy dem. 24 Ɨ God yete re wen ara emoka eyeniny re nony ɨjawa rɨga e, sɨ Ton ɨta onggɨtyam mɨle wanɨm omnɨk.

25 Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn sowanɨm yɨr opmitena wuwene!

26 Ɨ wɨn bꞌogla komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar simesime omnena teyenindam yɨna bꞌamongnena kɨma! 27 Ɨ kon Yonggyamɨmna nyɨ kɨma wen tengainyɨn da, wɨn ɨtemb leta ogenka iyenya komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa.

28 Mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR