1 Timothy 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon Pol re Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga en. Sɨ mera yɨrkokar okawayam God dɨde mera warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam rɨga Keriso Yesu, Tonpiya ken ningawonda onggɨtyam nyɨ okatam. Sɨ kon ɨte re leta yɨrɨken re gar ke utkunda ke koina ɨmɨnjog bꞌɨga Timote mor pɨlwa e. Sɨ Abu Godɨm pɨlke dɨde mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlke wurar ɨ kear ɨ dɨde ngɨmbla man kɨma.

Bꞌanygɨnena Ouyaena gatab Nonony Yɨtkak

Ɨ re kon Makedoniya eriya wa nekond, kon men mugowond demb de Epeso taunɨnd wɨmenam, nokɨm da ɨdenat man nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨga tengaeninyɨt ɨswangam da goro sosi rɨga rauyaeninem bꞌanygɨnena ouyaena nya ke. Ɨ kwa ten tengaeninyɨt da goro ton kupkakupka nonykok bꞌakaeninem kakyɨt wa dɨde dad ke bꞌusmureni rɨga nyɨ gatab yɨt wa. Mop nokɨp onggɨtyam yɨtɨp abgendenanj re yɨt bꞌugwatena mɨle nena im, ajɨ odede yɨtɨp ma ɨta Godɨmna wɨko oranga yiyi, nokɨp God ma wɨko omnɨkam re gar ke utkunda nena kae. Sɨ kon onggɨtyam bꞌingawa yɨt gatab mingaen re nok paemb jɨ da ton singi bꞌiyena mɨle omnɨka yeyene rɨnte re opekeneny kɨlkɨp kesa gar ke, ɨ bꞌogɨl kukɨpɨnd nonykok ke, ɨ dɨde bꞌanygɨnena kesa gar ke utkunda ke. Ɨ nɨnda ouyaena rɨgap re opima onggɨtyam mop esungaya yiyenyi, ɨ ket kɨp kesa yɨt bꞌusenenand dɨde yɨt bꞌugwatenand kɨnyɨr aena wuweny. Sɨ ton singi aena wuweny re gog yɨt ouyaena rɨga awou mim, ajɨ ton ma wumɨr im nangga gatab im ton yɨtnono aenanj ɨ dɨde nangga yɨt im ton emjatenanj.

Ajɨ men wumɨr im da ra yɨpa rɨgat onggɨtyam gog yɨt Godɨmna singind dɨmdɨm nya ke ingaeny, sɨ ɨtemb gog yɨt re bꞌogɨljog e tinɨm. Ɨ men bꞌogla nonyɨnd yawamu da gog yɨt re ma negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wanɨm oramiti e, ajɨ towanɨm mim, opi re gog erbeka rɨga dɨde negɨrjog mɨle rɨga, ɨ Godɨnd ewangaya kesa rɨga dɨde negɨr mɨle rɨga, ɨ yɨna omni kesa rɨga dɨde yɨna mɨle kɨlkɨl omnɨka rɨga, ɨ bꞌu ake mog onganda rɨga dɨde rɨga onganda rɨga, 10 ɨ yɨgyɨg bꞌiyena rɨga, ɨ rɨga ke rɨga o kongga ke kongga bꞌiyena rɨga, ɨ wɨko rɨga osoga rɨga, ɨ bꞌanygɨnena yɨt opurena rɨga, ɨ bꞌanygɨnena nya ke God ma nyɨ kɨma yɨt tɨrɨr omna rɨga, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga yepim re Godɨmna ɨmɨnjog dɨmdɨm yɨtkak kak eaenanj. 11 Sɨ ɨtemb yɨtkak pɨta awonj re God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlkena. Ɨ bꞌogɨl God ket ken nony nɨjawonj onggɨtyam bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma yɨtkak pɨtapɨta omnenam.

Polɨm pɨlɨnd Godɨmna Kear

12 Ɨ kon mera Yonggyam Keriso Yesund sɨteket yɨt omnena yiyenyɨn yet re kor danda nokawonj kornɨm Tina wɨko omnɨkam. Mop nokɨp Ton ken nony nɨjawonj Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam dɨde ket nogenonj onggɨtyam Tina wɨko pɨpmetɨnd oramitam. 13 Ɨ naskand kon nɨbnond re Keriso Yesund ɨsadrena rɨga na, ɨ kon Tina sosind bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena aramkeneninond dɨde ket nenegɨr kana ɨtemb sosi yomnɨkenenond. Ajɨ Yesu kea ken kear nomnonj, nokɨp kon odede mɨle amnɨkeninond re wumɨr kesa mapena dɨde gar ke utkunda kesa mapena. 14 Ɨ mera Yonggyamɨmna wurarɨt ken kupkakupka yɨndangɨr nomnonj gar ke utkunda mɨle dɨde singi bꞌiyena mɨle kɨma rɨnsi re Keriso Yesum pɨlɨnd ebnya. 15 Ɨ Keriso Yesu ikonj onggɨt gowukoi wa re negɨr mɨle rɨga yɨrkokar okawa mana, sɨ ɨtemb yɨt re nony ɨjawa kɨma e dɨde komkesa rɨga wa rɨrɨrkɨpjog e ɨmjatenam. Ɨ kon re negɨr mɨle rɨga wɨngɨrɨnd mopyam e nɨbnyɨn koina omnɨki negɨr mɨle map. 16 Ajɨ ɨnaemb jɨ mop nangga pena God kear nomnonj, nokɨm da ɨdenat Keriso Yesu Tina kupka musɨk wɨmena mɨle pɨtapɨta omɨny kor pɨlɨnd, nangga ma jɨ da kon re negɨr mɨle rɨga wɨngɨrɨnd mopyam na. Ɨ nokɨm da ɨdenat Ton ket ken wɨngata rɨgam nitngau towanɨm yepiya ra menon okatenyi Ti pɨlwa Tin gar ke utkunda ke okatam dɨde ket dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi. 17 Sɨ ɨsnawa dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena Ti pɨlwa ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yete re dadal ngɨrpu kesa King yɨbɨm, ɨ uj kesa dɨde yɨr ongong kesa yɨpaina God yɨbɨm, ɨmɨnjog.

Wɨngawɨnga ke Bꞌogɨl Geja Omnɨkam

18 Kor bꞌɨga Timote! Kon mor pɨlnate onggɨtyam bꞌingawa yɨt oramisɨn re onggɨt God ma bage yɨt rɨrɨr nate rɨna re bageyamɨp naska kana apurento mor gatab. Nokɨm da ɨdenat man wɨngawɨnga ke bꞌogɨl geja omnɨkam metkenyɨt. 19 Ɨ wɨn bꞌogla waina gar ke utkunda mɨle dɨde bꞌogɨl kukɨp ke nonykok amorkina. Ɨ nɨnda rɨgap re kea towaina onggɨtyam bꞌogɨl kukɨp ke nonykok ateakento ɨ ket towaina gar ke utkunda mɨle re kea negɨr aukɨto. 20 Ɨ onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd kea de Imenayo ake Aleksandro ebnonda, ɨ kon ten sosi ke eaukenond, sɨ ket ton Satanamna yɨm kumb wa awonda, nokɨm da ɨdenat ton bebɨg takateneninya dɨmdɨm awowɨm ɨ ket maka Godɨnd ɨsadrena iyenya.

Copyright information for `GDR