1 Timothy 2

Sosind Yɨr Opmita Mɨle gatab Yɨt

Sɨ onggɨt paemb kon naskajog men mutgoen da man bꞌogla Godɨm pɨlwa komkesa rɨga wa gatab bꞌɨtena oramitenyɨt ɨ yɨr opmitena metkenyɨt ɨ rɨga nyɨ tuwateninyɨt ɨ dɨde sɨteket yɨt omnenyɨt. Sɨ man bꞌogla odede nya ke towanɨm yɨr topmitenenyɨt, opi re king ɨ dɨde komkesa ukoi nyɨ rɨga. Nokɨm da ɨdenat men mumakesand dɨde ngɨmbland wɨmena tuwenyɨn Godɨnd ewangaya mɨlend dɨde yɨna mɨlend komkesa gatab ke. Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog mɨle e dɨde rɨrɨrkɨpjog mɨle e omnɨkam mera yɨrkokar okawayam Godɨm wɨpɨnd. Ɨ God singi e da komkesa rɨgap yɨrkokar okasi dɨde tuweny ɨmɨnjog Tina yɨtkak wumɨr okatenam.

Mop nokɨp God re ɨnta yɨpaina,
ɨ dɨde ɨnta yɨpaina ɨnyɨnyam yɨr iyena rɨga God dɨde rɨga ganggand,
ɨt re Keriso Yesu yet re rɨga jɨwɨm awonj.
Sɨ ɨtemb rɨga Keriso Yesu Tilenggyam negɨr mɨle ɨrabam bꞌakawonj komkesa rɨga wanɨm.
Ɨ Tina onggɨtyam yɨr ungata mɨle aukonj re Godɨmna obagendi wɨnjog nat.
Ɨ onggɨt mop penaemb God nobagendonj Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena rɨgam dɨde ɨtmɨkitijog rɨgam. Sɨ kon God ma obagɨki kesa rɨga wanɨm ouyaena rɨga awond, nokɨm da ɨdenat ton Kerisond gar ke utkunda ke okasi dɨde ɨmɨnjog God ma yɨtkak okasi. Sɨ kon re ma bꞌanygɨnenyɨn-a, ajɨ ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn.

Sɨ onggɨt paemb kon ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ kɨma rɨga wa pɨlwa singi oramisɨn wanɨm omnɨkam da wɨn rɨga bꞌogla yɨna mɨlend wɨmena tuwenyɨt komliu kesa dɨde yɨt bꞌugwatena kesa, ɨ ket Godɨm pɨlwa onggɨtyam waina yɨna mɨle kɨma yɨm urowatena kɨma yɨr opmitena tuwenyɨt komkesa sosi bꞌeomapund. Ɨ kongga daka bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke wɨmena wowen. Sɨ ton bꞌogla towaina bꞌajga auka gatab bꞌobogɨl bꞌajga dɨde towalenggyam bꞌagoka wowen, dɨde ket odede nony menamena kɨma bꞌobogɨl kobɨrgɨm ke bꞌikoka wowen. Ajɨ goro rɨga nony kesa omnam mopngɨi bꞌɨjobɨka wowen, ɨ goro gold ke o bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag ke bꞌajga wowen, ɨ dɨde goro ukoi wulkɨp kɨma bꞌogɨljog kobɨrgɨm ke bꞌikoka wowen. 10 Ajɨ ton bꞌogla bꞌogɨl mɨle omnɨka ke bꞌajga wowen. Mop nokɨp ɨtemb re rɨrɨrkɨpjog mɨle im kongga wa omnɨkam yepim re bꞌagenairanj da, “Sɨn re Godɨnd ewangaya kongga im.” 11 Sɨ kongga bꞌogla sosi wɨp iyoi rɨga wa pɨlwa bꞌakaena wowen komkesa gatab ke, ɨ ɨdenatemb ket mɨmkam ke bꞌauyaena tuweny. 12 Ɨ kon ma opima kongga ten tenjɨkeneninyɨn rɨga ouyaenam dɨde rɨga wa kumbɨnd danda ondratenam. Ajɨ ton bꞌogla mɨmkam ke wɨmena tuweny. 13 Mop nokɨp God naska Adam na yomnɨkonj, ɨ onggɨt kak ke ket Ibɨnd womnɨkonj. 14 Ɨ kwa Satanat ma Adam na rabem yomnonj, ajɨ ti kongga na ɨmɨnjogjog rabem womnonj, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨle pɨta awonj. 15 Ajɨ ra kongga odede mɨlend wɨmena tuweny, opi re gar ke utkunda mɨlend ɨ singi bꞌiyena mɨlend ɨ dɨde towalenggyam bꞌagoka kɨma yɨna bꞌamnena mɨlend, dɨde ra ket ton bꞌɨga ukka teyenanj Godɨmna oramiti bebɨg rɨrɨrɨnd, sɨ ɨngkaimemb ket ton yɨrkokar okasi.

Copyright information for `GDR