1 Timothy 3

Sosi Elda dɨde Diyakona Imda gatab Yɨt

Ɨ ɨte re jɨ yɨt ɨmɨnjog e da yet ra gar ke singi tainy sosi eldam, sɨ ton bꞌogla tina kupka gar yaramit ɨsnawa kɨma bꞌogɨl wɨko omnɨkam. Sɨ onggɨt paemb elda rɨga ra bꞌogla odede rɨga na ɨbɨm, ɨte re bꞌinjawa kesajog rɨga, ɨ yɨpaina nena kongga kɨma bꞌogɨl wɨmena rɨga, ɨ bꞌobogɨl nonyɨk bꞌamdena kɨma rɨga, ɨ tilenggyam bꞌagoka mɨle kɨma rɨga, ɨ bꞌogɨl multekɨp ke nonyɨk bꞌamdena kɨma rɨga, ɨ rɨga bꞌobogɨl obai omnena rɨga, ɨ dɨde bꞌobogɨl ouyaena rɨga. Ɨ kwa ton bꞌogla odede rɨga na ɨbɨm, yet ra maka ɨk onaika rɨga ɨbɨm, ɨ yet ra maka bꞌipowa rɨga ɨbɨm. Ajɨ ton bꞌogla ngolekak dɨde bꞌipowa kesa rɨga na ɨbɨm, ɨ dɨde ton bꞌogla maka wulkɨp singind ɨbɨm. Ɨ ton bꞌogla bꞌobogɨl wɨp tamneniny tinajog bꞌɨgawar dɨde tinajog rɨga yepim re wekeny tina metɨnd, ɨ ɨngkaemb ket tina bꞌɨgawarɨp tin yɨt utkundenyi komkesa gatab ke bꞌobogɨl ɨsnawa kɨma. Mop nokɨp yet ra maka ra wumɨr ɨbɨm rɨdede nya kae tinajog bꞌɨgawar wɨp omnenam, sɨ rɨdede nya kae ton kwa Godɨmna sosi yɨr ɨpka iyeny. Ɨ ton goro sisɨl ai gar ke utkunda rɨga ɨbɨm, nokɨp ton ke bꞌasourena mɨlend yeken, ɨ ket ke onggɨt bꞌasourena mɨle ke negɨr ma bꞌɨsagɨka yakat odede rɨja na re Satana negɨr ma bꞌɨsagɨka yokatonj tina bꞌasourena mɨle ke. Ajɨ ton bꞌogla odede rɨga na ɨbɨm ya gatab im re rɨgap bꞌogɨl yɨr ungata yɨt apurenanj yepim re sosi bau ke wekeny. Nokɨm da ɨdenat ton maka rɨga wa pɨlke negɨr yɨt okateny dɨde Satanamna disɨt maka tin okas.

Ɨ diyakona todaka bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke bꞌobogɨl ɨsnawa kɨma rɨga na tekeny. Sɨ ton bꞌogla maka nonytak ke opurena teyenanj, ɨ ton bꞌogla maka ɨk onaikand tekeny, ɨ dɨde ton bꞌogla maka butum mɨle omnɨka teyenanj. Ɨ ton bꞌogla odede rɨga tekeny yepiya ra towaina kukɨp ke nonykok kɨlkɨp kesa owama teyenanj, ɨ kwa ton bꞌogla Kerisond gar ke utkunda gatab kupka ouyaena yɨtkak danda kɨma emorka teyenenanj rɨna re naskand wɨgawɨga egiti yɨbnonj rɨga wa pɨlke ajɨ Godɨt Kerisom pɨlɨnd pɨta yomnonj. 10 Sɨ ton bꞌogla naska otonkena rakasinem rɨka ton rɨrɨr im diyakona wɨko omnɨkam. Ɨ onggɨt kak ke rada ton bꞌinjawa kesa rɨrɨrkɨp taukanj onggɨt diyakona wɨkom, sɨ ɨdenasimemb ket ton diyakona wɨko tatomkanj. 11 Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke diyakona waina konggawarɨp todaka bꞌogla bꞌobogɨl ɨsnawa kɨma kongga na tekeny. Sɨ ton goro kwa odede kongga tekeny yepiya ra nɨnda rɨga wa gatab negɨr ugaga yɨt tapurenanj. Ajɨ ton bꞌogla bꞌobogɨl nonyɨk bꞌamdena kɨma kongga na tekeny dɨde komkesa gatab ke nony ɨjai kongga na tekeny. 12 Ɨ kwa diyakona bꞌogla yɨpaina nena kongga kɨma bꞌogɨl wɨmena rɨga na tekeny, dɨde ton ket bꞌogla bꞌobogɨl wɨp tamnenanj towainajog bꞌɨgawar dɨde towainajog rɨga yepim re wekeny towaina metɨnd. 13 Mop nokɨp ra ton bꞌobogɨl diyakona wɨko omnɨka teyenanj, sɨ ton towalenggyam opima bꞌogɨl ɨsnawa takatenanj yɨpand sosi kɨma, dɨde ton opima moga kesa ukoi danda kɨma towɨnkanj Keriso Yesund gar ke utkunda mɨlend.

Sosi dɨde Ɨmɨnjog Yɨtkak

14 Ɨ kon wɨn e yɨr ungawa yiyenyɨn wanakana menonɨm mor pɨlwa. Ajɨ kon naska e onggɨtyam leta mor mɨrɨkaen. 15 Nokɨm da ra kor wɨn nɨtɨulitau mor pɨlwa menonɨm, sɨ ɨdenat man onggɨt leta ke wumɨr okasɨt rɨdede im rɨgap bꞌogla mɨle omnɨka teyenanj Godɨmna metɨnd. Sɨ ɨtemb met re yilo wɨmena Godɨmna sosi e. Ɨ ɨtemb Godɨmna sosi re ɨmɨnjog yɨtkak ke ɨmnɨnena kesa orangi e, sɨ onggɨt paemb sosi wɨngɨrɨnd komkesa gar ke utkunda rɨgap bꞌogla ɨtemb ɨmɨnjog yɨtkak bꞌobogɨl danda kɨma ɨrmeka yeyene odede rɨngmim re rortep met danda kɨma ɨrmeka eyenanj. 16 Ɨ ɨtemb re ma bꞌarkena kɨma e, ajɨ pɨta nate da onggɨtyam meraina Godɨnd ewangaya mɨle re ukoijog wɨgawɨga mɨle e. Sɨ ɨtemb jɨ wɨgawɨga Godɨnd ewangaya mɨle.

Sɨ Keriso re kea rɨgaina jɨ ke pɨta awonj.
Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Tin pɨtapɨta yomnonj da, “Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e.”
Ɨ kwa anerup kea Tin yɨr yongo.
Ɨ rɨgap kea Tin pɨtapɨta yomneno komkesa bꞌengabenga yɨtam wɨngɨrɨnd,
dɨde ket kea rɨgap Tin gar ke utkunda ke yokateno yepim re wekeny onggɨt gowukoyɨnd.
Ɨ dɨde ket God bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma Tin yurowatonj pumb tungg wa.
Copyright information for `GDR