1 Timothy 4

Nonony Yɨtkak Bꞌanygɨnena Ouyaena Rɨga gatab

Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga pɨtakɨp nate yindeny da yɨmta ke nɨnda rɨgap opima Kerisond gar ke utkunda mɨle ke tewaikenanj dem dɨde ket bꞌatkaenanj dem bꞌanygɨnena wɨngawɨnga wa pɨlwa dɨde negɨr wɨngawɨnga waina ouyaena wa pɨlwa. Sɨ opimemb ouyaena rɨga re gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle ke bꞌanygɨnena ouyaena rɨga im, nokɨp towaina kukɨp ke nonykokɨnd re dadal negɨr wɨngawɨnga waina outɨnti mal oramiti im wekeny odede rɨngma ra rɨgat tina wɨko rɨgam pɨlɨnd ayɨn imbrɨki ke tinɨm outɨnti mal oramis. Sɨ odede bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap opima rɨga ogoka teyenanj dem da, “Goro leo o kongga bꞌimda tuwenɨm.” Ɨ kwa ton opima ingaena teyenanj nɨnda owou uwabɨkam. Ajɨ God onggɨtyam owou atobarkinonj re owowɨm imda mana. Sɨ men gar ke utkunda rɨga yepim re Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr okati wekenyɨn, men bꞌogla Godɨnd sɨteket yɨt kɨma owou teyenindam. Mop nokɨp komkesa Godɨmna otobarki gasa re bꞌogɨljog im, sɨ makwa ɨta yɨpa gasa bꞌɨskam yɨbɨm. Ajɨ men bꞌogla Godɨnd sɨteket yɨt omnena kɨma komkesa gasa takatenindam. Nokɨp God komkesa gasa yɨnam amneniny re Tina yɨtkak kae dɨde meraina bꞌɨtena kae.

Kerisomna Bꞌogɨl Wɨko Rɨga

Ɨ ra man gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar odede yɨt tamneninyɨt bꞌobogɨl wumɨr omnena kɨma, ɨ ɨngkaemb man moina tabɨnd wɨko rɨrɨrkɨp omnɨket. Sɨ ɨdenat man ket taet Keriso Yesumna bꞌogɨl wɨko rɨga. Ɨ ɨngkaemb man molenggyam bꞌangenka metkenyɨt gar ke utkunda gatab ɨmɨnjog yɨtkak ke dɨde bꞌogɨl ouyaena ke rɨnte re man yɨmta undoka yiyenyɨt. Ɨ man bꞌogla odede ɨjongki kakyɨt bond tepeneninyɨt rɨnsim re yɨna mɨle kɨlkɨl omnɨka eyenanj. Ajɨ man bꞌogla molenggyam wɨngawɨnga ke bꞌogɨl mɨlend kao bꞌɨtnɨnena metkenyɨt, nokɨm da ɨdenat man bꞌobogɨl Godɨnd ewangaya rɨga taet. Mop nokɨp jɨ ke kao bꞌɨtnɨnena mɨlem re opima ngai tida sobijog bꞌogɨl ɨsma gasa. Ajɨ Godɨnd ewangaya mɨle ke kao bꞌɨtnɨnenam re opima komkesa gatab ke bꞌogɨljog ɨsma gasa. Sɨ onggɨtyam bꞌogɨljog ɨsma gasa re Godɨmna tɨrɨr omni yɨt kɨma im rɨnsim re yunɨm yɨrkokarɨm bꞌogɨl aukanj dɨde kwa rɨnsim ra warɨm yɨrkokarɨm bꞌogɨl taukanj. Ɨ ɨtemb yɨt re nony ɨjawa kɨma ɨmɨnjog yɨtkak e, sɨ komkesa rɨga wa rɨrɨrkɨpjog e okatenam. 10 Sɨ onggɨt mop paemb men bꞌasowa wuwenyɨn dɨde bꞌɨdgotnena akatenindam. Mop nokɨp men opima yilo wɨmena Godɨm pɨlɨnd warɨm bꞌogɨl ɨsma oramka eyenindam. Sɨ ɨtemb God re komkesa rɨga wa yɨrkokar okawa rɨga e, ajɨ gar ke utkunda rɨga wanɨm re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okawa rɨga e.

11 Sɨ man bꞌogla odede yɨt ke rɨga tengaeninyɨt dɨde bꞌobogɨl ouyaena teyeninyɨt. 12 Ɨ goro yet men merɨnen nokɨp man re sisɨl rɨga et. Ajɨ man bꞌogla odede mɨle ke bꞌogɨl wɨngata rɨga na taet gar ke utkunda rɨga wanɨm, opi re yɨtkak opurena mɨle ke, ɨ yɨrkokar wɨmena mɨle ke, ɨ singi bꞌiyena mɨle ke, ɨ gar ke utkunda mɨle ke, ɨ dɨde kɨlkɨp kesa mɨle ke moina omnɨka wɨngɨrɨnd dɨde nony menamena wɨngɨrɨnd. 13 Sɨ man bꞌogla odede mɨlend kɨnyɨr aena metkenyɨt, opi re da man rɨga wa yɨna peba ogenka teyenainyɨt, ɨ rɨga ugowa teyeninyɨt gar ke utkundand onyitam, ɨ dɨde man bꞌobogɨl God ma yɨt ke rɨga ouyaena teyeninyɨt. 14 Ɨ man goro onggɨtyam yiyag wurar nony bꞌetɨdatenɨm rɨnte re mor pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ man Godɨmna bage yɨt kena onggɨtyam yiyag wurar yokatot, re elda rɨgap mor pɨlɨnd yɨm aramkɨto mornɨm danda okawam. 15 Sɨ man bꞌogla onggɨtyam komkesa mɨle ɨtaikena teyeninyɨt, ɨ kwa molenggyam bꞌatkaenyɨt onggɨtyam mɨle ɨtaikenam. Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨgap pɨtakɨpɨnd yɨr tangranj moina mɨle rɨnsim re danda kɨma bꞌogɨl auka wuweny. 16 Ɨ man bꞌogla molenggyam dɨde moina ouyaena gatab bꞌobogɨl yɨr bꞌitiyenyɨt. Sɨ man bꞌogla onggɨtyam mɨle dɨmdɨm omnɨkand metkenyɨt, mop nokɨp ra man odede omnɨkand metkenyɨt, God ɨta mor yɨrkokar motkau, ɨ dɨde kwa Ton opima towa yɨrkokar takainy yepiya ra men yɨt utkundena mitiyenyi.

Copyright information for `GDR