1 Timothy 5

Sosi Rɨga Wɨp Omnena gatab Yɨt

Ɨ man goro midmid danda kɨma samany iyowa teyeninyɨt, ajɨ ɨja na wɨp ngɨmbla kɨma tugoinyɨt da ton re moinajog bꞌuwar im. Ɨ man bꞌogla ɨja na wɨp sisɨl rɨga tamneninyɨt da ton re moinajog nanywar im o yɨngganwar im. Ɨ man bꞌogla molegmoleg ɨja na wɨp tamneninyɨt da ton re moinajog mogwar im dɨde kwa man sisɨl kongga ɨja na wɨp kupka kɨlkɨp kesa nony menamena kɨma tamneninyɨt da ton re moinajog ngɨmɨrwar im.

Ɨ man bꞌogla odede mik kongga ɨsnawa teyeninyɨt yepim re tentajog wekeny. Ajɨ rada opima mik konggamna bꞌɨgawar o dadwar wekeny, ton bꞌogla naska bꞌatouyaenanj rɨdede im ton Godɨnd ewangaya mɨle omnɨka teyenanj towainajog bꞌu ake mogwar o dadwar wa pɨlwa yepiya re ten oraka dɨde ukka teito, dɨde ket todaka ten mɨra yɨr ɨpka teyenanj. Mop nokɨp ɨtemb mɨle re rɨrɨrkɨpjog mɨle im Godɨm wɨpɨnd omnɨkam. Ajɨ tentajog wɨmena mik konggap re Godɨm pɨlnate warɨm bꞌogɨl ɨsma yoramitenyi dɨde ket ɨpendi kesa bibɨr dɨde sɨwɨny Godɨnd ɨgekena yiyenyi dɨde yɨr opmitena wuweny. Ɨ odede mik kongga yepim re gowukoi sam mɨle singind wɨmena wuweny, ton re yilo im wekeny, ajɨ wɨngawɨnga ke re uj im wekeny. Sɨ man bꞌogla rɨga tengaeninyɨt onggɨt yɨt ke, nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga bꞌinjawa kesajog tekeny Godɨm wɨpɨnd. Ajɨ yet ra maka yɨrɨk unjomkena teyeniny tinajog kus rɨga, ajɨ ukoijog re tinajog bꞌu ake mog dɨde dadwar, ton re kea gar ke utkunda mɨle yoeny. Sɨ ton re ukoijog negɨr mɨle rɨga e, ajɨ ma ɨja e ɨt re gar ke utkunda kesa rɨga re dɨde. Ɨ man bꞌogla odede mik kongga nena moina peband nyɨ oramka teyeninyɨt sosit ten yɨm okaenam yepim re siksti (60) kemag kɨma o pumb wa dɨde yɨpaina leo okati mik kongga. 10 Ɨ ton kwa bꞌogla ongwati na tekeny odede towaina bꞌogɨl wɨko omnɨka mɨle gatabɨm, opi re da ton towaina bꞌɨgawar bꞌobogɨl yɨr epkenento, ɨ ton towaina met wa rɨga bꞌobogɨl obai amnɨkenento, ɨ ton yɨna rɨga bꞌobogɨl yɨm akaenento, ɨ ton rɨga yɨm bꞌobogɨl akaenento yepiya re bꞌɨdgotnenand wekenenonj, ɨ dɨde ton komkesa bꞌengabenga wɨp bꞌogɨl mɨle omnɨkand bꞌakaenento. 11 Ajɨ man bꞌogla bꞌɨtɨsaet sisɨl mik kongga nyɨ oramkam moina peband, mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd ra ton towaina garɨnd pɨl bꞌasopaya singi tepɨndenanj, ton ɨta Kerisond kak ɨaenyi dɨde ket singi taenanj leo okatam. 12 Sɨ ton opima bꞌɨsagɨka takatenanj, mop nokɨp ton kea towaina naska tɨrɨr omni yɨt yerbeko rɨna re ton endento da ton makwa opima leo temdanj ajɨ Keriso nena e yɨmta undoka iyenyi. 13 Ɨ kwa daka ton bꞌauyaena wuweny dɨnder wɨmena mɨlend dɨde ket wɨn esomnena kɨma metta metta wuweny. Ɨ ton ma odede dɨnder wɨmena nena e yokatenyi, ajɨ ton kwa bꞌugaga mɨlend wuweny, ɨ jabakɨpɨnd nɨnda rɨgaina wɨko gatab ngɨmbla kɨma yɨt opurena eyenanj, ɨ dɨde ton yɨtkak opurena eyenanj rɨnsim re towanɨm makwa rɨrɨrkɨp im opurenam. 14 Sɨ onggɨt paemb kon singi en da sisɨl mik kongga bꞌogla leo kɨma raukinem, ɨ ton bꞌogla bꞌɨga rukukinem, ɨ ton bꞌogla towainajog bꞌubɨgawar bꞌobogɨl yɨr repkinem, ɨ dɨde goro geja rɨga wa rɨl okatenam gangga rakaeninem ten negɨr yɨt omnenam. 15 Mop nokɨp kea nɨnda mik konggap sosi kak yɨaeno dɨde ket Satanand yɨmta undoka yiyenyi. 16 Ɨ rada yɨpa gar ke utkunda konggam opima mik kongga wɨbnainy tina kus rɨga wɨngɨrɨnd, sɨ ton bꞌogla ten yɨm rakaenin ajɨ goro sosit towaina bebɨg rurowatenin. Nokɨm da ɨdenat sosit daka tentajog wɨmena mik kongga yɨm takaeniny.

17 Ɨ elda yepiya ra bꞌobogɨl towaina tabɨnd wɨko omnɨka teyenanj, sɨ sosi rɨgap bꞌogla nɨnda nya ke mɨra ogona kɨma nɨmogpyam towa ukoi kana ɨsnawa takaenanj, ajɨ ukoijog re towanɨm mim yepiya ra bꞌasowa tuweny yɨtkak pɨtapɨta omnenam dɨde ouyaenam. 18 Mop nokɨp yɨna pebat ɨja emb jɨ onggɨt rɨga gatab yindeny da, “Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra kau owoukɨp erɨngokand ɨbɨm, goro man kau tugɨmɨnd utwangkapu gasa ikitɨm ogokam da goro owou tawinɨm.” Ɨ kwa daka yindeny da, “Ɨtemb re rɨrɨrkɨpjog e ra wɨko rɨgat tina mɨra takateniny.” 19 Ɨ man goro elda rɨga gatab sosind kot omnɨkam yɨt ɨmjatenyɨt, ra maka ra nɨmog o nowa yɨr ungata rɨga taukanj onggɨt towaina bꞌinjawa gatab. 20 Ɨ yepiya ra negɨr mɨle omnɨka teyenanj, man bꞌogla komkesa sosi rɨga wa wɨpɨnd ten samany iyowa teyeninyɨt da, “Nangga paim wɨn odede negɨr mɨle omnɨka eyenindam?” Nokɨm da ɨdenat nɨnda rɨgap daka moga okatenyi Godɨm wɨpɨnd odede negɨr mɨle gatab. 21 Ɨ kon kupkakupka danda kɨma men mitngaen Godɨm wɨpɨnd ɨ Keriso Yesum wɨpɨnd ɨ dɨde Godɨmna obagɨki yɨna aneru wa wɨpɨnd, da man bꞌogla onggɨtyam yɨtkak bꞌobogɨl dɨmdɨm yɨmta tundokinyɨt, ajɨ goro mor nony ke rɨga ɨkalka teyeninɨm dɨde goro bu bꞌiyena mɨle ke ɨsagɨka teyeninyɨt. 22 Ɨ goro man wanakana ɨsanikesa yɨpa rɨgam pɨlɨnd yɨm taramisinyɨt sosim wɨko rɨga nyɨ okawam. Sɨ ra man tina negɨr mɨle ongwati kesand wanakana yɨm taramisinyɨt, sɨ ɨngkaemb man ket tina onggɨtyam negɨr mɨle yingg takateninyɨt. Sɨ goro man odede nya ke nɨnda rɨgaina negɨr mɨle yingg takateninɨm. Ajɨ man bꞌogla onggɨtyam mɨle dɨmdɨm nya ke tamnɨkeninyɨt, sɨ ɨngkaemb man bꞌinjawa kesa kɨlkɨp kesa mɨlend mɨtɨbnyɨt. 23 Ɨ man goro nyɨ nena tanaikeneninɨm, ajɨ bꞌogla ngai sobijog sobijog ɨk tanaikeneninyɨt kopa awɨr omnam, nokɨp moina kom re ma danda e dɨde man ɨta ita wɨnɨnd kopa aukenenyɨt.

24 Ɨ nɨnda rɨgaina negɨr mɨle re pɨtakɨp nasim aukenenanj, sɨ ton naska kana im bꞌɨsagɨka okatam wuweny. Ɨ nɨnda rɨgaina negɨr mɨle re ma odede pɨtakɨp nasim aukenenanj, ajɨ towaina negɨr mɨle todaka opima yɨmta ke pɨta taukanj dem bꞌɨsagɨka okatam. 25 Ɨ bꞌogɨl mɨle omnɨka todaka odede yɨpa wɨp nya kaim aukenenanj. Sɨ nɨnda re naska kana im pɨtakɨpɨnd aukenenanj, ajɨ nɨnda todaka makwa rɨrɨr im egurki tekeny dem.

Copyright information for `GDR